Lecția 13. Ultimul judecător al lui Israel

„Și Samuel a zis, Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului Său face mai mult decât gră­simea berbecilor.” (1 Samuel 15:22).

„Samuel... a exercitat o influență mult mai puternică decât [Saul], deoarece raportul vieţii sale unul de credincioșie, ascultare și devoțiune.” - Patriarhi și Profeți, p. 663, cap. 58:

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, p. 592‚ 615, cap. 58: Școlile Profeților și cap. 59: Primul împărat al lui Israel.

 

Duminică 25 martie

1. SECRETE PENTRU BIRUINȚĂ

a. Ce observații putem să ne însuşim din experiența lui Israel din timpul în care Samuel judeca națiunea? 1 Samuel 7:12‚ 17.

 1 Samuel 7:12 Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen, şi i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zicând: Până aici Domnul ne-a ajutat. 17 Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui; şi acolo judeca pe Israel. Şi a zidit acolo un altar Domnului.

„Astăzi este nevoie de o astfel de reînviorare a adevăratei religii a inimii, precum a fost experimentată de vechiul Israel. Avem nevoie, ca ei, să aducem roade vrednice de pocăință – să înlăturăm păcatele noastre, curățind templul întinat al inimii așa încât Isus să poată domni în el...

Pocăința este primul pas care trebuie făcut de toți cei care se întorc la Dum­nezeu, nimeni nu poate face această lucrare pentru noi. Trebuie să ne umilim în mod individual sufletele înaintea lui Dumnezeu și să înlăturăm idolii noștri. Când am făcut tot ce putem face, Domnul Își va manifesta mântuirea Sa.

„Și când lumina Cerului împrăștie întunericul nostru, să ne dovedim, ase­menea lui Samuel, recunoștința printr-un memorial de aducere aminte față de Dumnezeu.” - Semnele timpului, 26 ianuarie, 1882.

b. De ce trebuie să se facă apeluri serioase către poporul pretins al lui Dumnezeu până la încheierea timpului? Isaia 2:17–22.

 Isaia 2:17 Mândria omului va fi smerită, şi trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. 18 Toţi idolii vor pieri. 19 Oamenii vor intra în peşterile stâncilor şi în crăpăturile pământului, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul. 20 În ziua aceea, oamenii îşi vor arunca idolii de argint şi idolii de aur pe care şi-i făcuseră, ca să se închine la ei, îi vor arunca la şobolani şi la lilieci; 21 şi vor intra în găurile stâncilor, şi în crăpăturile pietrelor, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul. 22 Nu vă mai încredeţi dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare: căci ce preţ are el?

 

Luni 26 martie

2. UN PAS ESENȚIAL

a. Care a fost cauza declinului poporului lui Dumnezeu? Osea 4:6. Ce a făcut Samuel pentru a promova o creștere spirituală stator­nică, de durată în popor?

 Osea 4:6 Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!

„S-au luat măsuri pentru instruirea tinerilor, prin înființarea școlilor profeților. Dacă un tânăr dorea să cerceteze mai profund adevărurile cuvân­tului lui Dumnezeu și să caute înțelepciune de sus, ca să poată deveni un învățător în Israel, aceste școli erau deschise pentru el. Școlile profeților au fost întemeiate de Samuel pentru a sluji ca barieră împotriva corupției larg răspân­dite, pentru a oferi bunăstare morală și spirituală tinerilor și pentru a promova prosperitatea viitoare a națiunii, furnizându-i bărbați calificați care să lucre­ze în temere de Dumnezeu ca lideri și sfătuitori. În realizarea acestui obiec­tiv, Samuel a adunat echipe de bărbați tineri care erau evlavioși, inteligenți și studioși. Aceștia erau numiți fiii profeților. Pe măsură ce ei comunicau cu Dumnezeu și studiau cuvântul Lui și lucrările Lui, înțelepciunea de sus era adăugată înzestrărilor lor naturale. Instructorii erau bărbați nu doar pricepuți în adevărurile divine, ci unii care se bucurau ei înșiși de comuniunea cu Dum­nezeu și primeau înzestrările speciale ale Spiritului Său. Ei se bucurau de res­pectul și încrederea oamenilor, atât pentru învățătura, cât și pentru evlavia lor.

