Lecția 10. Îndrumare pentru cel blând

„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: `Iată drumul, mergeți pe el!` când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21).

„Omul nu este lăsat să devină obiectul de amuzament al ispitelor lui Satan. ... Un ochi care nu dormitează și nu doarme niciodată veghează tabăra lui Israel. Zece mii de ori zece mii și mii de mii de îngeri slujesc pentru nevoile fiilor oamenilor. Glasuri inspirate de Dumnezeu strigă: Iată calea, mergeți pe ea!” – My Life Today, pg. 88.

Recomandare pentru studiu: 5 T., 430-439, 508-516 (cap. 49: Spiritul lumesc, o cursă și cap. 58: Pericolele tineretului); The Sanctified Life, pg. 80-93.

 

Duminică 28 august

1. GRIJA LUI DUMNEZEU

a. Cu ce ilustrație frumoasă descrie Isaia grija permanentă a lui Dumnezeu față de via Sa și cum atinge aceasta inima noastră în calitate de copii ai Săi? Isaia 27:2, 3; Psalmii 112:5-7.

Isaia 27:2 În ziua aceea, cântaţi o cântare asupra viei celei mai alese: 3 Eu, Domnul, sunt Păzitorul ei, Eu o ud în fiecare clipă; Eu o păzesc zi şi noapte ca să n-o vatăme nimeni.

Psalmii 112:5 Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul, şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate! 6 Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci. 7 El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.

„Este adevărat că lumea este întunecată. Opoziția poate deveni puternică. Oamenii de nimic și batjocoritori pot deveni din ce în ce mai îndrăzneți și încăpățânați în nelegiuirea lor. Totuși, în ciuda tuturor acestora, noi nu vom fi schimbați. Noi nu am alergat în incertitudine. Nu, nu. Inima mea este statornică, încrezându-se în Dumnezeu. Avem un Mântuitor deplin. Putem să ne bucurăm în plinătatea Sa bogată.” – Reflecting Christ, pg. 351.

„Ah, dacă am vrea să vedem și să apreciem bunătatea, dragostea Domnului și grija Lui neîntreruptă față de noi, cât de schimbată ar fi lumea. Dacă am vrea să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, principiile dreptății ar conduce viețile noastre și egoismul nu și-ar găsi niciun loc în inimile noastre. Dorința de a face propria noastră voință ar fi supusă dorinței de a împlini voința lui Dumnezeu. Trebuie să aspirăm la o îndeplinire constantă a dragostei și bunătății lui Dumnezeu. Trebuie să ne amintim că El ne face responsabili pentru utilizarea darurilor pe care El le-a revărsat asupra noastră.” – Manuscript Releases, vol. 7, pg 327.

 

Luni 29 august

2. NEVOIE DE VIGILENȚĂ SERIOASĂ

a. Ce a fost arătat a orbi ochii majorității din zilele noastre, inclusiv ochii multor pretinși creștini? Isaia 29:9-12.

Isaia 29:9 Rămâneţi încremeniţi şi uimiţi! Închideţi ochii şi fiţi orbi! Ei sunt beţi; dar nu de vin; se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari. 10 Ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire; v-a închis ochii, prorocilor, şi v-a acoperit capetele, văzătorilor. 11 De aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărţi pecetluite. Dacă o dai cuiva care ştie să citească, şi-i zici; Ia citeşte! El răspunde: Nu pot, căci este pecetluită! 12 Sau dacă dai cartea unuia care nu ştie să citească şi-i zici: Ia citeşte! El răspunde: Nu ştiu să citesc.

„Mi s-a arătat că păstorii falși erau îmbătați, dar nu cu vin; ei se clătinau, dar nu din cauza băuturii puternice. Adevărul lui Dumnezeu este pecetluit pentru ei și nu îl pot citi.” – Experiențe și viziuni, pg. 123 (cap. Păstori mincinoși).

b. Cum afectează această stare pe mulți dintre cei care pretind adevărul prezent, în timp ce resping părți din acesta și ce avertizare însoțește această stare? Isaia 29:13-16.

