Lecţia 11. Învierea lui Hristos

„Mai mult, fraţilor, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am predicat-o, ... cum Hristos a murit pentru păcatele noastre conform Scripturilor, că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, conform Scriptu-rilor” (1 Corinteni 15: 1, 3, 4).

„Învierea lui Isus a fost un tip al învierii finale a tuturor celor ce dorm în El. Înfăţişarea Mântuitorului înviat, comportamentul Său, vorbirea Sa, erau familiare ucenicilor Săi. După cum Isus a înviat din morţi, tot astfel, cei care dorm în El vor învia din nou.”—Evenimentele ultimelor zile, pg. 291 (engl.) (rom. cap. 20, „Moştenirea sfinţilor”).

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 779-794 (engl.) (rom. cap. 81, „A înviat Domnul”; cap. 82, „De ce plângi?”).

Duminică 5 iunie
1. HRISTOS A PREZIS ÎNVIEREA SA

a. Cum a prezis Isus moartea şi învierea Sa? Matei 20:18, 19.

 Matei 20  18 Iată că ne suim la Ierusalim, şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte, 19 şi-L vor da în mâinile Neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată şi să-L răstignească; dar a treia zi va învia.

b. Ce au vrut conducătorii iudei să facă în Sabat pentru a preveni împlinirea cuvintelor lui Hristos cu privire la învierea Sa? Matei 27:62-66. Ce putem învăţa de la femeile care au pregătit mirodenii pentru Isus? Luca 23:55, 56.

Matei 27 62 A doua zi care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi Fariseii, s-au dus împreună la Pilat, 63 şi i-au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: După trei zile voi învia. 64 Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul, şi să spună norodului: A înviat din morţi! Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi. 65 Pilat le-a zis: Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi. 66 Ei au plecat, şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.

Luca 23 55 Femeile, care veniseră cu Isus din Galilea, au însoţit pe Iosif; au văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, 56 s-au întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege.

„Preoţii au dat indicaţii pentru paza mormântului. O piatră mare a fost pusă în faţa intrării. Peste această piatră ei au pus funii, asigurând capetele de stânca cea solidă, sigilându-le cu sigiliul roman. Piatra nu putea fi mu-tată fără ca sigiliul să fie rupt. O gardă de o sută de soldaţi a fost staţionată împrejurul mormântului pentru a împiedica furtul din ea. Preoţii au făcut tot ce puteau pentru a menţine corpul lui Isus acolo unde a fost pus. Acesta a fost sigilat pe cât de sigur posibil în mormântul Său, ca şi când ar fi trebuit să rămână acolo pentru totdeauna.”— Hristos, Lumina lumii, pg. 778 (engl.) (rom. cap. 80, „În mormântul lui Iosif”).

 

Luni 6 iunie
2. SCENA ÎNVIERII

a. Conform celor spuse de apostoli, cine L-a înviat pe Isus? Faptele Apostolilor 2:32; 13:33. Pe cine l-a trimis Tatăl să Îl cheme din nou la viaţă pe Isus? Matei 28:1-3.

Fapte 2  32 Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai lui.

Fapte 13 3 Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei, şi i-au lăsat să plece.

Matei 28 1 La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. 2 Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului, şi a şezut pe ea. 3 Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.

„Acest mesager este cel care ocupă poziţia din care a căzut Satan. ... Soldaţii îl văd îndepărtând piatra, ca şi cum ar fi fost o pietricică, şi îl aud strigând: ‚Fiu al lui Dumnezeu, vino afară; Tatăl Tău Te cheamă’. Ei Îl văd pe Isus ieşind din mormânt şi Îl aud proclamând deasupra mormântului deschis: ‚Eu sunt învierea şi viaţa.’ În timp ce iese în maiestate şi slavă, oastea îngerească se apleacă în adorare înaintea Răscumpărătorului.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 780 (engl.) (rom. cap. 81, „A înviat Domnul”).

b. Ce parte a avut Fiul divin al lui Dumnezeu în învierea trupului Său omenesc? Ioan 2:19-22; 10:17, 18.