În zilele lui Samuel existau două astfel de școli – una la Rama, casa profe­tului, și alta la Chiriat-Iearim, unde se afla chivotul. Altele au fost întemeiate în vremurile ce au urmat.” - Patriarhi și profeți, p. 593, cap. 58: Școlile profeților.

b. Care trebuie să fie nota dominantă a unor astfel de școli? Isaia 34:16; Psalmi 12:6.

 Isaia 34:16 Căutaţi în cartea Domnului, şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi, nici una nici alta nu vor da greş, căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta: Duhul Lui va strânge acele sălbăticiuni.

Psalmi 12:6 Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ, şi curăţit de şapte ori.

„Dorim ca întreaga lume să cunoască, nu doar că tinerii noștri sunt educați în științe, ci că ei au păstrat în mod permanent înaintea lor importanța obținerii unei cunoștințe a legii lui Dumnezeu și a ascultării de ele.” - College Record, 1 ianuarie, 1878.

„Nu există unele lecții pe care educatorii din zilele noastre trebuie să le învețe de la vechile școli ale evreilor? Cel care l-a creat pe om s-a îngrijit de dezvoltarea sa în trup și minte și suflet. Astfel, adevăratul succes în educație depinde de fidelitatea cu care oamenii îndeplinesc planul Creatorului.” - Patri­arhi și profeți, p. 595, cap. 58: Școlile profeților.

 

 

Marți 27 martie

3. SAMUEL DEZAMĂGIT

a. Cu ce dezamăgire s-a confruntat Samuel la bătrâneţe? 1 Samuel 8:1–3. Într-o oarecare măsură, cum a fost tratat el oarecum nedrept?

 1 Samuel 8:1 Când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. 2 Fiul său întâi născut se numea Ioel, şi al doilea Abia; ei erau judecători la Beer-Şeba. 3 Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui; ci se dădeau la lăcomie, luau mită şi călcau dreptatea.

„Învestit de puterea divină cu întreită autoritate de judecător, profet și preot, [Samuel] a lucrat cu zel neobosit și dezinteresat pentru binele poporu­lui său și națiunea prosperase sub conducerea sa înțeleaptă. Ordinea fusese restaurată, evlavia promovată și spiritul de nemulțumire fusese înfrânat pen­tru o vreme. Dar cu înaintarea în ani, profetul a fost forțat să împărtășească și cu alții grijile guvernării și el i-a numit pe cei doi fii ai săi în rolul de ajutoare ale sale. În timp ce Samuel a continuat datoriile slujbei sale la Rama, tinerii bărbați au fost repartizaţi la Beerșeba ca să împartă dreptatea pentru poporul de lângă granița de sud a țării.

Samuel își numise fiii în slujbă cu deplina învoire a poporului.” - Patriarhi și profeți, p. 604, cap. 59: Primul împărat al lui Israel.

„Poporul a văzut că fiii lui [Samuel] nu călcau pe urmele pașilor lui. Deși ei nu erau mârșavi, cum fuseseră copiii lui Eli, totuși ei era necinstiți și şovă­itori. În timp ce își ajutau tatăl în lucrarea lui dificilă, iubirea lor de câștig i-a condus să favorizeze cauza celor nedrepţi.” - Spiritul profeției, vol. 1, p. 353.

