Lecția 7. Luptele rămășiței

 „Ascultați-Mă, voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă Legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor și nu tremura de ocările lor.” (Isaia 51:7).

„Legea lui Dumnezeu va sta pe deplin reabilitată. Se va vedea că întreg comportamentul lui Dumnezeu a fost dirijat spre binele veșnic al poporului Său și spre binele tuturor lumilor pe care le-a creat.” – Patriarhi și profeți, pg. 338, 339, engl. (rom. cap. Ezechia).

Recomandare pentru studiu: Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 117-119, engl. (rom. cap. Rugăciunea Domnului); Solii alese, vol. 1, pg. 121-143.

 

Duminică 6 noiembrie

1. TIMPURI DE ÎNCERCARE PENTRU CEL NEPRIHĂNIT

a. În vremea lui Isaia, ce progrese s-au realizat în Iuda în timpul domniei regelui Manase? 2 Regi 21:16; 2 Cronici 33:9-11.

2Regi 21:16 Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul, afară de păcatele pe care le-a săvârşit şi în care a târât şi pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului.

2Cronici 33:9 Dar Manase a fost pricina că Iuda şi locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit şi au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 10 Domnul a vorbit lui Manase şi poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. 11 Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpeteniile oştirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase şi l-au pus în lanţuri. L-au legat cu lanţuri de aramă, şi l-au dus la Babilon.

„Împărăția lui Iuda ... a decăzut din nou sub anii lungi de domnie nelegiuită ai lui Manase, când păgânismul a fost reînviat și mulți din popor au fost duși în idolatrie. ... Lumina glorioasă a generațiilor anterioare a fost urmată de întunericul superstiției și erorii. Mari rele au apărut și au înflorit – tirania, asuprirea, ura față de tot ce este bun. Dreptatea era pervertită; violența predomina.

„Totuși chiar și acele timpuri rele nu au fost lipsite de martori pentru Dumnezeu și dreptate. Experiențele grele prin care Iuda a trecut în siguranță în timpul domniei lui Ezechia dezvoltaseră în inimile multora un caracter ferm, care acum servea drept parapet împotriva nelegiuirii predominante. Mărturia lor de partea adevărului și neprihănirii a stârnit mânia lui Manase și a celor asociați cu el în autoritate, care s-au străduit să se încăpățâneze în facerea răului, prin aducerea la tăcere a fiecărei vocii dezaprobatoare. [2 Regi 21:16 citat.]

„Unul din primii care aveau să fie răpus a fost Isaia, care, pentru mai bine de jumătate de secol a stat înaintea lui Iuda ca sol delegat al lui Iehova.” – Profeți și regi, pg. 381, 382, engl. (rom. cap. Manase și Iosia). 

 

Luni 7 noiembrie

2. DOMNUL PUTERNIC SĂ SALVEZE

a. Ce trebuie să învățăm toți din pocăința lui Manase? 2 Cronici 33:12, 13; 2 Petru 3:9.

2Cronici 33:12 Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, şi s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi. 13 I-a făcut rugăciuni; şi Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile, şi l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăţia lui. Şi Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu.

2Petru 3:9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

„Prin cazul lui Manase, Domnul ne dă un exemplu despre modul în care lucrează El. [2 Cronici 33:9-13 citat.]

„Domnul a vorbit adesea poporului Său prin avertizare și mustrare. El S-a descoperit pe Sine prin îndurare, dragoste și amabilitate. El nu și-a lăsat poporul apostaziat în voia vrăjmașilor, ci a fost îndelung răbdător cu el, chiar în timpul apostaziei încăpățânate. Dar după ce sunt trimise apeluri zadarnice, El pregătește toiagul pentru pedeapsă. Ce dragoste milostivă a fost manifestată față de poporul lui Dumnezeu! Domnul putea să îi doboare în păcatele lor pe cei care lucrau contrar scopurilor lui, dar El nu a făcut aceasta. Mâna Sa stă încă întinsă. Avem motive să-I oferim mulțumirile noastre lui Dumnezeu, pentru că nu Și-a retras Duhul Său de la cei care refuză să umble pe calea Sa.” – Comentarii Biblice ale Vechiului Testament, 2 Cronici cap. 33.

b. După ce Dumnezeu a folosit Babilonul pentru a pedepsi Israelul apostat și apoi a folosit Medo-Persia pentru a distruge Babilonul, cum a promis El să elibereze națiunea Sa după perioada lor de pedeapsă? Isaia 44:24, 28; 45:1-6, 13.