Ioan 2 19 Drept răspuns, Isus le-a zis: Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica. 20 Iudeii au zis: Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile? 21 Dar El le vorbea despre Templul trupului Său. 22 Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea; şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe care le spusese Isus.

Ioan 10 17 Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. 18 Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca, pe care am primit-o de la Tatăl Meu.

„Când vocea puternicului înger a fost auzită la mormântul lui Hristos, spunând ‚Tatăl Tău Te cheamă’ Mântuitorul a ieşit din mormânt prin viaţa care era în El însuşi... Acum s-a împlinit profeţia pe care o rostise El preoţilor şi conducătorilor: ‚Stricaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica’ (Ioan 2:19).”—Ibid., pg. 785 (engl.) (rom. cap. 81, „A înviat Domnul”).

c. Cum au reacţionat gărzile romane şi îngerii răi care păzeau mor-mântul atunci când au văzut că Hristos a fost înviat? Matei 28:4. Ce a confirmat învierea lui Hristos în mintea lui Satan?

 Matei 28 4 Străjerii au tremurat de frica lui, şi au rămas ca nişte morţi.

„Groaza a apucat gărzile romane. Unde era acum puterea lor de a păzi trupul lui Hristos? Ei nu s-au gândit la datoria lor, nici la faptul că ucenicii L-ar fura. Când lumina îngerilor a strălucit împrejur, mai luminoasă decât soarele, gărzile romane au căzut la pământ ca nişte oameni morţi... Îngerii lui Satan fuseseră constrânşi să fugă din faţa luminii strălucitoare, pătrunzătoare, a îngerilor cereşti... Satan ştia că după ceva vreme el trebuia să moară şi împărăţia sa să treacă la Acel a căruia era de drept. El se lamenta şi urla de mânie că în ciuda tuturor eforturilor sale, Isus nu fusese biruit, ci deschisese o cale pentru mântuirea omului, şi oricine dorea, putea să meargă pe ea şi să fie salvat.”— Experienţe şi viziuni, pg. 182 (engl.)(rom. cap. „Învierea lui Hristos”).

 

Marţi 7 iunie
3. ÎNVIAT PENTRU VIAŢĂ VEŞNICĂ

a. Cum a explicat Isus ucenicilor Săi faptul că El fusese înviat ca o fiinţă umană cu un trup fizic, şi nu ca un spirit, fiind asemenea îngerilor? Luca 24:36-40. Când ei se îndoiau, ce a făcut El pentru a le îndepărta îndoielile? Luca 24:41-43.

Luca 24 36 Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat în mijlocul lor, şi le-a zis: Pace vouă! 37 Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. 38 Dar El le-a zis: Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? 39 Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu. 40 (Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.)

Luca 24 41 Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau, şi se mirau, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? 42 I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagur de miere. 43 El le-a luat, şi a mâncat înaintea lor.

b. Cum descrie Biblia corpul uman înviat al lui Hristos? Filipeni 3:21 Cum este corpul înviat al lui Hristos diferit de corpul nostru muritor actual? Romani 6:9, 10; Evrei 7:16.

Filipeni 3  21 El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

Romani 6 9 întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. 10 Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.

Evrei 7 16 pus nu prin legea unei porunci pământeşti, ci prin puterea unei vieţi nepieritoare.

c. Ce plan a făcut Satan pentru a distruge impactul învierii lui Hris-tos, şi cum a fost implementat acest complot? Matei 28:11-15.

 Matei 28 11 Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri, şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. 12 Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani, 13 şi le-au zis: Spuneţi aşa: Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat. 14 Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi, şi vă vom scăpa de grijă. 15 Ostaşii au luat banii, şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre Iudei până în ziua de astăzi.

„Satan a poruncit îngerilor săi să meargă la mai marii preoţilor şi bătrânilor. El le-a spus: ‚Am avut succes în înşelarea lor, orbindu-le ochii şi împietrindu-le inimileîmpotriva lui Isus. I-am făcut să creadă că El a fost un impostor. Acea gardă romană va duce vestea urâtă că Hristos a înviat. I-am făcut pe preoţi şi pe bătrâni să Îl urască pe Isus şi să Îl ucidă. Acum prezentaţi-le faptul că dacă devine cunoscut faptul că Isus a înviat, ei vor fi ucişi cu pietre de oameni pentru că au dat la moarte un om inocent.’...