„Cazurile de abuz din popor nu au fost aduse înaintea lui Samuel. Dacă el ar fi știut de umblarea rea a fiilor lui, el i-ar fi îndepărtat fără ezitare; dar nu aceasta era ceea ce doreau petiționarii. Samuel a văzut că motivul lor real era nemulțumirea și mândria.” - Patriarhi și profeți, p. 604, cap. 59: Primul împărat al lui Israel.

b. În loc de a cere ca relele să fie corectate, ce a cerut poporul de la Samuel? Cum a acţionat el ca răspuns? 1 Samuel 8:4–6.

 1 Samuel 8:4 Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns şi au venit la Samuel la Rama. 5 Ei au zis: Iată că tu eşti bătrân, şi copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile. 6 Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau: Dă-ne un împărat ca să ne judece. Şi Samuel s-a rugat Domnului.

„Bătrânul profet a privit la cerere ca la o dezaprobare la adresa lui și un efort direct de a-l pune de-o parte. El nu și-a descoperit totuși sentimentele; el nu a rostit niciun reproș, ci a adus problema înaintea Domnului în rugăciune și a căutat sfat doar de la El.” - Ibid., p. 604, 605.69

 

Miercuri 28 martie

4. CINE VA FI ÎMPĂRATUL NOSTRU?

a. Cum i-a poruncit Domnul lui Samuel să răspundă la cererea po­porului pentru un împărat? De ce? 1 Samuel 8:7‚ 18.

 1 Samuel 8:7 Domnul a zis lui Samuel: Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. 18 Şi atunci veţi striga împotriva împăratului vostru pe care-l veţi alege, dar Domnul nu vă va asculta.

„Acei care disprețuiesc și resping pe slujitorul credincios al lui Dumnezeu ara­tă dispreț, nu doar față de om, ci și față de Stăpânul Care l-a trimis. Cuvântul lui Dumnezeu, mustrările și sfaturile Sale, sunt făcute nule; autoritatea Sa este cea pe care o resping.” - Patriarhi și profeți, p. 605, cap. 59: Primul împărat al lui Israel.

b. Ce principiu veșnic dorește Dumnezeu să luăm din această experiență, principiu explicat de profeţi mai târziu ? Osea 13:11; Ezechiel 14:3‚ 8.

 Osea 13:11 Ţi-am dat un împărat în mânia Mea, şi ţi-l iau în urgia Mea!

Ezechiel 14:3 Fiul omului, oamenii aceştia îşi poartă idolii în inimă, şi îşi pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire! Să Mă las Eu să fiu întrebat de ei? 8 Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului acestuia, îl voi face un semn şi de pomină, şi-l îl voi nimici cu desăvârşire din mijlocul poporului Meu. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul!

„Domnul prezisese, prin profeții Lui, că Israel avea să fie guvernat de un rege; dar nu rezultă de aici că această formă de guvernare era cea mai bună pentru ei sau după voia Sa... Când oamenii aleg să își urmeze propria lor cale, fără să caute sfat de la Dumnezeu sau în opoziție cu voința Sa descoperită, El le îndeplinește adesea dorințele, pentru ca, prin experiența amară care urmează, ei să poată fi conduși să realizeze nebunia lor și să se căiască de păcatele lor. Mândria și înțelepciunea omenească se vor dovedi o călăuză periculoasă. Ceea ce inima își dorește contrar voinței lui Dumnezeu se va descoperi în cele din urmă că este un blestem mai degrabă decât o binecuvântare.” - Ibid., p. 605, 606, cap. 59: Primul împărat al lui Israel.

c. După ce Saul, primul rege, a fost așezat pe tron, cum a căutat Dumnezeu cu îndurare să facă situația să fie cât mai bună? 1 Samuel 10:1, 6, 9; 15:17.

 1 Samuel 10:1 Samuel a luat sticluţa cu untdelemn, şi a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat, şi a zis: Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moştenirii Lui? 6 Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei, şi vei fi prefăcut într-alt om. 9 De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, şi toate semnele acestea s-au împlinit în aceeaşi zi. 

