Lecția 13. O misiune pentru timpul prezent

„Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit `Dregător de spărturi`, `Cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit`”. (Isaia 58:12).

„Rămășița poporului lui Dumnezeu, în calitate de reformator înaintea lumii, trebuie să arate că legea lui Dumnezeu este temelia tuturor reformelor de durată. ... Ea trebuie să repare spărturile, să dreagă drumurile şi să facă ţara cu putinţă de locuit.” – Profeți și regi, pg. 678, engl. (cap. 57: Reforma).

Recomandare pentru studiu: Slujirea medicală, pg. 29-41 engl. (rom. cap. 3: Simpatia lui Hristos pentru omenirea suferindă).

 

Duminică 18 septembrie

1. SEMNE ALE UNEI RELIGII ARTIFICIALE

a. Cum putem evita falsa umilință? Isaia 58:5; Filipeni 2:3, 14, 15.

Isaia 58:5 Oare aceasta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig, şi să se culce pe sac şi cenuşă? Acesta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?

Filipeni 2:3 Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. 14 Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 15 ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume.

„Nimeni să nu creadă că aplecarea capului ca un pipirig va lua locul adevăratei umilințe. Astfel de umilință este falsă; pentru că acolo unde supunerea nu se află în inimă, aceasta nu se va manifesta nici în viață. Acei care sunt doar mărturisitori ai adevărului, dar nu și împlinitori ai cuvântului, vor dărâma altarul familial și vor stârni certuri și dispute în cămin și vor fi lipsiți de faptele sfinte și binefăcătoare, care izvorăsc din credința în Hristos. Cea mai puternică dovadă a puterii evangheliei față de lume este efectul ei asupra vieților acelora care o cred. Cel care este un creștin adevărat îl va reprezenta pe Hristos și va înceta să murmure sau să se plângă de Dumnezeu sau de semenii săi. ... Cei care sunt doar creștini superficiali nu sunt o binecuvântare pentru ei sau alții, chiar dacă postesc și se îmbracă în sac și cenușă. Vechile obiceiuri revin; temperamentul iute, suspiciunea, gelozia și judecarea altora – toate demonstrează că nu sunt controlați de harul lui Hristos. ... Când eșuează în a se comporta creștinește, ei aruncă vina și responsabilitatea asupra împrejurărilor care-i înconjoară pe ei sau pe oamenii cu care sunt aduși în contact. În loc de a se examina pe ei înșiși pentru a găsi aspectele incompatibile, ei își deplâng situația și consideră că greutățile sunt rezultatul fărădelegilor altora.” – The Review and Herald, 5 iunie 1894. 

 

Luni 19 septembrie

2. POSTUL ALES AL LUI DUMNEZEU

a. Ce tip de post exprimă cel mai înalt grad de pietate creștină? Isaia 58:6.

Isaia 58:6 Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel de jug.

„Lucrarea de binefacere poruncită în acest capitol [Isaia 58] este lucrarea pe care Dumnezeu dorește ca poporul Său să o facă în această perioadă.” – 6 T., pg. 265 (cap. Solia din Isaia 58).

„Când prezentăm desăvârșirea cerințelor [lui Dumnezeu] în poruncile Sale, în legea Sa, noi prezentăm ceea ce va dezlega legăturile răutății și în loc să îi determinăm pe oameni să postească, în loc de a-i încătușa în păcat, aceasta va aduce dezlegarea lanțurilor răutății și a celor asupriți de vrăjmaș.” – Manuscript Releases, vol. 5, pg. 38.

„Cercetați cu dragoste și sensibilitate nevoile celor săraci și suferinzi și apoi ajutați-i să prindă curaj, speranță și încredere, oferindu-le din bunurile materiale pe care Dumnezeu vi le-a dat. Astfel veți împlini chiar lucrarea pe care Dumnezeu intenționează să o faceți. `Dezleagă lanțurile răutății` (Isaia 58:6). Nu vă liniștiți până când nu rupeți orice fel de jug. Nu se poate să neglijați acest lucru și în același timp să Îl ascultați pe Dumnezeu.” – Pacific Union Recorder, 21 iulie 1904.

b. Ce altceva include adevăratul post al lui Dumnezeu? Isaia 58:7.

Isaia 58:7 împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.

„[Isaia 58:6, 7 citat.] Aceasta este rețeta pe care Hristos a prescris-o pentru sufletul care se teme, care se îndoiește și care tremură. Cei întristați, care umblă plângând înaintea Domnului, să se ridice și să-i ajute pe cei în nevoie. ... Domnul cheamă biserica la o evlavie mai înaltă, la o înțelegere mai dreaptă a datoriei, la o viziune mai clară a obligațiilor ei față de Creator. El îi invită pe credincioși să fie curați, sfinți și activi. Iar lucrarea de ajutorare creștină este unul din mijloacele de a realiza acest lucru, pentru că Duhul Sfânt colaborează cu toți cei care îndeplinesc slujba lui Dumnezeu.” – 6 T., pg. 266, 267 (cap. Solia din Isaia 58).

