Lecția 2. Copt pentru reformă

„Șapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice: `Vom mânca pâinea noastră și ne vom îmbrăca în hainele noastre, numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia ocara de peste noi!`” (Isaia 4:1).

„Nu trebuie să ne atârnăm de propriile noastre căi, planuri, idei; noi trebuie să fim transformați prin reînnoirea minților noastre, astfel încât să putem demonstra ce este acea voință bună, acceptabilă și perfectă a lui Dumnezeu.” – The Upward Look, pg. 218.

Recomandare pentru studiu: 1 T., pg 216-220; vol. 4, pg. 628-648 (1 T. cap. Datoria față de copii; 4 T. cap. Simplitate în îmbrăcăminte).

 

Duminică 3 iulie

1. LĂCOMIE EGOISTĂ

a. Descrieți starea lui Iuda în perioada când Iotam, fiul lui Ozia, a început să preia mai multe responsabilități, înainte de moartea tatălui său. 2 Regi 15:34, 35; Osea 10:13; 11:7.

 2 Imparati 15:34-35 "El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului; a lucrat întocmai ca tatăl său Ozia. Numai că înălţimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe şi tămâie pe înălţimi. Iotam a zidit poarta cea mai înaltă a Casei Domnului."

Osea 10:13 "Aţi arat răul, aţi secerat nelegiuirea şi aţi mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji."

Osea 11:7 "Poporul Meu este pornit să se depărteze de Mine şi, dacă sunt chemaţi înapoi la Cel Preaînalt, niciunul din ei nu caută să se ridice."

„Prin apostazia și răscularea lor, cei care ar fi trebuit să fie purtători ai luminii în mijlocul popoarelor au atras judecățile lui Dumnezeu. Multe din relele, care grăbeau distrugerea imediată a împărăției de nord și care au fost cu puțin înainte denunțate în termeni clari de Osea și Amos, corupeau rapid împărăția lui Iuda.” – Profeți și regi, pg. 306, engl. (cap. Chemarea lui Isaia).

b. Cum erau administrate bunurile materiale date de Dumnezeu? Isaia 3:14, 15; 5:8; 10:1, 2.

 Isaia 3:14-15 "Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului Său şi cu mai-marii lui: „Voi aţi mâncat via! Prada luată de la sărac este în casele voastre! Cu ce drept călcaţi voi în picioare pe poporul Meu şi apăsaţi pe săraci?” zice Domnul, Dumnezeul oştirilor."

Isaia 5:8 "Vai de cei ce înşiră casă lângă casă şi lipesc ogor lângă ogor, până nu mai rămâne loc şi locuiesc în mijlocul ţării!"

Isaia 10:1-2 "Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite şi de cei ce scriu porunci nedrepte, ca să nu facă dreptate săracilor şi să răpească dreptul nenorociţilor poporului Meu, ca să facă pe văduve prada lor şi să jefuiască pe orfani!"

„Priveliștea era descurajatoare în ce privește starea socială a poporului. În dorința lor după câștig, oamenii adăugau casă lângă casă și ogor lângă ogor. (Vezi Isaia 5:8). Dreptatea era denaturată și nu se manifesta deloc milă față de cei săraci. ... Chiar și judecătorii, cei a căror datorie era de a-i protejeze pe cei neajutorați, își închideau urechile față de strigătele poporului și ale nevoiașilor, ale văduvelor și orfanilor.” – Ibid. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2016 11

 

Luni 4 iulie

2. MÂNDRIA TINEREȚII

a. Care a spus Dumnezeu că va fi rezultatul mândriei și dragostei de etalare, care însoțeau asuprirea? Isaia 2:11, 12; Proverbele 29:23.

 Isaia 2:11-12 "Omul va trebui să-şi plece privirea semeaţă şi îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. Căci este o zi a Domnului oştirilor împotriva oricărui om mândru şi trufaş, împotriva oricui se înalţă, ca să fie plecat:"

Proverbele 29:23 "Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste."

„Mândria inimii este o trăsătură de caracter înfricoșătoare. `Mândria merge înaintea căderii.` Acest lucru este adevărat în familie, biserică și națiune.” – 4 T., pg. 337, engl. (cap. Lucrarea în Texas).