1Samuel 15:17 Samuel a zis: Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminţiilor lui Israel, şi nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel?

d. Ce a fost constrâns în cele din urmă Dumnezeu să facă primului împărat? De ce? 1 Samuel 13:14; 15:22, 23; Fapte 13:20‚ 22. Cum guvernează El poporul Lui de astăzi? Efeseni 4:11‚ 16.

 1 Samuel 13:14 dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul Şi-a ales un om după inima Lui, şi Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ţi poruncise Domnul.

1Samuel 15:22 Samuel a zis: Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 23 Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.

Fapte 13:20 După aceste lucruri le-a dat judecători, până la prorocul Samuel. 22 apoi l-a înlăturat, şi le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.

Efeseni 4:11 Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 16 Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

„Dumnezeu nu a stabilit nicio putere împărătească în Biserica Adventista de Ziua a Șaptea pentru a controla întregul corp sau pentru a controla vreo ramură a lucrării. El nu a lăsat ca povara conducerii să zacă asupra câtorva oameni. Responsabilitățile sunt distribuite între un număr mare de oameni competenți.” - Mărturii, vol. 8, p. 236, cap. Conducerea.

 

Joi 29 martie

5. O MOȘTENIRE DUMNEZEIASCĂ

a. Numiți una dintre cele mai triste zile din istoria lui Israel și explicați de ce a fost atât de sfâșietoare. 1 Samuel 25:1; Psalmi 116:15.

 1 Samuel 25:1 Samuel a murit. Tot Israelul s-a adunat şi l-a plâns, şi l-au îngropat în locuinţa lui la Rama. Atunci David s-a sculat şi s-a pogorât în pustia Paran.

Psalmi 116:15 Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El.

„Moartea lui Samuel a fost privită ca o pierdere ireparabilă pentru națiunea lui Israel. Un mare și bun profet și un judecător eminent a trecut la moarte și durerea poporului era profundă și sinceră...

Pe măsură ce poporul compara umblarea lui Saul cu cea a lui Samuel, ei au văzut ce greșeală au făcut dorind un împărat pentru a nu mai fi diferiți față de națiunile din jurul lor. Mulți priveau cu îngrijorare la starea societății, care devenea rapid contaminată de lipsa de religiozitate și de nelegiuire...

Națiunea pierduse pe cel ce fusese întemeietorul și conducătorul școlilor sacre, dar aceasta nu era totul. Ea îl pierduse pe cel la care poporul se obișnuise să meargă cu necazurile lor mari – pierduse pe unul care mijlocea în mod con­stant la Dumnezeu în favoarea celor mai bune interese ale poporului său. Mij­locirea lui Samuel le dăduse un sentiment de siguranță; pentru că ‘mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit’ (Iacov 5:16)...

Atunci când națiunea era măcinată de lupte interne, când sfatul temător de Dumnezeu al lui Samuel părea cea mai mare nevoie a lor, Dumnezeul l-a trecut la odihnă pe slujitorul lui în vârstă. Amare au fost gândurile poporului în timp ce priveau locul lui tăcut de odihnă și își aminteau nebunia lor în a-l respinge pe el drept conducător al lor; pentru că el era într-o legătură atât de apropiată cu Cerul, încât părea că leagă tot Israelul de tronul lui Iehova. Samu­el era cel care îi învățase să Îl iubească și să Îl asculte pe Dumnezeu.” - Patriarhi și profeți, p. 663, 664, cap. 65: Mărinimia lui David.

 

Vineri 30 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cum a început Samuel în mod înțelept perioada sa ca judecător al lui Israel?

2. Din ce anume se observă viziunea sa de a aduce pe termen lung lumină în viitorul națiunii lui Dumnezeu?

3. Atât Eli cât și Samuel au avut fii neascultători, dar care era diferența?

4. De ce este atât de important să ne predăm pe deplin voinței lui Dumnezeu atunci când ne rugăm?

5. De ce ar trebui să avem o apreciere mai profundă pentru conducă­tori asemănători lui Samuel71