Lecţia 6. Ascultând de Cuvântul lui Dumnezeu

„Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17).

„Dumnezeu ne vorbeşte în cuvântul Său.” – Calea către Hristos, pag. 87 engl. (cap. 10).

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 197-210 engl. (cap. 11).

Duminică 2 august
1. Autoritatea supremă

a. Câtă autoritate are Cuvântul lui Dumnezeu asupra învăţăturii omeneşti? Psalmii 119:105; Isaia 8:20.

(Ps 119:105) 105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.

(Isa 8:20) 20 La Lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.

„Sfintele Scripturi sunt standardul desăvârşit al adevărului.” – Educaţia, pag. 17 engl. (cap. 1).

„ ‚Toate învăţăturile omeneşti trebuie să fie subordonate învăţăturilor lui Dumnezeu.’” – Marea luptă, pag. 204 engl. (cap.11).

„Domnul are o cale a siguranţei pentru poporul Său şi aceasta este calea ascultării de cuvântul Său. Cuvântul ne este dat ca îndrumător al nostru.” – The Bible Echo, 19 august 1895.

b. Cum putem să ne folosim puterile noastre raţionale pentru a înţelege Cuvântul lui Dumnezeu? Isaia 1:16-18; 1 Corinteni 1:18, 25; 2:14-16.

(Isa 1:16-18) 16 Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! 17 Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! – 18 Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.

(1Cor 1:18) 18 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.

(1Cor 1:25) 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.

(1Cor 2:14-16) 14 Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. 15 Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni. 16 Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos.

„Când ne apropiem de Biblie, raţiunea trebuie să recunoască o autoritate superioară ei, iar inima şi intelectul trebuie să se plece înaintea lui EU SUNT.” – Calea către Hristos, pag. 110 engl. (cap. 11).

„Trebuie să fim atenţi ca să nu divinizăm raţiunea care este supusă slăbiciunii şi neputinţei omeneşti.” – Testimonies, vol. 5, pag. 703 engl. (cap. 84).

„Cu Bibliile voastre deschise înaintea voastră, consultaţi-vă cu raţiunea sfinţită şi o conştiinţă bună. Inima voastră trebuie să fie mişcată, sufletul atins, raţiunea şi intelectul trezit de Spiritul lui Dumnezeu şi atunci principiile sfinte descoperite în cuvântul lui Dumnezeu vor da lumină sufletului.” – The Review and Herald, 7 februarie 1893.

Luni 3 august
2. Ascultând de Dumnezeu prin cuvântul Său

a. Care va fi rezultatul dacă ascultăm personal de Dumnezeu prin cuvântul Său? Deuteronomul 4:6; Psalmii 119:94, 97-100.

(Deut 4:6) 6 Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!”

(Ps 119:94) 94 Al Tău sunt: mântuieşte-mă! Căci caut poruncile Tale.

(Ps 119:97-100) 97 Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea. 98 Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine. 99 Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale. 100 Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile Tale.

„Cartea preţioasă a lui Dumnezeu conţine reguli de viaţă pentru oamenii din fiecare clasă socială şi fiecare profesie.” – Testimonies, vol. 4, pag. 416 engl. (cap. 36).

„Vom înainta în adevărata cunoştinţă spirituală numai când ne dăm seama de nimicnicia noastră şi de dependenţa noastră totală de Dumnezeu; dar toţi cei care vin la Biblie cu un spirit care se roagă şi se lasă învăţat, ca să studieze afirmaţiile ei ca pe cuvântul lui Dumnezeu, vor primi iluminare divină.” – Idem., vol. 5, pag. 704 engl. (cap.84).

„Studiind Scripturile pentru tine, vei deveni întemeiat în credinţă. Este de cea mai mare importanţă ca tu să cercetezi Scripturile în mod continuu, strângând în minte adevărurile lui Dumnezeu.” – The Bible Echo, 15 octombrie 1892.

„Tradiţiile conservatoare primite de la oamenii educaţi şi din scrierile marilor bărbaţi ai trecutului, nu sunt călăuze sigure pentru noi în aceste zile de pe urmă… În fiecare zi, în fiecare oră, trebuie să fim impulsionaţi de principiile adevărului Bibliei – neprihănirea, mila şi dragostea de Dumnezeu. Cel care doreşte să aibă putere morală şi intelectuală trebuie să le ia de la izvorul divin. De fiecare dată când trebuie să iei o hotărâre, întreabă: ‚Este aceasta calea Domnului?’” – The Review and Herald, 7 februarie 1893.

b. Ce asigurare avem că Dumnezeu ne va vorbi în mod personal prin intermediul Bibliei? Ioan 6:63; Ieremia 15:16; Psalmii 34:8.

(Ioan 6:63) 63 Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.

(Ier 15:16) 16 Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oştirilor!

(Ps 34:8) 8 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

„Cuvântul viului Dumnezeu nu este doar scris, ci şi rostit. Biblia este glasul lui Dumnezeu care ne vorbeşte, la fel de sigur ca şi cum l-am putea auzi cu urechile noastre. Dacă înţelegem aceasta, cu ce veneraţie am deschide cuvântul lui Dumnezeu, cu ce seriozitate am căuta în preceptele sale! Citirea şi contemplarea Scripturilor vor fi privite ca o audienţă cu Cel Nemărginit.” – Testimonies, vol. 6, pag. 393 engl. (cap. 48).

