Lecţia 7. Cum să studiem Biblia

„Înţelepciunea este lucrul principal; de aceea dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.” (Proverbele 4:7).

„ ‚Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.’ (2 Tesaloniceni 3:10). Aceeaşi regulă se aplică la hrana noastră spirituală; dacă doreşte cineva să aibă pâinea vieţii veşnice, să depună eforturi să o obţină.” – Faith and Works, pag. 49.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 593-602 engl. (cap. 37).

Duminică 9 august
1. Efortul cerut

a. Ce se cere atunci când studiem Biblia? Proverbele 2:1-5.

(Prov 2:1-5) 1 Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, 2 dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; 3 dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, 4 dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară, 5 atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.

„Nu putem obţine înţelepciune fără o atenţie serioasă şi studiu făcut cu rugăciune. Unele părţi din Scriptură sunt într-adevăr prea clare ca să fie înţelese greşit, dar există altele a căror semnificaţie nu se află la suprafaţă pentru a putea fi văzută dintr-o privire. Trebuie comparat verset cu verset. Trebuie să existe o cercetare atentă şi o reflectare făcută cu rugăciune. Şi un astfel de studiu va fi răsplătit din abundenţă. După cum minerul descoperă vene de metal preţios ascunse sub suprafaţa pământului, la fel va descoperi şi cel care cercetează cu perseverenţă cuvântul lui Dumnezeu ca după o comoară ascunsă, va găsi adevăruri de cea mai mare valoare, care sunt ascunse de văzul căutătorului nepăsător.” – Calea către Hristos, pag. 90, 91 engl. (cap. 10).

b. Putem să stăm mulţumiţi cu ceea ce s-a descoperit deja din Scripturi prin noi sau alţii? Matei 13:52; Proverbele 4:18.

(Mat 13:52) 52 Şi El le-a zis: „De aceea orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi.”

(Prov 4:18) 18 Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.

„Trebuie să descoperim noi aspecte ale adevărului atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, să privim lărgimea extraordinară şi întinderea adevărurilor pe care ne imaginăm că le înţelegem, dar despre care nu avem decât o cunoştinţă superficială. Cel care cercetează Scripturile cu seriozitate, va vedea că există armonie între diferitele părţi ale Bibliei.” – The Bible Echo, 15 octombrie 1892.

Luni 10 august
2. Cercetătorii sinceri vor fi răsplătiţi

a. Ce este mai important decât inteligenţa pentru a înţelege corect Biblia? Matei 11:25; Psalmii 25:9.

(Mat 11:25) 25 În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.

(Ps 25:9) 9 El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.

„Se întâmplă uneori ca bărbaţi care au o mare putere intelectuală dezvoltată prin educaţie şi cultură să nu poată să înţeleagă anumite pasaje din Scriptură, în timp ce alţii, care nu sunt educaţi, a căror înţelegere pare slabă şi a căror minte este nedisciplinată, le vor înţelege, găsind putere şi mângâiere în ceea ce cei din prima categorie declară că este tainic sau pe lângă care trec ca fiind neimportant. De ce se întâmplă astfel? Mi-a fost explicat că aceştia din urmă nu se bazează pe propria înţelegere. Ei merg la Izvorul luminii, la Cel care a inspirat Scripturile, şi cu umilinţă a inimii cer de la Dumnezeu înţelepciune şi o primesc. Există încă mine ale adevărului care să fie descoperite de către căutătorul sârguincios. Hristos a prezentat adevărul ca pe o comoară ascunsă într-o ţarină. Ea nu zace la suprafaţă; trebuie să săpăm după ea. Dar succesul nostru de a o găsi nu depinde atât de mult de abilitatea noastră intelectuală, cât de umilinţa inimii şi de credinţa care se prinde de ajutorul divin.” – Testimonies, vol. 5, pag. 704 engl. (cap.84).

b. Cine ne dă o înţelegere a adevărurilor esenţiale ale Bibliei? Proverbele 2:6; Luca 10:21; 24:45. De ce nu este esenţial pentru mântuirea noastră să putem explica tot ceea ce este greu de înţeles în Biblie?

(Prov 2:6) 6 Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.

(Luca 10:21) 21 În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: „Tată, Doamne al cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu.

(Luca 24:45) 45 Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.

