Lecţia 6. Primele cinci plăgi

„Şi am văzut un alt semn în cer, mare şi minunat: şapte îngeri având cele şapte plăgi de pe urmă; căci în ele este umplută mânia lui Dumnezeu” (Apocalipsa 15:1).

„Am văzut că cei patru îngeri aveau să ţină cele patru vânturi până când lucrarea lui Isus era făcută în sanctuar, şi că atunci vor veni cele şapte plăgi de pe urmă.” Experienţe şi viziuni, pg. 36. (eng).

Recomandare pentru studiu: Marea Luptă, pg. 627-634. (eng). (Cap.Timpul de strâmtorare).

Duminică 1 noiembrie
1. PRIMA PLAGĂ

a. Ce vor face cei patru îngeri din Apocalipsa 7 după ce lucrarea lui Isus este încheiată în sanctuarul ceresc? Apocalipsa 7:1-3; 15:7, 8.
După aceea, am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pămîntului. Ei ţineau cele patru vînturi ale pămîntului, ca să nu sufle vînt pe pămînt, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului cel viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pămîntul şi marea, zicînd: "Nu vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!" (Apocalipsa 7:1-3).
Şi una din cele patru făpturi vii a dat celor şapte îngeri şapte potire de aur, pline de mînia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Şi Templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu şi a puterii Lui. Şi nimeni nu putea să intre în Templu, pînă se vor sfîrşi cele şapte urgii ale celor şapte îngeri. (Apocalipsa 15:7, 8).

„Fie ca rugăciunile noastre să se înalţe la Dumnezeu pentru ca cei patru îngeri să ţină încă cele patru vânturi, pentru ca să nu sufle şi să vatăme sau să nimicească până când ultima avertizare a fost dată lumii.” Testimonies, vol. 6, pg. 61. (eng).

„Ioan vede elementele naturii – cutremur, furtună şi luptă politică – reprezentate ca fiind ţinute de către patru îngeri. Aceste vânturi sunt sub control până când Dumnezeu dă cuvântul să li se dea drumul.” Mărturii pentru predicatori, pg. 444.(eng).

„Când Marele nostru Preot Şi-a încheiat lucrarea în Sanctuar, El Se va ridica, Îşi va lua hainele răzbunării şi atunci vor fi revărsate cele şapte plăgi de pe urmă.” Experienţe şi viziuni, pg. 36.

b. Cum este descrisă prima plagă? Apocalipsa 16:1,2. Cine va fi protejat împotriva plăgilor? Psalmii 27:5.

„Satana foloseşte acum orice mijloc, în acest timp al sigilării, pentru a păstra minţile poporului lui Dumnezeu departe de adevărul prezent şi a le face să se clatine. Am văzut un acoperământ pe care Dumnezeu îl trăgea asupra poporului Său pentru a-i proteja în vremea de strâmtorare.” Ibid., pg. 43. (eng).

Luni 2 noiembrie
2. PLĂGILE DE SÂNGE

a. Cum era plaga de sânge din Egipt? Exodul 7:20, 21. Care este a doua în seria celor şapte plăgi şi cât de extins va fi efectul ei? Apocalipsa 16:3; Isaia 26:21.
Moise şi Aaron au făcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat toiagul, şi a lovit apele rîului, sub ochii lui Faraon şi sub ochii slujitorilor lui; şi toate apele rîului s-au prefăcut în sînge. Peştii din rîu au pierit, rîul s-a împuţit, aşa că Egiptenii nu mai puteau să bea apa rîului, şi a fost sînge în toată ţara Egiptului. (Exodul 7:20, 21).
Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Şi marea s-a făcut sînge, ca sîngele unui om mort. Şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în mare. (Apocalipsa 16:3).
Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui, să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pămîntului, şi pămîntul va da sîngele pe faţă, şi nu va mai acoperi uciderile. (Isaia 26:21).

„Prima plagă care a venit asupra Egiptului trebuia să vină asupra apelor, unul dintre dumnezeii înălţaţi ai lui Faraon. Moise a lovit apa înaintea lui Faraon şi a mai marilor lui, şi ei au văzut apa pe care o adorau transformată în sânge. A fost o masă putredă timp de şapte zile; şi toţi peştii
care erau în ea au murit. Poporul nu putea folosi apa pentru nici un scop.” Spiritul Profeţiei, vol. 1, pg. 334.(eng).

„Minuni mai mari decât cele care au fost văzute până acum vor fi văzute de cei care sunt pe pământ la scurt timp înainte de venirea lui Hristos. ‚Şi Eu voi face minuni în cer sus, şi semne jos pe pământ; sânge şi foc şi vapori de fum.’” Semnele timpului, 13 martie 1879.

