Lecţia 12. Desăvârşiţi în Hristos

„Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.” (Coloseni 2:10).

„Prin credinţa în Hristos, orice deficienţă a caracterului poate fi reparată, fiecare întinare curăţită, fiecare greşeală corectată, fiecare lucru în care excelăm dezvoltat.” – Educaţie, p. 257 (cap. Credința și rugăciunea).

Recomandare pentru studiu: Minte, caracter şi personalitate, vol. 1, p. 27-37 (cap. 4: Influențele spirituale și mintea).

 

Duminică 17 decembrie

1. CHEMAŢI SĂ FIM DESĂVÂRŞIŢI

a. Ce ne-a chemat Isus să fim aici, în această lume? Matei 5:48.

 Matei 5:48 Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

„Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este mai înalt decât cel mai înalt gând la care poate ajunge o minte omenească. ‘Fiţi desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.’ Porunca aceasta este o făgăduinţă. Planul de mântuire urmăreşte recuperarea noastră totală de sub puterea lui Satana. Hristos desparte totdeauna sufletul pocăit de păcat. El a venit să nimicească lucrările diavolului şi a luat măsuri ca Duhul Sfânt să fie dat oricărei fiinţe care se pocăieşte, pentru a o feri de păcat.” – Hristos, Lumina lumii, p. 311 (cap. 31: Predica de pe munte).

b. Cu al cui chip trebuie să se conformeze perfect vieţile noastre? Romani 8:29.

 Romani 8:29 Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.

„Idealul caracterului creştin este asemănarea cu Hristos. După cum Fiul omului a fost desăvârşit în viaţa Sa, tot aşa şi urmaşii Lui trebuie să fie desăvârşiţi în viaţa lor. În toate lucrurile, Isus a fost făcut asemenea fraţilor Săi. El S-a făcut trup, aşa cum suntem şi noi. A fost flămând, însetat şi obosit. El a fost întărit prin hrană şi înviorat prin somn. El a împărtăşit viaţa omului; cu toate acestea, a fost Fiul nevinovat al lui Dumnezeu. El era Dumnezeu în trup. Caracterul Lui trebuie să fie caracterul nostru.” – Ibid., p. 311.

 

Luni 18 decembrie

2. DESĂVÂRȘIȚI Î N HRISTOS, ASTĂZI

a. Ce declaraţie încurajatoare este făcută, după ce am experimentat iertarea păcatelor şi naşterea din nou? Coloseni 2:10 (engl. KJV: Voi sunteți desăvârșiți în El,...)

 Coloseni 2:10 Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.

„Prin propriile fapte bune nu vom putea să atingem niciodată desăvârşirea. Cel care îl priveşte pe Isus prin credinţă, îşi respinge propria neprihănire. El se vede pe sine ca fiind nedesăvârşit, îşi vede pocăinţa ca fiind insuficientă, şi consideră cea mai puternică credinţă ca fiind doar o slăbiciune, sacrificiul lui cel mai costisitor drept sărăcăcios, în timp ce se afundă în umilinţă, la piciorul crucii. Totuşi o voce îi vorbeşte din scrierile Cuvântului lui Dumnezeu. Cu uimire, el aude solia: ‘Voi sunteți desăvârșiți în El’. Ca urmare, în sufletul lui este o pace deplină. El nu mai trebuie să lupte pentru a găsi vreo vrednicie de sine, vreo faptă meritorie prin care să obţină favoarea lui Dumnezeu.” – Credinţa şi faptele, p. 107, 108.

b. Fiind îndreptăţiţi prin credinţă, în ce condiţie trebuie să rămânem în continuare? Coloseni 4:12 (u.p.).

 Coloseni 4:12 (u.p.) ... desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu.

„Domnul Isus acţionează prin intermediul Spiritului Sfânt, pentru că acesta este reprezentantul Său. Prin Spiritul Sfânt, El insuflă sufletului viaţă spirituală, îndreptând energiile spre bine, curăţind sufletul de poluare morală şi făcându-l potrivit pentru Împărăţia Sa. Isus are multe binecuvântări de dat şi daruri bogate de împărţit printre oameni. El este minunatul Sfătuitor, infinit în înţelepciune şi putere; şi dacă vrem să recunoaştem puterea Spiritului Său şi ne vom supune să fim modelați de acesta, vom fi desăvârșiți. Ce gând este acesta! ‘Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi sunteți desăvârșiți în El.’ (Coloseni 2:9, 10).” – Înalta noastră chemare, p. 152 (26 mai).

c. Ca mijlocitor al nostru, ce nu încetează Isus să facă pentru cei care rămân statornici în El, prin credinţă? Evrei 7:25 (u.p.).

Evrei 7:25 De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei. 

