Lectia 1. Starea viei

„Ce aș fi putut face viei Mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă așteptam să facă struguri buni?” (Isaia 5:4)

„Supune-ți dorințele proprii, propriile obiceiuri îndelung idolatrizate, ca să poți primi principiile adevărului. Astfel vei deveni o ramură a Viței Adevărate și nu vei purta struguri sălbatici sau uscați, ci ciorchini încărcați de fructe prețioase.” – The Reviw and Herald, 12 aprilie 1892.

Recomandare pentru studiu: Profeți și Regi, pg. 15-22, 303-305, engl. (cap. Via Domnului, cap. Chemarea lui Isaia).

 

Duminică 26 iunie

1. VIA PREȚUITĂ

a. Cu ce scop a înființat Dumnezeu națiunea ebraică? Geneza 12:2; Deuteronom 7:6-8; 26:17-19.

 Geneza 12:2 "Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. "

Deuteronomul 7:6 "Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău; Domnul, Dumnezeul tău, te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului. Nu pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele. Ci pentru că Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului."

Deuteronomul 26:17-19 "Astăzi, tu ai mărturisit înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile şi rânduielile Lui şi vei asculta de glasul Lui. Şi azi, Domnul ţi-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ţi-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui, şi îţi va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie şi vei fi un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău, cum ţi-a spus.”

b. De ce urma această națiune să fie profund recunoscătoare față de Dumnezeu? Deuteronom 32:9-12.

 Deuteronomul 32:9-12 "Căci partea Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moştenire. El l-a găsit într-un ţinut pustiu, Într-o singurătate plină de urlete înfricoşate; L-a înconjurat, l-a îngrijit Şi l-a păzit ca lumina ochiului Lui. Ca vulturul care îşi scutură cuibul, Zboară deasupra puilor, Îşi întinde aripile, îi ia Şi-i poartă pe penele lui. Aşa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său, Şi nu era niciun dumnezeu străin cu El."

c. Cum plănuia Dumnezeu ca națiunea ebraică să fie o binecuvântare pentru alte națiuni și cum se aplică aceasta la zilele noastre? Deuteronom 4:5-8; Matei 5:16.

 Deuteronomul 4:5-8 "Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. Să le păziţi şi să le împliniţi, căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!’ Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?"

„Domnul are privirea asupra fiecăruia din poporul Său; El are planurile Sale pentru fiecare în parte. Este scopul Său ca acei care ascultă de preceptele Sale să formeze un popor distins... Noi trebuie să manifestăm principiile împărăției [lui Dumnezeu] nu doar față de această lume, ci față de întregul univers.” – 6 T., pg. 12, 13 (engl.) (cap.1: Scopul lui Dumnezeu cu biserica).

 

Luni 27 iunie

2. STAREA VIEI ASTĂZI

a. De ce a fost dezamăgit Dumnezeu de via pe care o iubea? Isaia 5:1-4.

 Isaia 5:1-4 "Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curăţat de pietre şi a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei şi a săpat şi un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. „Acum dar – zice Domnul –, locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi voi între Mine şi via Mea! Ce aş mai fi putut face viei Mele şi nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă aşteptam să facă struguri buni?"

„[Națiunea iudaică] dorea să-și însușească roadele viei peste care fuseseră puși administratori. Lăcomia și pofta le-au adus disprețul chiar și din partea păgânilor. Astfel, lumii păgâne i s-a dat ocazia să interpreteze greșit caracterul lui Dumnezeu și legile împărăției Sale.” – Profeți și regi, pg 20, 21 engl. (cap. Introducere - Via Domnului).

b. Când nu aduce biserica roade din adevărata viță? Ioan 15:4.

 Ioan 15:4 "Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine."

