Lecţia 4. Aluatul adevărului

 „Le-a spus o altă pildă, și anume: ‘Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala.’ ” (Matei 13:33).

„Aluatul ascuns în făină lucrează în mod invizibil ca să prindă întreaga frămân­tătură în procesul lui de creștere; tot astfel, aluatul adevărului lucrează în mod tainic, în mod liniștit și continuu, ca să transforme sufletul nostru.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 98 (cap. 7, Asemenea aluatului).

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, pag. 95-102 (cap. 7, Asemenea aluatului).


Duminică 22 aprilie

1. ASEMĂNAT CU ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU

a. Care au fost câteva semnificații ale aluatului în Biblie?

Luca 12:1: „În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, aşa că se călcau unii pe alţii, Isus a început să spună ucenicilor Săi: „Mai întâi de toate, păziţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia.”

1 Corinteni 5:8: „Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului.”

„Printre iudei, aluatul era folosit uneori ca un simbol al păcatului. În timpul sărbătorii Paștelui, poporului i se cerea să înlăture tot aluatul din casele lor, tot așa cum trebuia să îndepărteze orice păcat din inimile lor.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 95 (cap. 7, Asemenea aluatului).

b. Care a fost, totuși, aplicația dată de Isus aluatului în parabola Sa?

Luca 13:20, 21: „El a zis iarăşi: „Cu ce voi asemăna Împărăţia lui Dumne­zeu? Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri de făină, până s-a dospit toată.”

„În parabola Mântuitorului, aluatul este folosit pentru a reprezenta Împărăția ce­rurilor. El ilustrează puterea reînviorătoare și transformatoare a harului lui Dumnezeu.

Nimeni nu este atât de stricat, nimeni n-a căzut atât de jos, așa încât puterea ha­rului lui Dumnezeu să nu mai poată lucra asupra lui. În toți aceia care se vor supune lucrării Duhului Sfânt, se va sădi un nou principiu de viață; chipul lui Dumnezeu, pierdut prin păcat, trebuie să fie refăcut în omenire.” – Ibid., pag. 95, 96 .

 

Luni 23 aprilie

2. CAPTIVAT DE HRISTOS

a. Cum dorește Dumnezeu să ne transforme viața și cu ce scop?

Romani 12:2: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefa­ceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumne­zeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”

Filipeni 2:5: „Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus.”

„Toată adevărata reformă începe prin curățarea sufletului. Prin spălarea rege­nerării și reînnoirea minții prin puterea Duhului Sfânt are loc o schimbare în viață.

Dacă am vrea să permitem minții să zăbovească mai mult asupra lui Hristos și a lumii cerești, am găsi un stimulent și un sprijin puternic atunci când ducem bătăliile Domnului. Mândria și iubirea de lume își vor pierde puterea, pe măsură ce contemplăm gloriile acelui pământ mai bun, ce va fi curând casa noastră. Pe lângă frumusețea lui Hristos, toate atracțiile pământești vor părea de mică valoare.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pag. 105.

„Când suntem uniți cu Hristos, avem mintea lui Hristos. Puritatea și dragostea strălucesc în caracter, blândețea și adevărul preiau controlul vieții. Chiar și expresia înfățișării se schimbă.

Sălășluind în suflet, Hristos exercită o putere transformatoare, iar aspectul ex­terior va fi martor al păcii și al bucuriei ce domnesc în interior.” – Reflecting Christ, pag. 104.

b. Cum dorește Dumnezeu să ne transforme gândurile?

2 Corinteni 3:18: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”

Filipeni 2:3, 4: „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.”

„Privind la Hristos, vom fi schimbați. Dacă mintea se ocupă în mod constant cu lucrurile trecătoare, acestea vor deveni tot mai fascinante, afectând caracterul, astfel încât slava lui Dumnezeu să fie pierdută din vedere și uitată. Oportunitățile care sunt la îndemână pentru a ne familiariza cu lucrurile cerești, sunt neglijate. Viața spirituală moare.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pag. 105.

„Având cunoștință despre Hristos—cuvintele Lui, obiceiurile Lui, și învățăturile Lui—împrumutăm virtuțile caracterului pe care l-am studiat îndeaproape și suntem impregnați cu spiritul pe care l-am admirat atât de mult.” – Ibid., pag. 235.