„Descriind acele lovituri teribile, vizionarul spune: ‚... Marea s-a făcut ca sângele de om mort: şi orice suflet viu din mare a murit.’” Marea Luptă, pg. 628. (eng).

b. Când plaga a treia este revărsată asupra râurilor şi izvoarelor, ce vor spune îngerii despre dreptatea lui Dumnezeu? Apocalipsa 16:4-7.
Al treilea a vărsat potirul lui în rîuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s-au făcut sînge. Şi am auzit pe îngerul apelor zicînd: "Drept eşti Tu, Doamne, care eşti şi care erai! Tu eşti Sfînt, pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceştia au vărsat sîngele sfinţilor şi al proorocilor, le-ai dat şi Tu să bea sînge şi sunt vrednici." Şi am auzit altarul zicînd: "Da, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!" (Apocalipsa 16:4-7).

„Teribile cum sunt aceste lovituri, dreptatea lui Dumnezeu stă pe deplin justificată. Îngerul lui Dumnezeu declară: ‚Tu eşti neprihănit, o Doamne... deoarece ai judecat astfel. Căci ei au vărsat sângele sfinţilor şi al profeţilor şi Tu le-ai dat să bea sânge, căci sunt vrednici’ (Apocalipsa 16:2-6). Condamnând poporul lui Dumnezeu la moarte, ei şi-au atras asupra lor vinovăţia sângelui lor ca şi când acesta ar fi fost vărsat de propriile lor mâini. Tot astfel Hristos i-a declarat pe evreii din vremea lui vinovaţi de tot sângele bărbaţilro sfinţi care a fost vărsat din zilele lui Abel; căci ei aveau acelaşi spirit şi căutau să facă aceeaşi lucrare cu aceşti omorâtori ai profeţilor.” Ibid., pg. 628.

„Pentru fiecare picătură de sânge scoasă prin tortură, pentru toţi cei pe care i-au ars cu foc, ei vor primi pedeapsa. Dumnezeu îi va răsplăti dublu pentru păcatele lor. Ei au băut sângele sfinţilor şi s-au îmbătat cu mare bucurie.” The Review and Herald, 28 decembrie 1897.

Marţi 3 noiembrie
3. SOARELE PÂRJOLITOR

a. Descrieţi plaga a patra şi efectele ei asupra omului şi a naturii. Apocalipsa 16:8, 9. Dacă Dumnezeu Şi-ar retrage mânia Sa de la oameni, ar recunoaşte ei dreptatea lui Dumnezeu? Isaia 26:10.
Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Şi soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au hulit Numele Dumnezeului care are stăpînire peste aceste urgii, şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă. (Apocalipsa 16:8, 9).
Dacă ierţi pe cel rău, el totuşi nu învaţă neprihănirea, se dedă la rău în ţara în care domneşte neprihănirea, şi nu caută la măreţia Domnului. (Isaia 26:10).

„În plaga care urmează, se dă putere soarelui ‚să-i ardă pe oameni cu foc. Şi oamenii au fost pârjoliţi cu mare căldură’ (versetele 8,9). Profeţii descriu astfel starea pământului în acest timp grozav: ‚Câmpia este pustiită, pământul întristat, căci grâul este nimicit... toţi pomii de pe câmp s-au uscat... Şi s-a dus bucuria de la copiii oamenilor.’ ... ‚S-au uscat seminţele sub bulgări; grânarele stau goale, hambarele sunt stricate, căci s-a stricat sămănătura... Cum gem vitele! Cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au păşune... Râurile de apă s-au uscat şi focul a mistuit păşunile pustiei’ (Ioel 1:10-12, 17-20; Amos 8:3).” Marea Luptă, pg. 628. (eng).

„[Marea mulţime] nu va mai avea un nou timp de încercare, în care să-şi remedieze defectele vieţilor lor trecute. Nimic nu are să fie câştigat prin aceasta. O viaţă întreagă de păcătuire nu le-a înmuiat inimile. Un al doilea timp de încercare, dacă le-ar fi dat, ar fi ocupat după cum a fost primul în încălcarea cerinţelor lui Dumnezeu şi exercitarea răzvrătirii împotriva Lui.” Ibid., pg. 662.

b. Ce se va întâmpla cu poporul lui Dumnezeu în timpul când soarele îi pârjoleşte pe cei răi cu mare căldură? Psalmii 91:3-8. Ce se cere pentru a fi protejaţi în vremea de strâmtorare? Psalmii 91:14; 15:1-5.
Da, El te scapă de laţul vînătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de molimă, care bîntuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi. (Psalmii 91:3-8).
Fiindcă Mă iubeşte, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. (Psalmii 91:14)
Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfînt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă. Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său, şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său. El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit, dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul. El nu-şi ia vorba înapoi, dacă face un jurămînt în paguba lui. El nu-şi dă banii cu dobîndă, şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată. (Psalmii 15:1-5).

