Lecția 14. O scurtă privire asupra veșniciei

„Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte” (Isaia 65:17).

„Este o pierdere veșnică dacă noi câștigăm întreaga lume, cu toate plăcerile și slava ei, totuși ne pierdem sufletul. Cerul este suficient de ieftin, oricare ar fi prețul.” – The Review and Herald, 18 martie 1875.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pg. 644-652 engl. (rom. cap. Poporul lui Dumnezeu salvat), 658-678, engl. (rom. cap. Pustiirea pământului).

 

Duminică 25 decembrie

1. UNIT CU CERUL

a. Care va fi răsplata glorioasă a puținilor credincioși ai lui Dumnezeu? Isaia 26:1, 2.

 Isaia 26:1 În ziua aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda: Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri şi întăritură. 2 Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios.

„Trâmbița de argint a lui Isus a sunat și El a coborât din ceruri, înconjurat de flăcări de foc. El a privit la mormintele sfinților adormiți și apoi Și-a ridicat ochii și mâinile spre ceruri și a strigat: «Treziți-vă! Treziți-vă! Treziți-vă! Voi care dormiți în țărână și ridicați-vă.» Apoi a fost un mare cutremur de pământ. Mormintele s-au deschis și morții au ieșit îmbrăcați în nemurire ... și în același moment noi am fost schimbați și luați împreună cu ei, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. „Toți am intrat în nor împreună și am urcat șapte zile spre marea de sticlă, unde Isus ne-a adus coroanele și cu mâna Sa dreaptă le-a pus pe capul nostru. El ne-a dat harfe de aur și palmieri de biruință. Aici pe marea de sticlă, cei 144 000 stăteau într-un pătrat perfect. Unii aveau coroane foarte strălucitoare, alții nu așa de strălucitoare. Unele coroane erau pline de stele, în timp ce altele aveau doar puține. Toți erau deplin mulțumiți cu coroanele lor. Și erau toți îmbrăcați cu o haină albă glorioasă de la umeri la picioare. Îngerii erau toți în jurul nostru în timp ce mergeam pe marea de sticlă spre poarta cetății. Isus a ridicat brațul Său puternic, glorios, a apucat poarta de mărgăritar, a împins-o pe balamalele ei strălucitoare și ne-a spus: «Voi cei care v-ați spălat hainele în sângele Meu, care ați rămas statornici pentru adevărul Meu, intrați.» Toți am intrat și am simțit că avem un drept desăvârșit acolo.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 1, pg. 60, 61, engl. (rom. cap. Prima mea viziune). 

 

Luni 26 decembrie

2. ÎN VIITORUL IMINENT...

a. Prezentați contrastul dintre viitorul celor răi și binecuvântările celor neprihăniți. Isaia 33:24; 34:1, 2. Care este singurul lucru care ne va aminti de această lume de păcat? Zaharia 13:6.

Isaia 33:24 Nici un locuitor nu zice: Sunt bolnav! Poporul Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui.

Isaia 34:1 Apropiaţi-vă, neamuri, să auziţi! Popoare, luaţi aminte! S-asculte pământul, el şi ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei! 2 Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile, şi plin de urgie pe toată oştirea lor: El le nimiceşte cu desăvârşire, le măcelăreşte de tot.

Zaharia 13:6 Şi dacă-l va întreba cineva: De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? el va răspunde: În casa celor ce mă iubeau le-am primit.

„Fiecare urmă de blestem este înlăturată. ... O singură amintire rămâne: Răscumpărătorul nostru va purta întotdeauna semnele crucificării Sale. Pe fruntea Sa rănită, pe coasta Sa, pe mâinile și picioarele Sale sunt singurele urme ale lucrării crude pe care a făcut-o păcatul. ... În acea coastă străpunsă, de unde a curs șuvoiul purpuriu, care a împăcat omul cu Dumnezeu – acolo este slava Mântuitorului, acolo «este ascunsă tăria Lui.» ... Și semnele umilinței Sale sunt cea mai mare cinste; prin veacurile eterne, rănile de la Calvar vor determina lauda Sa și vor declara puterea Sa.” – Marea luptă, pg. 674, engl. (rom. cap. Sfârșitul luptei).

b. Cu ce descriere frumoasă ilustrează Isaia speranța glorioasă a veacurilor - și cum putem avea o pregustare a acesteia chiar acum? Isaia 35:1-10.

