Lecția 13. Zilele finale ale Pământului

„Ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău” (Isaia 11:4).

„Trăim într-o perioadă întru totul prea solemnă a istoriei acestei lumi pentru a fi fără grijă și nepăsători.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pg. 118, engl.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pg. 603-614, engl. (rom. cap. Ultima avertizare), 622-626, engl. (rom. cap. Timpul strâmtorării), 635-644, engl. (rom. cap. Poporul lui Dumnezeu salvat).

Duminică 18 decembrie

1. O DEȘTEPTARE MINUNATĂ

a. De ce va fi ploaia târzie un eveniment atât de fericit în istorie? Osea 6:1-3.

 Osea 6:1 Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. 2 El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui. 3 Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţii, şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!

„Slujitorii lui Dumnezeu, cu fețele luminate și strălucind de consacrare sfântă, se vor grăbi din loc în loc să proclame solia din ceruri. Prin mii de voci, peste tot pe pământ, va fi dată avertizarea. Se vor face minuni, bolnavii vor fi vindecați și semne și minuni vor urma pe cei credincioși. Satan va lucra de asemenea prin minuni mincinoase, coborând chiar foc din cer în văzul oamenilor (Apocalipsa 13:13). Astfel locuitorii pământului vor fi puși în situația de a lua decizia proprie. „Solia va fi dusă nu atât de mult prin argumentare, cât prin convingerea deplină a Duhului lui Dumnezeu. Argumentele au fot prezentate. Sămânța a fost semănată și acum ea va răsări și va aduce rod. Publicațiile distribuite de lucrătorii misionari și-au exercitat influența, totuși mulți ale căror minți au fost impresionate, au fost împiedicați de la înțelegerea deplină a adevărului sau de la ascultare supusă. Acum razele luminii pătrund pretutindeni, adevărul este văzut în claritatea sa și copiii onești ai lui Dumnezeu taie legăturile care i-au reținut. Legăturile de familie, relațiile cu biserica sunt lipsite acum de puterea de a-i împiedica. Adevărul este mai prețios decât tot restul. În ciuda agenților uniți împotriva adevărului, un mare număr ia poziție de partea Domnului.” – Marea luptă, pg. 612, engl. (rom. cap. Timpul strâmtorării). 

Luni 19 decembrie

2. MAREA LUPTĂ SE DESFĂȘOARĂ

a. Care va fi un alt rezultat al succesului prezentării Evangheliei sub puterea ploii târzii? Eclesiastul 11:1, 2; 2 Corinteni 2:14-17.

Eclesiastul 11:1 Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi! 2 Împarte-o în şapte şi chiar în opt, căci nu ştii ce nenorocire poate da peste pământ.

2Corinteni 2:14 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui. 15 În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării: 16 pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? 17 Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.

„Bărbați ai credinței și rugăciunii vor fi constrânși să înainteze cu zel sfânt, declarând cuvintele pe care Dumnezeu li le-a încredințat. Păcatele Babilonului vor fi făcute publice. Rezultatele înfricoșătoare ale impunerii ceremoniilor bisericii de către autoritatea civilă, atacurile spiritismului, progresul ascuns, dar rapid al puterii papale – toate vor fi demascate. Prin aceste avertizări solemne, poporul va fi trezit. Mii după mii din cei care nu au auzit niciodată aceste cuvinte vor asculta. Cu uimire ei aud mărturia că Babilonul este biserica decăzută din cauza greșelilor și păcatelor ei, din cauza respingerii adevărului trimis pentru ea din ceruri. Pe măsură ce oamenii merg la învățătorii lor dinainte cu întrebarea nerăbdătoare: «Sunt adevărate aceste lucruri?», predicatorii prezintă fabule, profețesc lucruri liniștite, pentru a le calma temerile și a aduce la tăcere conștiința trezită. Dar întrucât mulți refuză să se mulțumească doar cu autoritatea oamenilor și cer un clar «Așa zice Domnul,» predicatorii populari, asemenea fariseilor din vechime, plini de mânie atunci când autoritatea lor este pusă la îndoială, vor denunța solia ca venită de la Satan și vor stârni mulțimile iubitoare de păcat să ocărască și să persecute pe cei care o proclamă. „În timp ce lupta se extinde în noi câmpuri și mințile oamenilor sunt chemate la Legea călcată a lui Dumnezeu, Satan este în activitate intensă. Puterea care însoțește solia doar va înfuria pe cei care i se opun. Clerul va depune eforturi aproape supraomenești pentru a stinge lumina ca nu cumva să strălucească asupra turmelor lor. Prin orice mijloc care le stă la dispoziție, ei se vor strădui să înăbușe discuțiile despre aceste chestiuni vitale. Biserica apelează la arma puternică a puterii civile și, în această lucrare, papiștii și protestanții se unesc. Pe măsură ce mișcarea pentru impunerea Duminicii devine mai îndrăzneață și mai hotărâtă, legea va fi invocată împotriva păzitorilor poruncilor. Ei vor fi amenințați cu amenzi și închisoare și unora li se vor oferi poziție de influență, iar altora recompense și avantaje, ca tentații pentru a renunța la credința lor. Dar răspunsul lor statornic este: «Arătați-ne din Cuvântul lui Dumnezeu greșeala noastră» - aceeași cerere pe care a făcut-o Luther în circumstanțe similare. Cei care sunt dați în judecată în fața curților, realizează o puternică apărare pentru adevăr și unii din cei care îi aud sunt conduși să ia propria hotărâre de a păstra toate poruncile lui Dumnezeu. Astfel lumina va fi adusă în fața a mii care altfel nu ar ști nimic despre aceste adevăruri.” – Marea luptă, pg. 606, 607, engl. (rom. cap. Ultima avertizare). 

