Lecţia 3. Neghina dintre grâu

 „Isus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: ‘Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui.’” (Ma­tei 13:24).

„Mulți vor fi în ceruri, despre care vecinii lor gândeau că niciodată nu vor ajunge acolo. Omul judecă după ceea ce izbește privirea, dar Dumne­zeu judecă inima. Neghina și grâul vor crește împreună până la seceriș; iar secerișul este încheierea timpului de har.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 71 (cap. 4, Neghina).

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, pag. 70-75 (cap. 4, Neghina)


Duminică 15 aprilie

1. LUCRAREA LUI DUMNEZEU

a. Unde a fost semănată sămânța cea bună?

Matei 13:24: Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia ceru-rilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui.

„‘Țarina’ a spus Domnul Hristos, ‘este lumea’ (Matei 13:38). Dar noi trebuie să înțelegem aceasta ca simbolizând biserica lui Hristos din lume. Parabola aceas­ta este o descriere a Împărăției lui Dumnezeu și a lucrării Sale pentru mântuirea oamenilor, iar această lucrare este adusă la îndeplinire prin biserică. Este adevă­rat că Duhul Sfânt este prezent în lumea întreagă; pretutindeni El lucrează asupra inimilor oamenilor, dar în biserică este locul unde noi trebuie să creștem, să ne maturizăm pentru grânarul lui Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 70 (cap. 4, Neghina).

b. Care este obiectul celei mai mari atenții a lui Dumnezeu în această lume?

Zaharia 2:8 (u.p.): „căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochi lor Lui.”

Efeseni 5:25: „...cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea.”

„Mărturisesc înaintea fraților și surorilor mele că biserica lui Hristos, așa slabă și cu defecte cum poate fi ea, este singurul obiect de pe pământ asupra căruia se îndreaptă atenția și grija Sa supremă. Deși invitația de a veni la El și de a fi mântuiți se adresează întregii lumi, Dumnezeu își însărcinează îngerii pentru a asigura aju­torul divin fiecărui suflet care vine la El, pocăit și plin de regrete și El Se află personal în mijlocul bisericii Sale, prin Duhul Sfânt.” – Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, pag. 15 (cap. 1, Biserica lui Hristos).


Luni 16 aprilie

2. ÎMPIEDICÂND LUCRAREA VRĂJMAȘULUI

a. Cine altcineva este implicat în lucrarea de semănare și ce seamă­nă acesta?

Matei 13:38, 39: „Ţarina este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; ne­ghina sunt fiii celui rău. Vrăjmaşul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii.”

„Neghina reprezintă clasa care este rodul sau întruchiparea rătăcirii și a principii­lor false. ‘Vrăjmașul, care a semănat-o, este Diavolul’ (Matei 13:39). Nici Dumnezeu și nici îngerii n-au semănat vreodată o sămânță care să aibă ca rod, neghină. Aceasta este totdeauna semănată de Satana, vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului.” – Para­bolele Domnului Hristos, pag. 71 (cap. 4, Neghina).

„În timp ce Domnul aduce în biserică oameni cu adevărat convertiți, Satana aduce în același timp printre ei persoane neconvertite. În timp ce Hristos seamănă sămânța cea bună, Satana seamănă neghina. Membrii bisericii sunt supuși neîn­cetat la două influențe opuse. O influență lucrează pentru purificarea bisericii, iar cealaltă pentru coruperea poporului lui Dumnezeu.” – Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, pag. 46 (cap. 1, Biserica lui Hristos).

b. Când lucra vrăjmașul, în parabolă?

Matei 13:25: „Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semă­nat neghină între grâu şi a plecat.”

Ce putem învăța din acest lucru?

„Când este rostit cuvântul, trebuie să nu uitați, fraților, că auziți vocea lui Dum­nezeu prin slujitorul Său, delegat pentru acest lucru. Ascultați cu atenție. Nu adormiți nici chiar pentru o clipă, pentru că prin această somnolență puteți pierde chiar acele cuvinte de care aveți nevoie cel mai mult, chiar acele cuvinte care, dacă sunt ascul­tate, vor salva picioarele voastre pentru a nu rătăci pe cărări greșite. Uneori, tinerii și tinerele au așa de puțin respect pentru Casa de rugăciune a lui Dumnezeu, încât vorbesc continuu unul cu altul în timpul predicii. Dacă ar putea să-i vadă pe îngerii lui Dumnezeu privind la ei și înregistrând comportarea lor, ar fi cuprinși de rușine și de dezgust față de ei înșiși. Dumnezeu dorește ascultători atenți. Satana a semănat neghina în timp ce oamenii dormeau.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 493 (Purtarea în casa lui Dumnezeu). 

c. Cum ar fi putut fi împiedicată lucrarea sa?

1 Tesaloniceni 5:5-8: „Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu sun­tem ai nopţii, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; şi, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbră­căm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântu­irii.”

