Lecția 10. Ajungând la suflete

„În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu.” (Fapte 13:44).

„Un spirit tandru, un comportament blând, atrăgător, poate salva pe cel greșit și poate acoperi o sumedenie de păcate.” – Pe urmele Marelui Medic, pg. 166, engl. (rom. cap. Ajutându-i pe cei ispitiți).

Recomandare pentru studiu: Mărturii pentru comunitate, vol. 7, pg. 25-41, engl. (rom. cap. Lucrători dintre membri); vol. 6, pg. 31-57, engl. (rom. cap. Adunările în tabără).

 

Duminică 27 noiembrie

1. O SOLIE PENTRU ASTĂZI

a. Ce lucrare pentru zilele noastre a fost prezisă în profeția din Isaia 56? Isaia 56: 1, 2.

 Isaia 56:1 Aşa vorbeşte Domnul: Păziţi ce este drept, şi faceţi ce este bine; căci mântuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea Mea este aproape să se arate. 2 Ferice de omul care face lucrul acesta, şi de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi stăpânindu-şi mâna, ca să nu facă nici un rău!

„Lucrarea de reformă a Sabatului, care trebuie îndeplinită în zilele din urmă, a fost prezisă în profeția lui Isaia. [Isaia 56:1, 2, 6, 7 citat.]” – Marea luptă, pg. 451, engl. (rom. cap. O lucrare de reformă).

b. Prin ce mijloace putem mărturisi cel mai bine pentru cei din orașele mari? Luca 14:23.

Luca 14:23 Şi stăpânul a zis robului: Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa.

„Lucrarea noastră este de a da întregii lumi – fiecărei națiuni, fiecărui neam, fiecărei limbi și fiecărui popor – adevărurile mântuitoare ale soliei îngerului al treilea. Dar o problemă dificilă a fost aceea de a ști cum să se ajungă la oamenii din marile centre de populație. Nu ni se permite intrarea în biserici. În orașe, sălile mari sunt scumpe și, în multe cazuri, doar puțini vor veni la cele mai bune săli. S-a vorbit împotriva noastră de cei care nu s-au familiarizat cu noi. Motivele credinței noastre nu sunt înțelese de oameni și am fost priviți ca fanatici, care păstrează in mod ignorant Sâmbăta în loc de duminică. În lucrarea noastră am fost dezorientați pentru a ști cum să dărâmăm barierele lumescului și prejudecăților și să prezentăm în fața oamenilor adevărul prețios, care înseamnă atât de mult pentru ei. Domnul ne-a instruit că întrunirile de tabără reprezintă unul din cele mai importante instrumente pentru îndeplinirea acestei lucrări.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 6, pg. 31, 32, engl. (rom. cap. Adunările în tabără). 

 

Luni 28 noiembrie

2. AJUNGÂND DINCOLO DE CERCUL NOSTRU

a. Ce i s-a arătat lui Isaia cu privire la planul lui Dumnezeu pentru sufletele prețioase, sincere din afara turmei lui Hristos? Isaia 56:3-5. Cum a fost acest lucru văzut în predicarea apostolilor? Fapte 13:44.

Isaia 56:3 Străinul care se alipeşte de Domnul, să nu zică: Domnul mă va despărţi de poporul Său! Şi famenul să nu zică: Iată, eu sunt un copac uscat! 4 Căci aşa vorbeşte Domnul: Famenilor, care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut, şi vor stărui în legământul Meu, 5 le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge.

Fapte 13:44 În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu.

„Iudeii ajunseseră din ce în ce mai mult să se considere pe ei înșiși superiori printr-un drept divin față de alte popoare de pe pământ; totuși ei nu fuseseră atenți să mențină caracterul lor separat și sfânt prin acordarea ascultării față de toate poruncile lui Dumnezeu. Acum profetul declară că străinul, care Îl va iubi pe Dumnezeu și Îl va asculta, se va putea bucura de privilegiile care au aparținut exclusiv poporului ales. Până în acel moment circumcizia și stricta îndeplinire a legii ceremoniale fuseseră condițiile prin care Neamurile puteau fi admise în adunarea lui Israel; dar aceste deosebiri urmau să fie abolite de Evanghelie.” – The Signs of the Times, 28 februarie 1884.

b. Cărei tendințe umane egoiste trebuie să fim determinați să îi rezistăm noi și familiile noastre? Hagai 1:4.

