Lectia 1. Criza in cer

 

Lecția 1
Sabat, 1 octombrie 2016
Criză în ceruri
„Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborî semeția
celor asupritori.” (Isaia 13:11)
„Bastioanele lui Satan nu vor triumfa niciodată. Victoria va însoți
solia îngerului al treilea. După cum Comandantul oștirii Domnului
a dărâmat zidurile Ierihonului, tot așa va triumfa poporul păzitor al
poruncilor Domnului și toate elementele potrivnice vor fi înfrânte.”
Mărturii pentru predicatori
, pg. 410, engl. (rom. cap.
Slujitorul lui Dum
-
nezeu
).
Recomandare pentru studiu:
Patriarhi și profeți
, pg. 33-43, engl. (rom.
cap.
De ce a fost îngăduit păcatul?
).
Duminică
25 septembrie
1. CINE ESTE ISUS ÎN REALITATE?
a. Ce trebuie să înțelegem despre rolul lui Isus Hristos în cre
-
area universului și a locuitorilor lui? Ioan 1:1-3; Coloseni
1:16; Evrei 1:1, 2.
„Tatăl a lucrat prin Fiul Său la crearea tuturor ființelor cerești.” –
Patriarhi și
profeți
, pg. 34, engl. (rom. cap.
De ce a fost îngăduit păcatul?
).
b. Ce contrast există între toate creaturile și Hristos, care avea
să devină, prin hotărâre divină Mântuitorul nostru? Evrei
1:6-8; 13, 14; Luca 1:30-35.
„De la Isus derivă viața noastră. În El este viață care este originală – viață
neîmprumutată, nederivată. În El este fântâna vieții.” –
The Review and Herald
,
6 august 1914.
„Vorbind despre preexistența Sa, Hristos conduce mintea înapoi prin vea
-
curile străvechi. El ne asigură că nu a existat niciun timp în care El nu a fost
într-o părtășie strânsă cu veșnicul Dumnezeu.” –
The Signs of the Times
, 29 au
-
gust 1900.
[NoIcon Annotation][NoIcon Annotation]
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat,
octombrie - decembrie 2016
6
Luni
26 septembrie
2. GUVERNAREA CEREASCĂ
a. Care sunt câteva din atributele guvernării prin care Creatorul
a condus întotdeauna universul? Psalmii 89:14; Romani 7:12.
„Legea lui Dumnezeu exista dinainte de a fi creat omul. Era adaptată stării
ființelor sfinte; chiar și îngerii erau guvernați prin ea.” –
The Signs of the Times
,
15 aprilie 1886.
„Legea dragostei fiind temelia guvernării lui Dumnezeu, fericirea tuturor
ființelor inteligente depinde de armonia desăvârșită a acestora cu marile ei
principii de neprihănire. Dumnezeu dorește de la toate creaturile Sale o slujire
din dragoste – slujire care izvorăște dintr-o apreciere a caracterului Său. El nu
găsește plăcere într-o ascultare forțată; și tuturor le acordă libertatea voinței,
pentru ca să poată să-I slujească de bunăvoie.
„Atât timp cât toate ființele create au recunoscut supunerea din dragoste,
a existat o armonie desăvârșită în întreg universul lui Dumnezeu. Era bucuria
oștilor cerești să împlinească scopul Creatorului lor. Ele se desfătau în reflectarea
gloriei Sale și în manifestarea exterioară a laudei Sale. Și în timp ce dragostea față
de Dumnezeu era supremă, dragostea pentru ceilalți era demnă de încredere și
neegoistă. Nu exista nicio notă de discordanță, care să tulbure armoniile cerești.”
Patriarhi și profeți
, pg. 34, 35, engl. (rom.
De ce a fost îngăduit păcatul?
).
b. Care a fost întotdeauna atitudinea îngerilor necăzuți, sfinți,
cu privire la Hristos? Apocalipsa 5:11, 12. Ce a declarat, de
asemenea, Tatăl, Regele Universului, cu privire la Hristos?
Evrei 1:3-6.