„Domnul Isus Se află în Sfânta Sfintelor, intrând acum în prezenţa lui Dumnezeu pentru noi. Acolo, Hristos nu încetează să-şi prezinte poporul, clipă de clipă, ca fiind desăvârşit în El. Totuşi, faptul că suntem reprezentaţi în acest fel înaintea Tatălui, nu trebuie să ne facă să ne imaginăm că putem să abuzăm de mila Sa şi să devenim neglijenţi, indiferenţi şi plini de îngăduinţă de sine. Domnul Hristos nu este slujitorul păcatului. Noi suntem desăvârşiţi în El, acceptaţi în Cel Preaiubit, numai cât timp rămânem în El prin credinţă.” – Credinţa şi faptele, p. 107.

 

Marţi 19 decembrie

3. ASCULTAREA ACCEPTABILĂ ASTĂZI

a. Ce adevăr esenţial trebuie să înţelegem, în eforturile noastre de a-L mulţumi pe Dumnezeu? Filipeni 2:12, 13.

 Filipeni 2:12 Astfel dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.

„Acela care încearcă să ajungă la cer prin faptele lui de păzire a legii încearcă o imposibilitate. Omul nu poate fi mântuit fără ascultare, dar faptele sale nu trebuie să fie despre sine; Hristos trebuie să lucreze în el voinţa, după propriul Său plac. Dacă un om s-ar putea salva prin propriile fapte, înseamnă că se poate găsi ceva în el, în care să se veselească. Efortul pe care îl face omul, în propria sa putere, pentru a obţine mântuirea, este reprezentat de jertfa lui Cain. Fără Hristos, tot ceea ce face omul este întinat de egoism şi păcat; dar tot ce este săvârşit prin credinţă este bine primit de Dumnezeu. Când căutăm să câştigăm cerul prin meritele lui Hristos, sufletul progresează. Privind la Isus, autorul şi desăvârșitorul credinţei noastre, vom înainta din tărie în tărie, din biruinţă în biruinţă; căci prin Hristos, harul lui Dumnezeu a săvârşit întreaga noastră mântuire.” – Solii alese, vol. 1, p. 364 (cap. 56: Un adevăr care poartă acreditarea divină).

b. Ale cui eforturi şi servicii religioase au eşuat în a primi acceptarea lui Dumnezeu şi de ce? Luca 18:11, 12.

Luca 18:11, 12. Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig.

c. Numai cum sunt acceptate de Dumnezeu faptele noastre bune? Evrei 7:25.

 Evrei 7:25 De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.

„Serviciile religioase, rugăciunile, laudele şi mărturisirea plină de pocăinţă a păcatului se înalţă spre sanctuarul ceresc din inima credincioşilor adevăraţi, asemenea fumului de tămâie, dar, pentru că trec prin canalele decăzute ale naturii omeneşti, ele sunt aşa de întinate încât, dacă nu ar fi curăţite de neprihănirea Mântuitorului nostru, care stă la dreapta Tatălui, nu ar avea niciodată valoare înaintea lui Dumnezeu. Ele nu se înalţă în curăţie şi, dacă Mijlocitorul care Se află la dreapta lui Dumnezeu nu ar prezenta şi nu ar curăţi totul prin neprihănirea Sa, ele nu ar fi vrednice de a fi primite de Dumnezeu. Toate jertfele de tămâie care se înalţă din tabernacolele pământeşti, trebuie să fie îmbibate de picăturile curăţitoare ale sângelui lui Hristos. El ţine înaintea Tatălui cădelniţa meritelor Sale, în care nu este nici o urmă de decădere pământească. El adună în cădelniţa aceasta rugăciunile, laudele şi mărturisirile poporului Său şi pune lângă acestea neprihănirea Sa desă- vârşită. Astfel, înmiresmată cu meritele jertfei de ispăşire a lui Hristos, jertfa plăcut mirositoare se înalţă înaintea lui Dumnezeu, fiind într-un totul vrednică de primit. Apoi sunt date răspunsuri pline de har.” – Ibid., p. 344. 66 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2017

 

Miercuri 20 decembrie

4. FIIND DESĂVÂRŞIŢI ASTĂZI

a. Rămânând în Hristos şi având asigurarea deplină că Dumnezeu ne-a primit, ce trebuie să facem acum? Evrei 6:1.

 Evrei 6:1 De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos, şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte, şi a credinţei în Dumnezeu.

„Nu vom putea niciodată să primim pacea Lui Dumnezeu, dacă sufletele noastre sunt întinate. Trebuie să avem chipul perfect al lui Hristos. Fiecare gând trebuie adus în supunere faţă de voia lui Hristos. Aşa cum s-a exprimat marele apostol, trebuie să ajungem ‘la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.’Nu vom atinge niciodată această condiţie, fără eforturi serioase. Trebuie să ne luptăm zilnic împotriva răului exterior şi al păcatului interior, dacă dorim să ajungem la perfecţiunea caracterului creştin.” – Solii alese, vol. 3, p. 148 (cap. 20: Principiile prezentate de Ellen White în lucrarea ei de slujire timpurie).

b. În cele mai bune eforturi ale nostre de a ne supune Domnului, ca adevăraţi credincioşi, de unde provine capacitatea noastră de a face aceasta? 2 Corinteni 3:5 (engl. KJV: suficiența noastră vine de la Dumnezeu).