 Isaia 35:1 Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va înveseli, şi va înflori ca trandafirul; 2 se va acoperi cu flori, şi va sări de bucurie, cu cântece de veselie şi strigăte de biruinţă, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru. 3 Întăriţi mâinile slăbănogite, şi întăriţi genunchii care se clatină. 4 Spuneţi celor slabi de inimă: Fiţi tari, şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuşi va veni, şi vă va mântui. 5 Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; 6 atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va cânta de bucurie; căci în pustie vor ţâşni ape, şi în pustietate pâraie; 7 marea de nisip se va preface în iaz şi pământul uscat în izvoare de ape. În vizuina care slujea de culcuş şacalilor, vor creşte trestii şi papură. 8 Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfântă: nici un om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. 9 Pe calea aceasta nu va fi nici un leu, şi nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpăraţi vor umbla pe ea. 10 Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!

„Oricine se oferă cu totul în slujba Domnului, fără a reține nimic, primește putere pentru atingerea unor rezultate nemăsurat de mari. Dumnezeu va face lucruri mari pentru aceștia. El va lucra asupra minților oamenilor, astfel încât chiar în această lume se va vedea în viețile lor o împlinire a făgăduinței despre viața viitoare. [Isaia 35:1-10 citat.]” – Pe urmele Marelui Medic, cap. Învățând și vindecând.

„În viața noastră de aici, pământească, limitată de păcat, așa cum este ea, cea mai mare bucurie și cea mai înaltă educație sunt în slujire. Și în viața viitoare, neîmpiedicați de limitările naturii umane păcătoase, în slujire se va găsi cea mai mare bucurie a noastră și cea mai înaltă educație – mărturisind și întotdeauna pe măsură ce mărturisim învățând din nou «bogăția slavei tainei acesteia;» «și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei» (Coloseni 1:27). – Educația, pg. 309, engl. (rom. cap. Școala din lumea cea nouă).

c. Unde ar trebui să fie îndreptată atenția noastră principală când ne planificăm viitorul? Isaia 65:17-19; Apocalipsa 21:1; Evrei 11:8, 10, 13-16.

Isaia 65:17 Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. 18 Ci vă veţi bucura şi vă veţi înveseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, şi pe poporul lui în bucurie. 19 Eu însumi Mă voi înveseli asupra Ierusalimului, şi mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor.

Apocalipsa 21:1 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.

Evrei 11:8 Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce. 10 Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. 13 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ. 14 Cei ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii. 15 Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. 16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. 

 

Marți 27 decembrie

3. ÎN SFÂRȘIT PACE ȘI LINIȘTE!

a. Cum a descris Isaia cerul nou și pământul nou? Isaia 32:18; 60:18-22.

Isaia 32:18 Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite.

Isaia 60:18 Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara ta, nici de pustiire şi prăpăd în ţinutul tău, ci vei numi zidurile tale Mântuire, şi porţile tale Laudă. 19 Nu soarele îţi va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei; ci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi Dumnezeul tău va fi slava ta. 20 Soarele tău nu va mai asfinţi, şi luna ta nu se va mai întuneca; căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi zilele suferinţei tale se vor sfârşi. 21 Nu vor mai fi decât oameni neprihăniţi în poporul tău: ei vor stăpâni ţara pe vecie, ca o odraslă sădită de Mine, lucrarea mâinilor Mele, ca să slujească spre slava Mea. 22 Cel mai mic se va face o mie, şi cel mai neînsemnat un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri, la vremea lor.

