Lecția 12. Ploaia târzie făgăduită

„Cereți de la Domnul ploaie în timpul ploii târzii! Atunci Domnul face nori luminoși și va trimite șuvoaie de ploaie pentru toată iarba de pe câmp.” (Zaharia 10:1, engl.)

„Puterea reînviorătoare a lui Dumnezeu vine doar asupra celor care s-au pregătit pentru aceasta prin îndeplinirea lucrării pe care Dumnezeu le-a încredințat-o, și anume curățirea personală de toată necurăţia trupului și a spiritului, desăvârșind sfințenia în temere de Domnul.” – Mărturii, vol. 1, p. 619 (cap. 106, Tăios şi aspru).

Recomandare pentru studiu: Mărturii pentru predicatori, p. 506-512 (cap. 18, subcap. Rugaţi-vă pentru ploaia târzie).

 

Duminică 16 decembrie

1. O AMINTIRE CONSTANTĂ ÎNDEMNÂND LA VEGHERE

a. În ce perioadă de timp a istoriei lumii trăim? 1 Ioan 2:18; Matei 24:4-14, 33.

1 Ioan 2:18: „Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină Antihrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antihriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă.”

Matei 24:4-14, 33: „Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu și vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății; și, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî; și veți fi urâți de toate neamurile pentru Numele Meu. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul... (33) Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.”

„Ziua testării și a curățirii este chiar aproape de noi. Semne de cel mai surprinzător caracter apar în inundații, uragane, tornade, ruperi de nori, dezastre pe uscat și pe mare, care proclamă apropierea sfârșitului tuturor lucrurilor. Judecățile lui Dumnezeu cad asupra lumii, pentru ca oamenii să poată fi treziți la realitatea că Hristos va veni în curând.” – The Review and Herald, 8 noiembrie 1892.

b. Ce semne a evidențiat apostolul Pavel? 2 Timotei 3:1-5.

2 Timotei 3:1-5: „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.”

„Violența și crima de orice fel umplu lumea noastră și Satan folosește orice mijloace pentru a face populare asasinatele și viciul degradant. ... Mințile sunt educate înspre familiarizarea cu păcatul. Cursul urmat de cei infami și ticăloși este prezentat înaintea lor [a tinerilor] în revistele actuale și tot ce poate stârni curiozitatea și pasiunile animalice este adus înaintea lor în povești senzaționale și excitante.” – Mărturii, vol. 3, p. 471, 472 (cap. 38, Importanţa lucrării).

 

Luni 17 decembrie

2. CONDIȚII PENTRU PRIMIREA PLOII TÂRZII

a. Ce binecuvântare specială a făgăduit Dumnezeu pentru ultimele zile? Ioel 2:28, 29.

Ioel 2:28, 29: „După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.”

„Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu asupra pământului, va fi o așa reînviorare a evlaviei străvechi în poporul Domnului, cum nu a fost văzută din timpurile apostolilor. Duhul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra copiilor Lui.” – Marea luptă, p. 464 (cap. 27, Redeşteptări moderne).

„A venit timpul când trebuie să așteptăm ca Domnul să facă lucruri mari pentru noi. Eforturile noastre nu trebuie să scadă sau să slăbească. Trebuie să creștem în har și în cunoștința Domnului. Înainte ca lucrarea să fie încheiată și sigilarea poporului lui Dumnezeu să fie terminată, vom primi revărsarea Duhului lui Dumnezeu. Îngeri din ceruri vor fi în mijlocul nostru.” – Solii alese, vol. 1, p. 111 (cap. 13, Importanţa primirii Duhului Sfânt).

„Dacă această profeție a lui Ioel a avut o împlinire parțială în zilele apostolilor, trăim într-un timp când aceasta va fi manifestată mai evident în poporul lui Dumnezeu. El Își va revărsa Duhul asupra poporului Său într-un așa mod, încât ei vor deveni o lumină în mijlocul întunericului moral; și o lumină mare va fi reflectată în toate părțile lumii.” – Comentarii ale Vechiului Testament [Comentarii ale E. G. White], vol. 4, p. 1175 (cap. referitor la Ioel).

b. Ce se cere pentru a primi ploaia târzie? 1 Petru 1:13-17; 2 Petru 1:2-8.

1 Petru 1:13-17: „ De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţivă cu frică în timpul pribegiei voastre.”

2 Petru 1:2-8: „Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.”

„Ploaia târzie, determinând coacerea recoltei pământești, reprezintă harul spiritual care pregătește biserica pentru venirea Fiului omului. Dar dacă nu a căzut ploaia timpurie, nu va fi viață; firul verde nu va răsări. Dacă șuvoaiele timpurii nu și-au îndeplinit lucrarea, ploaia târzie nu poate aduce nicio sămânță la desăvârșire. Trebuie să fie ‚întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic.’ Trebuie să fie o dezvoltare constantă a virtuților creștine, o avansare constantă în experiența creștină. Aceasta trebuie să căutăm cu intensitatea dorinței, pentru ca să putem înfrumuseța doctrina lui Hristos, Mântuitorul nostru.” – Mărturii pentru predicatori, p. 506 (cap. 18, subcap. Rugaţi-vă pentru ploaia târzie).