„Fiul lui Dumnezeu a împărțit tronul cu Tatăl și slava Celui veșnic, existent
prin sine Îi înconjura pe amândoi. ... Înaintea locuitorilor reuniți ai cerului, Re
-
gele a declarat că nimeni în afară de Hristos, Singurul Provenit din Dumnezeu,
nu putea pătrunde în totalitate scopurile Sale și lui [Hristos] I S-a încredințat să
împlinească planurile puternice ale voinței Sale. Fiul lui Dumnezeu adusese la
îndeplinire voia Tatălui în crearea tuturor oștilor cerești; și Lui, deopotrivă ca
și lui Dumnezeu, I Se cuveneau omagiul și supunerea lor. Hristos avea încă să
exercite putere divină în crearea pământului și a locuitorilor lui. Dar, în toate
acestea, El nu avea să caute puterea sau înălțarea Sa Însuși contrar planului lui
Dumnezeu, ci avea să înalțe slava Tatălui și să îndeplinească scopurile Sale de
caritate și dragoste.” – Ibid, pg. 36.
[NoIcon Annotation][NoIcon Annotation]
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat,
octombrie - decembrie 2016
7
Marți
27 septembrie
3. ALEGEREA HERUVIMULUI UNS
a. Prin imaginea regelui Tirului, ce putem învăța despre Luci
-
fer, heruvimul uns, care a devenit ulterior Satan, adversa
-
rul? Ezechiel 28:11-15.
„Satan era cândva un înger onorat în ceruri, chiar următorul după Hristos.
Înfățișarea sa era blândă, expresivă pentru fericire, asemenea celorlalți îngeri.
Fruntea sa era înaltă și lată și arăta multă inteligență. Chipul său era desăvârșit.
El avea o ținută nobilă, maiestuoasă.” –
Spiritual Gifts
, vol. 1, pg. 17.
„Satan condusese corul ceresc. El dăduse tonul; apoi toate oștile îngerești se
uniseră cu el și tonuri slăvite ale muzicii răsunaseră în întreg cerul în onoarea lui
Dumnezeu și a Fiului Său iubit.” -
The Spirit of Prophecy
, vol. 1, pg. 28.
b. Ce a condus la căderea lui Lucifer? Ezechiel 28:17 (prima parte).
„Puțin câte puțin, Lucifer a început să-și permită dorința de înălțare de
sine. ... Deși toată slava sa provenea de la Dumnezeu, acest înger puternic a
ajuns să considere că aceasta îi aparține. Nemulțumit cu poziția sa, deși onorat
mai mult decât oștile cerești, el s-a aventurat să râvnească omagiul cuvenit doar
Creatorului. În loc de a căuta să-L facă pe Dumnezeu suprem în afecțiunile și
credincioșia tuturor ființelor create, străduința sa a fost de a-și asigura slujirea
și loialitatea lor pentru sine însuși. Și poftind la slava cu care Tatăl nemărginit
Îl investise pe Fiul Său, prințul îngerilor a aspirat să aibă putere asupra a ceea
ce era prerogativa doar a lui Hristos.” –
Patriarhi și profeți
, pg. 35, engl. (rom.
De
ce a fost îngăduit păcatul?
).
c. Cât de necontrolabil este spiritul invidiei și al geloziei?
Proverbele 27:4; 6:34. Ce s-a întâmplat când Tatăl, Fiul și în
-
gerii au încercat să discute cu Lucifer?
„Tendința lui Lucifer de a-și sluji propriei persoane în locul Creatorului
său a determinat un sentiment de îngrijorare când a fost observat de cei care
considerau că slava lui Dumnezeu trebuie să fie supremă. ... Dar avertizarea
dată în nemărginită dragoste și îndurare a trezit doar un spirit de împotrivire.
Lucifer a permis geloziei sale față de Hristos să predomine și a devenit mai
hotărât.” – Ibid, pg. 35, 36.
Darul Sabatului întâi pentru Vancouver, Canada
[NoIcon Annotation][NoIcon Annotation][NoIcon Annotation]
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat,
octombrie - decembrie 2016
8
Miercuri
28 septembrie
4. ÎNŞ ELĂCIUNE SUBTILĂ
a. Ce i s-a arătat lui Isaia cu privire la atitudinea pe care Luci
-
fer a adoptat-o în mod ciudat? Isaia 14:12-14.
„Îngerii recunoșteau plini de bucurie supremația lui Hristos și, proster
-
nându-se înaintea Sa, își revărsau iubirea și adorația. Lucifer se închina cu ei,
dar în inima sa era un conflict ciudat, teribil. Adevărul, justiția și loialitatea se
luptau împotriva invidiei și geloziei.... Înaltele onoruri conferite lui Lucifer nu
erau apreciate ca dar special de la Dumnezeu și, în consecință, nu determinau
recunoștință față de Creatorul său. El triumfa de strălucirea și înălțarea sa și
aspira să fie egal cu Dumnezeu.” –
Patriarhi și profeți
, pg. 36, 37, engl. (rom. cap.