Hagai 1:4 Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată?

„Interesele voastre, eforturile și îngrijorările sunt pentru familia și rudele voastre. Dar nu ați nutrit ideea de a ajunge la alții din jurul vostru, biruind rezerva de a exercita influența în afara unui cerc special. Voi îi idolatrizați pe cei ai voștri și vă închideți în voi înșivă. Marea povară este aceea ca Domnul să „mă salveze pe mine și pe ai mei”. Acest spirit trebuie să moară înainte ca voi să puteți prospera în Domnul și să înaintați spiritual, înainte ca biserica să poată crește și să adauge suflete dintre acei care doresc să fie salvați.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 2, pg. 77, engl. (rom. cap. Iubind pe cei greșiți).

c. Cum putem evita capcana de a ne stabili prea mulți într-o singură zonă? Luca 9:6.

Luca 9:6 Ei au plecat, şi au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia, şi săvârşind pretutindeni tămăduiri.

„Cât de multe localități și orașe sunt cu totul neglijate. Poporul nostru își aduce prejudicii lui însuși îngrămădindu-se într-o singură zonă. Când copacii dintr-o pepinieră sunt îngrămădiți strâns laolaltă, ei nu pot crește sănătos și robuști. Transplantați pomii care sunt prea deși în pepinierele voastre. Dumnezeu nu este glorificat prin centrarea a atâtor avantaje într-un singur loc. Oferiți spațiu; plantați-i în mai multe locuri, unde nu se vor sprijini unul de altul pentru susținere. Dați-le spațiu pentru a crește. Aceasta cere Domnul de la voi.” – Ibid., vol. 8, pg 147, engl. (rom. cap. Mergeți în multe locuri). 56 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2016

 

Marți 29 noiembrie

3. LEGĂTURA CĂTRE GUSTURILE ȘI OBICEIURILE NOASTRE

a. Ce făgăduință minunată este dată noilor credincioși? Isaia 56:6, 7. Cum trebuie să luăm parte la răspândirea adevărului?

Isaia 56:6 Şi pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească, şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu, 7 îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt, şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.

„Fiecare biserică are nevoie de puterea conducătoare a Duhului Sfânt și acum este timpul de a ne ruga pentru aceasta. Dar în toată lucrarea lui Dumnezeu pentru om, El plănuiește ca omul să coopereze cu El. Pentru acest scop Domnul cheamă biserica să aibă o pietate mai înaltă, un simț mai drept al datoriei, o conștientizare mai clară a obligațiilor sale față de Creator. El îi cheamă să fie un popor pur, sfințit, care lucrează. Și lucrarea de ajutorare creștină este unul din mijloacele de a aduce aceasta la îndeplinire, pentru că Duhul Sfânt este în comuniune cu toți cei care lucrează în serviciul lui Dumnezeu. ...

„Faceți eforturi regulate, organizate pentru a scoate membrii bisericii din starea de moarte în care sunt de ani. Trimiteți în biserici lucrători care vor trăi principiile reformei sanitare. Să fie trimiși cei care văd necesitatea lepădării de sine în apetit, altfel ei vor fi o cursă pentru biserică. Veți vedea dacă pâinea vieții nu va veni atunci în bisericile noastre.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 6, pg. 266, 267, engl. (rom. cap. Nevoia bisericii).

b. În ce constă păcatul fariseilor și cum îl putem evita? Matei 23:1-3; 7:24-29. Cum afectează obiceiurile noastre personale de sănătate mărturisirea noastră creștină? Isaia 56:10-12; 1 Corinteni 9:26, 27.

Matei 23:1 Atunci Isus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi, 2 a zis: Cărturarii şi Fariseii şed pe scaunul lui Moise. 3 Deci toate lucrurile, pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.

Matei 7:24 De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. 25 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. 26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip. 27 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare. 28 După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui; 29 căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.