... S-a decis să plătească soldaţii să ţină secret acest lucru. Preoţii şi bătrânii le-au oferit o mare sumă de bani... Şi când garda a întrebat ce li se va face pentru că au dormit în post, oficialii iudei au promis că îl vor convinge pe guvernator şi vor fi în siguranţă. De dragul banilor, garda romană şi-a vândut onoarea, şi a căzut de acord să urmeze sfatul preoţilor şi al bătrânilor.”— Expe -rienţe şi viziuni, pg. 183, 184 (engl.) (rom. cap. „Învierea lui Hristos”).

„A fost dat un raport mincinos soldaţilor... Aici preoţii au mers prea de -parte. Cum puteau soldaţii să spună că ucenicii Îi furaseră corpul în timp ce ei dormeau? Dacă ei dormeau, cum puteau să ştie? Iar dacă ucenicii fuseseră dovediţi vinovaţi de furtul trupului lui Hristos, nu ar fi fost preoţii primii să îi condamne? Sau dacă santinelele ar fi dormit la mormânt, nu ar fi fost preoţii cei dintâi să îi acuze înaintea lui Pilat?”— Hristos, Lumina lumii, pg. 781, 782 (engl.) (rom. cap. 81, „A înviat Domnul”).

 

Miercuri 8 iunie
4. TROFEE ALE VICTORIEI LUI HRISTOS

a. Ce măsură a luat Dumnezeu în avans pentru a învinge această minciună pe care o plănuise Satan? Matei 27:50-53.

 Matei 27 50 Isus a strigat iarăşi cu glas tare, şi Şi-a dat duhul. 51 Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, 52 mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră, au înviat. 53 Ei au ieşit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate, şi s-au arătat multora.

„Când Isus, atârnat pe cruce, a strigat ‚S-a sfârşit’, stâncile s-au sfărâmat, pământul s-a cutremurat, şi unele morminte s-au deschis. Când El a înviat ca biruitor asupra morţii şi a mormântului, ... mulţi dintre morţii cei drepţi, ascul-tători de chemarea Sa, au ieşit din mormânt ca martori ai faptului că El înviase. Acei sfinţi înviaţi, favorizaţi, au ieşit glorificaţi. Ei erau aleşi şi sfinţi din fiecare secol, de la creaţiune până în zilele lui Hristos. Astfel, în timp ce conducătorii iudei încercau să ascundă faptul învierii lui Hristos, Dumnezeu a ales să ridice un grup de oameni din mormintele lor, pentru a mărturisi faptul că Isus înviase, şi pentru a declara slava Sa....
Cei care au ieşit din morminte după învierea lui Isus s-au arătat multora, spunându-le că jertfa pentru om era încheiată, că Isus, pe care Îl răstigniseră iudeii, înviase din morţi; şi ca dovadă a cuvintelor lor, ei declarau: ‚Noi am înviat împreună cu El.’ Ei mărturiseau că prin puterea Sa cea mare fuseseră chemaţi afară din mormintele lor.”—Experienţe şi viziuni, pg. 184 (engl.) (rom. cap. „Învierea lui Hristos”).

b. Ce profeţie din Vechiul Testament a fost îndeplinită de cei care au fost înviaţi de Hristos în ziua învierii Sale? Isaia 26:19. În ce privinţă sunt aceşti sfinţi înviaţi diferiţi de cei pe care i-a înviat El înainte de moartea Sa? Ioan 11:43, 44; Luca 7:11-15.

Isaia 26 19 Să învie dar morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte!  Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi.

Ioan 11 43 După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazăre, vino afară! 44 Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză, şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: Dezlegaţi-l, şi lăsaţi-l să meargă.

Luca 7 11 În ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi norod mult. 12 Când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă; şi cu ea erau o mulţime de oameni din cetate. 13 Domnul, când a văzut-o, I s-a făcut milă de ea, şi i-a zis: Nu plânge! 14 Apoi S-a apropiat, şi S-a atins de raclă. Cei ce o duceau, s-au oprit. El a zis: Tinerelule, scoală-te, îţi spun! 15 Mortul a şezut în capul oaselor, şi a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui.