„Domnul a sădit biserica Sa asemenea unei vițe într-un câmp roditor. ... Dar această viță sădită de Dumnezeu s-a înclinat spre pământ și și-a încolăcit cârceii în jurul ajutorului omenesc. Mlădițele sale s-au extins departe și mult, dar ea aduce rodul unei vițe degenerate. ... Domnul a revărsat mari binecuvântări asupra bisericii Sale. Dreptatea pretinde ca aceasta să returneze talentele sale cu dobândă. Odată ce au crescut comorile adevărului încredințate acesteia, au crescut și obligațiile ei. Dar în loc de a dezvolta aceste daruri și a înainta spre perfecțiune, ea s-a îndepărtat mult de locul unde ajunsese în experiența sa anterioară. Schimbarea în starea ei spirituală s-a instalat treptat și aproape imperceptibil. Pe măsură ce a început să caute lauda și prietenia lumii, credința ei a scăzut, zelul ei a devenit apatie, devotamentul său fierbinte a dat loc formalității moarte. Fiecare pas înainte spre lume a reprezentat un pas înapoi față de Dumnezeu. Pe măsură ce au fost nutrite mândria și ambiția lumească, spiritul lui Hristos a fost îndepărtat și competiția, disensiunea și cearta au pătruns pentru a slăbi și tulbura biserica.” – 5 T., pg. 240, 241 engl. (cap. Unitatea creștină).

c. Ce tip de roade așteaptă Dumnezeu să aducem? Galateni 5:22, 23.

 Galateni 5:22,23 "Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. "

„Roadele pe care Hristos le pretinde, după grija răbdătoare revărsată asupra bisericii Sale, sunt: credință, răbdare, dragoste, îngăduință, evlavie și blândețe. Acestea sunt ciorchine de roade care se maturizează atât în mijlocul furtunii, norului și întunericului, cât și în lumina soarelui.” Ibid., pg. 117 engl. (cap. Mustrări și avertizări)

 

Marți 28 iunie

3. EVITÂND O EXPERIENȚĂ SUPERFICIALĂ

a. Descrieți starea viei spirituale a Domnului în prima parte a domniei lui Ozia, regele lui Iuda. 2 Regi 15:1-3; 2 Cronici 26:1-7, 15.

 2 Imparati 15:1-3 "În al douăzeci şi şaptelea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească Azaria, fiul lui Amaţia, împăratul lui Iuda. Avea şaisprezece ani când a ajuns împărat şi a domnit cincizeci şi doi de ani la Ierusalim. Mamă-sa se chema Iecolia din Ierusalim. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amaţia."

2 Cronici 26:1-7 "Tot poporul din Iuda a luat pe Ozia, care era în vârstă de şaisprezece ani, şi l-a pus împărat în locul tatălui său, Amaţia. Ozia a întărit Elotul şi l-a adus iarăşi sub stăpânirea lui Iuda după ce a adormit împăratul cu părinţii săi. Ozia avea şaisprezece ani când a ajuns împărat şi a domnit cincizeci şi doi de ani la Ierusalim. Mamă-sa se chema Iecolia, din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, Amaţia. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieţii lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu. Şi, în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propăşească. A pornit cu război împotriva filistenilor. A dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei şi zidurile Asdodului şi a zidit cetăţi în ţinutul Asdodului şi între filisteni. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau la Gur-Baal şi împotriva maoniţilor."

2 Cronici 26:15 "A făcut la Ierusalim maşini iscodite de un meşter, care aveau să fie aşezate pe turnuri şi pe unghiuri, ca să arunce săgeţi şi pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic."

„Domnia lungă a lui Ozia [numit și Azaria] în ținutul lui Iuda și Beniamin a fost caracterizată printr-o prosperitate mai mare decât a oricărui alt domnitor de la moartea lui Solomon, cu aproape două secole înainte. Mulți ani regele a domnit cu înțelepciune. Sub binecuvântarea cerului, armatele sale au recâștigat câteva din teritoriile care au fost pierdute în anii dinainte. Cetățile au fost rezidite și fortificate și poziția națiunii a fost mult întărită între popoarele din jur. Comerțul a reînviat și bogățiile națiunilor s-au revărsat în Ierusalim.” – Profeți și regi, pg. 303, engl. (rom. cap. 25: Chemarea lui Isaia).

b. Numiți câteva neajunsuri spirituale care au întunecat această imagine. 2 Regi 15:4.

 2 Imparati 15:4 "Numai că înălţimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe şi tămâie pe înălţimi."

„Această prosperitate exterioară [sub domnia lui Ozia] ... nu a fost însoțită de o reînviorare a puterii spirituale. Serviciile de la templu au continuat ca în anii dinainte și mulțimile se adunau pentru a se închina Dumnezeului viu; dar mândria și formalismul au luat treptat locul umilinței și sincerității.” – Ibid., pg. 303, 304.

c. Cum ne afectează neglijența de a îndepărta răul? Cântarea Cântărilor 2:15.

