Lecția 1. Slujba Duhului Sfânt

„Nouă, însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:10).

„Duhul Sfânt preia din lucrurile lui Dumnezeu și le descoperă celor care caută sincer comoara cerească. Dacă ne predăm călăuzirii lui, El ne conduce în toată lumina.” – The Review and Herald, 15 decembrie, 1896.

Recomandare pentru studiu: Manuscript Releases, vol. 2, p. 9-18.


Duminică 30 septembrie

1. LIMITE ALE ÎNȚELEPCIUNII OMENEȘTI

a. Care este cea mai mare taină pentru mintea umană? Iov 11:7; Isaia 40:28.

Iov 11:7: „Poţi spune tu că poţi pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic?”

Isaia 40:28: „Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.”

„Nimeni să nu caute cu o mână semeaţă să ridice perdeaua care acoperă slava [lui Dumnezeu]. ‚Nepătrunse sunt judecățile Sale și dincolo de capacitatea de a fi descoperite sunt căile Sale.’ (Romani 11:33, engl.). Faptul că există o tăinuire a puterii Sale este o dovadă a harului Său; pentru că ridicarea perdelei care acoperă prezența divină este moarte. Nicio minte muritoare nu poate pătrunde taina în care Cel Puternic locuiește și lucrează. Doar ceea ce El consideră potrivit a fi descoperit putem înțelege despre El.”—Pe urmele Marelui Medic, p. 438 (cap. 36, Pericol în ştiinţa speculativă).

b. Cum putem înțelege lucrurile cu privire la Dumnezeu? Deuteronom 29:29.

Deuteronom 29:29: „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele Legii acesteia.”

„Revelaţia despre Sine, pe care Dumnezeu a dat-o în Cuvântul Său, este pentru studiul nostru. Pe aceasta putem să căutam să o înțelegem. Dar dincolo de aceasta nu trebuie să pătrundem. Cel mai înalt intelect se poate suprasolicita până când este împovărat de presupuneri cu privire la natura lui Dumnezeu; dar efortul va fi neroditor. Această problemă nu ne-a fost dată nouă de rezolvat. Nicio minte umană nu-L poate cuprinde pe Dumnezeu. Să nu încerce omul finit să-L interpreteze. Nimeni să nu îşi îngăduie speculații cu privire la natura Lui. Aici tăcerea este elocventă. Cel Omniscient este deasupra dezbaterilor.” – Mărturii, vol. 8, p. 279 (secţiunea 5, Cunoştinţa esenţială, subcap. Teorii speculative).

 

Luni 1 octombrie

2. DESCOPERIRE DIVINĂ NECESARĂ

a. Pe cine folosește Dumnezeu pentru a ne descoperi lucrurile despre Sine? De ce este acest agent divin necesar chiar astăzi? 1 Corinteni 2:10 (prima parte).

1 Corinteni 2:10 p.p.: „Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său.”

„Duhul Sfânt, trimis de ceruri prin bunăvoința dragostei infinite, preia lucrurile despre Dumnezeu și le descoperă oricărui suflet care are o credință implicită în Hristos. Prin puterea Lui, adevărurile vitale de care depinde mântuirea sufletelor sunt imprimate asupra minții și calea vieții este atât de clară încât nimeni nu trebuie să greşească pe ea. Când studiem Scripturile, trebuie să ne rugăm pentru lumina Duhului Sfânt al lui Dumnezeu ca să strălucească asupra lumii, pentru ca noi să putem vedea și aprecia comorile ei.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 113 (cap. 8, Comoara ascunsă).

„În Cuvântul Său Dumnezeu a încredințat oamenilor cunoștința necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie acceptate ca autoritate, ca descoperire infailibilă a voinței Sale. Ele sunt standardul caracterului, descoperirea doctrinelor și testul experienței. ... Totuși faptul că Dumnezeu Și-a descoperit voința omului prin Cuvântul Său, nu a făcut inutilă prezența continuă a Duhului Sfânt şi călăuzirea Sa. Dimpotrivă, Duhul a fost promis de Mântuitorul nostru pentru a descoperi slujitorilor Săi Cuvântul, pentru a lumina și a aplica învățăturile sale.” – Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 198.

b. Cum au fost scrise Sfintele Scripturi și de ce? 2 Petru 1:21;Romani 15:4; 2 Timotei 3:16.

2 Petru 1:21: „Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.”

Romani 15:4: „Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.”