Isaia 44:24 Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale: Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine? 28 Eu zic despre Cir: El este păstorul Meu, şi el va împlini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: Să fie zidit iarăşi! Şi despre Templu: Să i se pună temeliile!

Isaia 45:1 Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cir, pe care-l ţine de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui, şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să nu se mai închidă: 2 Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma uşile de aramă, şi voi rupe zăvoarele de fier. 3 Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca să ştii că Eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. 4 Din dragoste pentru robul Meu Iacov, şi pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu bunăvoinţă, înainte ca tu să Mă cunoşti. 5 Eu sunt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, înainte ca tu să Mă cunoşti. 6 Ca să se ştie, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, şi nu este altul. 13 Eu am ridicat pe Cir, în dreptatea Mea, şi voi netezi toate cărările lui. El Îmi va zidi iarăşi cetatea, şi va da drumul prinşilor Mei de război, fără preţ de răscumpărare şi fără daruri, zice Domnul oştirilor.

„Cu mai mult de un secol înainte de nașterea lui Cir, Inspirația îi menționase numele și făcuse să fie consemnat un raport al lucrării actuale pe care el avea să o facă prin luarea orașului Babilon prin surprindere și pregătirea căii pentru eliberare a copiilor din captivitate. Prin Isaia se rostise cuvântul: [Isaia 45:1-3 citat].” – Profeți și regi, pg. 551, engl. (rom. cap. Întoarcerea din robie).

c. Cum a fost împlinită această profeție? Ezra 1:1-4; 6:3-5. Ce principiu trebuie să ne amintească această întâmplare? Numeri 11:23.

Ezra1:1 In cel dintai an al lui Cirus, imparatul persilor, ca sa se implineasca cuvantul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, imparatul persilor, care a pus sa se faca prin viu grai si prin scris vestirea aceasta in toata imparatia lui: "Asa vorbeste Cirus, imparatul persilor: "Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate imparatiile pamantului si mi-a poruncit sa-I zidesc o Casa la Ierusalim in Iuda. 3. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui sa fie cu el, si sa se suie la Ierusalim in Iuda, si sa zideasca acolo Casa Domnului Dumnezeului lui Israel! El este adevaratul Dumnezeu, care locuieste la Ierusalim. 4. Oriunde locuiesc ramasite din poporul Domnului, oamenii din locul acela sa le dea argint, aur, avere si vite, pe langa daruri de bunavoie, pentru Casa lui Dumnezeu, care este la Ierusalim!"

Ezra 6:3 "In anul intai al domniei imparatului Cirus, imparatul Cirus a dat aceasta porunca privitoare la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim: "Casa sa fie zidita iarasi, ca sa fie un loc unde sa se aduca jertfe si sa aiba temelii tari. Sa aiba o inaltime de saizeci de coti, o latime de saizeci de coti,

Numeri 11:23 Domnul a răspuns lui Moise: Nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ţi-am spus se va întâmpla sau nu.

„Domnul are resurse. Mâna Lui este la conducere. Când a venit timpul ca templul Său să fie reconstruit, El l-a mișcat pe Cir, agentul Său, pentru a înțelege profețiile cu privire la El și a acorda poporului iudeu libertatea.” – Comentarii Biblice ale Vechiului Testament, Hagai cap. 1.

 

Marți 8 noiembrie

3. REFORMA REALĂ PERSISTĂ

a. Ce restaurare spirituală, profețită să aibă loc în timpul nostru, a fost simbolizată prin restaurarea din timpul lui Neemia? Isaia 61:4; 58:12, 13.

Isaia 61:4 Ei vor zidi iarăşi vechile dărâmături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam.

Isaia 58:12 Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile, şi face ţara cu putinţă de locuit. 13 Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării.

„Restaurarea spirituală pentru care lucrarea realizată în timpul lui Neemia a fost un simbol, este subliniată prin cuvintele lui Isaia: [Isaia 61:4; 58:12 citat].