Isaia 56:10 Toţi păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere; toţi sunt nişte câini muţi, care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi, şi le place să doarmă. 11 Totuşi sunt nişte câini lacomi, care nu se mai satură. Sunt nişte păstori care nu pot pricepe nimic; toţi îşi văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere: 12 Veniţi,  zic ei  am să caut vin, şi ne vom îmbăta cu băuturi tari! Mâine vom face tot ca azi, ba încă şi mai rău!

1Corinteni 9:26 Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. 27 Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

„Domnul nu este mulțumit de starea de apostazie a poporului Său în ce privește reforma sanitară. Dacă ei nu devin conștienți de nevoia de a asculta de lumina cu privire la reforma sanitară, vor eșua curând în înțelegerea importanței altor aspecte ale soliei.” – Spalding Magan Collection, pg. 418. „Dacă bisericile așteaptă putere, ele trebuie să trăiască adevărul pe care Dumnezeu li l-a încredințat. Dacă membrii bisericilor noastre nesocotesc lumina cu privire la [reforma sanitară], ei vor recolta rezultatele sigure atât în degenerare spirituală, cât și fizică. Și influența acestor membri mai în vârstă ai bisericii va dospi în cei nou veniți la credință. Domnul nu lucrează acum pentru a aduce multe suflete la adevăr, din cauza membrilor bisericii care nu au fost niciodată convertiți și a celor care au fost cândva convertiți, dar au apostaziat. Ce influență ar avea acești membri neconsacrați asupra noilor convertiți? Nu vor face ei fără efect solia dată de Dumnezeu pe care poporul Său ar trebui să o ducă?” – Mărturii pentru comunitate, vol. 6, pg. 370, 371, engl. (rom. cap. Redeșteptare în reforma sanitară).

 

Miercuri 30 noiembrie

4. SENSIBILITATE PENTRU CEI DIN CLASELE MARGINALIZATE

a. Descrieți grija specială pe care o are Dumnezeu pentru cei care au cea mai mare nevoie de aceasta. Isaia 56:8.

Isaia 56:8 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: Voi mai strânge şi alte popoare la cei strânşi acum din el.

„Toți cei care Îl iubesc pe Dumnezeu în sinceritate și adevăr vor iubi sufletele pentru care a murit Hristos. Dacă dorim să facem bine sufletelor, succesul nostru cu aceste suflete va fi proporțional cu încrederea pe care o au ei în încrederea noastră în ei și aprecierea noastră față de ei. Respectul arătat sufletului uman care se luptă este mijlocul sigur prin Isus Hristos de restaurare a respectului de sine pe care omul l-a pierdut. Ideile noastre crescânde despre ceea ce poate deveni el, reprezintă un ajutor pe care noi nu îl putem aprecia în totalitate. Avem nevoie de harul bogat al lui Dumnezeu în fiecare oră; apoi vom avea o experiență bogată, practică, pentru că Dumnezeu este dragoste. Cel care rămâne în dragoste, trăiește în Dumnezeu. Dăruiți dragoste celor care au nevoie cel mai mult de ea. Cel mai nefericit, cei care au cele mai dezagreabile temperamente au nevoie de dragostea noastră, de sensibilitatea noastră, de compasiunea noastră. Cei care ne încearcă răbdarea au nevoie de mai multă dragoste. O singură dată trecem prin lume; fiecare lucru bun pe care îl putem face, trebuie să îl facem cu cea mai mare sârguință, neobosit, cu același spirit pe care Hristos l-a manifestat în lucrarea Sa, despre care s-a afirmat că „El nu va cădea și nu se va descuraja”. Dispozițiile aspre, încăpățânate, morocănoase, sunt cele care au cea mai mare nevoie de ajutor. Cum pot fi ajutați aceștia? Doar manifestând, în comportamentul cu ei, acea dragoste pe care a revelato Hristos față de omul căzut. Puteți să îi tratați așa după cum merită. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă Hristos ne-ar fi tratat astfel? El, Cel care nu merita, a fost tratat așa cum noi meritam. Totuși noi suntem tratați de Hristos cu îndurare și dragoste cum nu merităm, ci cum merita El. Tratați câteva caractere așa după cum vă gândiți că merită din plin și le veți tăia și ultimul fir de speranță, vă veți distruge influența și vă veți ruina sufletul. Se va merita? Nu, eu spun nu, de o sută de ori nu. Legați strâns aceste suflete, care au nevoie de tot ajutorul pe care este posibil să li-l dați voi, de o inimă iubitoare, compătimitoare, miloasă, care revarsă dragoste creștină și veți salva un suflet de la moarte și veți acoperi o sumedenie de păcate.” – Principii fundamentele ale Educației Creștine, pg. 281, 282.

b. Cum putem lucra pentru clasele marginalizate din mijlocul nostru? Iacov 5:19, 20.