2 Timotei 3:16: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire...”

„Biblia indică la Dumnezeu ca autor al ei; totuși aceasta a fost scrisă de mâini omenești; și în stilul variat al diverselor ei cărți, ea prezintă caracteristicile câtorva scriitori. Adevărurile descoperite sunt toate ‚date prin inspirația lui Dumnezeu’ (2 Timotei 3:16, engl.); totuși ele sunt exprimate în cuvinte ale oamenilor. Prin Duhul Sfânt, Cel infinit a revărsat lumină în mințile și inimile slujitorilor Săi.” – Credința prin care trăiesc, p. 10 (cap. Manualul întregii omeniri).

„Nu cuvintele Bibliei sunt inspirate, ci oamenii au fost inspirați. Inspirația nu lucrează asupra cuvintelor omului sau asupra exprimării, ci asupra omului în sine care, sub influența Duhului Sfânt, este inspirat cu gânduri. Dar cuvintele primesc amprenta minții individuale. ... Mintea și voința divină sunt unite cu mintea și voința omenească.” – Comentarii biblice ale Noului Testament [Comentarii ale E. G. White], vol. 7, p. 945, 946 (paragrafele referitoare la 2 Petru 1:21).

 

Marți 2 octombrie

3. DUHUL SFÂNT, MARTORUL DIVIN

a. Ce demonstrează că Duhul Sfânt este una din cele trei puteri din ceruri care compun Divinitatea? Matei 28:19. Care este lucrarea Lui?

Matei 28:19: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

„Divinitatea a fost sensibilizată de compasiune pentru rasa umană și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt S-au dăruit pentru a îndeplini planul de răscumpărare.” – Sfaturi pentru sănătate, p. 222 (secţiunea 5, subcap. Slava evangheliei).

„Există trei persoane vii ale trioului ceresc; în numele acestor trei mari puteri – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – cei care Îl primesc pe Hristos prin credință vie sunt botezați și aceste puteri vor coopera cu ființele ascultătoare ale cerului în eforturile lor de a trăi o nouă viață în Hristos.” – Evanghelizare, p. 615 (cap. 18, subcap. Reprezentări greşite ale Dumnezeirii).

„Duhul avea să fie oferit ca agent restaurator și fără acesta sacrificiul lui Hristos nu ar fi fost de niciun folos. Puterea răului se întărise de secole și supunerea omului față de această captivitate satanică este uimitoare. Păcatul putea fi stăpânit și biruit doar prin intervenția puternică a Celei de-a Treia Persoane a

Dumnezeirii, care nu avea să vină cu o energie diferită, ci în plinătatea puterii divine. Duhul este cel care face eficient ceea ce a fost realizat de Mântuitorul lumii. Prin Duhul, inima este purificată. Prin Duhul, credinciosul devine părtaș al naturii divine. Hristos a dat Duhul Său ca putere divină pentru a birui toate înclinațiile ereditare și cultivate spre rău și a imprima propriul Său caracter asupra bisericii.” – Hristos, Lumina lumii, p. 671 (cap. 73, Să nu vi se tulbure inima).

b. Ce lucrare a Duhului Sfânt indică, de asemenea, că El este o persoană divină egală cu Dumnezeu? 1 Corinteni 2:10 (a doua parte).

1 Corinteni 2:10 u.p.: „Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.”

„Duhul Sfânt are personalitate, altfel El nu ar putea aduce mărturie pentru duhul nostru și cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. El trebuie, de asemenea, să fie o persoană divină, altfel El nu ar putea cerceta tainele care sunt ascunse în mintea lui Dumnezeu. ‚Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot așa: nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu.’” – Evanghelizarea, p. 617 (cap. 18, subcap. Reprezentări greşite ale Dumnezeirii).

 

Miercuri 3 octombrie

4. PERSONALITATEA DUHULUI SFÂNT

a. De ce va rămâne o taină natura exactă a Duhului Sfânt? Ioan 16:13.

Ioan 16:13: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.”

„Nu este esențial pentru noi să fim în stare a defini exact ce este Duhul Sfânt. Hristos ne spune că Duhul este Mângâietorul, ‚Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl.’ Se spune în mod clar cu privire la Duhul Sfânt că, în lucrarea Sa de călăuzire a oamenilor în tot adevărul, ‚El nu va vorbi despre Sine.’ Natura Duhului Sfânt este o taină. Oamenii nu o pot explica, pentru că Domnul nu le-a descoperit-o. ... Cu privire la astfel de taine, care sunt prea adânci pentru înțelegerea omenească, tăcerea este de aur.” – Istoria faptelor apostolilor, p. 51, 52 (cap. 5, Darul Duhului).

b. Deși natura Duhului Sfânt este o taină, ce ne arată că El este „la fel de mult o persoană precum este Dumnezeu”? Romani 8:16, 26, 27.