„Amintiți-vă că lumea trebuie salvată. Trebuie să ne facem partea noastră, stând aproape de Hristos în calitate de colaboratori ai Săi. El este capul; noi suntem mâna care ajută. El a stabilit ca prin lucrarea misionară medicală să dezlegăm poverile grele și să-i eliberăm pe cei asupriți. Să nu închidem ochii la suferința din jurul nostru și să nu închidem urechile față de strigătele de necaz care sunt în continuă creștere. Hristos este cel mai mare misionar pe care l-a cunoscut lumea vreodată. El a venit să ridice, să învioreze pe cel în suferință și necaz și noi trebuie să cooperăm cu El în această lucrare.” – Slujirea medicală, pg. 118 engl. (rom. cap. 14: Pe urmele Învățătorului). 

 

Marți 20 septembrie

3. EXAMINÂNDU-NE OBICEIURILE DIN VORBIRE

a. Ce promisiune semnificativă este dată tuturor celor care, prin credință, au în vedere bucuria slujirii practice pentru cei în nevoie? Isaia 58:8.

Isaia 58:8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.

„[Isaia 58:8 citat.] Când membrii bisericilor noastre preiau individual lucrarea care le este încredințată, ei vor fi înconjurați de o atmosferă cu totul diferită. Binecuvântarea și puterea vor însoți lucrarea lor. Ei vor experimenta o cultură mai înaltă a minții și a inimii. Egoismul care le-a legat sufletele va fi biruit. Credința lor va fi un principiu viu.” – 6 T., pg. 267, 268, engl. (rom. cap. Solia din Isaia 58).

b. De ce trebuie să biruim complet obiceiul necreștin al „amenințărilor cu degetul”? Isaia 58:9, 10; Matei 7:1-5.

Isaia 58:9 Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: Iată-Mă! Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară,

Matei 7:1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. 2 Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. 3 De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? 4 Sau, cum poţi zice fratelui tău: Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, şi, când colo, tu ai o bârnă într-al tău? 5 Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.

„Cei care sunt orbi față de greșelile proprii sunt adesea gata să identifice greșelile altora, gata să critice cuvintele lor și să-i condamne pentru lucruri pe care nici măcar nu le-au făcut. ... Orice critică aspră, orice cuvânt de înălțare de sine sunt incluse în „amenințările cu degetul și vorbele de orgoliu” (Isaia 58:9, engl.). Înălțarea eului în mândrie, ca și cum voi ați fi fără greșeală, amplificarea greșelilor altora, reprezintă o ofensă la adresa lui Dumnezeu. ... Nu avem niciun drept de a ne retrage încrederea într-un frate datorită câtorva rapoarte rele, care au ajuns la urechile noastre, a unor acuzații aduse sau a unor supoziții sugerate despre el că ar proceda greșit. Adesea raportul rău care ne este adus este făcut de cei care sunt dușmani ai lui Dumnezeu, de cei care se alătură vrăjmașului în lucrarea de acuzare a fraților. Cei care nu împlinesc cuvintele Mântuitorului: `Luați seama la felul cum ascultați` (Luca 8:18), permit urechilor lor nesfințite să asculte răul, permit simțurilor lor pervertite să își imagineze răul și limbilor lor rele să ducă rapoarte rele. Mulți din cei care îi acuză pe frații lor nu vor veni să discute pe față cu acei despre care consideră că sunt greșiți, ci vor merge la alții și, sub masca prieteniei față de cei greșiți, vor spune lucruri compromițătoare despre ei. Uneori acești acuzatori vor fi de acord pe față cu acei cărora, în secret, caută să le facă rău. Ei vor prezenta acuzații care sunt numai supoziții și nu vor da celor pe care îi acuză un raport clar al greșelilor pe care le bănuiesc, iar în felul acesta nu le vor oferi nicio șansă de a răspunde în fața acuzațiilor care li se aduc.” – The Review and Herald, 7 mai 1895. 70 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2016

 

Miercuri 21 septembrie

4. CLĂDIND ÎN LOC DE A DISTRUGE

a. Ce schimbare se va face în experiența noastră atunci când câștigăm biruință asupra „jugului, amenințărilor cu degetul și vorbelor de ocară”? Isaia 58:10, 11.

 Isaia 58:10 dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! 11 Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă, şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.

„Cei care ar putea aduce un serviciu bun pentru înaintarea cauzei lui Hristos, dar care își folosesc talentele și influența pentru a dărâma în loc de a clădi, vor simți mânia lui Dumnezeu. Ei vor experimenta ce a suferit Hristos pentru salvarea oamenilor de sub pedeapsa legii călcate. Valoare omului și măsura răspunderii sale pot fi înțelese doar prin crucea de la Calvar.” – The Southern Watchman, 31 martie 1908.

