Lecția 4. Judecând rațional pentru neprihănire

„Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna.” (Isaia 1:18).

„[Isus] cunoaște păcatele oamenilor, El știe toate faptele lor și citește toate motivele lor secrete; cu toate acestea nu se îndepărtează de ei în nelegiuirea lor. El pledează și oferă argumente raționale păcătosului și într-un anume sens – acela că El Însuși poartă slăbiciunea omenirii – El se pune pe Sine pe același nivel cu acesta.” – 4 T., pg. 294 engl. (cap. Experiență și activități).

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pg. 23-41 (cap. Pocăința și cap. Mărturisirea păcatelor)

Duminică 17 iulie
1. DISPONIBILITATEA INIMII

a. Recent curățit, după viziunea despre sanctuarul ceresc, care a fost răspunsul lui Isaia la chemarea lui Dumnezeu? Isaia 6:8-10.

„Profetul [Isaia] a fost încurajat pentru lucrarea care îi stătea în față. Amintirea viziunii [templului din ceruri] a fost purtată de-a lungul misiunii sale îndelungate și anevoioase.” – 5 T., pg. 751 (cap. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru lucrarea Sa).

b. Cum ar trebui să răspundem și noi chemării lui Dumnezeu din zilele noastre? Evrei 3:12-15.

„Îngerii cerești așteaptă de mult agenții umani – membri ai bisericii – pentru a coopera cu ei în marea lucrare care trebuie făcută. Ei vă așteaptă pe voi.” – Ibid., vol 9, pg. 46, 37 (cap. O lipsă de simpatie). „Există o lucrare pentru fiecare în parte. Fiecare suflet care crede adevărul trebuie să stea la postul său, spunând: „Iată-mă, trimite-mă.” – Ibid., vol. 6, pg. 49 (cap. Toți să fie lucrători).

Luni 18 iulie
2. UN RAȚIONAMENT INTELIGENT

a. Explicați cum și de ce ne adresează Dumnezeu un apel logic. Isaia 1:18.

„Domnul pretinde poporului Său să își folosească rațiunea și să nu o înlă- ture în favoarea sentimentelor. Lucrarea Sa va fi deslușită pentru toți copiii Săi. Învățătura Sa va fi de așa natură încât va merita să fie recomandată înțelegerii minților inteligente. Se consideră că aceasta înalță mintea.” – 1 T., pg. 230 (cap. Fanatismul din Wisconsin).
„Hristos a răscumpărat inimile noastre. Hristos a răscumpărat intelectul omenirii. Hristos a răscumpărat puterea de raționament și Hristos ne-a înzestrat cu putere și capacități. El nu dorește să lăsăm aceste puteri și capacități a fi angajate doar în lucrurile comune ale materiei pământești și să pierdem din vedere veșnicia.” – Sermons and Talks, vol. 1, pg. 251.
„Un nume mare între oameni este asemenea unor litere înscrise pe nisip, dar un caracter fără pată va dăinui veșnic. Dumnezeu vă oferă inteligență și o minte rațională, prin care să puteți cuprinde făgăduințele Sale; iar Isus este gata să vă ajute în formarea unui caracter puternic, simetric.” – Harul uimitor, pg. 81.

b. Cum ne binecuvântează Evanghelia cu mai multă claritate mentală? 2 Timotei 1:7.

c. Ce legătură este între inimă și minte? Evrei 10:16; Ezechiel 36:26.

„Ce înseamnă o inimă nouă? Aceasta semnifică o minte nouă. Ce este mintea? Aceasta este voința. Unde este voința voastră? Ea este fie de partea lui Satan, fie de cea a lui Hristos. Aceasta depinde de voi. Veți așeza astăzi voința voastră de partea lui Hristos? Aceasta înseamnă o inimă nouă. Ea este o voință nouă, o minte nouă.” – Sermons and Talks, vol. 1, pg. 210.
„Cuvintele `Vă voi da o inimă nouă` (Ezechiel 36:26, engl.), semnifică: vă voi da o minte nouă. Această schimbare a inimii este întotdeauna însoțită de o concepție clară despre datoria creștină, de o înțelegere a adevărului. ” – Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi, pg. 452 (cap. 63: Câteva rezultate ale studierii Bibliei).