„Dacă vigilența și credincioșia ar fi fost păstrate, dacă nu ar fi dormit și nu ar fi fost nimeni neglijent, vrăjmașul nu ar fi avut ocazia atât de prielnică de a semăna neghină în grâu. Satana nu doarme niciodată. El veghează și nu pierde nicio ocazie de a-și pune agenții să răspândească eroarea, găsind un sol fertil în multe inimi nesfințite.” – Ibid., vol. 3, pag. 113 (Lucrarea printre comunități).


Marţi 17 aprilie

3. GRÂUL ȘI NEGHINA AMESTECATE

a. Ce au observat slujitorii când s-a format spicul?

Matei 13:26: „Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina.”

Ce și-au propus ei să facă pentru a păstra puritatea recoltei?

Matei 13: 27, 28: „Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: „Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are, dar, neghină?” El le-a răs­puns: „Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.” Şi robii i-au zis: „Vrei, dar, să mergem s-o smulgem?”

„Slujitorii lui Hristos sunt foarte mâhniți când văd că, în biserică, credincioșii cei adevărați și cei falși sunt amestecați laolaltă. Ei doresc să facă ceva pentru a curați biserica. Ca și slujitorii gospodarului din pildă, ei sunt gata să smulgă neghi­na.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 71 (cap. 4, Neghina).

b. Care a fost directiva Învățătorului cu privire la neghină? De ce?

Matei 13:29, 30: „„Nu”, le-a zis el, „ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea. Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: „Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grâna­rul meu.”

„După cum neghina își are rădăcinile întrețesute cu ale grâului cel bun, tot așa frații cei falși din Biserică pot fi foarte strâns legați cu adevărații ucenici. Adevă­ratul caracter al acestor pretinși credincioși nu este dat pe față în mod deplin. Dacă unii ca aceștia ar fi îndepărtați din biserică, alții, care ar fi putut să rămână stator­nici, s-ar putea zdruncina și ei.” – Ibid., pag. 72 (cap. 4, Neghina).21

 „În mila și îndelunga Sa răbdare, Dumnezeu îi îngăduie cu toleranță pe cei perverși și chiar pe cei cu inima nesinceră. Printre apostolii aleși ai lui Hristos a fost și trădătorul Iuda. Atunci să existe motiv de surprindere sau descurajare că sunt și unii vicleni printre lucrătorii Săi de astăzi? Dacă Acela care citește inimile l-a îngăduit pe cel despre care știa că este trădătorul Său, cu ce răbdare ar trebui să-i îngăduim noi pe cei greșiți!” – Divina vindecare, pag. 493 (Nevoia lucrătorului).

c. De ce nu poate fi folosită instrucțiunea Învățătorului pentru a jus­tifica tolerarea păcătoșilor pe față în biserică?

Matei 18:17: „Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.”

1 Corinteni 5:6, 11, 13: „Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dos-peşte toată plămădeala?... Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau în­chinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi... Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela.”

„Ca oameni ce mărturisim a fi reformatori, prețuind cele mai solemne și purificatoare adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu, noi trebuie să înălțăm standardul mult mai sus decât este astăzi. Păcatul și păcătoșii din biserică tre­buie să fie imediat tratați, ca să nu fie contaminați și alții. Adevărul și puritatea cer să facem o lucrare desăvârșită de curățire a taberei de Acani. Cei în poziții de răspundere să nu tolereze păcatul într-un frate. Arătați-i că el trebuie fie să-și părăsească păcatele, sau altfel să fie despărțit de biserică.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 147 (Agenți ai lui Satana)


Miercuri 18 aprilie

4. ÎN BISERICĂ

a. Cum este simbolizată lucrarea de separare a grâului de neghină?

Ezechiel 9:2-4: „Şi iată că au venit şase oameni de pe drumul porţii de sus, dinspre miazănoapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in şi cu o călimară la brâu. Au venit şi s-au aşezat lângă altarul de aramă. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era şi s-a îndreptat spre pragul Casei; şi el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in şi care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi gem din pricina tuturor urâciu­nilor care se săvârşesc acolo”.”

Când începe această lucrare?

Apocalipsa 14:9-13: „Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas 22 tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat nea­mestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoa­nei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei! Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Şi am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: Ferice de acum încolo de morţii care mor în Dom­nul!” „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”

„Apoi am văzut cel de-al treilea înger. Îngerul meu însoțitor a spus: ‘Înfricoșătoare este lucrarea lui. Teribilă îi este misiunea. El este îngerul care urmează să despartă grâul de neghină și să sigileze — sau să lege — snopii de grâu pentru hambarul ceresc. Aceste lucruri ar trebui să ocupe cu totul mintea și să angajeze întreaga atenție.’” – Scrieri tim­purii, pag. 118 (Credincioșia în întâlnirile de părtășie).