„Pe măsură ce facem din Domnul tovarășul nostru zilnic, vom simți că puterile unei lumi nevăzute ne înconjoară; privind la Isus, vom deveni asemenea chipului Său. Privind, vom fi schimbați. Caracterul este îmblânzit, curățit și înnobilat pentru Împărăția cerească.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 85 (cap. 4, Adevă­ratul motiv în slujire).


Marţi 24 aprilie

3. UN TRANSPLANT DE INIMĂ

a. Când începe să lucreze aluatul adevărului?

Ieremia 29:13: „Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.”

Unde începe Dumnezeu?

Ieremia 24:7: „Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor.”

Ezechiel 11:19: „Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră şi le voi da o inimă de carne.”

„După cum aluatul, atunci când este amestecat cu făina, lucrează din lăuntru spre în afară, tot așa este și cu reînnoirea inimii pe care harul lui Dumnezeu o lu­crează ca să transforme viața. Nicio schimbare doar exterioară nu este suficientă pentru a ne aduce în armonie cu Dumnezeu. Sunt mulți aceia care încearcă să se schimbe, corectând un obicei rău, sau un altul, și ei nădăjduiesc ca în acest fel să devină creștini; însă ei n-au început de unde trebuia. Prima noastră lucrare trebuie să înceapă cu inima.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 97 (cap. 7, Asemenea aluatului).

„Întreaga noastră inimă trebuie să fie supusă lui Dumnezeu; dacă nu, nicio schimbare nu se va produce în noi, prin care să fim refăcuți după chipul Lui.” – Calea către Hristos, pag. 43 (cap. 5, Consacrarea).

„Puneți-vă întreaga ființă în mâinile Domnului—suflet, trup și spirit—și hotărâți-vă să fiți agenții Săi iubitori și consacrați, călăuziți de voia Sa, controlați de mintea Sa, inspirați de Duhul Său.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pag. 105.

b. Descrieți procesul prin care aluatul începe să lucreze din interiorul inimii.

Ioan 3:3-5: „Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.”

„Când adevărul devine un principiu dăinuitor în viață, sufletul este născut ‘din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac’ (1 Petru 1:23). Această naștere din nou este rezultatul primirii lui Hristos ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Când prin Duhul Sfânt adevărurile divine se întipăresc în inimă, atunci iau naștere noi concepții, iar puterile până acum adormite, sunt trezite ca să conlucreze cu Dumnezeu.” – Istoria Faptelor Apostoli­lor, pag. 520 (cap. 51, Un subpăstor credincios)

„Când vorbește de o inimă nouă, Isus se referă la minte, viață, întregul fel de a fi. Pentru a-ți schimba inima, trebuie să lași deoparte dragostea pentru lume și să-L iubești pe Hristos. A avea o inimă nouă înseamnă a avea o minte nouă, scopuri și motivații noi. Care este semnul unei inimi noi? O viață transformată. Este o moarte zilnică, oră de oră, față de egoism și mândrie…

În umilință și dependență recunoscătoare, cel ce a primit o inimă nouă se bizu­ie pe ajutorul lui Hristos. El descoperă în viața sa roadele îndreptățirii. Odată el se iubea pe sine. Plăcerile lumești erau plăcerea lui. Acum idolul său a fost detronat și Dumnezeu domnește suveran. Păcatele pe care odată le-a iubit, acum le urăște. Cu hotărâre și fermitate, el își urmează drumul pe cărarea sfințeniei.” – Solii către tineret, pag. 72, 73 (cap. 17, Adevărata convertire).


Miercuri 25 aprilie

4. AGENȚI AI SCHIMBĂRII

a. Care este unul dintre mijloacele pe care Dumnezeu le folosește pentru a schimba caracterul?

Romani 10:17: „Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.”

Ioan 17:17: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”

„Aluatul adevărului aduce o schimbare în toată ființa omului, înnobilându-l pe cel necioplit, făcându-l gingaș pe cel aspru, și generos și altruist pe cel egoist. Prin el, cel necurat se curăță, spălat fiind în sângele Mielului. Prin puterea sa dătătoare de viață, acesta aduce toată mintea, tot sufletul și toată tăria în armonie cu viața divină. Omul cu natura sa omenească devine atunci părtaș al divinității. Hristos este onorat printr-un caracter perfect, desăvârșit. Când aceste schimbări au loc, îngerii izbucnesc în cântări de laudă, iar Dumnezeu și Domnul Hristos se bucură de sufletele schimbate după chipul și asemănarea divină.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 102 (cap. 7, Asemenea aluatului).30

„Dacă este studiat și ascultat, Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în inimă, su­punând fiecare atribut nesfânt. Duhul Sfânt vine să convingă de păcat, iar credința care izvorăște din inimă, lucrează prin dragostea lui Hristos, conformându-ne voinței Sale în trup, suflet și spirit.” – In Heavenly Places, pag. 21.

b. Cum lucrează Duhul Sfânt în viețile noastre pentru a realiza o schimbare?