Marți 20 decembrie

3. PROTECȚIE DOAR DE LA DUMNEZEU

a. În timp ce biserica și statul se unesc în răzvrătire sfidătoare împotriva Legii morale cu Cele Zece Porunci a lui Dumnezeu, cu ce se vor confrunta puținii credincioși care vor căuta să adere la principiile ei sfinte? 2 Timotei 3:12; Apocalipsa 13:11-17.

2Timotei 3:12 De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi.

Apocalipsa 13:11  Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur. 12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. 13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. 14 Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele, pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. 15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 16 Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, 17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.

„Pe măsură ce Sabatul devine punctul special al controversei pretutindeni în creștinătate și autoritățile religioase și seculare s-au unit pentru a impune respectul Duminicii, refuzul persistent al unei mici minorități de a se supune cererii populare îi va face obiectul detestării universale. Se va cere ca acei câțiva care sunt în opoziție cu o instituție a bisericii sau cu legea unui stat să nu fie tolerați; pentru că este mai bine pentru ei să sufere decât ca națiuni întregi să fie aruncate în confuzie și anarhie. ... Acest argument va părea convingător; și în final se va emite un decret împotriva celor care sfințesc Sabatul poruncii a patra, denunțându-i ca meritând cea mai severă pedeapsă și oferind oamenilor libertatea, după un anume timp, de a-i da la moarte. Catolicismul din Lumea veche și Protestantismul apostaziat din cea Noua, vor urma un curs similar împotriva celor care onorează toate preceptele divine. „Poporul lui Dumnezeu se va cufunda atunci în acele scene de nenorocire și suferință descrise de profet ca timpul de strâmtorare al lui Iacov.” – Marea luptă, pg. 615, 616, engl. (rom. cap. Timpul strâmtorării).

b. Când căile normale de comerț sunt oprite și protecția guvernului civil este retrasă, cum vor supraviețui cei puțini credincioși ai lui Dumnezeu? Isaia 43:18-21; 41:17-20; 33:16.

Isaia 43:18 Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte, şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! 19 Iată, voi face ceva nou, şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustie, şi râuri în locuri secetoase. 20 Fiarele câmpului Mă vor slăvi, şacalii şi struţii, pentru că voi da ape în pustie, şi râuri în locuri secetoase, ca să adap pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales, 21 poporul pe care Mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele Mele.

Isaia 41:17 Cei nenorociţi şi cei lipsiţi caută apă, şi nu este; li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta; Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi. 18 Voi face să izvorască râuri pe dealuri, şi izvoare în mijlocul văilor; voi preface pustia în iaz, şi pământul uscat în şuvoaie de ape; 19 voi sădi cedri, salcâmi, mirţi şi măslini în pustie; voi pune chiparoşi, ulmi, şi merişori turceşti la un loc în pustie, 20 ca să vadă cu toţii şi să ştie, să priceapă şi să înţeleagă că mâna Domnului a făcut aceste lucruri, şi Sfântul lui Israel le-a zidit.

Isaia 33:16 acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.