„Timpul judecății este o perioada foarte solemnă, când Domnul îi adună pe cei care sunt ai Săi din mijlocul celor ce reprezintă neghina. Atunci, membrii din aceeași familie vor fi despărțiți. Cei drepți vor primi un semn.” – Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, pag. 234 (cap. 9, Lucrători conduși de Dumnezeu).

„Îngerul trebuie să aplice un semn pe fruntea tuturor acelora care sunt despărțiți de păcat și păcătoși, iar acestuia îi va urma îngerul nimicitor, care va trece să nimicească cu desăvârșire atât pe cei bătrâni, cât și pe cei tineri [n.tr. care nu vor avea acel semn].” – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 505 (Educația copiilor noștri).

b. De ce Dumnezeu este singurul în măsură să judece pe cei care nu sunt niște păcătoși pe față?

Psalmii 7:9 (partea a doua): „Tu, care cercetezi inimile şi rărunchii, Dumne­zeule drept!”

Psalmii 44:21: „n-ar şti Dumnezeu lucrul acesta, El, care cunoaşte tainele inimii?”

Proverbele 21:2: „Omul socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul.”

„Dacă am încerca să smulgem din biserică pe aceia care presupunem că sunt creștini falși, cu siguranță că vom face greșeli. Deseori se întâmplă ca noi să nu mai vedem nicio nădejde de îndreptare tocmai la aceia pe care Domnul Hristos îi atrage la Sine. Dacă am proceda cu aceste suflete potrivit cu judecata noastră nedesăvârșită, atunci le-am spulbera poate și ultima speranță. Mulți dintre cei care gândesc despre ei că sunt creștini, vor fi găsiți cu lipsă în cele din urmă.” – Para­bolele Domnului Hristos, pag. 71 (cap. 4, Neghina).23

c. Ce dovezi arată că destinul fiecărei clase este stabilit înainte de încheierea perioadei de probă?

Apocalipsa 22:11: „Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este în­tinat să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai depar­te fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe!”

„Nu va exista niciun timp când toți cei răi se vor întoarce la Dumnezeu. Grâul și neghina vor crește laolaltă până la timpul secerișului…

Când lucrarea Evangheliei s-a încheiat, urmează imediat lucrarea de despărțire între ceea ce este bun și ceea ce este rău, și destinul fiecărei clase este hotărât pentru totdeauna.” – Ibid., pag. 123 (cap. 10, Năvodul)


Joi 19 aprilie

5. ÎN LUME

a. Cu ce scop se va afla grâul printre neghină în această lume, până la sfârșit?

1 Petru 2:9 (u.p.): „ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.”

„Ziua este foarte aproape când cei neprihăniți vor fi strânși asemenea grâului prețios în snopi pentru grânarul ceresc, în timp ce nelegiuiții vor fi asemenea neghinei, strânși pentru focul ultimei și marii zi a lui Dumnezeu. Dar grâul și neghina ‘cresc îm­preună până la seceriș’ (Matei 13:30). În îndeplinirea îndatoririlor vieții, cei neprihăniți vor fi, până în final, împreună cu cei nelegiuiți. Copiii luminii sunt răspândiți printre copiii întunericului, pentru ca deosebirea să poată fi văzută de toți. În felul acesta, copiii lui Dumnezeu sunt chemați ‘să vestească puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată’ (1 Petru 2:9).” – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 100 (Ziua Domnului este aproape).

b. Ce mare separare va avea loc în cele din urmă?

Matei 13:40-43: „Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvâr­şesc fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă.”

Matei 15:13: „Drept răspuns, El le-a zis: „Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină.”

Matei 24:31: „El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.”24

Ce sărbătoare din Vechiul Testament indica spre acest timp?

Leviticul 23:34: „„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „În a cincispreze­cea zi a acestei a şaptea luni, va fi sărbătoarea Corturilor în cinstea Domnu­lui, timp de şapte zile.”

„Sărbătoarea corturilor nu era numai o sărbătoare comemorativă, ci era și pre­închipuitoare. Nu numai că arăta spre trecut, la trecerea prin pustie, ci, ca sărbă­toare a recoltei, preînchipuia și strângerea roadelor pământului și îndrepta privirea către ziua cea mare a recoltei sfârșitului, când Domnul secerișului îi va trimite pe secerătorii Săi pentru a strânge în snopi neghina, ca să fie arsă, și pentru a aduna grâul în grânarul Său. Atunci vor fi distruși toți nelegiuiții.” – Patriarhi și profeți, pag. 541 (cap. 52, Sărbătorile anuale).


Vineri 20 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Unde ar trebui să creștem în credința noastră, și cum ne trimite Dumne­zeu ajutor?

2. Cum îl poți împiedica pe Satana să semene neghină în inima ta, atunci când te afli la biserică?

3. De ce ar trebui să fim îndelung răbdători cu frații și surorile noastre?

4. De ce nu-i putem dezrădăcina din biserică pe aceia despre care credem că sunt neghină?

5. Care este scopul pentru care copiii luminii sunt împrăștiați printre copi­ii 25