Lecția 3. Învățătorul ceresc

„Cine a îndrumat Duhul Domnului sau cine L-a învățat în calitate de sfătuitor al Lui?” (Isaia 40:13, engl.).

„Duhul Sfânt, reprezentantul lui Hristos pe pământ, este instaurat și proslăvit ca învățător și ghid ceresc trimis în această lume de Domnul la înălțarea Lui, pentru a face real în inimile și viețile oamenilor tot ce El a făcut posibil prin moartea Lui pe cruce.” – Life Sketches, p. 472.

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, p. 124-134 (cap. 11, Lucruri noi şi vechi).


Duminică 14 octombrie

1. ÎNVĂȚĂTORUL ADEVĂRULUI

a. Cum a fost Duhul Sfânt un învățător al adevărului în timpurile Vechiului Testament? Proverbele 1:23.

Proverbele 1:23: „Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele…”

b. Cine a spus Neemia că a fost instructorul poporului lui Dumnezeu după ce au părăsit Egiptul? Neemia 9:20. Cum lucrează Duhul în decursul istoriei?

Neemia 9:20: „Le-ai dat Duhul Tău cel bun ca să-i facă înţelepţi; n-ai îndepărtat mana Ta de la gura lor şi le-ai dat apă să-şi potolească setea.”

„De la început Dumnezeu a lucrat prin Duhul Lui cel Sfânt prin intermediul agenților omenești pentru îndeplinirea scopului Său în favoarea rasei căzute. Acesta a fost evident în viețile patriarhilor. ... Și în zilele apostolilor, El a lucrat din răsputeri pentru biserica Lui prin intermediul Duhului Sfânt. Aceeași putere care a susținut patriarhii, care le-a dat credință și curaj lui Caleb și Iosua și care a făcut eficientă lucrarea bisericii apostolice, i-a susținut pe copiii credincioși ai lui Dumnezeu în fiecare veac succesiv. Prin puterea Duhului Sfânt, creștinii valdenzi au ajutat la pregătirea căii Reformei în timpul Evului Mediu Întunecat. Aceeași putere a fost cea care a încununat cu succes eforturile nobililor bărbați și femei care au fost pionieri ai căii pentru instituirea misiunilor moderne și pentru traducerea Bibliei în limbile și dialectele tuturor națiunilor și popoarelor.” – Istoria faptelor apostolilor, p. 53 (cap. 5, Darul Duhului Sfânt).


Luni 15 octombrie

2. DEASUPRA ÎNȚELEPCIUNII OMENEȘTI

a. Ce contrast a evidențiat apostolul Pavel între înțelepciunea lumii și înțelepciunea Duhului Sfânt? 1 Corinteni 2:12-14.

1 Corinteni 2:12-14: „Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.”

„Inspirația divină adresează multe întrebări la care cel mai profund erudit nu poate să răspundă. Aceste întrebări nu au fost puse pentru ca noi să răspundem la ele, ci pentru ca ele să ne atragă atenția la tainele adânci ale lui Dumnezeu și pentru a ne învăța că înțelepciunea noastră este limitată; că în ceea ce ne înconjoară în viața noastră zilnică există multe lucruri dincolo de înțelegerea minților noastre finite; că judecata și scopurile lui Dumnezeu sunt peste puterea de a fi descoperite. Înțelepciunea Lui este de nepătruns. Scepticii refuză să creadă în Dumnezeu pentru că nu pot înțelege cu mințile lor finite puterea prin care El Se descoperă oamenilor. Dar Dumnezeu trebuie recunoscut mai mult din ceea ce El nu ne dezvăluie despre Sine, decât din ceea ce este deschis înțelegerii noastre limitate. Atât în revelația divină, cât și în natură, Dumnezeu a dat oamenilor taine care să le impună credință.” – Mărturii, vol. 8, p. 261 (secţiunea 5, subcap. Taine ale Puterii Divine).

b. Cum folosește Dumnezeu Duhul Sfânt în descoperirea adevărului față de noi? 1 Corinteni 2:6, 7, 9, 10. Cum arătăm că ascultăm de Învățătorul nostru?

1 Corinteni 2:6, 7, 9, 10: „Totuşi ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârşiţi este o înţelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia, care vor fi nimiciţi. Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci... (9) Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (10) Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.”

„Prin Scriptură Duhul Sfânt vorbește minții și imprimă adevărul în inimă. În acest mod El demască erorile și le îndepărtează din suflet. Prin Duhul adevărului, lucrând prin Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos Își supune poporul Său ales.” – Hristos, Lumina lumii, p. 671 (cap. 73, Să nu vi se tulbure inima).

