Lecția 13. În întâmpinarea Mirelui

 „Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei...Pentru ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.” (Marcu 13:35, 36).

„Caracterul se dă pe față în timp de criză. Când vocea plină de seriozitate proclamă în miez de noapte: ‘Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare’ și fecioarele adormite se trezesc din somnolența lor, atunci se observă cine s-a pregătit pentru acest eveniment. Ambele părți au fost luate prin surprindere, numai că o parte era pregătită pentru această împrejurare critică, iar cealaltă parte a fost surprinsă nepregătită.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 412 (cap. 29, În întâmpinarea Mirelui).

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, pag. 405-421 (cap. 29, În întâmpinarea Mirelui).


Duminică 24 iunie

1. O PARABOLĂ PENTRU TIMPUL NOSTRU

a. Cu cine aseamănă Domnul împărăția cerurilor?

Matei 25:1, 2: „Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte.”

„Hristos și ucenicii Săi ședeau pe Muntele Măslinilor. Soarele dispăruse în spatele munților și umbrele serii învăluiau cerurile. În fața lor se vedea o casă lumi­nată strălucitor, ca pentru sărbătoare. Valurile de lumină se revărsau ori de câte ori se deschideau ușile și o mulțime de oameni așteptau în jur, semn că în curând avea să-și facă apariția un alai de nuntă…

Pe când Hristos privea la cei care așteptau venirea mirelui, El le-a spus ucenicilor pilda celor zece fecioare, ilustrând prin experiența acestora, experiența bisericii care va trăi chiar în timpul dinaintea celei de-a doua veniri a Sa.

Cele două clase de așteptători reprezintă două clase de credincioși care mărtu­risesc a-L aștepta pe Domnul lor. Ei sunt asemănați cu fecioarele, pentru că mărtu­risesc o credință curată.” - Parabolele Domnului Hristos, pag. 405, 406 (cap. 29, În întâmpinarea Mirelui)

b. Care era diferența dintre fecioarele înțelepte și cele nechibzuite?

Matei 25:3, 4: „Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untde­lemn în vase.”


Luni 25 iunie

2. NU DORMIȚI AȘA CUM FAC ALȚII

a. Ce le-a trezit pe fecioarele adormite?

Matei 25:5, 6: „Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!”

Cum a fost repetată experiența lor de către poporul lui Dumne­zeu în 1844?

„Prin zăbovirea mirelui este reprezentată trecerea timpului când Domnul a fost așteptat, dezamăgirea și aparenta întârziere. În acest timp de incertitudine, interesul ce­lor superficiali și cu inimile împărțite a început în curând să se clatine, iar eforturile lor să slăbească. Dar aceia a căror credință era întemeiată pe o cunoaștere personală a Bibliei, aveau picioarele pe stânca pe care valurile dezamăgirii nu o puteau clătina.” – Tragedia veacurilor, pag. 394 (cap. 22, Profeții împlinite).

b. Ce avertisment ne dă Dumnezeu cu privire la vremurile în care trăim?

Luca 21:36: „Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”

1 Petru 4:7: „Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii.”

„Tot ce trebuie să facem se pretează la ziua de astăzi. Astăzi trebuie să fim fideli credinței noastre. Astăzi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Astăzi trebuie să rezistăm ispitelor vrăjmașului și prin harul lui Hristos să ieșim biruitori. Așa vom veghea și vom aștepta venirea Domnului Hristos. În fiecare zi ar trebui să trăim ca și când am fi știut că aceasta ar fi ultima noastră zi pe pământ. Dacă am ști că Hristos ar veni mâine, nu am fi aglomerat ziua de astăzi cu toate cuvintele frumoase și toate faptele neegoiste pe care le-am putea face?” – In Heavenly Places, pag. 355.87

c. Ce putem face pentru a ne trezi din starea noastră de adormire?

Romani 13:11-14: „Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; ci îm­brăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.”

„Trebuie să ne rugăm mai mult, dacă vrem să facem progrese în viața divină. Când solia adevărului a fost vestită pentru prima dată, cât de mult ne rugam! Cât de des vocea mijlocirii s-a auzit în cameră, în hambar, în grădină sau în dumbravă! Adesea, petreceam ore în rugăciuni stăruitoare, doi sau trei laolaltă, cerând împlinirea făgăduinței; deseori, suspinul plânsului era auzit, apoi vocea mulțumirii și a cânte­cului de laudă. Acum, ziua Domnului este mai aproape decât atunci când am crezut prima dată și, de aceea, trebuie să fim mai doritori, mai zeloși și mai înflăcărați decât în acele zile de început. Primejdiile sunt mult mai mari acum decât atunci. Sufletele sunt mult mai împietrite. Avem nevoie să fim pătrunși de spiritul lui Hristos și nu trebuie să ne odihnim până când nu-l vom primi.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 161 (Puterea adevărului).