 Cantarea cantarilor 2:15 "Prindeţi-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile, căci viile noastre sunt în floare."

„Mulți îngăduie și scuză defectele din caracterele lor; dar acestea trebuie îndepărtate în totalitate. Orice abatere de la dreptate este păcat, iar păcatul trebuie înlăturat. Nu ne putem permite să fim neglijenți în fața fraților noștri sau în fața lumii. Mulți își mărturisesc păcatele din nou și din nou, dar nu le înlătură prin pocăință adevărată. Dacă nu avem o țintă hotărâtă și ajutorul harului lui Dumnezeu, deciziile puternice și vegherea vigilentă vor fi în zadar și fără putere, când ispitele vor asalta sufletul.” – Signs of the Times, 6 martie 1884.

„Vulpile mici strică viile mari; micile neglijențe, micile lipsuri, micile acte necinstite, micile abateri de la principiu întunecă sufletul și îl separă de Dumnezeu.” – In Heavenly Places, pg. 226.

 

Miercuri 29 iunie

4. ÎNTINAT DE MÂNDRIE

a. De ce a venit nenorocirea asupra lui Ozia? 2 Cronici 26:16-21; Numeri 15:30.

 2 Cronici 26:16-21 "Dar, când a ajuns puternic, inima i s-a înălţat şi l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului său, intrând în Templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azaria a intrat după el cu optzeci de preoţi ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia şi i-au zis: „N-ai dreptul, Ozia, să aduci tămâie Domnului! Dreptul acesta îl au preoţii, fiii lui Aaron, care au fost sfinţiţi ca s-o aducă. Ieşi din Sfântul Locaş, căci faci un păcat! Şi lucrul acesta nu-ţi va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu.” Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniţă. Şi, cum s-a mâniat pe preoţi, i-a izbucnit lepra pe frunte, în faţa preoţilor, în Casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Marele preot, Azaria, şi toţi preoţii şi-au îndreptat privirile spre el şi iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară şi el însuşi s-a grăbit să iasă, pentru că Domnul îl lovise. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morţii şi a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din Casa Domnului. Şi fiul său Iotam era în fruntea casei împăratului şi judeca poporul ţării."

Numeri 15:30 "Dar, dacă cineva, fie băştinaş, fie străin, păcătuieşte cu voie, huleşte pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său,"

„Păcatul care a avut consecințe așa dezastruoase asupra lui Ozia a fost păcatul încumetării. Prin călcarea unei porunci exprese a lui Iehova, conform căreia nimeni, în afară de urmașii lui Aaron, să nu oficieze ca preoți, regele a intrat în sanctuar `să ardă tămâie pe altar`. Marele preot Azaria și colaboratorii săi l-au mustrat și l-au rugat să renunțe la planul lui. `Nu-i drept, Ozia` i-au spus ei, `lucrul acesta nu-ți va face cinste` (2 Cronici 26:16, 18). Ozia s-a umplut de mânie că el, împăratul lui Israel, a fost mustrat în acest mod. Dar nu i s-a permis să profaneze sanctuarul trecând peste protestul unit al celor cu autoritate. În timp ce stătea acolo, într-o răzvrătire plină de mânie, a fost brusc lovit de judecata divină. Lepra i-a apărut pe frunte. Înspăimântat, a fugit pentru a nu mai intra niciodată în curțile templului. Până în ziua morții sale, câțiva ani mai târziu, Ozia a rămas lepros – un exemplu viu al nebuniei de a se depărta de la un clar `așa spune Domnul`. Nici poziția lui înaltă și nici viața lui îndelungată de slujire nu au putut pleda drept scuză pentru păcatul încumetării, care a întunecat anii de sfârșit ai domniei sale și a adus asupra sa judecata cerului.” – Profeți și regi, pg. 304, engl. (cap. 25: Chemarea lui Isaia)

„Domnul a rânduit oameni în poziții concrete în biserica Sa și El nu vrea ca ei să părăsească aceste poziții pentru care El i-a desemnat. Atunci când Domnul le oferă succes într-o măsură, ei nu trebuie să se îngâmfe și să creadă că sunt calificați de a face o lucrare pentru care nu sunt potriviți și la care Dumnezeu nu i-a chemat.” – The Review and Herald, 14 august 1900.

b. Cum consideră Dumnezeu mândria? Proverbe 6:16, 17; Iacov 4:6.