„Profetul descrie aici un popor care, într-un timp de îndepărtare generală de la adevăr și neprihănire, caută să restaureze principiile care sunt temelia împărăției lui Dumnezeu. Ei sunt reparatori ai spărturii făcute în Legea lui Dumnezeu – zidul care a fost pus în jurul aleșilor Săi pentru protecția lor, iar ascultarea de principiile dreptății, adevărului și curăției să fie protecția lor permanentă.

„În cuvinte de o însemnătate neîndoielnică, profetul evidențiază lucrarea specifică a poporului rămășiței de a reclădi zidul. «Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L și dacă-L vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și Eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit» (Versetele 13, 14).

„În timpul sfârșitului, trebuie restaurată fiecare instituție divină. Spărtura făcută în lege, la momentul când Sabatul a fost schimbat de om, trebuie restaurată.” – Profeți și regi, pg. 677, 678, engl. (rom. cap. Reforma).

b. De ce este așa de important să avem o temelie bună în lucrarea de reformă? Psalmii 11:3. Cum se aplică aceasta la lucrarea noastră de azi în pregătirea pentru revenirea Domnului? Matei 3:9, 10; 17:11.

Psalmii 11:3 Şi când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit?

Matei 3:9 Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Avem ca tată pe Avraam! Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 10 Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc.

Matei 17:11 Drept răspuns, Isus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile.

„Poporul rămășiței lui Dumnezeu, stând ca reformatori înaintea lumii, trebuie să arate că Legea lui Dumnezeu este temelia tuturor reformelor durabile și că Sabatul poruncii a patra trebuie să stea ca memorial al creațiunii, ca amintire constantă a puterii lui Dumnezeu. În linii clare, distincte, ei trebuie să prezinte necesitatea ascultării de toate preceptele Decalogului. Constrânși de dragostea lui Hristos, ei trebuie să coopereze cu El în zidirea locurilor pustii. Ei trebuie să fie reparatori ai spărturii, restauratori ai drumurilor pentru a face țara cu putință de locuit.” – Ibid., pg. 678, engl. (rom. cap. Reforma).

 

Miercuri 9 noiembrie

4. STĂRUIND ÎNAINTE

a. Cât de umili trebuie să fim în lucrarea noastră pentru alții? Luca 17:10; Galateni 6:1; Isaia 51:1.

Luca 17:10 Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.

Galateni 6:1 Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.

Isaia 51:1 Ascultaţi-Mă, voi, care umblaţi după neprihănire, care căutaţi pe Domnul! Priviţi spre stânca din care aţi fost ciopliţi, spre gaura gropii din care aţi fost scoşi.

„Trebuie să conducem înainte poporul cu răbdare și progresiv, amintindune adâncimea gropii din care am fost scoși.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 3, pg. 21, engl. (rom. cap. Un apel pentru purtătorii de poveri).

b. Ce făgăduințe pentru copiii spirituali ai lui Avraam ni se aplică nouă astăzi? Isaia 51:2, 3; Galateni 3:28, 29.

Isaia 51:2 Uitaţi-vă la părintele vostru Avraam, şi spre Sara care v-a născut; căci l-am chemat, când era numai el singur, l-am binecuvântat şi înmulţit. 3 Tot astfel, Domnul are milă de Sion, şi mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un Rai, şi pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria şi veselia vor fi mijlocul lui, mulţumiri şi cântări de laudă.

Galateni 3:28 Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. 29 Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

„Poporul lui Dumnezeu are înaintea sa o mare lucrare, o lucrare care trebuie să se dezvolte continuu, fiind tot mai proeminentă. Eforturile noastre în direcțiile misionare trebuie să devină mult mai ample. ...