Iacov 5:19 Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, şi-l întoarce un altul, 20 să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte, şi va acoperi o sumedenie de păcate.

„Sunt mulți care greșesc și simt rușinea și nebunia lor. Ei privesc la greșelile și erorile lor până când ajung aproape la disperare. Aceste suflete nu trebuie să fie neglijate. Când cineva trebuie să înoate împotriva curentului, toată forța curentului îl trage înapoi. Întindeți-i o mână de ajutor cum a fost mâna Fratelui Mai Mare către Petru care se afunda. Spuneți-i cuvinte de speranță.” – In Heavenly Places, pg. 295. 58 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2016

 

Joi 1 decembrie

5. URMÂND EXEMPLUL MAESTRULUI

a. Cum poate slujirea compătimitoare a lui Hristos față de sufletele bolnave de păcat să fie reflectată și imitată în viața urmașilor Săi? Isaia 61:1-3.

Isaia 61:1 Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; 2 să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi; 3 să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.

„Misiunea lui Hristos a fost de a vindeca pe cel bolnav, de a încuraja pe cel lipsit de speranță, de a pansa pe cel cu inima frântă. Lucrarea de restaurare trebuie realizată în mijlocul celor în nevoie, suferinzi ai omeniri. Dumnezeu nu cere doar generozitatea voastră, ci și înfățișarea voastră fericită, cuvintele voastre de speranță, o strângere de mână din partea voastră. Alinați-i pe unii din cei îndurerați ai lui Dumnezeu. Unii sunt bolnavi și speranța este stinsă. Redați-le lumina soarelui. Sunt suflete care și-au pierdut curajul; vorbiți cu ele, rugațivă pentru ele. Sunt cei care au nevoie de pâinea vieții. Citiți-le din Cuvântul lui Dumnezeu. Există o boală a sufletului pe care niciun balsam nu o poate atinge, niciun medicament nu o poate vindeca. Rugați-vă pentru aceste suflete și aduceți-le la Isus Hristos. Și în toată lucrarea voastră, Hristos va fi prezent pentru a impresiona inimile oamenilor.” – A Call to Medical Evanghelism and Health Education, pg. 23.

„Nu trebuie să mergem la Nazaret, la Capernaum sau la Betania pentru a umbla pe urmele lui Isus. Trebuie să găsim urmele pașilor Săi lângă patul bolnavului, în colibele sărăcăcioase, pe aleile aglomerate ale marilor orașe și în fiecare loc în care inimile umane au nevoie de consolare. „Trebuie să-l hrănim pe cel flămând, să-l îmbrăcăm pe cel gol și să-l mângâiem pe cel suferind și îndurerat. Trebuie să slujim celui disperat și să inspirăm speranță celui fără speranță. „Dragostea lui Hristos manifestată în slujirea neegoistă va fi mult mai eficientă în reformarea celui care face răul decât va fi sabia sau curtea justiției. Acestea sunt necesare pentru a imprima groaza în călcătorul legii, dar misionarul iubitor poate face mai mult decât aceasta. Adesea inima care se împietrește sub mustrare se va înmuia sub dragostea lui Hristos.” – Pe urmele Marele Medic, pg. 105, 106, engl. (rom. cap. Mântuit pentru a sluji).

 

Vineri 2 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Cu ce scop specific au fost destinate la origine adunările de tabără și de ce?

2. De ce trebuie să manifestăm interes pentru noile suflete care nu au familii la credință?

3. Ce au de-a face obiceiurile personale de sănătate cu succesul misionar?

4. Ce se întâmplă când tratăm oamenii așa după cum merită să fie tratați? Cum ne-a tratat Isus?

5. Unde poți găsi ocazii de a sluji personal, așa cum ar face Hristos?