„Cereți-I lui Dumnezeu să vă descopere lumina și adevărul prin Duhul Lui cel Sfânt, pentru ca să înțelegeți ce citiți din Cuvântul Său. Când, după înălțare, Hristos mergea cu ucenicii la Emaus, El le-a deschis înțelegerea ca să poată pricepe Scripturile. Același Învățător divin va ilumina înțelegerea noastră, dacă ținem ferestrele inimii deschise spre cer și închise spre pământ. Misiunea Duhului Sfânt este de a aduce toate lucrurile în memoria noastră și de a ne ghida în tot adevărul.” – That I May Know Him, p. 202.

„Nu vă umpleți mințile cu așa multe lucruri care sunt ieftine și nesatisfăcătoare. În Cuvântul lui Dumnezeu este expus în fața voastră cel mai bogat ospăț. Masa Domnului, aprovizionată din abundență, este cea din care puteți mânca și puteți fi satisfăcuți.” – Ibid., p. 201.


Marți 16 octombrie

3. CUNOSCÂND LUCRURILE LUI DUMNEZEU

a. Cât de profunde sunt cunoștința și înțelepciunea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt? Matei 10:29-31; Romani 11:33-36.

Matei 10:29-31: „Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.”

Romani 11:33-36: „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.”

„Când în Ziua Cincizecimii Duhul Sfânt a fost revărsat asupra ucenicilor, ei au înțeles adevărurile despre care Hristos vorbise în parabole. Învățăturile care fuseseră taine pentru ei au fost clarificate. Înțelegerea care a venit asupra lor prin revărsarea Duhului, i-a determinat să se rușineze de teoriile lor imaginare. Supozițiile și interpretările lor erau nebunești în comparație cu înțelepciunea lucrurilor cerești pe care au primit-o acum. Ei erau conduși de Duhul și lumina strălucea în priceperea lor cândva întunecată.” – Mărturii, vol. 8, p. 267 (secţiunea 5, subcap. Revelaţia lui Dumnezeu prezentată de Hristos ucenicilor).

b. Ce lucruri, pe care omul nu le poate ști de la sine, sunt cunoscute de Duhul? 1 Corinteni 2:11, 16.

1 Corinteni 2:11, 16: „În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu... Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos.”

„Dumnezeu urmărește ca adevărurile Cuvântului Său să fie continuu desfăşurate înaintea poporului Său chiar și în această viață. Există o singură cale prin care poate fi obținută această cunoștință. Putem ajunge la o cunoștință a Cuvântului lui Dumnezeu doar prin iluminarea oferită de acel Duh prin care a fost dat Cuvântul.” – Calea către Hristos, p. 109 (cap. 12, Ce să facem cu îndoiala).

c. Ce trebuie să facem întotdeauna înainte de a studia Biblia? Psalmii 119:18.

Psalmii 119:18: „Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!”

„Biblia nu trebuie studiată niciodată fără rugăciune. Doar Duhul Sfânt poate să ne determine să simțim importanța acelor lucruri simplu de înțeles sau să ne ferească de denaturarea adevărurilor care sunt dificil de înțeles. Misiunea îngerilor cerești este de a pregăti inima în așa fel încât să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să fim fascinați de frumusețea lui, sfătuiți prin avertizările sale sau animați și întăriți prin făgăduințele sale. Trebuie să facem din cererea psalmistului propria noastră cerere: ‚Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!’ (Psalmii 119:18). Ispitele par adesea irezistibile pentru că, prin neglijarea rugăciunii și studiului Bibliei, cei ispitiți nu-și pot aminti prompt făgăduințele lui Dumnezeu și nu-l pot înfrunta pe Satan cu armele Scripturii.” – Marea luptă, p. 599, 600 (cap. 37, Scripturile-apărarea noastră).


Miercuri 17 octombrie

4. UN ÎNVĂȚĂTOR ADEVĂRAT

a. Care sunt calificările unui adevărat învățător? Ioan 7:18; Matei 7:15-20.

Ioan 7:18: „Cine vorbeşte de la sine caută slava lui însuşi; dar cine caută slava Celui ce L-a trimis, Acela este adevărat, şi în El nu este strâmbătate.”

Matei 7:15-20: „Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte.

„De data aceasta [Isus] a oferit un test prin care învățătorul adevărat poate fi deosebit de cel înșelător: `Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este nicio nelegiuire.`

(Ioan 7:18, R.V.) Cel care urmărește slava lui însuși vorbește doar de la sine. Spiritul egoismului îi demască originea.” – Hristos, Lumina lumii, p. 456 (cap. 50, Între curse).

b. Cum a îndeplinit Isus aceste cerințe? Ioan 7:16; 8:50; 14:10; Evrei 5:5 (prima parte).