Isaia 29:13 Domnul zice: Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine, nu este decât o învăţătură de datină omenească. 14 De aceea voi lovi iarăşi pe poporul acesta cu semne şi minuni din ce în ce mai minunate, aşa că înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri, şi priceperea oamenilor lui pricepuţi se va face nevăzută. 15 Vai de cei ce îşi ascund planurile dinaintea Domnului, care îşi fac faptele în întuneric, şi zic: Cine ne vede şi cine ne ştie? 16 Stricaţi ce sunteţi! Oare olarul trebuie privit ca lutul, sau poate lucrarea să zică despre lucrător: Nu m-a făcut el? Sau poate vasul să zică despre olar: El nu se pricepe? mnul.

„Diferite grupări, care pretind a fi credincioși adventiști, au fiecare câte puțin adevăr, dar Dumnezeu a dat toate aceste adevăruri copiilor Săi, care sunt pregătiți pentru ziua lui Dumnezeu. El le-a încredințat, de asemenea, adevăruri pe care niciunul din aceste grupuri nu le cunosc și nici nu le înțeleg. Lucruri care sunt pecetluite pentru ei, Domnul le-a descoperit celor care vor pricepe și care sunt gata să înțeleagă. Dacă Dumnezeu are vreo lumină nouă de transmis, El va permite celor aleși și dragi ai Săi să o înțeleagă, fără ca ei să meargă să-i asculte pe cei care sunt în întuneric și rătăcire, pentru a le lumina mințile. Mi s-a arătat nevoia celor care cred că avem ultima solie de har, de a fi separați de acei care primesc zilnic noi rătăciri. Am văzut că nici tinerii și nici bătrânii nu trebuie să participe la adunările lor; pentru că este greșit să-i încurajăm în timp ce ei învață rătăciri, care sunt o otravă de moarte pentru suflet și în timp ce învață ca doctrine porunci omenești. Influența unor astfel de adunări nu este bună. Dacă Dumnezeu ne-a eliberat de așa întuneric și rătăciri, noi trebuie să rămânem statornici în libertatea pe care ne-a oferit-o și să ne bucurăm în adevăr. Dumnezeu este nemulțumit de noi, când mergem să ascultăm rătăcirea, fără a fi obligați să mergem acolo; pentru că, dacă nu ne trimite El la acele adunări, unde rătăcirea este forțată să pătrundă în oameni prin puterea voinței, El nu ne va susține. Îngerii vor înceta vegherea lor atentă asupra noastră și vom fi lăsați pradă loviturilor vrăjmașului, pentru a fi întunecați și slăbiți de el și de puterea îngerilor răi; și lumina din jurul nostru va fi contaminată de întuneric. Am văzut că nu avem timp de pierdut prin ascultarea de povestiri. Mințile noastre nu trebuie distrase astfel, ci trebuie să fie preocupate cu adevărul prezent.” – Ibid., pg. 124, 125.

 

Marți 30 august

3. PROFEȚII PRIVIND ANUMITE GRUPURI

a. Ce profeție este dată privind blândețea Domnului, în contrast cu cei care tolerează un spirit critic față de frații și surorile lor? Isaia 29:18-21.

Isaia 29:18 În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii, şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea. 19 Cei nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul, şi săracii se vor înveseli de Sfântul lui Israel. 20 Căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul va pieri, şi toţi cei ce pândeau nelegiuirea vor fi nimiciţi: 21 cei ce osândeau pe alţii la judecată, întindeau curse cui îi înfruntau la poarta cetăţii, şi năpăstuiau fără temei pe cel nevinovat.