„Mulţi simt că asupra lor zace răspunderea de a explica tot ceea ce pare dificil în Biblie pentru a face faţă criticii scepticilor şi necredincioşilor. Dar încercând să explice ceea ce ei înţeleg doar în parte, ei se află în pericolul de a deruta minţile altora cu privire la punctele care sunt clare şi uşor de înţeles. Nu aceasta este lucrarea noastră. Nici nu trebuie să ne plângem că există aceste dificultăţi, ci să le acceptăm ca fiind permise de către înţelepciunea lui Dumnezeu. Datoria noastră este să primim cuvântul Său, care este clar în orice punct esenţial pentru mântuirea sufletului şi să practicăm principiile sale în viaţa noastră, învăţându-i pe alţii atât prin precept, cât şi prin exemplu. În felul acesta, lumea vede clar că avem o legătură cu Dumnezeu şi implicit încredere în cuvântul Său. O viaţă de evlavie, un exemplu zilnic de integritate, blândeţe şi dragoste altruistă vor fi o predare vie a cuvântului lui Dumnezeu şi un argument în favoarea Bibliei căruia puţini îi vor rezista.” – Idem., pag. 705, 706 engl. 

Marţi 11 august
3. Având o atitudine corectă

a. Ce atitudine ar trebui să avem atunci când studiem Biblia? Psalmii 10:17; 46:10; Isaia 57:15.

(Ps 10:17) 17 Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei.

(Ps 46:10) 10 „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” 

(Isa 57:15) 15 Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite.

„Ar trebui să venim cu reverenţă la studiul Bibliei, simţind că suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Orice uşurătate şi neseriozitate ar trebui lăsate deoparte. În timp ce anumite părţi ale cuvântului sunt uşor de înţeles, adevărata însemnătate a altor părţi nu este aşa de repede de găsit. Trebuie să se studieze cu răbdare, să se mediteze şi să se facă rugăciuni serioase. Fiecare cercetător, când deschide Biblia, trebuie să ceară iluminarea Duhului Sfânt iar făgăduinţa că aceasta va fi dată este sigură. Spiritul cu care vii pentru a cerceta Scripturile va determina caracterul ajutorului de partea ta. Îngerii din lumea luminii vor fi cu cei care, în umilinţa inimii, caută îndrumare divină. Dar dacă Biblia este deschisă cu lipsă de reverenţă, cu un sentiment de încredere de sine, dacă inima este plină de prejudecată, Satan este lângă tine şi pune afirmaţiile clare ale cuvântului lui Dumnezeu într-o lumină pervertită.” – Mărturii către predicatori, pag. 107, 108 engl.

b. Cum ar trebui să răspundem la concluziile altor oameni cu privire la ce spune Biblia? 2 Timotei 2:15; Faptele Apostolilor 17:11.

(2Tim 2:15) 15 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.

(Fapte 17:11) 11 Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.

„Adevărul este veşnic iar lupta cu rătăcirea nu va face decât să dea pe faţă tăria lui. Niciodată nu ar trebui să refuzăm să cercetăm Scripturile cu cei care, avem motive să credem, doresc să cunoască ce este adevărul la fel de mult ca noi. Să presupunem că un frate are o părere diferită de a ta şi vine la tine propunându-ţi să staţi amândoi jos şi să cercetaţi respectivul punct în lumina Scripturilor; să te ridici oare plin de prejudecată şi să condamni ideile lui refuzând să-l asculţi? Singura cale corectă este aceea de a sta jos în calitate de creştini şi a cerceta poziţia prezentată în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, care va da pe faţă adevărul şi va demasca rătăcirea. Faptul
că ideile lui sunt ridiculizate, nu va slăbi poziţia lui, chiar dacă ar fi greşită, nici nu va întări poziţia ta, chiar dacă ar fi corectă. Dacă stâlpii credinţei noastre nu rezistă testului cercetării, este vremea să ştim asta; pentru că este nebunesc să fim fixaţi în ideile noastre şi să credem că nimeni nu ar trebui să se amestece în părerile noastre. Totul să fie adus la Biblie; pentru că ea este singura regulă de credinţă şi doctrină.” – The Bible Echo, 15 octombrie 1892.

Miercuri 12 august
4. Înţelegând Cuvântul lui Dumnezeu

a. Cum putem fi siguri că înţelegem toate părţile Bibliei în mod corect? Isaia 28:10, 13; 2 Corinteni 13:1.

(Isa 28:10) 10 Căci dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo.” –

(Isa 28:13) 13 şi pentru ei cuvântul Domnului va fi: „Învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo”, ca, mergând, să cadă pe spate şi să se zdrobească, să dea în laţ, şi să fie prinşi.

(2Cor 13:1) 1 Vin la voi pentru a treia oară. „Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.”

„ ‚Sfintele Scripturi trebuie să fie explicate de alte versete mai clare; … această Carte Sfântă este, în toate lucrurile necesare pentru creştin, uşor de înţeles, şi menite să risipească întunericul. Suntem hotărâţi, prin harul lui Dumnezeu, să menţinem predicarea curată şi exclusivă a cuvântului Său, aşa cum se află el scris în cărţile biblice ale Vechiului şi Noului Testament, fără a adăuga nimic care ar putea fi contrar lui. Acest cuvânt este singurul adevăr; este regula sigură a oricărei doctrine şi a întregii vieţi, şi niciodată nu poate da greş sau amăgi. Cel care clădeşte pe această temelie va sta în picioare împotriva tuturor puterilor iadului, în timp ce deşertăciunea omenească care se împotriveşte acesteia va cădea în faţa lui Dumnezeu.” – Marea luptă, pag. 203 engl. (cap.11).