Ioan 7:16: „Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.”

Ioan 8:50: „Eu nu caut slava Mea; este Unul care o caută şi care judecă.”

Ioan 14:10: „Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.”

Evrei 5:5 p.p.: „Tot aşa, şi Hristos nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot...”

„Hristos urmărea slava lui Dumnezeu. El rostea cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta a fost dovada autorității Sale ca învățător al adevărului.” – Ibid.

„Nu este planul lui Dumnezeu ca lumina voastră să strălucească în aşa mod, încât faptele sau cuvintele voastre bune să atragă laudele oamenilor către voi; ci pentru ca Autorul tuturor bunurilor să fie slăvit și înălțat. În viața Lui, Isus a oferit oamenilor un model de caracter... El a declarat: `Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui!` Dacă am avea acest devotament faţă de lucrarea lui Dumnezeu, împlinind-o doar în scopul slavei Lui, am fi capabili să afirmăm împreună cu Hristos: `Eu nu caut slava Mea.` Viața Lui a fost plină de fapte bune și este datoria noastră să trăim așa cum a trăit marele nostru Exemplu.” – Asemenea lui Hristos, p. 41 (cap. 27, Isus a oferit un model de caracter).

c. Cum aduce slavă Duhul Sfânt? Cum demonstrează aceasta că Duhul Sfânt este distinct ca persoană de Hristos? Ioan 16:13, 14.

Ioan 16:13, 14: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.”

„Duhul Sfânt Îl înalță și Îl slăvește pe Mântuitorul. Este responsabilitatea Lui aceea de a-L prezenta pe Hristos, curăția neprihănirii Sale și măreața mântuire pe care o avem prin El.” – Christian Education, p. 59.

„Duhul caută constant să îndrepte atenția oamenilor spre marea jertfă care a fost făcută pe crucea Calvarului, să descopere lumii dragostea lui Dumnezeu și să dezvăluie sufletului convins lucrurile prețioase ale Scripturilor.” – Istoria faptelor apostolilor, p. 52 (cap. Darul Duhului).


Joi 18 octombrie

5. UN ÎNDRUMĂTOR MÂNGÂIETOR

a. Deși Mângâietorul este distinct ca persoană de Hristos, pe cine reprezintă El pe pământ? Ioan 14:18, 21; 15:26. Când în mod special?

Ioan 14:18, 21: „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi... (21) Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.”

Ioan 15:26: „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.”

„Când poporul lui Dumnezeu cercetează Scripturile cu dorința de a ști adevărul, Isus este prezent în persoana reprezentantului Său, Duhul Sfânt, însuflețind inimile celor umili și pocăiți.” – Manuscript Releases, vol. 12, p. 145.

„Când cercetați Scripturile, Duhul Sfânt este lângă voi, personificându-L pe Isus Hristos.” – Ye Shall Receive Power, p. 328.

b. Cât de mult ne va învăța Îndrumătorul nostru ceresc și care va fi rezultatul unei astfel de învățături? Ioan 14:26.

Ioan 14:26: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”

„Duhul Sfânt ne-a fost dat ca ajutor în studiul Bibliei. Isus a promis: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26). Când Biblia este făcută cartea de studiu, prin implorare serioasă pentru îndrumarea Duhului și predare deplină a inimii pentru a fi sfințită prin adevăr, tot ceea ce a promis Hristos se va împlini. Rezultatul unui astfel de studiu biblic va consta în minți bine echilibrate. Înțelegerea va fi impulsionată, sensibilitățile vor fi trezite. Conștiința va deveni sensibilă; afecțiunile și sentimentele vor fi curățite; se va crea o atmosferă morală mai bună; se va oferi o nouă putere pentru a rezista ispitei.” – Sfaturi pentru părinți, învățători și studenți, p. 357 (cap. 51, Duhul Sfânt în Şcolile noastre).


Vineri 19 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Dați exemple despre modul în care Duhul Sfânt a ajutat poporul lui Dumnezeu în trecut.

2. Cum ne ajută Duhul Sfânt să învățăm ce este adevărul?

3. Cum a fost schimbat modul de înțelegere al ucenicilor cu privire la adevăr, după revărsarea Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii?

4. Cum îndeplinește Duhul Sfânt exigențele de a fi un Învățător adevărat?

5. Ce atitudine este esențială în dreptul tău, dacă ești condus de Duhul