„Poporul lui Dumnezeu nu va fi liber de suferinţă, dar în timp ce este persecutat şi în strâmtorare, în vreme ce suferă privaţiuni şi lipsă de hrană, ei nu vor fi lăsaţi să piară. Acel Dumnezeu care S-a îngrijit de Ilie nu va trece pe lângă nici unul dintre copiii Săi jertfitori de sine. Acela care numără firele de păr de pe capetele lor se va îngriji de ei, şi în timpul foametei ei vor fi săturaţi. În vreme ce cei răi mor de foame şi molimă, îngerii îi vor păzi pe cei neprihăniţi şi le vor satisface trebuinţele. Aceluia care ,umblă în neprihănire’ îi aparţine promisiunea: ‚I se va da pâine, şi apa lui va fi sigură.’ ‚Când cei săraci şi nevoiaşi caută apă şi nu este nimeni şi limba lor nu mai poate de sete, Eu, Domnul îi voi auzi, Eu, Dumnezeul lui Israel nu-I voi părăsi’ (Isaia 33:15,16; 41:17)” Ibid., pg. 629.

„Acei care primesc sigiliul viului Dumnezeu şi sunt protejaţi în timpul de strâmtorare trebuie să reflecte pe deplin chipul lui Isus.” Experienţe şi viziuni, pg. 71. (eng)

Miercuri 4 noiembrie
4. LOVITURI PUTERNICE

a. Ce va face Dumnezeu în timpul mâniei Sale? Isaia 28:21; Naum 1:3-6. De ce nu sunt nimiciţi toţi cei răi de către primele patru plăgi?
Căci Domnul Se va scula ca la muntele Peraţim, şi Se va mînia ca în valea Gabaonului, ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit. (Isaia 28:21).
Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie; şi nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună şi în vîrtej, şi norii sunt praful picioarelor Lui. El mustră marea şi o usucă, face să sece toate rîurile, Basanul şi Carmelul tînjesc, şi floarea Libanului se veştejeşte. Se clatină munţii înaintea Lui şi dealurile se topesc; se cutremură pămîntul înaintea Lui, lumea şi toţi locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei Lui? Şi cine poate ţine piept mîniei Lui aprinse? Urgia Lui se varsă ca focul, şi se prăbuşesc stîncile înaintea Lui. (Naum 1:3-6).

„Pentru Dumnezeul nostru îndurător, actul de pedepsire este un act străin. ‚Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea celui rău” (Ezechiel 33:11)... Prin lucruri grozave în neprihănire El va îndreptăţi autoritatea legii Sale călcate în picioare.” Marea Luptă, pg. 627. (eng).

„Aceste plăgi nu sunt universale, altfel locuitorii pământului ar fi cu totul nimiciţi. Totuşi vor fi cele mai teribile lovituri care au fost cunoscute vreodată muritorilor. Toate judecăţile asupra oamenilor, înainte de încheierea timpului de încercare, au fost amestecate cu îndurare. Sângele mijlocitor al lui Hristos l-a ocrotit pe păcătos de primirea măsurii depline a vinovăţiei sale; dar în judecata finală, mânia este revărsată neamestecată cu milă.” Ibid., pg. 628, 629.

b. După cum Ahab l-a învinuit pe Ilie în trecut, pe cine vor învinui cei răi din pricina efectelor teribile ale plăgilor? 1 Regi 18:17, 18.
Abia a zărit Ahab pe Ilie, şi i-a zis: "Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?" Ilie a răspuns: "Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu şi casa tatălui tău, fiindcă aţi părăsit poruncile Domnului şi te-ai dus după Baali. (1 Regi 18:17, 18).

 

„Solii trimişi de Dumnezeu pentru a da avertismentele Sale sunt urâţi de către acei pe care îi avertizează. Oamenii pun pe seama lor calamităţile care sunt rezultatul propriei lor îndepărtări de la neprihănire. Acei care se pun astfel în puterea lui Satan nu văd lucrurile aşa cum le vede Dumnezeu. Ei sunt orbiţi de către Satan.” The Review and Herald, 22 octombrie 1901.