„Via include întreaga lume și fiecare parte a acesteia trebuie să fie lucrată. Există locuri care sunt, în prezent, o pustie din punct de vedere moral și acestea trebuie să devină ca grădina Domnului. Locurile pustii ale pământului trebuie cultivate, pentru ca să poată îmboboci și înflori ca trandafirii. Trebuie să se lucreze noi teritorii de către oameni inspirați de Duhul Sfânt. Noi biserici trebuie înființate, noi adunări organizate. În acest timp trebuie să existe reprezentanți ai adevărului prezent în fiecare oraș și în fiecare parte izolată a pământului. Întreg pământul trebuie să fie luminat de slava adevărului lui Dumnezeu. Lumina trebuie să strălucească în toate țările și la toate popoarele. Și aceasta trebuie să strălucească mai departe de la cei care au primit lumina. Luceafărul dimineții a răsărit deasupra noastră și noi trebuie să răspândim lumina sa asupra căii celor din întuneric. „Criza este chiar aproape de noi. Prin puterea Duhului Sfânt trebuie să proclamăm adevărurile mari ale acestor zile din urmă. Nu va dura mult până când toți vor fi auzit avertizarea și vor fi luat o decizie. Apoi va veni sfârșitul.

„Esența întregii credințe drepte este de a face lucrul potrivit la timpul potrivit. Dumnezeu este Marele Lucrător Maestru și, prin providența Sa, El pregătește o cale pentru ca lucrarea Sa să fie îndeplinită. El oferă oportunități, deschide căi de influență și canale de lucru. Dacă poporul Său urmărește indicațiile providenței Sale și este gata să coopereze cu El, ei vor vedea o mare lucrare îndeplinită. ... Lucrarea noastră este de reformă și este obiectivul lui Dumnezeu ca excelența lucrării, în toate aspectele, să fie o pildă pentru popor.” – Ibid., vol. 6, pg. 23-25, engl. (rom. cap. Extinderea lucrării în câmpurile externe).

 

Joi 10 noiembrie

5. A NU FI ÎNDRUMAT GREȘIT

a. Ce se întâmplă când poporul respinge Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-și promova propriile interese? Isaia 50:11; Ioan 12:48; 2 Tesaloniceni 2:11.

 Isaia 50:11 Iar voi toţi, care aprindeţi focul, şi puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins. Din mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri.

Ioan 12:48 Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.

2Tesaloniceni 2:11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună.

„Domnul mi-a prezentat că acei care au fost într-o măsură orbiți de vrăjmaș și care nu și-au revenit complet din cursa lui Satan, vor fi în pericol pentru că nu pot discerne lumina din ceruri și vor fi înclinați să accepte o minciună. Aceasta va afecta întregul conținut al gândurilor lor, al deciziilor lor, al afirmațiilor lor și al sfaturilor lor. Dovezile pe care le-a dat Dumnezeu nu reprezintă o dovadă pentru ei, pentru că și-au orbit propriii lor ochi, alegând întunericul mai degrabă decât lumina. Apoi, ei vor inventa ceva ce numesc lumină, pe care Domnul o numește scântei aprinse de ei înșiși, prin intermediul cărora își vor ghida pașii. ...

„Cuvintele pe care Domnul le-a trimis vor fi respinse de mulți și cuvintele pe care le poate spune omul vor fi primite drept lumină și adevăr. Înțelepciunea omenească va îndepărta de lepădare de sine, de consacrare și va născoci multe lucruri care tind să facă fără niciun efect solia lui Dumnezeu. Nu ne putem baza deloc cu siguranță pe oameni care nu sunt în strânsă legătură cu Dumnezeu.” – Comentarii Biblice ale Vechiului Testament, Isaia cap. 50.

b. Ce aspect cheie trebuie să păstrăm în minte în această lucrare? 1 Corinteni 14:8.

 1Corinteni 14:8 Şi dacă trâmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă?

„Fie ca biserica să se ridice și să se pocăiască de nelegiuirile sale înaintea lui Dumnezeu. Fie ca străjerul să se trezească și să dea un sunet clar de trâmbiță.” – Solii Alese, vol. 1, pg. 126.

 

Vineri 11 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Cât de departe s-a afundat regele Manase în adâncimile nelegiuirii?

2. Citați exemple relevante pentru uimitoarea îndelungă răbdare a Răscumpărătorului nostru.

3. Mulți pretind a fi reformatori – dar care este temelia lui Dumnezeu pentru adevărata reformă?

4. Care este cea mai importantă lucrare în care trebuie să ne implicăm activ astăzi?

5. Numiți tipurile de probleme care duc poporul departe de adevăr