De ce a fost îngăduit păcatul?
).
b. Cum a tulburat atitudinea lui Lucifer cerul? Iacov 3:16.
„Înălțarea Fiului lui Dumnezeu ca egal cu Tatăl a fost reprezentată ca ne
-
dreptate față de Lucifer, care se pretindea că este, de asemenea, îndreptățit la
reverență și onoare. Dacă acest prinț al îngerilor ar fi putut să obțină poziția sa
adevărată, înălțată, avea să rezulte un mare bine pentru întreaga oștire cereas
-
că; pentru că scopul lui era să asigure libertatea tuturor. Dar acum chiar liber
-
tatea de care ei se bucuraseră până în acel moment era pe sfârșit; pentru că un
Stăpân absolut fusese numit peste ei, și toți trebuia să aducă omagiu autorității
sale. Acestea erau înșelăciunile subtile care, prin vicleniile lui Lucifer, se răs
-
pândeau repede în curțile cerești.
„Nu avusese loc nicio schimbare în poziția sau autoritatea lui Hristos....
Totuși, mulți dintre îngeri erau orbiți de înșelăciunile lui Lucifer.
„Profitând de încrederea iubitoare și loială în el, manifestată de ființele
sfinte de sub comanda sa, el le-a infiltrat atât de dibaci în mințile lor propria
lui neîncredere și nemulțumire, încât acțiunea sa nici nu a fost observată. Lu
-
cifer prezentase intențiile lui Dumnezeu într-o lumină falsă – interpretându-le
greșit și distorsionându-le pentru a stârni dezacordul și nemulțumirea. El i-a
atras cu viclenie pe ascultătorii săi să dea glas sentimentelor lor; apoi aceste
expresii ale lor urmau să fie repetate de el când aveau să-i slujească scopului
său, ca dovadă că îngerii nu erau perfect de acord cu guvernarea lui Dumne
-
zeu. ... În timp ce în secret instiga discordie și rebeliune, cu viclenie absolută el
făcea să pară că singurul său scop este de a promova loialitatea și de a menține
armonia și pacea.
„Spiritul nemulțumirii [a fost] astfel aprins.” – Ibid., pg. 37, 38.
 
Darul Sabatului întâi pentru o biserică în Vancouver, Canada
Joi
29 septembrie
5. REZULTATUL RĂZVRĂTIRII
a. Când arhiamăgitorul a instigat, în final, răzvrătirea pe față,
care a fost rezultatul? Apocalipsa 12:7-9. Care va fi sfârșitul
său, în cele din urmă? Isaia 14:15-17.
b. Care era obiectul real în joc în războiul din ceruri? Psalmii
119:126.
„[Lucifer a insinuat] îndoieli cu privire la legile care guvernau ființele
cerești, sugerând că deși legile ar putea fi necesare locuitorilor lumilor, îngerii,
fiind mai înălțați, nu aveau nevoie de astfel de restricție, pentru că propria lor
înțelepciune era un ghid suficient.” –
Patriarhi și profeți
, pg. 37, engl. (rom. cap.
De ce a fost îngăduit păcatul?
).
c. Ce descoperă înțelepciunea desăvârșită a lui Dumnezeu în
gestionarea acestei crize? Iuda 6; 1 Corinteni 6:3 (prima par
-
te); Filipeni 2:10, 11.
„Dacă [Satan] ar fi fost exterminat imediat, unii I-ar fi slujit lui Dumnezeu
mai mult din teamă decât din dragoste. Influența înșelătorului nu ar fi fost de
-
plin distrusă și nici spiritul de răzvrătire nu ar fi fost în totalitate eradicat. Pen
-
tru binele întregului univers prin veacurile nesfârșite, el trebuie să-și dezvolte
până la capăt principiile sale, pentru ca acuzațiile sale împotriva guvernării
divine să poată fi văzute în adevărata lor lumină de toate ființele create și ca
dreptatea și harul lui Dumnezeu și caracterul imuabil al Legii Sale să poată fi
pus pentru totdeauna dincolo de toate îndoielile.” – Ibid., pg. 42.
 
Vineri
30 septembrie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cum putem răspunde unor concepții greșite frecvente cu privire la
cine este Hristos?
2. De ce putem afirma că guvernarea lui Dumnezeu este echilibrată și
dreaptă?
3. Care era rădăcina problemei lui Lucifer?
4. Prezentați pașii făcuți de el, care au pătat armonia dulce a cerului.
5. De ce nu l-a exterminat Dumnezeu pur și simplu imediat pe Satan?