„Celui care se presupune a fi în siguranță în dragostea și prietenia fraților săi, se întâmplă a nu i se acorda încredere și a i se judeca în mod greșit motivele. ... Zvonurile care se răspândesc sunt adesea distrugătorii unității dintre frați. Sunt unele persoane care veghează cu mintea și urechile deschise pentru a prinde bârfele care se zvonesc. Ei adună mici incidente, care pot fi neînsemnate în ele însele, dar care sunt repetate și exagerate până când un om este declarat călcător al legii din pricina unui cuvânt. Motto-ul lor pare a fi: `Raportați și noi vom raporta mai departe` (Ieremia 20:10). Acești transmițători ai poveștilor fac lucrarea diavolului cu fidelitate surprinzătoare, realizând doar într-o mică măsură cât de ofensatoare este calea lor înaintea lui Dumnezeu. Dacă și-ar folosi jumătate din energia și zelul, care sunt consumate în această lucrare nesfântă, în a-și cerceta sufletele lor, aceștia ar găsi atât de mult de realizat în ce privește curățarea propriilor suflete de impuritate, încât nu ar cădea sub puterea acestei ispite. Ușa minții ar trebui închisă la `se spune` sau `am auzit`. În loc de a permite geloziei și bănuielilor rele să pătrundă în inimile noastre, de ce nu ne-am duce la frații noștri și, după ce prezentăm în fața lor deschis, dar amabil, lucrurile pe care le-am auzit în detrimentul caracterului și influenței lor, să ne rugăm cu și pentru ei? În timp ce nu putem să îi iubim și să avem părtășie cu acei care sunt cei mai înverșunați dușmani ai lui Hristos, ar trebui să cultivăm acel spirit al blândeții și dragostei care Îl caracterizează pe Stăpânul nostru – o dragoste care nu se gândește la rău și care nu este ușor de provocat.” – The Review and Herald, 3 iunie 1884.

b. Ce profeție încurajatoare este dată pentru aceste zile din urmă cu privire la poporul iudeu serios, care îl caută pe Dumnezeu cu sinceritate? Isaia 29:22-24.

Isaia 29:22 De aceea aşa vorbeşte Domnul către casa lui Iacov, El, care a răscumpărat pe Avraam: Acum Iacov nu va mai roşi de ruşine, şi nu i se va mai îngălbeni faţa acum. 23 Căci când vor vedea ei, când vor vedea copiii lor, în mijlocul lor, lucrarea mâinilor Mele, Îmi vor sfinţi Numele; vor sfinţi pe Sfântul lui Iacov, şi se vor teme de Dumnezeul lui Israel. 24 Cei rătăciţi cu duhul vor căpăta pricepere, şi cei ce cârteau vor lua învăţătură.

„Printre iudei sunt unii care, asemenea lui Saul din Tars, sunt tari în Scripturi și aceștia vor proclama cu o putere minunată faptul că Legea lui Dumnezeu este neschimbată. Dumnezeul lui Israel va aduce acest lucru la îndeplinire în zilele noastre. Brațul Său nu este prea scurt ca să poată mântui. Când slujitorii Săi vor lucra în credință pentru acei care au fost atât de mult neglijați și disprețuiți, mântuirea Lui va fi descoperită. [Isaia 29:22-24 citat.]” – Istoria faptelor apostolilor, pg. 381, 382, engl. (cap. 35: Mântuirea pentru iudei).

 

Miercuri 31 august

4. ÎNDELUNGA RĂBDARE A LUI DUMNEZEU FAȚĂ DE NOI TOȚI

a. Cum a fost invitat Isaia să prezinte sincer înclinația pământească a pretinsului popor al lui Dumnezeu și cum se aplică aceasta la zilele noastre? Isaia 30:8-16.