„Atunci când începem să simțim încredere de sine și siguranță, suntem în pericolul unei căderi rușinoase.” – This Day With God, pg. 277.

b. Ce stare a fost profetizată de Isaia și cum avea să influențeze aceasta administrarea dreptății? Isaia 3:4-6, 12. Cum putem să ne asigurăm că propriii noștri copii sunt bine antrenați să fugă de această tendință distructivă a zilelor noastre?

 Isaia 3:4-6 "„Le voi da băieţi drept căpetenii – zice Domnul – şi nişte copii vor stăpâni peste ei.” "Oamenii se vor asupri unii pe alţii, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui, tânărul va lovi pe cel bătrân şi omul de nimic, pe cel pus în cinste. Vor merge până acolo încât unul va apuca pe fratele său în casa părintească şi-i va zice: „Tu ai o haină, fii căpetenia noastră! Ia dărâmăturile acestea sub mâna ta!”"

Isaia 3:12 "Poporul meu este asuprit de nişte copii şi-l stăpânesc nişte femei! Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, şi pustiesc calea pe care umbli!"

„În general, părinții nu au avut un comportament adecvat față de copiii lor. Ei nu le-au impus restricții, așa cum ar fi trebuit, ci le-au permis să tolereze mândria și să-și urmeze propriile lor înclinații. În vechime, autoritatea părintească era respectată; copiii erau supuși părinților lor și manifestau teamă și respect față de ei; dar în aceste ultime zile ordinea s-a inversat. Unii părinți sunt supuși copiilor lor. Ei se tem să treacă peste voința copiilor lor și, în consecință, cedează în fața lor. Dar atât timp cât copiii sunt sub acoperământul părinților, dependenți de aceștia, ei trebuie să li se supună. Părinții trebuie să acționeze cu hotărâre, pretinzând ca opiniile lor despre dreptate să fie respectate.” – 1 T., pg. 216, 217. (cap. Datoria față de copii).

„Părinți, faceți căminul fericit pentru copiii voștri. Prin aceasta nu vreau să spun că trebuie să îi răsfățați. Cu cât sunt mai răsfățați, cu atât mai greu vor fi stăpâniți și cu atât mai dificil va fi pentru ei să trăiască vieți reale și nobile, când vor merge în lume. Dacă le permiteți să se comporte cum le place, puritatea și frumusețea caracterului lor se vor ofili rapid. Învățați-i să asculte. Lăsați-i să înțeleagă faptul că trebuie să respecte cuvântul vostru. Aceasta poate da impresia că aduce o oarecare nefericire acum, însă îi va scuti de multă nefericire în viitor. Conducerea căminului să fie dreaptă și tandră, plină de dragoste și compasiune, dar totodată fermă și corectă. Nu permiteți niciun cuvânt nerespectuos și nicio faptă de neascultare.” – The Signs of the Times, 8 aprilie 1903.

„Mama nu trebuie să permită copilului ei să fie în avantaj față de ea, în nicio situație.” – Îndrumarea copilului, pg. 283, engl. (rom. cap. 48). 12 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2016

 

Marți 5 iulie

3. STRĂLUCIRE ȘI FARMEC

a. Enumerați câteva din obiecțiile Domnului împotriva femeilor din Sion, din zilele lui Isaia. (Folosiți un dicționar biblic pentru o înțelegere mai profundă.) Isaia 3:16-23.

 Isaia 3:16-23 "Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre şi umblă cu gâtul întins şi cu priviri pofticioase, pentru că păşesc mărunţel şi zornăiesc cu verigile de la picior, Domnul va pleşuvi creştetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi ruşinea”. În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare şi sorişorii, şi lunişoarele, cerceii, brăţările şi maramele; legăturile de pe cap, lănţişoarele de la picioare şi brâiele, cutiile cu mirosuri şi băierele descântate; inelele şi verigile de la nas; hainele de sărbătoare şi cămăşile cele largi, mantiile şi pungile; oglinzile şi cămăşile subţiri, turbanele şi maramele uşoare."

„Dragostea de etalare determină extravaganță și distruge în mulți tineri aspirația pentru o viața mai nobilă. În loc de a urmări educația, ei se angajează timpuriu în unele ocupații pentru a câștiga bani și a-și satisface pasiunea pentru îmbrăcăminte. Iar prin aceasta, multe tinere sunt ademenite spre ruină. ... Nici măcar ziua și serviciile de închinare nu sunt scutite de dominația modei. ... Biserica este transformată într-un loc al paradei și moda este studiată mai mult decât predica.” – Educația, pg. 247 engl. (subcap. Legătura îmbrăcămintei cu educația).