„A face bine este un remediu excelent pentru boală. Cei care se angajează în lucrare sunt invitați să-L cheme pe Dumnezeu și El a făgăduit că le va răspunde. Sufletul lor va fi satisfăcut în vreme de secetă și ei vor fi ca o grădină udată, ale cărei ape nu seacă. Frați și surori, treziți-vă. Nu vă temeți să faceți fapte bune. `Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală` (Galateni 6:9). Nu așteptați să vi se spună care este datoria voastră. Deschideți ochii și priviți cine se află în jurul vostru; căutați să-i cunoașteți pe cei neajutorați, îndurerați și în nevoie. Nu vă ascundeți de ei și nu căutați să aduceți la tăcere nevoile lor. Cine va da dovezile amintite în Iacov, referitoare la deținerea religiei curate, neîntinate de egoism și corupție? Cine e nerăbdător să facă tot ce îi stă în putere pentru a ajuta la realizarea marelui plan de mântuire?” – 2 T., pg. 29 (cap. Lucrând pentru Hristos).

b. Descrieți misiunea care ne-a fost desemnată și făgăduința care o însoțește. Isaia 58:12, 13 (prima parte).

Isaia 58:12 Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile, şi face ţara cu putinţă de locuit. 13 Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă ......

„Poporul lui Dumnezeu are de realizat o lucrare specială în repararea spărturii care s-a făcut în legea Sa; și cu cât ne apropiem mai mult de sfârșit, cu atât mai urgentă devine această lucrare. Toți cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor arăta că poartă semnul Său, păstrând poruncile Sale. Ei sunt dregători de drumuri pentru a face țara cu putință de locuit. ... [Isaia 58:13, 14 citat.] Adevărata lucrare misionară medicală este legată astfel, inseparabil de păstrarea poruncilor lui Dumnezeu, din care Sabatul este menționat în special, întrucât acesta este memorialul important al lucrării de creațiune a lui Dumnezeu. Păstrarea sa este legată de lucrarea de restaurare a chipului moral al lui Dumnezeu în om. Aceasta este lucrarea pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să o realizeze în această perioadă.” – Ibid., vol. 6, pg. 265, 266. (cap. Solia din Isaia 58).

 

Joi 22 septembrie

5. PACE PRIN CEL CE ESTE PRINȚUL PĂCII

a. Ce ar trebui să înțelegem despre adevăratul ajutor creștin, ca parte a păzirii adevărate a Sabatului? Isaia 58:13, 14.

Isaia 58:13 .... dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, 14 atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.

„Mi-a fost prezentat tot cerul privind și supraveghind în cursul Sabatului pe cei care cunosc cerințele poruncii a patra și care păzesc Sabatul. Îngerii își arătau interesul și respectul deosebit pentru această instituție divină. Pe cei care l-au sfințit pe Domnul Dumnezeu în inimile lor într-un cadru devoțional strict al minții, care au căutat să crească valoarea orelor sfinte, păstrând Sabatul cât pot mai bine și să-L onoreze pe Dumnezeu, numind Sabatul o desfătare – pe aceștia îngerii i-au binecuvântat în mod special cu lumină și sănătate și lor le-a fost dată o putere deosebită. Dar, pe de altă parte, îngerii i-au părăsit pe cei care nu au apreciat sfințenia zilei sacre a lui Dumnezeu și și-au îndepărtat lumina și puterea de la ei. I-am văzut umbriți de un nor, descurajați și adesea triști. Ei simțeau lipsa Duhului lui Dumnezeu.” – 2 T., pg. 704, 705, engl. (cap. Responsabilitate pentru lumina primită).

„Cum vor tresălta de bucurie inimile celor care au trăit nu pentru a se satisface pe ei înșiși, ci pentru a fi o binecuvântare pentru cei nefericiți, care au atât de puține binecuvântări! Ei vor primi făgăduința: `va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească; dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți` (Luca 14:14).” – Ibid., vol. 6, pg. 312 (cap. Răsplătirea servirii).

„Pentru toți acei care primesc Sabatul, ca semn al puterii creatoare și răscumpărătoare a lui Hristos, acesta va fi o desfătare. Ei se vor desfăta în Hristos, văzându-L în el. Sabatul le indică spre lucrarea de creațiune, ca dovadă a puterii Sale deosebite de a mântui. În timp ce îndreaptă mintea spre pacea pierdută a Edenului, acesta vorbește despre pacea restaurată prin Mântuitorul.” – Hristos lumina lumii, pg. 289, engl. (cap. 29: Sabatul).

 

Vineri 23 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Dați câteva exemple de umilință falsă și de umilință adevărată.

2. Ce fel de ipocrizie, în legătură cu postul, condamnă Dumnezeu?

3. Cum pot să țin cel mai bun tip de post pe care Dumnezeu îl dorește din partea mea?

4. Cum poate fi schimbată tendința umană de a dărâma, în a construi?

5. Rezumați planul glorios al lui Dumnezeu pentru păstrătorii Sabatului în prezent.