 Isaia 30:8 Du-te acum  zice Domnul  de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă, şi sapă-le într-o carte, ca să rămână până în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie şi în veci de veci. 9 Scrie că: Poporul acesta este un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi, nişte copii care nu vor să asculte Legea Domnului, 10 care zic văzătorilor: Să nu vedeţi! şi prorocilor: Să nu prorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne lucruri măgulitoare, prorociţi-ne lucruri închipuite! 11 Abateţi-vă din drum, daţi-vă în lături de pe cărare, lăsaţi-ne în pace cu Sfântul luiIsrael! 12 De aceea aşa vorbeşte Sfântul lui Israel: Fiindcă lepădaţi cuvântul acesta, şi vă încredeţi în silnicie şi vicleşuguri, şi vă sprijiniţi pe ele, 13 de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid înalt, care, spărgându-se, ameninţă să cadă, şi a cărui prăbuşire vine deodată, într-o clipă: 14 îl sfărâmă cum se sfărâmă un vas de pământ, care se sfărâmă fără nici o milă, şi din ale cărui sfărâmături nu mai rămâne nici un ciob măcar, cu care să iei foc din vatră, sau să scoţi apă din fântână. 15 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul luiIsrael: În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră. Dar n-aţi voit! 16 Ci aţi zis: Nu! Ci vom fugi pe cai!  De aceea veţi şi fugi!  Vom călări pe cai iuţi!  De aceea cei ce vă vor urmări vor fi şi mai iuţi!

„Dorim să vă întipărim necesitatea de curățire de orice tendință spre păcat. Biserica pe care Hristos o prezintă înaintea tronului slavei Sale este `fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta` (Efeseni 5:27). Doriți să fiți printre cei care și-au spălat hainele caracterului în sângele Mielului? Atunci `încetați să mai faceți răul; învățați-vă să faceți binele` (Isaia 1:16, 17); umblați fără pată în legile și poruncile Dumnezeului vostru. Nu trebuie să întrebați dacă păstrarea adevă- rului cerurilor se potrivește comodității voastre. Trebuie să vă luați crucea și să-L urmați pe Isus, indiferent care ar fi prețul. Veți descoperi că jugul Său este ușor și sarcina Sa nu este grea. Când ați fost călcători ai Legii Sale și ați atras asupra voastră pedeapsa morții, nu a dat Dumnezeu pe singurul Său Fiu pentru ca voi să puteți fi aduși din calea nelegiuirii pe calea vieții și a sfințeniei; veți neglija voi o mântuire așa minunată și veți refuza să vă supuneți condițiilor vieții veșnice? ... Hotărâți-vă ca de acum înainte pașii voștri să meargă pe calea ascultării. Întunericul care vă înconjoară asemenea unui nor gros va fi înlăturat și lumina puternică va străluci asupra tuturor celor care vor dori adevărul cu orice preț. Domnul cunoaște totul despre încercările voastre; și oricât de imposibil ar părea să trăiți pentru Dumnezeu, veți descoperi că se va găsi o cale. Când credința voastră a fost testată, așa cum Domnul a despărțit Marea Roșie, tot așa apele vor fi separate și providența Sa va face un drum pentru picioarele voastre. A-I sluji lui Dumnezeu este o cale sigură. Poate păstrarea căilor lui Dumnezeu nu este în avantajul vostru lumesc; dar călcătorul va avea o pierdere veșnică. ... Părinții noștri au păcătuit și noi am urmat pașii lor; dar Dumnezeu a deschis cartea legii și Israelul decăzut a ascultat poruncile Domnului. Păcatul lor este descoperit și mânia lui Dumnezeu va fi asupra oricărui suflet care nu se pocăiește și nu se reformează atât timp cât lumina este asupra căii sale. ... Trebuie să ne pocăim de răul trecut din comportamentul nostru și să-L căutăm pe Dumnezeu cu toată inima. Trebuie să credem că Dumnezeu vrea să spună exact ceea ce a spus și să nu facem niciun compromis cu răul în niciun fel. Trebuie să ne umilim profund înaintea lui Dumnezeu și să considerăm orice pierdere de preferat pierderii favorii Lui.” – The Review and Herald, 22 iunie 1911.

b. Cum Și-a manifestat Dumnezeu îndelunga Sa răbdare față de noi? Isaia 30:18, 19. 56 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2016

Isaia 30:18 Totuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi, şi Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El! 19 Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine, când vei striga; cum va auzi, te va asculta.