Marți 26 iunie

3. NEVOIA DE UNTDELEMN

a. Ce s-a întâmplat când fecioarele s-au trezit și s-au dus să-și pre­gătească lămpile?

Matei 25:7-9: „Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.”

„În parabolă, toate cele zece fecioare au ieșit în întâmpinarea mirelui. Toa­te aveau lămpi și vase pentru untdelemn. Pentru un timp nu s-a observat nicio diferență între ele. Tot așa i se întâmplă și bisericii care trăiește chiar înainte de a doua venire a lui Hristos. Toți au o cunoștință a Scripturilor. Toți au auzit solia despre apropiata revenire a lui Hristos și, plini de încredere, așteaptă apariția Lui. Dar, cum s-a ilustrat în parabolă, tot așa stau lucrurile și acum. Intervine un timp de așteptare, credința este pusă la probă și atunci când se aude strigarea: ‘Iată Mirele, ieșiți-I în întâmpinare’, mulți nu sunt gata. Ei nu au untdelemn în vase lor împreună cu lămpile lor. Ei sunt lipsiți de Duhul Sfânt.” - Parabolele Domnului Hristos, pag. 408 (cap. 29, În întâmpinarea Mirelui).

b. Ce se reprezintă prin lămpile și untdelemnul din parabolă?

Psalmii 119:105: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.”

Zaharia 4:1-6: „Îngerul care vorbea cu mine s-a întors şi m-a trezit ca pe un om pe care-l trezeşti din somnul lui. El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răs­puns: „M-am uitat, şi iată că este un sfeşnic cu totul de aur, şi deasupra lui, un vas cu untdelemn, şi pe el, şapte candele cu şapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului. Şi lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului, şi altul, la stânga lui.” Şi, luând iarăşi cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?” Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: „Lucrul aces­ta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor!”

Ce înseamnă să fii lipsit de Duhul Sfânt?

„Fără Duhul lui Dumnezeu, numai cunoașterea Cuvântului Său nu este de ni­ciun folos. Teoria adevărului, neînsoțită de Duhul Sfânt, nu poate reînviora sufletul și nici sfinți inima. Cineva poate fi familiarizat cu poruncile și făgăduințele Bibliei, dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu întipărește adevărul în inimă, caracterul nu va fi transformat.” – Ibid. (cap. 29, În întâmpinarea Mirelui)

c. Cum ați descrie astăzi fecioarele nechibzuite?

2 Timotei 3:5: „având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.”

Apocalipsa 3:17: „Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol.”

„Cei reprezentați prin fecioarele nechibzuite nu sunt ipocriți. Ei au considerație față de adevăr, l-au apărat și l-au susținut. Unii ca aceștia se simt atrași către cei care cred adevărul, dar nu s-au supus cu totul lucrării Duhului Sfânt. Ei n-au căzut pe Stânca, Isus Hristos, și n-au lăsat ca firea lor cea veche să fie sfărâmată... Ei nu cunosc pe Dumnezeu. N-au studiat caracterul Lui, n-au avut comuniunea cu El; deci, ei nu știu cum să se încreadă în El, cum să privească la El și să trăiască. Slu­jirea lor înaintea lui Dumnezeu degenerează în formalism.” – Ibid., pag. 411 (cap. 29, În întâmpinarea Mirelui).


Miercuri 27 iunie

4. CĂUTÂND SCUZE PENTRU DEFICIENȚELE NOASTRE

a. Ce s-a întâmplat în timp ce fecioarele nechibzuite s-au despărțit de fecioarele înțelepte, cu scopul de a cumpăra untdelemn pen­tru lămpile lor?

Matei 25:10: „Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa.”

„În noaptea istoriei acestui pământ, cele zece fecioare așteaptă. Toate mărturi­sesc a fi creștine. Toate au o chemare, un nume, o candelă și toate susțin că sunt în slujba lui Dumnezeu. Aparent, toate așteaptă venirea lui Hristos. Dar cinci dintre ele nu sunt pregătite. Aceste cinci fecioare se vor găsi surprinse și, îngrozite, în afara sălii de ospăț.” - Parabolele Domnului Hristos, pag. 412 (cap. 29, În întâm­pinarea Mirelui).

„Nu putem fi gata să-L întâmpinăm pe Domnul, trezindu-ne atunci când se aude strigarea: ‘Iată Mirele’, și abia atunci să ne strângem lămpile noastre goale, pentru a le umple. Noi nu putem să-L ținem pe Domnul Hristos în afara vieții noas­tre de aici, de pe pământ, și totuși să fim potriviți pentru compania Sa în ceruri.” – Ibid., pag. 413 (cap. 29, În întâmpinarea Mirelui).

b. Ce au cerut fecioarele nechibzuite Domnului nunții ca să facă?