„În timpul slujirii Sale, Isus înviase morţi, aducându-i la viaţă. El îl înviase pe fiul văduvei din Nain, pe fetiţa conducătorului şi pe Lazăr. Însă aceştia nu erau îmbrăcaţi cu nemurire. După ce au fost înviaţi, ei mai erau încă supuşi morţii. Însă cei care au ieşit din mormânt la învierea lui Hristos, au fost înviaţi pentru viaţă veşnică. Ei s-au înălţat cu El ca trofee ale victoriei Sale asupra mor-ţii şi a mormântului. Aceştia, a spus Hristos, nu mai sunt captivi ai lui Satan; Eu i-am răscumpărat. Eu i-am adus din mormânt ca primele roade ale puterii Mele, pentru a fi cu Mine acolo unde sunt Eu, pentru a nu mai vedea niciodată moartea sau experimenta necazul.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 786 (engl.) (rom. cap. 81, „A înviat Domnul”).

 

Joi 9 iunie
5. SEMNIFICAŢIA ÎNVIERII LUI HRISTOS

a. Ce speranţă a credincioşilor a fost făcută sigură prin învierea lui Hristos? 1 Corinteni 15:20-23; Ioan 6:40; 1 Tesaloniceni 4:14-17.

1Cor 15 20 Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. 21 Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. 22 Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; 23 dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.

Ioan 6 40 Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.

1Tesaloniceni 4  14 Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. 15 Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. 16 Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

b. Ce fel de trup vor avea creştinii înviaţi, şi de ce este necesară schimbarea în nemurire? 1 Corinteni 15:50-53.

 1Cor 15 50 Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu; şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea. 51 Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, 52 într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. 53 Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.

„Trupul înviat al Mântuitorului, comportamentul Său, accentele din vorbirea Sa, toate erau familiare urmaşilor Săi. Într-un mod asemănător vor învia cei care au murit în Isus. Îi vom cunoaşte pe prietenii noştri la fel cum ucenicii L-au cunoscut pe Isus. Deşi ei poate au fost deformaţi, bolnavi, sau desfiguraţi în această viaţă muritoare, totuşi, în corpul lor înviat şi glorificat identitatea lor va fi păstrată perfect, şi noi vom recunoaşte, în faţa radiantă de lumina strălucitoare de la faţa lui Isus, trăsăturile celor pe care îi iubim.”—Credinţa prin care trăiesc, pg. 180 (engl.) (rom. cap. „Hristos--Primele roade”).

c. Ce ceremonie simbolică din Vechiul Testament prefigura învie-rea lui Hristos? Leviticul 23:10-12; 1 Corinteni 15:20.

Leviticul 23 10 Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: Când veţi intra în ţara pe care v-o dau, şi când veţi secera semănăturile, să aduceţi preotului un snop, ca pârgă a secerişului vostru. 11 El să legene snopul într-o parte şi într-alta înaintea Domnului, ca să fie primit: preotul să-l legene într-o parte şi într-alta, a doua zi după Sabat. 12 În ziua când veţi legăna snopul, să aduceţi, ca ardere de tot Domnului, un miel de un an fără cusur;

1Cor 15  20 Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.

„Hristos a înviat dintre cei morţi ca pârgă a celor care dorm. El era antiti -pul snopului legănat, şi învierea Sa a avut loc chiar în ziua când snopul legănat trebuia prezentat înaintea Domnului. ... Învierea Sa este tipul şi garanţia învi -erii tuturor morţilor drepţi.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 785, 786 (engl.) (rom. cap. 81, „A înviat Domnul”).

 

Vineri 10 iunie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce au mers conducătorii iudei atât de departe pentru a păzi corpul lui Isus?
2. Cine a înviat de fapt trupul lui Isus?
3. Ce a confirmat învierea lui Hristos cu privire la destinul lui S atan?
4. Ce era special în legătură cu cei care au înviat cu Hristos?
5. La ce se face referire prin „trupul şi sângele” care nu poate moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?