Marți 19 iulie
3. CUVINTE DURE, IMPLICAȚII SERIOASE

a. Ce alegere simplă a fost invitat Isaia să explice și ce alegere similară ne este pusă astăzi în față? Isaia 1:19, 20; Iosua 24:14, 15.

„Voința este puterea stăpânitoare a naturii umane, puterea deciziei sau alegerii. Fiecare ființă umană, care are rațiune, are putere de a alege ceea ce este drept. În fiecare experiență a vieții, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi este: `Alegeți astăzi cui vreți să slujiți` (Iosua 24:15). Fiecare să își pună voința de partea voinței lui Dumnezeu, să aleagă să Îl asculte și, unindu-se cu agenții divini, să poată sta acolo unde nimeni nu îl poate forța să procedeze rău. În fiecare tânăr, în fiecare copil, există o putere cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru a construi un caracter integru și pentru a trăi o viață folositoare.” – Educația, pg. 289 engl (cap. 34: Disciplină).
„Nu putem supraestima valoarea credinței simple și a ascultării necondiționate. Aceasta se află în urmarea căii ascultării în credință simplă, astfel încât caracterul să atingă perfecțiunea.” – The SDA Bible Commentary, vol. 4, pg. 1137.

b. Ce păcate ale poporului lui Dumnezeu erau menționate atunci de profet? Isaia 1:21-23.

„[Un] păcat cumplit care se află în mijlocul nostru este încrederea în sine – fariseismul – sentimentul că suntem neprihăniți și că toate faptele noastre sunt vrednice de laudă, când suntem de fapt departe de a nutri un spirit drept față de Dumnezeu și față de frații noștri. ... Este nutrită stima de sine și ai dat pe față un spirit de critică față de alții pentru că nu ai fost primul. Se manifestă invidie, gelozie, bănuială, găsire de greșeli și mărturie falsă. În mijlocul vostru există inimi neconsacrate, care răstălmăcesc orice lucru spus sau făcut, chiar și sub îndrumarea lui Dumnezeu ... Aceștia îl satisfac pe vrăjmaș... făcând din om un călcător al legii, din pricina unui cuvânt. În multe din cazurile criticate nu este de fapt niciun păcat; bănuiala este rezultatul stării minții care o întreține. Dacă le intersectează cineva calea, ei nu au niciun fel de unitate sau părtășie cu acesta. Ei se simt dezgustați de tot ce poate spune sau face acesta. ...cu toate acestea, cei care aduc astfel nemulțumiri și dezbinare și plantează semințele geloziei, toți pretind în același timp a fi credincioși statornici ai adevărului. În aceste situații nu se manifestă spiritul adevărului.” – The Review and Herald, 18 decembrie 1888.

Miercuri 20 iulie
4. O LUCRARE PROFUNDĂ ȘI INTELIGENTĂ

a. Ce este nevoie să facem pentru a obține pocăința deplină? Psalmii 119:18. 

"[1 Ioan 3:2, 3 citat.]Există o lucrare pe care să o facă omul. El trebuie să privească în oglinda Legii lui Dumnezeu, să observe defectele din caracterul său moral și să-și înlăture păcatele, spălându-și haina caracterului în sângele Mielului... Dar influența Evangheliei speranței nu îl va determina pe păcătos să considere mântuirea lui Hristos ca o problemă a harului fără plată, în timp ce el continuă să trăiască în călcarea legii lui Dumnezeu. Când lumina adevărului răsare în mintea sa și el înțelege pe deplin cerințele lui Dumnezeu și conștientizează amploarea păcatelor sale, el va face reformă în căile lui, va deveni credincios lui Dumnezeu prin puterea obținută de la Mântuitorul său și va duce o viață nouă și mai curată.” – 4 T., pg. 294, 295, engl. (cap. Experiență și activități).
„În studiul Cuvântului, lăsați deoparte părerile voastre preconcepute și ideile moștenite sau cultivate. Nu veți atinge niciodată adevărul dacă studiați Scripturile pentru a vă justifica propriile idei. Lăsați toate acestea la ușă și, cu o inimă pocăită, intrați să ascultați ceea ce Domnul dorește să vă spună. În timp ce căutătorul umil al adevărului stă la picioarele lui Hristos și învață de la El, Cuvântul îi va da înțelegere. Celor care în opinia lor sunt prea înțelepți pentru a studia Biblia, Hristos le spune: Trebuie să deveniți blânzi și smeriți cu inima, dacă doriți să fiți înțelepți pentru mântuire. Nu citiți Cuvântul în lumina opiniilor anterioare; ci cu o minte liberă de prejudecată, cercetați atent și cu rugăciune. Dacă, pe măsură ce citiți, sunteți convinși și vedeți că opiniile nutrite nu sunt în armonie cu Scriptura, nu încercați să potriviți Cuvântul cu opiniile voastre. Potriviți opiniile voastre cu Scriptura. Nu permiteți ca lucrurile pe care le-ați crezut sau le-ați practicat în trecut să vă controleze înțelegerea. Deschideți ochii minții voastre și priviți lucrurile minunate ale legii. Descoperiți ceea ce este scris și apoi ancorați-vă picioarele pe Stânca eternă.” – Solii pentru tineret, pg. 260 engl. (cap. Eforturi perseverente în studiul Bibliei).