„Idolatria în îmbrăcăminte este o boală morală.” – Îndrumarea copilului, pg. 432, engl.

„Nu puțini din poporul nostru sunt apostați. Ei imită moda lumii. Spiritualitatea lor moare. Pas cu pas se apropie tot mai mult de dragostea de lume. Egoismul și mândria preiau stăpânirea asupra lor, iar dragostea de Dumnezeu găsește un spațiu restrâns în inimile lor. Unii care cândva au fost reformatori zeloși, sunt acum indiferenți. Surorile care erau cândva simple în îmbrăcăminte, acum sunt în conformitate cu moda.” – The Review and Herald, 17 noiembrie 1904.

b. Cum ar trebui să se îmbrace creștinii în contrast cu purtarea unei îmbrăcăminți provocatoare? 1 Timotei 2:9; Romani 13:14.

 1 Timotei 2:9 "Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe."

Romani 13:14 "...ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele."

„Poți alege viața și mântuirea, dacă dorești aceasta, sau poți alege să te închini eului și să devotezi prețioasele tale ore de probă pentru a deveni o persoană atractivă, care să încânte ochiul celui lumesc și senzual, pentru a primi laudă de pe buzele mincinoase și a strânge recolta care a fost semănată – corupția.” – Daughters of God, pg. 121.

„Adevărații creștini sunt nobili în conversația lor; în timp ce consideră că este păcat să se complacă în lingușire prostească, ei sunt politicoși, amabili și binevoitori. Cuvintele lor sunt sincere și adevărate. Ei sunt credincioși în tranzacțiile cu frații lor și cu întreaga lume. Ei evită extravaganța și etalarea în îmbrăcăminte; ci aceasta este modestă și aranjată ordonat și cu gust.” – Christian Temperance and Bible Hygiene, pg. 87. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2016 13

 

Miercuri 6 iulie

4. OPTAȚI ÎN SCHIMB PENTRU O CHEMARE MAI ÎNALTĂ

a. Ce consecințe serioase asupra spiritualității noastre au obiceiurile extravagante și provocatoare de îmbrăcăminte, dacă nu sunt îndepărtate din biserică? Isaia 3:24-26; Matei 5:27,28.

 Isaia 3:24-26 "Şi atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare; în loc de brâu, o funie; în loc de păr încreţit, un cap pleşuv; în loc de mantie largă, un sac strâmt; un semn de înfierare, în loc de frumuseţe. Bărbaţii tăi vor cădea ucişi de sabie şi vitejii tăi, în luptă. Porţile fiicei Sionului vor geme şi se vor jeli şi ea va şedea despuiată pe pământ."

Matei 5:27-28 "Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu preacurveşti.’ Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a şi preacurvit cu ea în inima lui. "

„Dragostea de îmbrăcăminte pune în primejdie principiile morale și face din femeie opusul unei doamne creștine, caracterizată prin modestie și sobrietate. Îmbrăcămintea ostentativă și extravagantă încurajează adesea pofta în inima celui care o poartă și trezește pasiuni josnice în inima celui care o vede.” – 4 T., pg. 645 (cap. Simplitate în îmbrăcăminte).

„Moda deteriorează intelectul și consumă spiritualitatea poporului nostru. Ascultarea de modă pătrunde în bisericile noastre adventiste de ziua a șaptea și separă poporul nostru de Dumnezeu, mai mult decât orice altă putere. Mi-a fost arătat că regulile bisericii noastre sunt foarte deficitare. Toate etalările de mândrie în îmbrăcăminte, care sunt interzise în cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie un motiv suficient pentru aplicarea disciplinei în biserică. Dacă, în ciuda avertizărilor, apelurilor și implorării se continuă urmarea voinței pervertite, aceasta poate fi considerată ca dovadă că inima nu este în niciun caz asemenea lui Hristos. Eul și numai eul este obiectul adorării și un astfel de pretins creștin va conduce pe mulți departe de Dumnezeu. Asupra noastră ca popor se află un păcat teribil pentru că am permis membrilor bisericii noastre să se îmbrace într-un mod nepotrivit cu credința lor. Trebuie să ne ridicăm de îndată și să închidem ușa împotriva ispitelor modei. Dacă nu facem acest lucru, bisericile noastre vor ajunge corupte.” – Ibid. pg. 647, 648. b. Descrieți educația care trebuie oferită tineretului nostru. Tit 2:3-6; 1 Petru 3:1-4.