„Cartea cărţilor pretinde atenţia noastră plină de reverenţă. Un studiu superficial nu poate împlini pretenţiile pe care ea le are asupra noastră, nici să ne ofere beneficiul care este promis. Ar trebui să căutăm să învăţăm care este însemnătatea deplină a cuvintelor adevărului şi să sorbim adânc din spiritul învăţăturilor divine.” – The Bible Echo, 1 octombrie 1892.

„Trebuie să săpaţi adânc în mina adevărului dacă doriţi să găsiţi comorile ei cele mai bogate. Comparând verset cu verset, puteţi găsi adevărata însemnătate a textului; dar dacă nu faceţi din învăţăturile sacre ale Cuvântului lui Dumnezeu regula şi călăuza vieţii voastre, adevărul nu va fi nimic pentru voi.” – My Life Today, pag. 22.

b. Cum a folosit Isus această metodă pentru a birui ispitele lui Satan? Matei 4:6, 7; Isaia 59:19.

(Mat 4:6-7) 6 şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” 7 „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”

(Isa 59:19) 19 Atunci se vor teme de Numele Domnului cei de la apus, şi de slava Lui cei de la răsăritul soarelui; când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.

„Ispitele par adesea irezistibile pentru că, prin neglijarea rugăciunii şi a studiului Bibliei, cel ispitit nu poate să-şi amintească imediat făgăduinţele lui Dumnezeu şi să-l întâmpine pe Satan cu armele Scripturii. Însă îngerii sunt în jurul celor care sunt gata să fie învăţaţi în lucrurile divine; iar în vremea unei mari nevoi, ei le vor aduce aminte exact adevărurile de care au nevoie.” – Marea luptă, pag. 600 engl. (cap. 37).

Joi 13 august
5. Începeţi cu rugăciune

a. De ce este nevoie să ne rugăm înainte de a deschide Biblia? 1 Corinteni 2:11-13; Iacov 1:5; Psalmii 10:17.

(1Cor 2:11-13) 11 În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. 12 Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 13 Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.

(Iac 1:5) 5 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.

(Ps 10:17) 17 Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei.

„Fără îndrumarea Duhului Sfânt, suntem mereu predispuşi să denaturăm sau să interpretăm greşit Scripturile… Mulţi citesc Biblia fără nici un folos şi în multe cazuri se produc şi pagube. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu este deschis fără reverenţă şi fără rugăciune; când gândurile şi afecţiunile nu sunt îndreptate asupra lui Dumnezeu sau în armonie cu voinţa Sa, mintea este învăluită în îndoială; şi chiar prin studiul Bibliei, scepticismul este întărit. Vrăjmaşul preia controlul asupra gândurilor şi sugerează interpretări care nu sunt corecte.” – Testimonies, vol. 5, pag. 704, 705 engl. (cap. 84).

b. Al cui ajutor ar trebui să-l cerem în rugăciune? Luca 11:9-13. Ce va face acel Ajutor pentru noi? Ioan 16:13; 14:13, 16, 17, 26.

(Luca 11:9-13) 9 De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 10 Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide. 11 Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? 12 Sau, dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? 13 Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

(Ioan 16:13) 13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

(Ioan 14:13) 13 şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.

(Ioan 14:16-17) 16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; 17 şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.

(Ioan 14:26) 26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

„Biblia nu ar trebui studiată niciodată fără rugăciune. Numai Spiritul Sfânt poate să ne facă să simţim importanţa acelor lucruri uşor de înţeles sau să ne împiedice să denaturăm adevărurile greu de înţeles. Lucrarea îngerilor cereşti este aceea de a pregăti inima ca să înţeleagă cuvântul lui Dumnezeu ca să fim fermecaţi de frumuseţea lui, mustraţi de avertismentele sale sau însufleţiţi şi întăriţi de făgăduinţele lui. Ar trebui să facem din rugăciunea psalmistului propria noastră rugăciune: ‚Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!’ (Psalmii 119:18).” – Marea luptă, pag. 599, 600 engl. (cap. 37).

Vineri 14 august
Întrebări recapitulative personale

1. Câtă atenţie şi concentrare ar trebui să acord studiului Bibliei?
2. Ce este mai important decât inteligenţa atunci când studiem Scripturile?
3. Cum putem să ne asigurăm ajutorul îngerilor în înţelegerea Bibliei?
4. De ce suntem adesea biruiţi de ispită?
5. Cum ar trebui să ne pregătim de fiecare dată înainte de a începe să studiem Biblia?