Lecţia 9. Născut din Dumnezeu

„Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte şi cel rău nu se atinge de el.” (1 Ioan 5:18).

„Cei care nu ştiu ce înseamnă să ai o experienţă în lucrurile Domnului, care nu ştiu ce implică să fi îndreptăţit prin credinţă, care nu au mărturisit în Spirit că sunt primiţi de Isus Hristos, trebuie să se nască din nou.” – The Review and Herald, 12 mai 1896.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, p. 167-177 (cap. 17: Nicodim).

 

Duminică 26 noiembrie

1. INVITAŢIA

a. Ce invitaţie face Isus tuturor? Matei 11:28-30.

 Matei 11:28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.

„Este o greșeală să te gândești că trebuie să vii la pocăință înainte să poți veni la Isus. Vino la Hristos așa cum eşti și contemplă dragostea Lui până când inima ta tare este sfărâmată.” – The Review and Herald, 3 septembrie 1901.

b. Ce a fost Nicodim impresionat să facă şi de ce? Ioan 3:1, 2.

Ioan 3:1 Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor. 2 Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.

„Nicodim ascultase predica lui Ioan Botezătorul despre pocăinţă şi botez şi auzise cum îi îndruma pe oameni către Acela care trebuia să boteze cu Duhul Sfânt. El însuşi simţise că între iudei era o lipsă de spiritualitate, că într-o mare măsură ei erau stăpâniți de bigotism şi de ambiţie lumească. Nădăjduise după o stare de lucruri mai bună la venirea lui Mesia. Dar solia cercetătoare de inimă a lui Ioan Botezătorul nu lucrase în el convingerea de păcat. Era un fariseu riguros, care se lăuda cu faptele lui bune. Era foarte stimat pentru binefacerile şi dărnicia cu care susţinea serviciul din templu şi se simţea sigur de favoarea lui Dumnezeu.” – Hristos, Lumina lumii, p. 171 (cap. 17: Nicodim).

 

Luni 27 noiembrie

2. TREBUIE SĂ TE NAŞTI DIN NOU

a. Potrivit lui Isus, cum trebuie să fie o persoană înainte ca să vadă Împărăţia cerului şi de ce? Ioan 3:3.

 Ioan 3:3  Drept răspuns, Isus i-a zis: Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.

„[Nicodim] se înfiora la gândul unei împărăţii care era prea curată pentru ca el să o poată vedea în starea lui actuală.” – Ibid., p. 171.

„Nimeni nu poate prin sine să-şi înţeleagă greşelile. ‘Inima este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?’ (Ieremia 17:9). Buzele pot mărturisi o sărăcie a sufletului pe care inima n-o recunoaşte. În timp ce vorbim lui Dumnezeu despre sărăcia noastră spirituală, inima se poate umfla de mândrie pentru umilința ei superioară și pentru dreptatea ei înaltă. Numai într-un singur fel se poate obţine adevărata cunoaştere de sine. Noi trebuie să privim la Hristos. Ceea ce face pe oameni să se înalţe atât de mult în propria lor neprihănire este ignoranţa faţă de El. Când vom contempla curăţia şi desăvârşirea Lui, vom vedea propria noastră slăbiciune, sărăcie şi propriile noastre defecte, aşa cum sunt ele în realitate. Atunci ne vom vedea pierduţi şi deznădăjduiţi, îmbrăcaţi în hainele îndreptăţirii de sine, ca orice alt păcătos. Vom înțelege atunci că, dacă vreodată vom fi mântuiţi, aceasta nu se va datora bunătăţii noastre, ci harului nemărginit al lui Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 159 (cap. 13: Doi închinători).

b. Cum a explicat Isus acest adevăr mai departe lui Nicodim şi ce a vrut să spună prin acesta? Ioan 3:4-6.

 Ioan 3:4 Nicodim I-a zis: Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale, şi să se nască? 5 Isus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. 6 Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.