„Aceste plăgi i-au înfuriat pe cei răi împotriva celor neprihăniţi; ei au crezut că noi am adus judecăţile lui Dumnezeu asupra lor şi că dacă puteau să ne şteargă de pe faţa pământului, atunci plăgile aveau să fie oprite.” Experienţe şi viziuni, pg. 36.

„Mulţi dintre cei răi au fost foarte înfuriaţi în timp ce sufereau efectele plăgilor. A fost o scenă de agonie înspăimântătoare. Părinţii îşi făceau reproşuri amare copiilor lor şi copiii părinţilor, fraţii surorilor lor şi surorile fraţilor lor. Strigăte puternice de vaiete se auzeau pretutindeni: ‚Tu ai fost acela care m-ai împiedicat de a primi adevărul care m-ar fi salvat de acest ceas teribil.’ Oamenii s-au întors spre predicatorii lor cu ură amarnică şi leau făcut reproşuri, zicând: ‚Voi nu ne-aţi avertizat. Voi ne-aţi spus că toată lumea urma să fie convertită şi aţi strigat ,pace, pace’ pentru a linişti orice teamă care a fost stârnită.’” Ibid, pg. 282.

Joi 5 noiembrie
5. PLAGA ÎNTUNERICULUI
a. Cum a fost plaga întunericului în Egipt? Exodul 10:22, 23. Unde va fi revărsată plaga a cincea? Apocalipsa 16:10.
Moise şi-a întins mîna spre cer şi a fost întuneric beznă în toată ţara Egiptului, timp de trei zile. Nici nu se vedeau unii pe alţii şi nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar, în locurile unde locuiau toţi copiii lui Israel, era lumină. (Exodul 10:22, 23).
Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Şi împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii îşi muşcau limbile de durere. (Apocalipsa 16:10).

„Deodată un întuneric s-a aşternut asupra ţării, atât de gros şi de negru, încât părea ‚o întunecime care putea fi simţită’. Nu doar că oamenii erau deposedaţi de lumină, ci atmosfera era foarte apăsătoare, aşa încât era greu să respiri. ‚Ei nu se vedeau unul pe altul, nici nu s-a ridicat vreunul din locul lui timp de trei zile: dar toţi copiii lui Israel aveau lumină în locuinţele
lor.’” – Patriarhi şi profeţi, pg. 272. (eng.)

„Mi-am dat seama, ca niciodată mai înainte, de importanţa studierii Cuvântului lui Dumnezeu cu grijă, pentru a şti cum să scăpăm de plăgile despre care acel Cuvânt declară că vor veni asupra a toţi nelegiuiţii care se vor închina fiarei şi chipului ei şi vor primi semnul ei pe frunţile sau pe mâinile lor. A fost o mare mirare pentru mine că cineva putea călca legea lui Dumnezeu şi să calce în picioare Sabatul Său Sfânt, când asemenea ameninţări şi denunţări erau împotriva lor.” Experienţe şi viziuni, pg. 65.(eng.)

b. Ce au făcut cei răi când sufereau încă de pe urma durerilor primei plăgi? Apocalipsa 16:11. Care va fi efectul plăgii a cincea asupra poporului lui Dumnezeu? Psalmii 91:5, 6.
Şi au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor lor rele, şi nu s-au pocăit de faptele lor. (Apocalipsa 16:11).
Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de molimă, care bîntuie ziua în amiaza mare. (Psalmii 91:5, 6).

„În mijlocul timpului de strâmtorare care vine – un timp de strâmtorare cum nu a mai fost de când sunt naţiunile – poporul ales al lui Dumnezeu va sta neclintit. Satan şi oastea lui nu-i poate nimici, pentru că îngeri care excelează în putere îi va proteja.” Testimonies, vol. 9, pg. 17. (eng.)

„Am văzut un acoperământ pe care Dumnezeu îl trăgea peste copiii Săi pentru a-i proteja în vremea de strâmtorare; şi fiecare suflet care s-a hotărât pentru adevăr şi care era curat cu inima, urma să fie acoperit cu acoperământul Celui Atotputernic.” Experienţe şi viziuni, pg. 43. (eng.)

Vineri 6 noiembrie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE ŞI DE MEDITAŢIE
a. Cine sunt cei care vor primi plaga unei „bube rele şi dureroase”?
b. De ce au fost revărsate asupra apelor plăgile a doua şi a treia?
c. Ce se va întâmpla cu pădurile şi câmpiile în plaga a patra?
d. Câţi sfinţi vor pieri sub puternicele lovituri distrugătoare?
e. Ce ne face să credem că plăgile sunt cumulative?