b. Cum ar trebui să ne amintească hotărârea noastră de a ne îndepărta de păcat, de marea reformă din timpul lui Neemia? Neemia 4:6 (ultima parte).

„O, fie ca nimic să nu amâne ziua pocăinței și reformei! Acum este timpul potrivit.” – The Signs of the Times, 30 iulie 1894.

Joi 21 iulie
5. O PREGUSTARE A ADEVĂRATEI ARMONII

a. Descrieți nivelul de pocăință serioasă pe care Hristos așteaptă să îl vadă în noi, cei care trăim în această perioadă a istoriei pământului. Apocalipsa 3:19.

„`Trebuie realizată o mare lucrare pentru rămășiță. Mulți din aceștia insistă asupra micilor încercări.` Îngerul a spus: `Legiunile de îngeri răi sunt în jurul vostru și încearcă să vă împingă în întunericul lor îngrozitor, ca să fiți ademeniți și prinși. Voi permiteți minților voastre să fie distrase prea ușor de la lucrarea de pregătire și de la toate adevărurile importante ale acestor ultime zile. Și insistați asupra micilor încercări și asupra detaliilor micilor dificultăți pentru a le explica spre satisfacția unora sau altora.` Conversația este prelungită ore în șir între cei implicați și nu doar că aceștia își irosesc timpul, ci slujitorii lui Dumnezeu sunt reținuți să le asculte, în timp ce inimile ambelor părți nu sunt supuse prin har. Dacă mândria și egoismul ar fi lăsate deoparte, cele mai multe probleme ar fi rezolvate în cinci minute.” – Experiențe și viziuni, pg. 119 (cap. Pentru cei lipsiți de experiență).
„Hristos vine. Îmi amintesc când credeam că sfârșitul avea să vină în 1844 și când ne întâlneam în adunările noastre, întrebarea pe care o puneam unul altuia era:`Fraților, vedeți ceva nedrept în mine? Știu că nu îmi pot vedea singur greșelile și, dacă oricare dintre frați găsește ceva greșit în mine, vreau să mi se spună.` Uneori erau mărturisite greșelile și ne plecam înaintea lui Dumnezeu pentru a cere iertarea Sa. Apoi frații, care avuseseră neînțelegeri, erau văzuți mergând singuri în unele hambare sau în livadă și rugându-se împreună către Dumnezeu. Ei veneau apoi mână în mână, iubitori unul față de celălalt și în pace. Simțeam că nu ne putem despărți până când nu era adus totul în armonie. Spiritul dulce al păcii era în mijlocul nostru și slava lui Dumnezeu în jurul nostru. Puteați vedea fețe strălucind.” – Sermons and Talks, vol. 2, pg 24.

Vineri 22 iulie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce putem fi inspirați de râvna lui Isaia să acceptăm chemarea lui Dumnezeu?
2. Ce face adevărata religie creștină pentru mintea umană?
3. Cum va transforma adevărata pocăință relațiile dintre noi?
4. Explicați o cheie esențială pentru dobândirea unei creșteri reale în studiul nostru biblic.
5. Ce experiență a primilor credincioși adventiști ar fi bine să repetăm?