 Proverbele 6:16-17 "Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat,"

Iacov 4:6 "Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”"

„Cel care cade în unele din cele mai mari păcate, poate să aibă un sentiment de rușine și mizerie și poate să simtă nevoia de harul lui Hristos; dar mândria nu simte nicio nevoie și închide inima față de Hristos și binecuvântările infinite pe care El a venit să le ofere.” – Calea către Hristos, pg. 30 engl. (cap. 3: Pocăința)

„Mândria, încrederea în sine, dragostea de lume, căutarea greșelilor, amă- răciunea, invidia sunt roadele celor care pretind a practica religia lui Hristos. ... Cu astfel de convertiri Hristos nu are nicio legătură.” – The Review and Herald, 15 aprilie 1902.

 

Joi 30 iunie

5. ÎNFRUNTÂND CONSECINȚELE SAU ALEGÂND CONSACRAREA?

a. Descrieți starea predominantă din Israel și Iuda în perioada când Isaia a fost chemat să slujească drept profet. Isaia 1:1-9, 21-23.

 Isaia 1:1-9 "Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, despre Iuda şi Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, împăraţii lui Iuda. Ascultaţi, ceruri, şi ia aminte, Pământule, căci Domnul vorbeşte: „Am hrănit şi am crescut nişte copii, dar ei s-au răsculat împotriva Mea. Boul îşi cunoaşte stăpânul şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său, dar Israel nu Mă cunoaşte, poporul Meu nu ia aminte la Mine.” Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă de nelegiuiţi, copii stricaţi! Au părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele… Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav şi toată inima suferă de moarte! Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie, nestoarse, nelegate şi nealinate cu untdelemn: ţara vă este pustiită, cetăţile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voştri, pustiesc şi nimicesc, ca nişte sălbatici. Şi fiica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveţi, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora."

Isaia 1:21-23 "Vai, cetatea aceea credincioasă cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, şi acum e plină de ucigaşi! Argintul tău s-a prefăcut în zgură şi vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. Mai-marii tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi cu hoţii, toţi iubesc mita şi aleargă după plată; orfanului nu-i fac dreptate şi pricina văduvei n-ajunge până la ei."

„Domnia lui Ozia se apropia de final și Iotam purta deja multe din poverile țării, când Isaia, care era din neam regesc, a fost chemat, deși încă tânăr, la misiunea de profet. ...Protecția divină a fost retrasă și forțele asiriene erau gata să se răspândească în țara lui Iuda. Dar oricât de copleșitoare păreau, pericolele din exterior nu erau atât de grave precum cele din interior. Încăpățânarea poporului său este cea care a adus asupra slujitorului Domnului cea mai mare întristare și cea mai adâncă descurajare.” – Profeți și regi, pg. 305 engl. (cap. 25: Chemarea lui Isaia).

b. Cum este rezumată dilema celui credincios din timpul de atunci și din prezent? Psalmii 11:3.

 Psalmii 11:3 "Şi când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit?"

„Odată cu asuprirea și bogăția au venit mândria și dragostea de etalare, beția înjositoare și spiritul de petrecere. ... Practicile nelegiuite au devenit atât de răspândite în toate clasele, încât cei puțini care au rămas credincioși lui Dumnezeu erau adesea ispitiți să-și piardă inima și să cadă pradă descurajării și disperării.” – Ibid., pg. 306 (cap. 25: Chemarea lui Isaia).

„În timp ce alții tânjesc după plăcerile lumești, voi să tânjiți după asigurarea evidentă a dragostei lui Dumnezeu, strigând serios și fierbinte: `Cine îmi va arăta cum să-mi fac sigură chemarea și alegerea?` – 2 T., pg. 145 engl. (cap. 20: Lipsă de considerație pentru Hannah More).

 

Vineri 1 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Ce a determinat decăderea credinței bisericii lui Dumnezeu?

2. Numiți una din neglijențele, aparent neînsemnate, din timpul domniei lui Ozia.

3. De ce consideră Dumnezeu mândria un păcat atât de grav? Îl consi- derăm și noi la fel?

4. Cum l-a afectat în cele din urmă pe Iuda, ca națiune, prosperitatea sa superficială?

5. Ce va realiza minoritatea credincioasă lui Dumnezeu, într-un veac al degenerării?