 2Corinteni 3:5 Nu că noi prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu.

„Hristos este modelul nostru, exemplul perfect şi sfânt ce ni s-a oferit spre călăuzire. Nu putem egala niciodată acest model; dar Îi putem urma şi semăna, proporțional capacităţilor noastre.” – Ye Shall Receive Power, p. 369. „Când în inimă se regăseşte ascultarea faţă de Dumnezeu şi se depun eforturile în acest scop, Isus acceptă caracterul şi efortul, ca fiind cel mai bun serviciu adus; El compensează lipsurile prin meritul Său divin.” – Solii alese, vol. 1, p. 382 (cap. 60: Relația dintre credință și fapte).

„Isus îi iubeşte pe copiii Săi, chiar dacă greşesc...El nu îi scapă de sub privire, iar atunci când aceştia încearcă să facă ce este mai bine, chemându-L pe Dumnezeu în ajutor, cu siguranţă că serviciul lor va fi primit, deşi nu este desăvârşit.” – Ibid., vol. 3, p. 195, 196 (cap. 2: Accentul pus pe subiectul mântuirii).

c. Pe măsură ce înaintăm spre desăvârşire, ce revarsă Duhul Sfânt în inimile noastre? Ce ne va conduce aceasta să facem? Romani 5:5; 1 Ioan 3:18.

 Romani 5:5 Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.

1Ioan 3:18 Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.

„Desăvârşirea caracterului creştin este obţinută atunci când îndemnul de a ajuta şi a fi o binecuvântare pentru alţii izvorăşte continuu dinăuntru.” – Istoria faptele Apostolilor, p. 551 (cap. Un martor credincios).

„Acolo unde există credinţă vor apărea şi faptele bune. Bolnavii sunt vizitaţi, săracii sunt îngrijiţi, orfanii şi văduvele nu sunt neglijaţi, cei goi sunt îmbrăcaţi, cei lipsiţi sunt hrăniţi. Hristos a umblat făcând binele, iar când oamenii sunt uniţi cu El, ei îi iubesc pe copiii lui Dumnezeu, iar blândeţea şi adevărul le călăuzesc paşii.” – Solii alese, vol. 1, p. 398 (cap. 62: Neprihănirea prin credință).

 

Joi 21 decembrie

5. ASIGURAREA NOASTRĂ DE MÂNTUIRE

a. Cât de completă este iertarea păcatelor oferită păcătosului care se căieşte? 1 Ioan 1:9.

 1Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

„Prin jertfa făcută în favoarea noastră, păcatele pot fi iertate într-un mod desăvârşit. Încrederea noastră nu se regăseşte în ce poate face omul, ci în ceea ce Dumnezeu face pentru acesta prin Hristos. Când ne predăm în întregime lui Dumnezeu şi credem pe deplin, sângele lui Hristos ne curăţă de orice păcat. Conştiinţa poate fi eliberată de sub condamnare. Prin credinţa în sângele Său, toți pot fi făcuți desăvârşiți în Isus Hristos. Slavă Domnului că nu avem de-a face cu imposibilităţi! Putem cere sfinţirea. Putem să ne bucurăm de favorea lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne preocupăm de ceea ce cred Dumnezeu şi Hristos despre noi, ci cu privire la ce crede Dumnezeu despre Fiul, Înlocuitorul nostru... Domnul dezvăluie, celui care crede şi se pocăieşte, că Hristos primeşte sufletul care se predă, care se lasă modelat şi îmbrăcat după propriul Său chip.” – Solii alese, vol. 2, p. 32, 33 (cap. Acțiuni independente).

b. Ce asigurare avem astăzi despre capacitatea lui Dumnezeu de a ne salva de sub puterea păcatului? Iuda 24; Filipeni 1:6.

 Iuda 24 Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale.

Filipeni 1:6 Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

„Când Hristos domneşte în suflet, acolo se află curăţie, puritate, eliberare de păcat. Gloria, plinătatea şi desăvârşirea planului Evangheliei sunt împlinite în viaţă. Acceptarea Mântuitorului aduce strălucirea unei păci depline, a unei iubiri desăvârşite şi a unei asigurări perfecte. Frumuseţea şi parfumul caracterului lui Hristos, descoperite în viaţă, atestă faptul că într-adevăr Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lume, pentru a fi Mântuitorul ei...” – Solii către tineret, p. 166 (cap. 46: Prezența continuă a lui Hristos).

 

Vineri 22 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Explicaţi cum porunca „fiţi dar desăvârşiţi” este şi o făgăduinţă.

2. De ce este atât de importantă mijlocirea lui Isus pentru noi astăzi?

3. Ce este necesar pentru ca toate faptele noastre să fie plăcute înaintea lui Dumnezeu astăzi?

4. Ce înseamnă a fi perfect astăzi pentru credincioşi, la un nivel practic?

5. Cum putem primi astăzi asigurarea perfectă a mântuirii?