„Atunci când Satan insistă cu sugestiile sale asupra minţii noastre, putem, dacă nutrim un ‚Aşa zice Domnul’ să fim ‚ascunşi sub acoperişul cortului Lui’.” – Idem.

„Atât de mulţi sunt ocupaţi cu planurile lor, sunt mereu activi; şi nu este timp sau loc pentru ca preţiosul Isus să fie un tovarăş apropiat şi drag. Ei nu-şi îndreaptă fiecare gând şi acţiune către El, întrebând: ‚Este aceasta calea Domnului?’ Dacă ar face aceasta, ar umbla cu Dumnezeu aşa cum a umblat şi Enoh.”- Idem. 

Marţi 4 august
3. O comunicare esenţială

a. De ce au fost scrise Scripturile? Ioan 20:31.

(Ioan 20:31) 31 Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.

b. Dacă respingem glasul lui Dumnezeu în Cuvântul Său scris, ne putem aştepta ca El să-Şi facă de cunoscut voinţa Sa către noi prin alte mijloace? Luca 16:31; Proverbele 28:9. De ce?

(Luca16:31) 31 Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”

(Prov 28:9) 9 Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar şi rugăciunea lui este o scârbă. 

„Legea şi profeţii sunt agenţii stabiliţi de Dumnezeu pentru salvarea oamenilor… Dacă ei nu vor să asculte de glasul lui Dumnezeu în cuvântul Său, nici mărturia unui martor înviat din morţi nu va fi ascultată.

„Cei care ascultă de Moise şi de profeţi nu au nevoie de mai multă lumină decât le-a dat Dumnezeu; dar dacă oamenii resping lumina şi nu apreciază ocaziile date lor, ei nu vor auzi nici dacă la ei va veni unul din morţi cu mesajul. Ei nu vor fi convinşi nici de această dovadă; pentru că cei care resping legea şi profeţii îşi împietresc inimile ca să respingă toată lumina.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 265 engl. (cap. 21).

c. De ce nu ne putem baza pe altcineva ca să asculte de Dumnezeu în locul nostru? Ezechiel 14:12-14; 33:14-16.

(Ezec 14:12-14) 12 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 13 „Fiul omului, când va păcătui o ţară împotriva Mea dedându-se la fărădelege, şi Îmi voi întinde mâna împotriva ei – dacă îi voi sfărâma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârşire oamenii şi vitele – 14 chiar de ar fi în mijlocul ei aceşti trei oameni: Noe, Daniel şi Iov, ei nu şi-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu.

(Ezec 33:14-16) 14 Dimpotrivă, când zic celui rău: „Vei muri!” – dacă se întoarce de la păcatul lui şi face ce este bine şi plăcut, 15 dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învăţăturile care dau viaţa şi nu săvârşeşte nicio nelegiuire, va trăi negreşit, şi nu va muri. 16 Toate păcatele pe care le-a săvârşit se vor uita; a făcut ce este bine şi plăcut, şi va trăi negreşit!

„Trebuie să studiem adevărul pentru noi înşine; nu trebuie să ne bazăm pe nici un om care să gândească pentru noi indiferent cine ar fi el sau în ce poziţie s-ar afla. Nu trebuie să considerăm pe nici un om ca fiind un îndrumător perfect pentru noi. Trebuie să ne consultăm unii cu alţii şi să fim supuşi unii altora; dar, în acelaşi timp, trebuie să exercităm capacitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca să învăţăm ce este adevărul. Fiecare dintre noi trebuie să caute la Dumnezeu iluminarea divină, ca să putem dezvolta în mod personal un caracter care să reziste testului zilei celei mari…

Mulţi sunt purtaţi încoace şi în colo în întuneric şi necredincioşie, căutând greşeli la Biblie, prezentând invenţii superstiţioase, teorii nebiblice şi speculaţii ale filosofiei deşarte; dar datoria fiecăruia este să caute o cunoştinţă temeinică a Scripturilor. Importanţa şi beneficiul studiului Bibliei nu poate fi supraestimat. Cercetând Scripturile, minţile noastre sunt conduse să mediteze la sacrificiul nemărginit al lui Dumnezeu şi la mijlocirea Sa în favoarea noastră. Când căutăm dragostea Sa, când medităm la umilinţa şi suferinţele Sale, în inimile noastre se va aprinde acelaşi spirit de renunţare la sine şi sacrificiu pentru binele altora.” – The Bible Echo, 15 octombrie 1892.

Miercuri 5 august
4. Experienţe directe cu Dumnezeu

a. De ce au fost lăudaţi oamenii din Bereea? Faptele Apostolilor 17:10-12.

(Fapte 17:10-12) 10 Fraţii au trimis îndată, noaptea, pe Pavel şi pe Sila la Bereea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. 11 Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa. 12 Mulţi dintre ei şi din femeile cu vază ale grecilor şi mulţi bărbaţi au crezut.