„Domnul mi-a arătat în repetate rânduri că este contrar Bibliei a face vreo provizie pentru nevoile noastre temporare din timpul de strâmtorare. Am văzut că dacă sfinții și-ar strânge hrană la ei sau în câmpurile lor, în timpul strâmtorării când sabia, foametea și molia sunt în țară, aceasta ar fi luată de mâini violente și străinii ar strânge recolta câmpurilor lor. Atunci va fi timpul în care să ne încredem pe deplin în Dumnezeu și El ne va susține. Am văzut că pâinea și apa ne vor fi asigurate în acel timp și că nu vom duce lipsă sau suferi de foame; pentru că Dumnezeu este capabil să întindă o masă pentru noi în pustie. Dacă este necesar El va trimite corbii pentru a ne hrăni, așa cum l-a hrănit pe Ilie, sau va ploua mană din ceruri așa cum a făcut pentru israeliți.” – Experiențe și Viziuni, pg. 56. (rom. cap. Datoria având în vedere timpul de strâmtorare) 

Miercuri 21 decembrie

4. SIGURANȚĂ PUTERNICĂ

a. Ce este instruit poporul lui Dumnezeu să facă înaintea timpului de strâmtorare - și cum vor fi ei adăpostiți? Isaia 26:20, 21; 49:15, 16.

Isaia 26:20 Du-te, poporul meu, intră în odaia ta, şi încuie uşa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia! 21 Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui, să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului; şi pământul va da sângele pe faţă, şi nu va mai acoperi uciderile.

Isaia 49:15 Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează, şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip: 16 Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei!

„Casele și terenurile nu vor fi de niciun folos sfinților în timpul strâmtorării, pentru că ei va trebui să fugă dinaintea mulțimilor înfuriate și, în acel timp, proprietățile lor nu vor putea fi oferite pentru înaintarea cauzei adevărului prezent. Mi s-a arătat că este voința lui Dumnezeu ca sfinții să se elibereze de orice obstacol înainte de venirea timpului strâmtorării și să facă un legământ cu Dumnezeu prin sacrificiu. Dacă și-au pus proprietățile pe altar și întreabă cu seriozitate pe Dumnezeu care le este datoria, El îi va învăța când să renunțe la aceste lucruri. Atunci ei vor fi liberi în timpul strâmtorării și nu vor avea nicio greutate care să-i tragă în jos. „Am văzut că dacă unii țin la proprietățile lor și nu Îi cer Domnului să le arate datoria, El nu le va face cunoscută datoria și le va permite să-și păstreze proprietățile și în timpul strâmtorării acestea se vor înălța înaintea lor ca un munte pentru a-i zdrobi, iar ei vor încerca să scape de ele, dar nu vor reuși.” – Experiențe și Viziuni, pg. 56, 57. (rom. cap. Datoria având în vedere timpul de strâmtorare). „În ziua încercării puternice [Hristos] va spune: «Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia» (Isaia 26:20). Ce sunt cămăruțele în care trebuie să ne ascundem? Ele sunt protecția lui Hristos și a îngerilor sfinți. ... „Am văzut pe sfinți părăsind orașele și satele și unindu-se în grupuri și trăind în locurile cele mai singuratice. Îngerii le ofereau mâncare și apă, în timp ce cei răi sufereau de foame și sete. „În timpul nopții mi-a trecut prin față o scenă foarte impresionantă. Părea a fi o mare confuzie și o confruntare de armate. Un sol de la Domnul a stat înaintea mea și a spus: «Cheamă-ți pe cei ai casei. Eu te voi conduce; urmează-mă.» El m-a condus pe un drum întunecos, printr-o pădure, apoi prin crăpăturile munților și a spus: «Aici ești în siguranță.» Erau și alții care au fost conduși la acest adăpost. Solul ceresc a spus. «Timpul strâmtorării vine ca un hoț noaptea, cum v-a avertizat Domnul, așa va veni.» „În timpul strâmtorării, chiar înainte de venirea lui Hristos, cel neprihănit va fi ocrotit prin slujirea îngerilor cerești; dar nu va fi nicio siguranță pentru călcătorul Legii lui Dumnezeu. Îngerii nu pot proteja atunci pe cei care nesocotesc unul din preceptele divine.” – Maranatha, pg. 270. 

Joi 22 decembrie

5. ELIBERARE!

a. Cine va fi în siguranță în ceasul mâniei lui Dumnezeu? Isaia 33:13-16; 52:9, 10.

Isaia 33:13 Voi, cei de departe, ascultaţi ce am făcut! Şi voi, cei de aproape, vedeţi puterea mea! 14 Păcătoşii sunt îngroziţi, în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiţi, care zic: Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă nişte flăcări veşnice? 15 Cel ce umblă în neprihănire, şi vorbeşte fără vicleşug, cel ce nesocoteşte un câştig scos prin stoarcere, cel ce îşi trage mâinile înapoi, ca să nu primească mită, cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge, şi îşi leagă ochii ca să nu vadă răul, 16 acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.