„Isus a continuat: ‘Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh’. Din fire, inima este rea şi ‘cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul’ (Iov 14:4). Nicio născocire omenească nu poate găsi un leac pentru sufletul care păcătuiește. ‘Umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună’. ‘Din inimă ies gândurile rele, uciderile, adulterele, desfrânările, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.’ (Romani 8:7; Matei 15:19). Mai înainte ca pârâul să devină curat, trebuie curăţit izvorul inimii. Acela care încearcă să ajungă la cer prin faptele lui de păzire a legii încearcă o imposibilitate. Nu este nici o siguranţă pentru acela care are o religie legalistă, o formă de evlavie. Viaţa de creştin nu este o modificare sau o îmbunătăţire a celei vechi, ci o transformare a firii. Este o moarte faţă de eu şi faţă de păcat, o viaţă cu totul nouă. Schimbarea aceasta nu se poate produce decât prin lucrarea puternică a Duhului Sfânt.” – Hristos, Lumina lumii, p. 172 (cap. 17: Nicodim).

 

Marţi 28 noiembrie

3. ÎNTOARCEREA

a. Ce binecuvântare esenţială este cuprinsă, de asemenea, în Evanghelie şi de ce? Galateni 3:14 ; Fapte 3:26.

 Galateni 3:14 pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.

Fapte 3:26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.

b. De ce este imposibil ca prin noi înşine să ne întoarcem de la o viaţă păcătoasă? Romani 8:7.

 Romani 8:7 Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună.

„Este imposibil să scăpăm prin noi înşine din prăpastia păcatului în care ne-am afundat. Inimile noastre sunt rele şi nu le putem schimba. ‘Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul’. (Iov 14:4). Căci ‘umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună’. (Romani 8:7). Educaţia, cultura, exercitarea voinţei, eforturile omeneşti - toate acestea au sfera lor de acţiune, dar aici ele sunt cu totul fără putere. Ele pot produce un comportament exterior corect, dar nu pot schimba inima; ele nu pot curăţi izvoarele vieţii. Înainte ca oamenii să poată fi schimbaţi de la păcat la sfinţenie, trebuie să existe o putere care să lucreze dinăuntru, o nouă viaţă de sus. Această putere este Hristos. Numai harul Său poate să învioreze puterile fără viaţă ale sufletului şi să-l atragă spre Dumnezeu, spre sfinţire. Mântuitorul spunea: ‘Dacă un om nu se naşte din nou’, adică dacă nu primeşte o inimă nouă, dorinţe noi, scopuri şi motive noi, care să ducă la o viaţă nouă, el ‘nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu’. (Ioan 3:3).” – Calea către Hristos, p. 18 (cap. 2: Păcătosul are nevoie de Hristos).

c. În timp ce nu putem, prin noi înșine, să ne schimbăm inima păcătoasă, ce putem face? Iosua 24:15.

 Iosua 24:15 Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.

„Ce trebuie să înţelegi este adevărata putere a voinţei. Aceasta este puterea care guvernează natura omului, puterea hotărârii sau a alegerii. Totul depinde de lucrarea dreaptă a voinţei. Dumnezeu a dat oamenilor puterea alegerii; datoria lor este aceea de a o exercita. Nu stă în puterea ta să-ţi schimbi inima şi nici să-I predai lui Dumnezeu simţămintele; dar poţi alege să-I slujeşti. Poţi să-I dai voinţa ta; atunci El va lucra în tine şi voinţa şi înfăptuirea, după bunul Său plac. În acest fel, întreaga ta fiinţă va fi adusă sub controlul Duhului lui Hristos; simţămintele tale vor fi îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi în armonie cu El.” – Ibid., p. 47, (cap. 5: Consacrarea)

 

Miercuri 29 noiembrie

4. CUM POT FI ACESTE LUCRURI?

a. Cine ne schimbă inimile şi cum? Ioan 3:7, 8; Ioan 12:32.

Ioan 3:7 Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi din nou. 8 Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul. 
 
Ioan 12:32 Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.

„Vântul se aude prin ramurile pomilor, fremătând printre frunze şi flori, dar nu se vede şi nimeni nu ştie de unde vine sau încotro se duce. Tot aşa este şi cu lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii. Nu poate fi explicată mai mult decât mişcarea vântului. Cineva poate că nu ar fi în stare să spună timpul sau locul exact, sau să urmărească toate amănuntele procesului de întoarcere a sa la Dumnezeu, dar lucrul acesta nu dovedeşte că nu este convertit. Printr-un mijloc tot atât de nevăzut ca şi vântul, Hristos lucrează continuu asupra inimii. Puţin câte puţin, poate fără ca primitorul să-şi dea seama, se produc impresii care tind să atragă sufletul la Hristos. Acestea pot să vină prin meditaţie asupra Lui, prin citirea Scripturilor sau prin auzirea Cuvântului de la un predicator. Deodată, când Duhul vine cu un apel mai direct, sufletul se predă lui Isus, plin de bucurie. Mulţi numesc aceasta o convertire bruscă, dar ea este rezultatul lucrării îndelungate a Duhului lui Dumnezeu, un proces lung, răbdător. – Hristos, Lumina lumii, p. 172 (cap. 17: Nicodim).