Matei 25:11, 12: „Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun că nu vă cunosc!”

c. Adesea, cum reacționăm când Îl dezamăgim pe Dumnezeu, în loc să ne recunoaștem păcatele și greșelile? Ce a făcut Saul și care a fost răspunsul lui Samuel?

1 Samuel 15:18-22: „Domnul te trimisese, zicând: „Du-te şi nimiceşte cu desăvârşire pe păcătoşii aceia, pe amaleciţi; războieşte-te cu ei până îi vei nimici.” Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?” Saul a răspuns lui Samuel: „Am ascultat glasul Domnului şi m-am dus în calea pe care mă tri­mitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, şi am nimicit cu de­săvârşire pe amaleciţi; dar poporul a luat din pradă oi şi boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârşire, ca să le jertfească Domnului Dumne­zeului tău la Ghilgal.” Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbe­cilor.”

„Nu avem timp pentru a găsi scuze și a da vina pe alții pentru căderile noastre; acum nu este timpul să ne măgulim sufletele că, dacă circumstanțele ar fi fost mai favorabile, cât de bine sau cât de ușor [ar fi] pentru noi să facem lucrările lui Dum­nezeu. Trebuie să spunem chiar și celor care își mărturisesc credința în Hristos, că trebuie să înceteze să-L ofenseze pe Dumnezeu prin scuze păcătoase.

Isus a luat măsuri pentru orice situație de urgență. Dacă ei vor merge pe unde El arată calea, El le va netezi cărările. El, cu experiența Sa, va crea o atmosferă pentru suflet. El închide ușa și aduce sufletul neajutorat într-o izolare alături de Dumnezeu, iar acesta va uita de toate și de toți, în afară de Dumnezeu. Satan îi va vorbi, dar strigați cu tărie către Dumnezeu, și El va împinge înapoi umbra diabolică a lui Satan. Cu inimile smerite, supuse și mulțumitoare ei vor ieși, spunând: ‘Îndurarea Ta m-a făcut mare.’” – Manuscript Releases, vol. 12, pag. 336.


Joi 28 iunie

5. APELUL PENTRU ASTĂZI

a. Ce chemare are Dumnezeu pentru noi astăzi? Ce făgăduință face El, împreună cu această chemare?

Maleahi 3:7 (u.p.): „Întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor. Dar voi întrebaţi: „În ce trebuie să ne întoarcem?”

Isaia 44:22: „Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor, şi păcatele, ca o ceaţă: în­toarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.”

Isaia 55:7: „Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumneze­ul nostru care nu oboseşte iertând.”

„O, dragostea, dragostea minunată a lui Dumnezeu! După toate păcatele și încropeala noastră, El spune: ‘Întoarceți-vă la Mine și Mă voi întoarce și Eu la voi, și vă voi ierta toate abaterile.’” - Înalta noastră chemare, pag. 352.

„Cei care Îl vor căuta acum pe Domnul cu sinceritate, umilindu-și inimile îna­intea Lui și părăsindu-și păcatele, vor fi capabili, prin sfințirea adevărului, să se unească cu membrii familiei regale și Îl vor vedea pe Împărat în splendoarea Sa.” - This Day With God, pag. 248. 

b. Pe măsură ce ascultăm chemarea, ce solie ne oferă El să procla­măm lumii?

Isaia 40:9: „Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui Iuda: „Iată Dumnezeul vos­tru!”

„Ultimele raze ale luminii harului, ultima solie de har care trebuie să fie vestită lumii, este o descoperire a caracterului iubirii Sale. Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea pe față slava Sa. În propria lor viață și în propriul lor caracter, ei trebuie să dezvăluie ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei.

Lumina Soarelui Neprihănirii trebuie să strălucească prin fapte bune — prin cuvinte ale adevărului și fapte de sfințenie.” - Parabolele Domnului Hristos, pag. 415, 416 (cap. 29, În întâmpinarea Mirelui).


Vineri 29 iunie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Cine este reprezentat de către cele două clase de fecioare, și de ce sunt numite fecioare?

2. Ce putem face în această perioadă de așteptare și veghere ca să ne pre­gătim pentru revenirea apropiată lui Isus?

3. Ce lucrare face Duhul Sfânt în viața celor care sunt ca fecioarele înțelepte?

4. În loc să dăm vina pe împrejurări pentru defectele noastre de caracter, ce putem face în schimb?

5. Cum ne poate folosi Dumnezeu, pentru a da lumii ultima solie de har?