„O teamă de a face moștenirea viitoare să pară prea materială a condus pe mulți să spiritualizeze chiar acele adevăruri care ne conduc să privim la aceasta ca la căminul nostru. Hristos i-a asigurat pe ucenicii Săi că Se duce să le pregătească locuințe pentru ei în casa Tatălui Său. Cei care acceptă învățăturile din Cuvântul lui Dumnezeu nu vor fi în totalitate ignoranți cu privire la locuința cerească. ... [1 Corinteni 2:9 citat.] Limbajul omenesc este inadecvat pentru a descrie răsplata celui neprihănit. Va fi cunoscută doar de cei care o vor privi. Nicio minte omenească nu poate cuprinde slava Paradisului lui Dumnezeu.” – Marea luptă, pg. 674, 675, engl. (rom. cap. Sfârșitul luptei).

b. Cum descrie Isaia atmosfera de pace de acolo? Isaia 11:6, 7, 9; 65:25. De ce trebuie să căutăm să ne așezăm pe noi și familiile noastre, pe cât posibil, în medii înconjurătoare similare cu cele prezentate, chiar aici și acum? Isaia 32:17.

Isaia 11:6 Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu, şi vitele îngrăşate, vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş; 7 vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, 9 Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.

Isaia 65:25 Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul, şi şarpele se va hrăni cu ţărână. Nici un rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul.

Isaia 32:17 Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.

„Din nou și din nou Domnul a instruit că poporul nostru trebuie să-și ia familiile departe din orașe, la țară, unde pot să-și cultive propriile lor alimente; pentru că în viitor problema cumpărării și a vânzării va fi una foarte serioasă. Trebuie să începem să luăm în considerare instrucțiunea care ne-a fost dată din nou și din nou: Ieșiți din orașe în zonele rurale, unde casele nu sunt aglomerate strâns laolaltă și unde veți fi liberi de interferența vrăjmașilor.” – Căminul advent, pg. 141, engl. (rom. cap. Avantaje ale vieții la țară).

„Scoateți-vă familiile departe de orașe” este solia mea. „A venit timpul când, pe măsură ce Dumnezeu deschide drumul, familiile trebuie să iasă din orașe. Copiii trebuie să fie luați la țară. Părinții trebuie să achiziționeze un loc potrivit după cum le vor permite mijloacele financiare... „Înainte de calamitățile revărsate care vin asupra locuitorilor pământului, Domnul îi cheamă pe toți cei care sunt cu adevărat israeliți să se pregătească pentru acel eveniment. Părinților El le trimite strigătul de avertizare: «Strângeți-vă copiii în căminele voastre; adunați-i departe de cei care disprețuiesc poruncile lui Dumnezeu, care învață și practică răul. Ieșiți din marile orașe cât mai repede cu putință.»

„Părinții își pot procura locuințe mici la țară, teren de cultivat, unde pot avea livezi și unde pot crește zarzavaturi și fructe mici... Dumnezeu va ajuta poporul Său să găsească astfel de cămine în afara orașelor.” – Ibid., pg. 139, 140, engl. (rom. cap. Familia și orașul). 

 

Miercuri 28 decembrie

4. UN LOC REAL CU ACTIVITĂȚI RENTABILE

a. Descrieți câteva din diversele ocupații care se găsesc pe Noul Pământ. Isaia 65:21, 22. Explicați cum ne putem bucura de o pregustare a acestor ocupații.

 Isaia 65:21 Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mânca rodul. 22 Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.

„Ar fi bine pentru voi să vă îndepărtați de grijile voastre care nedumeresc și să găsiți un refugiu la țară, acolo unde nu este o influență atât de mare care să corupă moralul tinerilor. „Într-adevăr, la țară, nu ați fi cu totul liberi de necazuri și griji care nedumeresc; dar acolo ați evita multe rele și ați închide ușa împotriva unui torent de ispite care amenință să pună stăpânire pe mințile copiilor voștri... „A trăi la țară ar fi foarte benefic pentru ei; o viață activă, în aer liber ar dezvolta atât sănătatea minții, cât și a trupului. Ei trebuie să aibă o grădină pentru cultivat, unde să-și poată găsi atât amuzamentul, cât și ocupația utilă. Îngrijirea plantelor și florilor tinde să îmbunătățească gusturile și judecata, în timp ce familiarizarea cu creația utilă și frumoasă a lui Dumnezeu are o influență rafinatoare și înnobilatoare asupra minții, îndreptând-i spre Creatorul și Maestrul a toate.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pg. 136, engl. (rom. cap. Misionari în cămin).