Isaia 52:9 Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci Domnul mângâie pe poporul Său, şi răscumpără Ierusalimul. 10 Domnul Îşi descoperă braţul Său cel sfânt, înaintea tuturor neamurilor; şi toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.

Isaia 11:4 ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.

Isaia 24:1 Iată, Domnul deşartă ţara şi o pustieşte, îi răstoarnă faţa şi risipeşte locuitorii; 2 cum se întâmplă preotului se întâmplă şi poporului, stăpânului ca şi slugii, stăpânei ca şi slujnicei, vânzătorului ca şi cumpărătorului, celui ce dă cu împrumut ca şi celui ce ia cu împrumut, datornicului ca şi cel căruia îi este dator. 3 Ţara este pustiită de tot şi prădată; căci Domnul a hotărât aşa. 4 Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniţi şi tânjesc; căpeteniile poporului sunt fără putere, 5 căci ţara a fost spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile, şi rupeau legământul cel veşnic! 6 De aceea mănâncă blestemul ţara, şi suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor; de aceea sunt prăpădiţi locuitorii ţării, şi nu mai rămâne decât un mic număr din ei. 19 Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, 20 pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă; păcatul lui îl apasă, cade, şi nu se mai ridică. 21 În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oştirea de sus, iar pe pământ pe împăraţii pământului. 22 Aceştia vor fi strânşi ca prinşi de război şi puşi într-o temniţă, vor fi închişi în gherle, şi, după un mare număr de zile, vor fi pedepsiţi.

b. Ce eveniment minunat va întoarce lumea cu susul în jos – posibil cu scopul ca fiecare ochi să-L poată vedea aproximativ în același timp? Isaia 11:4; 24:1-6, 19-22; Apocalipsa 1:7. Ce vor declara sfinții? Isaia 25:9.

Apocalipsa 1:7 Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

Isaia 25:9 În ziua aceea, vor zice: Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne înveselim, şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!

„La miezul nopții, Dumnezeu a ales să-Și elibereze poporul. ... Nori întunecoși și grei au apărut și s-au îngrămădit unul în altul. Dar era un loc clar al slavei stabilite, de unde a ieșit vocea lui Dumnezeu, asemenea multor ape, cutremurând cerurile și pământul. A fost un mare cutremur de pământ. Mormintele au fost deschise și cei care adormiseră în credință sub solia îngerului al treilea, ținând Sabatul, au ieșit slăviți din mormintele lor prăfuite, pentru a auzi legământul de pace pe care Dumnezeu avea să îl încheie cu cei care ținuseră Legea Sa.” – Experiențe și Viziuni, pg. 285. (rom. cap. Eliberarea Sfinților).

„Curând apare la răsărit un nor mic negru, de aproape jumătate din mărimea mâinii unui om. Acesta este norul care Îl înconjoară pe Mântuitorul și care de la distanță pare a fi învăluit în întuneric. Poporul lui Dumnezeu știe că acesta este semnul Fiului omului. În tăcere solemnă, ei privesc la el pe măsură ce acesta se apropie de pământ, devenind tot mai luminos și mai glorios, până când devine un nor mare alb, la bază o slavă asemenea unui foc mistuitor, iar deasupra curcubeul legământului. Isus înaintează ca un biruitor puternic.” – Marea luptă, pg. 640, 641, engl. (rom. cap. Poporul lui Dumnezeu salvat).

„La venirea lui Hristos, cei răi sunt șterși de pe fața întregului pământ – consumați de suflarea gurii Sale și distruși de strălucirea slavei Sale. Hristos Își ia poporul Său spre Orașul lui Dumnezeu și pământul este golit de locuitorii lui. [Isaia 24:1, 3, 5, 6 citat.]” – Ibid., pg. 657, engl. (rom. cap. Pustiirea pământului). 

Vineri 23 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce putem toți cei care semănăm semințele adevărului astăzi să facem aceasta cu bucurie și încredere?

2. Care va fi rezultatul unora care vor fi convocați să dea mărturie despre credința lor?

3. Cum ne putem pregăti acum pentru criza concretă din timpul strâmtorării?

4. Ce se va întâmpla cu proprietățile noastre când va lovi criza reală?

5. De ce putem fi recunoscători că Dumnezeu ne dă așa multe detalii despre viitor?