Romani 8:16, 26, 27: „Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu... (26) Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. (27) Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.”

„Trebuie să conștientizăm că Duhul Sfânt, care este la fel de mult o persoană precum Dumnezeu este o persoană, se plimbă pe aceste tărâmuri [școala Avondale]. Duhul Sfânt este o persoană pentru că El aduce mărturie cu duhul nostrum că suntem copii ai lui Dumnezeu. Când este adusă această mărturie, ea poartă propria ei dovadă. În astfel de vremuri, credem și suntem convinși că suntem copii ai lui Dumnezeu.” – Evanghelizarea, p. 616 (cap. 18, Reprezentări greşite ale Dumnezeirii).

c. Cum știm că Duhul Sfânt are o voință liberă, chiar și atunci când slujește după cum e îndrumat de Hristos și Tatăl? 1 Corinteni 12:11; Fapte 13:2.

1 Corinteni 12:11: „Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.”

Fapte 13:2: „Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat”.”

„Când Mântuitorul a spus: ‚Mergeți, ... și învățați toate neamurile,’ El a spus, de asemenea, ‚Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în Numele Meu: vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână șerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; își vor pune mâinile pe bolnavi și bolnavii se vor însănătoși.’ Făgăduința ajunge tot atât de departe ca misiunea încredinţată. Nu că toate darurile sunt oferite fiecărui credincios. Duhul dă ‚fiecăruia în parte cum voiește.’ (1 Corinteni 12:11). Dar darurile Duhului sunt făgăduite fiecărui credincios după nevoia lui pentru lucrarea Domnului.” – Hristos, Lumina lumii, p. 823 (86, Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile).

„Lucrarea poporului lui Dumnezeu poate fi şi va fi variată, dar un singur Duh este motorul în toată aceasta.” – My Life Today, p. 276.

 

Joi 4 octombrie

5. UN MÂNGÂIETOR DIVIN

a. În ce mod este Duhul Sfânt un „alt Mângâietor”? Ioan 14:16.

Ioan 14:16: „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.”

„Mângâietorul este numit ‚Duhul adevărului.’ Lucrarea Lui este de a defini și a menține adevărul. El locuiește inițial în inimă ca Duh al adevărului și, în acest mod, devine Mângâietor. În adevăr este mângâiere și pace, dar nu există nicio pace sau mângâiere reală în minciună. ... Prin Scripturi, Duhul Sfânt vorbește minții și imprimă adevărul în inimă.” – Hristos, Lumina lumii, p. 671 (cap. 72, Să nu vi se tulbure inima).

b. Ce va face Duhul Sfânt pentru orice credincios? Ioan 16:13 (prima parte).

Ioan 16:13 p.p. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul.”

„Când torța cerească este pusă în mâna lui, căutătorul adevărului își vede propria slăbiciune, neputință şi starea lui deznădăjduită în a privi la propria lui neprihănire. Conștientizează că nu este nimic în el, care poate să-l recomande înaintea lui Dumnezeu. El se roagă pentru Duhul Sfânt, reprezentantul lui Hristos, pentru a fi un ghid constant, ca să-l conducă în tot adevărul.” – Sfaturi pentru părinți, învățători și studenți, p. 450 (cap. 63, Unele efecte ale studiului Bibliei).

„În toate timpurile și toate locurile, în toate durerile și în toate nenorocirile, când perspectiva pare întunecată și viitorul încurcat și ne simțim neajutorați și singuri, Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinței. Circumstanțele pot să ne despartă de orice prieten pământesc; dar nicio circumstanță, nicio distanță nu ne poate despărți de Mângâietorul ceresc. Oriunde suntem, orice am face, El este întotdeauna la dreapta noastră pentru a ne sprijini, a ne susține, a ne ridica și a ne încuraja.” – Hristos, Lumina lumii, p. 669, 670 (cap. 73, Să nu vi se tulbure inima).

 

Vineri 5 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cât de mult ne descoperă Dumnezeu despre Sine? De ce?

2. Care este singurul mod prin care putem dobândi o cunoștință adevărată despre Dumnezeu?

3. De unde știm că există trei persoane în trioul ceresc? Dați exemple din Scriptură.

4. Ce indică faptul că Duhul Sfânt este o Persoană divină?

5. În ce mod ne „mângâie” Duhul Sfânt?