„Dumnezeu poate sufla o viață nouă în fiecare suflet care dorește în mod sincer să-I slujească. ... Fie ca Domnul să ajute poporul Său să curețe templul sufletului de orice întinăciune și să mențină o legătură atât de strânsă cu El, încât ei să poată fi părtași ai ploii târzii atunci când aceasta va fi revărsată.” - Comentarii ale Noului Testament [Comentarii ale E. G. White], vol. 6, p. 1055 (cap. referitor la Fapte 2).

 

Marți 18 decembrie

3. PREGĂTIRE SUB PLOAIA TIMPURIE

a. Ce trebuie să lucreze ploaia timpurie în fiecare credincios? Fapte 3:19, 20.

Fapte 3:19, 20: „Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos.”

„Mulți au eșuat într-o mare măsură în a primi ploaia timpurie. Ei nu au obținut toate beneficiile pe care Dumnezeu le-a pregătit astfel pentru ei. Ei așteaptă ca acest gol să fie suplinit de ploaia târzie. Când abundența cea mai amplă a harului va fi revărsată, ei intenționează să-și deschidă inimile pentru a o primi. Ei fac o greșeală teribilă. Lucrarea pe care Dumnezeu a început-o în inima umană, prin oferirea luminii și cunoștinței Lui, trebuie să continue permanent. Fiecare, individual, trebuie să conștientizeze nevoia lui personală. Inima trebuie să fie golită de orice întinăciune și curățită, pentru ca Duhul Sfânt să locuiască în interior. Prin mărturisire și abandonarea păcatului, prin rugăciune serioasă și consacrare proprie faţă de Dumnezeu, primii ucenici s-au pregătit pentru revărsarea Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii. Aceeași lucrare, doar că într-o măsură mai mare, trebuie să fie făcută acum.” – Mărturii pentru predicatori, p. 507 (cap.18, subcap. Rugaţi-vă pentru ploaia târzie).

„Simțind neajutorarea noastră, trebuie să îmbunătățim toate oportunitățile ce ne-au fost oferite pentru a câștiga o experiență mai bogată. Așa cum planta își are rădăcina în sol, noi trebuie să avem rădăcina adânc în Hristos. Așa cum planta primește lumina soarelui, roua și ploaia, trebuie să ne deschidem inimile față de Duhul Sfânt.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 67 (cap. 3, „Întâi fie verde, apoi spic”).

b. Ce invitație serioasă extinde Isus până la noi? Marcu 13:33.

Marcu 13:33: „Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea.”

„Nu știu un moment specific despre care să spun că va avea loc revărsarea Duhului Sfânt – când îngerul puternic va coborî din cer și se va uni cu îngerul al treilea pentru încheierea lucrării din această lume; solia mea este că singura noastră siguranța constă în a fi pregătiți pentru reînviorarea cerească, având lămpile pregătite și arzând.” – Solii alese, vol. 1, p. 192 (cap. 23, subcap. Vegheaţi şi rugaţi-vă).

„Solia îngerului al treilea se extinde cu voce tare și nu trebuie să vă permiteți libertatea de a neglija datoria prezentă și a susține, încă, ideea că într-un timp viitor veți fi primitori ai marii binecuvântări, când fără niciun efort din partea voastră se va realiza o reînviorare minunată. ... Astăzi trebuie să vă curățiți vasul, pentru a putea fi gata pentru roua cerească, gata pentru șuvoaiele ploii târzii; pentru că ploaia târzie care va veni și binecuvântarea lui Dumnezeu va umple fiecare suflet care este curățit de orice întinăciune. Este lucrarea noastră aceea de a ne preda sufletele lui Hristos, astfel încât să putem fi potriviți pentru timpul reînviorării care vine din prezența Domnului – pregătiți pentru botezul cu Duhul Sfânt.” – Evanghelizare, p. 701, 702 (cap. 20, subcap. Ceasul prezent al ocaziei).

 

Miercuri 19 decembrie

4. TIMPUL ESTE ACUM!

a. Ce apel se extinde până la noi astăzi? Osea 10:12; Matei 24:44; 1 Ioan 3:3.

Osea 10:12: „Semănaţi potrivit cu neprihănirea, şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă plouă mântuire.”

Matei 24:44: „De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”

1 Ioan 3:3: „Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat.”

„Domnul vine în curând și noi trebuie să fim pregătiți să-L întâmpinăm în pace. Să fim hotărâți să facem toate lucrurile care stau în puterea noastră pentru a răspândi lumina la cei din jurul nostru. Nu trebuie să fim triști, ci fericiți și trebuie să-L menținem pe Domnul Isus mereu înaintea noastră. El vine curând și noi trebuie să fim gata și să așteptăm apariția Lui. O, ce glorios va fi să-L vedem și să-L întâmpinăm în calitate de răscumpărați ai Lui!” – Mărturii, vol. 8, p. 253 (secţiunea 4, subcap. În drum spre casă).