„Munții și dealurile sunt trecătoare; pământul se învechește ca o haină; dar binecuvântarea lui Dumnezeu, care întinde o masă în pustie pentru poporul Său, nu se va sfârși niciodată.” – Pe urmele Marelui Medic, pg. 200, engl. (rom. cap. Ajutor pentru cei fără ocupație și pentru cei fără adăpost).

„Mulți nu doresc să-și câștige pâinea cu sudoarea frunții lor și refuză să cultive pământul. Dar pământul are binecuvântări ascunse în adâncimile sale pentru cei care au curaj, voință și perseverență să strângă comorile lui. Tații și mamele care posedă o bucată de teren și un cămin confortabil sunt regi și regine.” – Principii fundamentele ale Educației Creștine, pg. 326, 327.

b. Ce altceva se poate spune despre Noul Pământ? Isaia 64:4.

 Isaia 64:4 cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, şi cum nici n-a văzut vreodată ochiul aşa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El.

„Acolo, când vălul, care întunecă vederea noastră, va fi dat la o parte și ochii noștri vor vedea acea lume a frumuseții din care în prezent putem doar prinde licăriri prin microscop; când privim la gloria cerurilor, pe care acum o scrutăm de departe prin telescop; când ruina păcatului fiind înlăturată, întregul pământ va apărea în «frumusețea Domnului, Dumnezeului nostru,» ce câmp de studiu ni se va deschide!” – Educația, pg. 303, engl. (rom. cap. Școala din lumea cea nouă).

„Acolo va fi muzică și cântec, o așa muzică și un așa cântec cum, cu excepția viziunilor de la Dumnezeu, nicio ureche muritoare nu a auzit și nicio minte nu a conceput.” – Ibid., pg. 307, engl. (rom. cap. Școala din lumea cea nouă). 

 

Joi 29 decembrie

5. PUNCTUL CENTRAL FINAL

a. Cum sunt reflectate puterea și dragostea lui Dumnezeu pe Noul Pământ? Efeseni 3:17, 20.

 Efeseni 3:17 aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, 20 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi.

„[Pe Noul Pământ] dragostea și simpatia pe care Dumnezeu Însuși le-a sădit în suflete, își vor găsi cea mai reală și cea mai dulce manifestare... „Fiecare facultate va fi dezvoltată, fiecare capacitate va crește. Acumularea de cunoștință nu va slăbi mintea și nu va extenua energiile. Acolo cele mai mărețe întreprinderi vor putea fi susținute, cele mai elevate aspirații vor putea fi atinse, cele mai înalte ambiții vor putea fi realizate; și chiar și acolo se vor ridica noi înălțimi de cucerit, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles, noi ținte pentru a pune la lucru puterile minții, ale sufletului și ale trupului.” – Marea Luptă, pg. 677, engl. (rom. cap. Sfârșitul luptei).

b. Ce binecuvântare măreață vor experimenta cei răscumpărați? Isaia 66:22, 23. Cum ne putem pregăti pentru aceasta chiar de acum?

 Isaia 66:22 Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea  zice Domnul  aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. 23 În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea,  zice Domnul.

„În timp ce anii veșniciei se vor scurge, aceștia vor aduce descoperiri mai bogate și tot mai glorioase despre Dumnezeu și Hristos. După cum cunoștința este progresivă, la fel vor crește și dragostea, reverența și fericirea. Cu cât mai mult vor învăța oamenii despre Dumnezeu, cu atât mai mare va fi admirația lor pentru caracterul Său.” – Ibid., pg. 678, engl. (rom. cap. Sfârșitul luptei). „Este timpul potrivit să ne devotăm cele câteva ore prețioase rămase din timpul nostru de probă pentru a ne spăla hainele caracterului și a le albi în sângele Mielului, ca să putem face parte din acea grupă îmbrăcată în alb, care va sta în jurul mărețului tron alb.” – That I May Know Him, pg. 65.

 

Vineri 30 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Cum știm că toți cei răscumpărați vor fi mulțumiți cu răsplata lor?

2. Cum putem experimenta bucuriile cerului, astăzi?

3. Dacă putem depinde doar de Dumnezeu în criză, de ce să ne mutăm la țară?

4. Cum și de ce va fi Noul Pământ mai bun decât cel vechi?

5. Pe măsură ce cunoștința de Dumnezeu crește, care va fi rezultatul?