„Păcătosul se poate opune acestei iubiri divine, el poate refuza să se lase atras de Hristos; dar dacă nu se va opune, atunci va fi atras de Hristos. Înţelegerea Planului de Mântuire îl va conduce la piciorul crucii, în adâncă pocăinţă faţă de păcatele sale, care au pricinuit suferinţele Fiului preaiubit al lui Dumnezeu.” – Calea către Hristos, p. 27 (cap. 3: Pocăința).

b. A fi „născut din nou” înseamnă a primi o inimă nouă - noi dorinţe, scopuri şi motive. Cu ce trebuie să ne hrănim pentru a ne naşte din nou? 1 Petru 1:23; 2:2.

1Petru 1:23 Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.
 
1Petru 2:2 ...şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire.

„Când adevărul devine un principiu permanent în viaţă, sufletul este născut ‘din nou, nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac’ (1 Petru 1:23). Această naştere din nou este rezultatul primirii lui Hristos ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Când prin Duhul Sfânt adevărurile divine sunt întipărite în inimă, atunci iau naştere noi concepţii, iar puterile, până aici adormite, sunt trezite ca să conlucreze cu Dumnezeu.” – Istoria Faptelor Apostolilor, p. 520 (cap. 51: Un subpăstor credincios).

c. Ce lumină foloseşte Dumnezeu pentru a ne schimba inimile? 2 Corinteni 4:6.

 2Corinteni 4:6 Căci Dumnezeu, care a zis: Să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.

 

Joi 30 noiembrie 

5. IATĂ MIELUL LUI DUMNEZEU

a. Ce trebuie să realizăm în dreptul nostru despre Isus, ca să putem fi shimbaţi? Ioan 3:14, 15; Ioan 1:29.

Ioan 3:14 Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, 15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
 
Ioan 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

„Hristos trebuie să fie descoperit păcătosului ca Mântuitorul care a murit pentru păcatele lumii. Privind la Mielul lui Dumnezeu înălţat pe crucea Golgotei, taina mântuirii începe să se dezvăluie minţii noastre, iar bunătatea lui Dumnezeu ne conduce la pocăinţă. Prin moartea Sa pentru cei păcătoşi, Hristos a dat pe faţă o iubire mai presus de înţelegerea noastră. Și, pe măsură ce păcătosul contemplă această dragoste, ea îi înduioşează inima, îi impresionează mintea şi îi conduce sufletul la căinţă.” – Calea către Hristos, p. 26, 27 (cap. 3: Pocăința).

b. După ce ne predăm lui Hristos, ce se va întâmpla? Ezechiel 36:26, 27.

 Ezechiel 36:26 Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne. 27 Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.

„Când păcătosul, atras de puterea lui Hristos, se apropie de crucea înălţată şi se pleacă înaintea ei, el devine o făptură nouă. Atunci, îi este dată o inimă nouă. El devine o făptură nouă în Isus Hristos. Sfinţenia descoperă că nu mai are de cerut nimic de la el. Dumnezeu însuşi socoteşte ‘neprihănit pe cel ce crede în Isus.’ (Romani 3:26). ‘Iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.’ (Romani 8:30).” – Parabolele Domnului Hristos, p. 163, (cap. 13: Doi închinători).

c. Când suntem născuţi din nou, doar cu ce ne vom lăuda? Galateni 6:14.

 Galateni 6:14 În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!

 

Vineri 1 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Ce experienţă esenţială va oferi Hristos tuturor celor care vin la El?

2. Ce trebuie să realizezi despre tine dacă vrei să te naşti din nou?

3. De ce este atât de greu să facem ceea ce este drept?

4. Cu ce trebuie să te hrăneşti dacă vrei să ai experiența nașterii din nou?

5. Ce promite Dumnezeu să facă atunci când ne predăm cu totul lui Hristos?