 

Joi 1 septembrie

5. ACORDÂND ATENȚIE VOCII BLÂNDE, LINIȘTITE

a. Cum ne ajută sinceritatea în rostirea rugăciunii „și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău” (Matei 6:13), să rămânem pe căi sigure? Isaia 30:20, 21.

Matei 6:13 Apoi a zis sutaşului: Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta. Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Isaia 30:20 Domnul vă va da pâine în necaz, şi apă în strâmtorare. Învăţătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învăţătorii tăi. 21 Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: Iată drumul, mergeţi pe el! Când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.

„Mintea care domină confederația răului este continuu la lucru ca să ascundă cuvintele lui Dumnezeu și să scoată în evidență părerile oamenilor. Satan intenționează ca noi să nu auzim vocea lui Dumnezeu spunând: `Iată calea, mergeți pe ea` (Isaia 30:21). Prin procesele de educație, el face tot ce-i stă în putință pentru a întuneca lumina cerească.” – 8 T., pg. 305, engl. (cap. Minciuna și adevărul în educație). „Domnul dorește ca toți să înțeleagă faptul că prosperitatea lor este ascunsă cu El în Hristos; că aceasta depinde de umilința și blândețea lor, de ascultarea și devoțiunea lor din toată inima.” – Ibid., vol. 7, pg. 212, engl. (cap. Credință și curaj).

„Înălțând rugăciunea pe care ne-a lăsat-o Hristos [în Matei 6:13] noi ne predăm inimile pentru călăuzirea lui Dumnezeu, cerându-I să ne conducă pe căi sigure. Nu putem înălța această rugăciune cu sinceritate și în același timp să decidem a umbla pe o cale aleasă de noi. Trebuie să așteptăm mâna Sa pentru a ne conduce; trebuie să ascultăm vocea Sa care ne spune: `Iată drumul, mergeți pe el` (Isaia 30:21). Nu este sigur să zăbovim contemplând avantajele pe care le-am avea dacă am ceda sugestiilor lui Satan. Păcatul înseamnă rușine și dezastru pentru fiecare suflet care îl tolerează; dar el orbește și amăgește prin natura sa și ne va ademeni prin aspectul său lingușitor. Dacă ne aventurăm pe terenul lui Satan, nu avem nicio asigurare a protecției față de puterea sa. Atât cât depinde de noi, trebuie să închidem orice cale prin care ispititorul poate găsi acces la noi.” – Cugetări de pe muntele fericirilor, pg. 117, 118, engl. (cap. Rugăciunea Domnului).

b. Ce ne promite Dumnezeu când renunțăm la idolii noștri? Isaia 30:22-26.

Isaia 30:22 Veţi socoti ca spurcate argintul care vă acoperă idolii şi aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. Ca pe o necurăţie le vei arunca, şi le vei zice: Afară cu voi de aici! 23 Atunci El va da ploaie peste sămânţa pe care o vei pune în pământ, şi pâinea, pe care o va da pământul, va fi gustoasă şi hrănitoare; în acelaşi timp, turmele tale vor paşte în păşuni întinse. 24 Boii şi măgarii, care ară pământul, vor mânca un nutreţ sărat, vânturat cu lopata şi cu ciurul. 25 Pe orice munte înalt şi pe orice deal înalt, vor izvorî râuri, curgeri de apă, în ziua marelui măcel, când turnurile vor cădea. 26 Şi lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai mare (ca lumina a şapte zile), când va lega Domnul vânătăile poporului Său, şi va tămădui rana loviturilor lui.

 

Vineri 2 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Ce dorește Dumnezeu să luăm în considerare când își revarsă binecuvântările asupra noastră?

2. De ce ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a ne grăbi să vizităm alte denominațiuni?

3. De ce este imposibil ca o persoană cu adevărat blândă să bârfească?

4. Ce preferă persoanele cu înclinații lumești, care pretind a fi religioase?

5. Numai în ce mod va răspunde Dumnezeu rugăciunilor noastre pentru călăuzire?