„Domnul vine și noi trebuie să fim gata! În fiecare clipă doresc harul Său – doresc haina neprihănirii lui Hristos. Trebuie să ne umilim sufletele înaintea lui Dumnezeu ca niciodată mai înainte, să ne smerim la piciorul crucii și El va pune în gura noastră un cuvânt de spus pentru El, laudă la adresa Dumnezeului nostru. ... Nu Îi vom permite noi să rămână în inimile noastre prin credință? Nu ne vom consacra lui Dumnezeu fără nicio rezervă?” – The Review and Herald, 4 martie 1890.

„Zi de zi trebuie să căutăm iluminarea Duhului lui Dumnezeu, pentru ca acesta să îşi poată face lucrarea sa asupra sufletului și a caracterului. O, cât de mult timp am risipit acordând atenție lucrurilor neînsemnate!” – Solii alese, vol. 1, p. 192 (cap.23, subcap. Vegheaţi şi rugaţi-vă).

b. Ce putem învăța de la biserica timpurie creștină? Fapte 1:14; 4:32.

Fapte 1:14: „Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.”

Fapte 4:32: „Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte.”

„Remarcați că după ce ucenicii au ajuns în unitate perfectă, când nu se mai luptau pentru locul cel mai de sus, atunci a fost revărsat Duhul. Ei erau una. Toate neînțelegerile fuseseră înlăturate. Și mărturia dată de ei după revărsarea Duhului este aceeași. ... Așa poate fi acum. Fie ca creștinii să înlăture toate neînțelegerile și să se predea lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduți. Fie ca ei să ceară credință pentru făgăduința promisă și aceasta va veni. Revărsarea Duhului în zilele apostolilor a fost ‚ploaia timpurie’, și rezultatul a fost glorios. Dar ploaia târzie va fi mai abundentă. Care este făgăduința pentru cei care trăiesc în aceste zile din urmă? `Întoarceți-vă la cetățuie, prinși de război plini de nădejde! O spun și astăzi, că îți voi întoarce îndoit.` `Cereți de la Domnul ploaie în timpul ploii târzii! Atunci Domnul face nori luminoși și vă trimite șuvoaie de ploaie pentru toată iarba de pe câmp.` (Zaharia 9:12; 10:1, engl.)” – Mărturii, vol. 8, p. 20, 21 (secţiunea 1, Puterea promisă).

 

Joi 20 decembrie

5. POPORUL LUI DUMNEZEU ÎN PREGĂTIRE

a. Ce somație urgentă ne-a adresat Pavel? Romani 13:11, 12.

Romani 13:11, 12: „Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.”

„Acum trebuie să ne trezim și să facem un efort hotărât pentru simetria caracterului. ... Suntem în cel mai solicitant post, așteptând și veghind apariția Domnului nostru. Lumea este în întuneric. `Dar voi, fraților,` spune Pavel, `nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț.` Întotdeauna a fost scopul lui Dumnezeu de a scoate lumină din întuneric, bucurie din durere și odihnă din poveri pentru sufletul care așteaptă și tânjește.” – Mărturii, vol. 5, p. 215, 216 (cap. 24, Sigiliul lui Dumnezeu).

b. Ce va distinge poporul lui Dumnezeu din zilele din urmă? Ioan 13:34, 35; 1 Ioan 3:14.

Ioan 13:34, 35: „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

1 Ioan 3:14: „Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte.”

„Dacă Hristos locuiește în noi, trebuie să descoperim dragostea Lui lipsită de egoism față de toți cei cu care avem de-a face. Când vedem bărbați și femei care au nevoie de compasiune și ajutor, nu trebuie să întrebăm: `Merită ei?`, ci `Cum pot să le fiu de folos?`... El, Cel care Și-a dat viața pentru răscumpărarea oamenilor, vede în fiecare ființă umană o valoare care depășește calculele mărginite. Prin taina și slava crucii, trebuie să conștientizăm aprecierea Lui cu privire la valoarea sufletului.” – Divina vindecare, p. 162, 163 (cap. 10, Ajutându-i pe cei ispitiţi).

„Dragostea față de Hristos, dragostea față de frații noștri, va dovedi lumii că am fost cu Isus și am învățat de la El. Atunci solia îngerului al treilea se va extinde cu glas puternic și întreg pământul va fi luminat de slava Domnului.” – Mărturii, vol. 6, p. 401 (secţiunea 6, subcap. Prezentaţi adevărul cu gingăşie).

 

Vineri 21 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. De ce îngăduie Dumnezeu să aibă loc atât de multe dezastre naturale?

2. Care este scopul lui Dumnezeu în revărsarea Duhului Sfânt asupra oamenilor?

3. Ce înseamnă să primim ploaia timpurie și cum ne pregăteşte aceasta pentru a primi ploaia târzie?

4. Cum ne putem pregăti să-L întâmpinăm pe Isus în pace?

5. Ce stare spirituală va dovedi faptul că suntem pregătiți pentru ploaia tarzie?