„Fetele trebuie să fie învățate că adevăratul farmec al feminității nu constă doar în frumusețea formelor sau trăsăturilor, și nici în posedarea talentelor; ci într-un spirit blând și smerit, în răbdare, generozitate, amabilitate și dorința de a lucra și a suferi pentru alții. Ele trebuie învățate să lucreze, să studieze pentru un scop anume, să trăiască pentru o țintă, să aibă încredere în Dumnezeu, să se teamă de El și să-și respecte părinții. Apoi, pe măsură ce cresc, ele vor avea o minte mai pură, independentă și iubitoare. Va fi imposibil să degradezi o asemenea femeie. Ea va fi salvată de ispitele și încercările care i-au distrus pe atât de mulți.” – Îndrumarea copilului, pg. 140 engl. (cap. 24: Economie și chibzuință). 14 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2016

 

Joi 7 iulie

5. A PURTA UN NUME SAU A FI CONVERTIT DE UN MÂNTUITOR?

a. Ce cursă spirituală a afectat poporul lui Dumnezeu atât în timpul lui Isaia, cât și în zilele noastre (aveți în vedere că în simbolistica biblică „șapte” semnifică deplinătatea și „femeie” se referă adesea la biserică – Ieremia 6:2)? Isaia 4:1. Care este răspunsul lui Dumnezeu? Isaia 55:8, 9.

 Ieremia 6:2 "Pe frumoasa şi subţirica fiică a Sionului o nimicesc!"

Isaia 4:1 "Şapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat şi vor zice: „Vom mânca pâinea noastră înşine şi ne vom îmbrăca în hainele noastre înşine; numai fă-ne să-ţi purtăm numele şi ia ocara de peste noi!”"

Isaia 55:8-9 "Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre."

„Trebuie să ajungem la un standard mai înalt, altfel suntem nevrednici de a purta numele de creștin.” – 5 T., pg. 605 (cap. Iubire pentru cei rătăciți). „Lupta creștină nu include o viață de toleranță în mâncare, băutură și îmbrăcăminte, asemenea unei persoane profane, indulgente față de sine. Domnul Isus a venit în lumea noastră în natură umană, pentru a-și da viața Sa prețioasă drept exemplu a ceea ce ar trebui să fie viața noastră. El nu este un exemplu de indulgență spirituală, ci de o viață care ne prezintă constant lepădare de sine și sacrificiu de sine. Avem imaginea corectă pe care Hristos, Modelul nostru, a venit să ne-o dea. Înaintea noastră este Prințul cerului, Fiul lui Dumnezeu. El a lăsat deoparte coroana regală și haina de prinț și a venit pentru a ocupa în această lume poziția de Om al Durerilor, obișnuit cu suferința. Cât de puțini înțeleg aceasta!” – The Upward Look, pg. 217.

b. Explicați un principiu fundamental al credinței creștine. Luca 9:23-26.

Luca 9:23-26 "Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va mântui. Şi ce ar folosi un om să câştige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuşi? Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri."

„Trebuie să menținem un caracter, dar acesta este caracterul lui Hristos. ... Domnul să ne ajute să distrugem eul și să fim născuți din nou, astfel încât Hristos să poată locui în noi, asemenea unui principiu viu, activ, asemenea unei puteri care ne va păstra sfinți.” – My Life Today, pg. 335.

„Lăsați eul să moară. Predați-vă voința și muriți acum față de eu, chiar acum, și lăsați-L pe Dumnezeu să deschidă o cale pentru voi!” – This Day With God, pg. 323.

 

Vineri 8 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce prosperitatea pământească este adesea o cursă și un laț pentru poporul lui Dumnezeu?

2. Cum putem noi, ca părinți, să îmbunătățim educația și creșterea copiilor noștri?

3. Numiți câteva aspecte inutile în îmbrăcăminte, care indică semne ale slăbiciunii spirituale.

4. Cum putem conduce tineretul pentru a dezvolta gusturi sfinte și minți mai pure?

5. În ce aspecte sunt eu condus de voința proprie, în loc de a fi consacrat lui Dumnezeu?