„Nici un om nu poate încredinţa în siguranţă sufletul său predicatorului, sau oamenilor care sunt învăţaţi şi talentaţi. Isus i-a acuzat pe preoţii şi conducătorii care erau priviţi ca învăţaţi în Scripturi, că erau ignoranţi atât în Scripturi cât şi în ce priveşte puterea lui Dumnezeu. Cei pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu talente sunt răspunzători de felul în care îşi folosesc darurile şi ar trebui să studieze Biblia ca pe o carte care poate fi înţeleasă. Un singur verset s-a dovedit în trecut şi se va dovedi în viitor ca o mireasmă de viaţă spre viaţă pentru multe suflete. Când oamenii caută cu sârguinţă, Biblia va deschide noi comori ale adevărului care vor fi asemenea nestematelor
strălucitoare pentru minte.” – The Signs of the Times, 20 august 1894.

„Dacă mintea nu este folosită, va înceta să se extindă; dacă gustul nu este cultivat ca să iubească Biblia, nu se va mai delecta cu adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Cercetătorul poate să vadă doar până la profunzimea a ceea ce a explorat, şi nu poate aprecia ceea ce se află dincolo de întinderea limitelor sale. Dar tocmai ignoranţa lui îl vor face mulţumit, flecar şi lăudăros. Ce pot să vă spun tinerilor şi tinerelor ca să vă trezesc ca să daţi vigoare eforturilor voastre de a birui piedicile? Efortul mintal va deveni mai uşor şi mai satisfăcător când vă străduiţi să înţelegeţi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să vă hotărâţi că nu veţi fi un student de
mâna a doua, că nu veţi permite altora să gândească în dreptul vostru.” – The Review and Herald, 20 mai 1890.

b. Ce i s-a spus lui Timotei să facă în timp ce îl aştepta pe Pavel să se întoarcă? 1 Timotei 4:13, 15, 16.

(1Tim 4:13-16) 13 Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. 14 Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. 15 Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. 16 Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.

c. Ce spune Isus despre cei care aud cuvintele Sale şi ascultă de ele? Matei 7:24, 25.

(Mat 7:24-25) 24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. 25 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.

„Cei care aud şi ascultă de cuvintele lui Dumnezeu clădesc pe stâncă iar când vine furtuna, casa lor nu va fi dărâmată. Prin credinţa în Hristos Isus, vor câştiga viaţa veşnică.” – Astăzi cu Dumnezeu, pag. 215 engl.

Joi 6 august
5. Privind mai adânc

a. Cât de adânc trebuie să studiem Biblia? Coloseni 3:23; 1 Tesaloniceni 5:21.

(Col 3:23) 23 Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,

(1Tes 5:21) 21 Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.

„Nu se câştigă decât puţin din citirea în fugă a Scripturilor. Putem citi întreaga Biblie şi totuşi să nu reuşim să vedem frumuseţea ei sau să înţelegem înţelesul ei adânc şi ascuns. Un pasaj studiat până când semnificaţia lui este clară minţii iar relaţia lui cu planul de mântuire este evident, este de o mai mare valoare decât citirea atentă a multor capitole fără a avea în vedere nici un scop definit şi fără a învăţa din aceasta. Poartă Biblia cu tine. Atunci când ai ocazia, citeşte-o; caută să-ţi fixezi bine textele ei în minte. Chiar şi atunci când mergi pe stradă poţi citi un pasaj şi să meditezi asupra lui, fixându-l astfel bine în minte.” – Calea către Hristos, pag. 90 engl. (cap. 10).

„Nu poţi să-I oferi lui Dumnezeu ceva ce e mai puţin decât ce ai tu mai bun. Trebuie să-ţi faci lucrarea tot mai bine şi mai bine pe măsură ce pui în practică ceea ce înveţi. Ar trebui să cauţi să aprofundezi orice subiect care cere cercetarea ta, comparând nu numai ideile şi gândurile oamenilor cu privire la acea chestiune, ci comparând şi verset cu verset, ca să ştii că ştii fiecare punct de credinţă. Folosirea minţii tale nu va face decât să întărească puterile tale mentale pentru un efort mai mare.” – The Review and Herald, 20 mai 1890.

„Înţelegerea adevărului Bibliei nu depinde atât de mult de puterea intelectului celui ce studiază, cât de sinceritatea scopului, de dorinţa stăruitoare după neprihănire.” – Marea luptă, pag. 599 engl. (cap. 37).

Vineri 7 august
Întrebări recapitulative personale

1. Care sunt condiţiile pe baza cărora putem primi iluminare de la Dumnezeu când studiem Biblia?
2. Ce întrebare trebuie să puneam atunci când luăm decizii?
3. Ce efect va avea asupra noastră cercetarea Scripturilor?
4. Ce devenim atunci când nu ne cunoaştem Biblia?
5. Î n loc de a citi multe capitole din Biblie fără să învăţăm nimic, cum putem descoperi adevărurile adânci şi ascunse ale Bibliei?