Ioan 3:8: „Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

Cum se compară aceasta cu lucrarea aluatului în făină?

„Aluatul ascuns în făină lucrează în mod invizibil, ca să prindă întreaga fră­mântătură în procesul lui de creștere; tot astfel, aluatul adevărului lucrează în mod tainic, în mod liniștit și continuu, ca să transforme sufletul. Înclinațiile naturale sunt domolite și supuse. Gânduri noi, sentimente noi, motive noi, sunt sădite în ființa noastră. Un nou standard al caracterului este instaurat — viața Domnului Hristos. Mintea este schimbată; talentele sunt puse la lucru într-un nou mod. Omul nu este dotat cu noi capacități, dar cele pe care le are sunt sfințite. Conștiința este trezită. Suntem înzestrați cu trăsături de caracter care ne fac în stare să slujim lui Dumne­zeu.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 98, 99 (cap. 7, Asemenea aluatului).

c. Ce ne va ghida deciziile în viața noastră schimbată?

Ioan 8:29: „Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.”

„Esența întregii neprihăniri constă în credincioșia față de Răscumpărătorul nostru. Aceasta ne va determina să facem ceea ce este drept, pentru că este drept — pentru că a face dreptate este un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu.” – Ibid., pag. 97, 98 (cap. 7, Asemenea aluatului)


Joi 26 aprilie

5. ALUATUL LA LUCRU ÎN VIAȚĂ

a. Care este un atribut de bază al Împărăției lui Dumnezeu?

1 Ioan 4:10: „Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

„Contemplându-L pe Hristos, noi zăbovim pe țărmul unei iubiri de nemăsurat. Ne străduim să vorbim despre această iubire, dar limbajul nu ne ajută. Cugetăm asupra vieții Sale pe pământ, asupra sacrificiului Său pentru noi, asupra lucrării 31

Sale în ceruri ca Mijlocitor al nostru, cum și asupra locașurilor pe care le pregătește pentru cei care Îl iubesc; și nu putem decât să exclamăm: O, înălțimea și profunzi­mea iubirii lui Hristos!” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 333 (cap. 31, Ascul­tarea soliei).

b. Cum va fi arătat acest atribut în relațiile noastre cu ceilalți?

Ioan 13:34: „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.”

1 Ioan 4:11: „Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.”

Coloseni 3:12: „Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blân­deţe, cu îndelungă răbdare.”

„Ar trebui ca mereu să ne pierdem pe noi înșine din vedere… urmărind oportunități pentru a-i înveseli pe alții, pentru a-i ușura și elibera de poveri sau greutăți, prin acte de bunătate și mici fapte de iubire. Aceste gesturi grijulii care, începând din familiile noastre, se extind în afara cercului familiei, ajută la alcătui­rea sumei fericirii vieții.” – My Life Today, pag. 192.

„În tot timpul cât a durat șederea lui Hristos pe pământ, iubirea lui Dumnezeu se revărsa de la El în râuri nestăvilite. Toți cei care sunt pătrunși de Duhul Lui vor iubi așa cum a iubit El. Același principiu care îl însuflețea pe Hristos îi va mobiliza și pe ei în legăturile lor unul cu altul.” – Hristos, Lumina lumii, pag. 678 (cap. 73, Să nu vi se tulbure inima).

„Dacă Hristos locuiește în noi, vom da pe față iubirea Sa dezinteresată față de toți cu care avem de-a face.” – Divina vindecare, pag. 162 (Misionarii medicali și lucrarea lor).


Vineri 27 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Ce putere este înfățișată prin aluatul din parabola Mântuitorului?

2. Dacă ne umplem gândurile cu Hristos și lumea cerească, ce efect va avea această schimbare asupra experienței noastre spirituale?

3. De ce o schimbare autentică a vieții lucrează întocmai ca aluatul, din interi­or spre exterior ?

4. Care sunt câteva moduri prin care aluatul adevărului ne schimbă? Ce se în­tâmplă cu înclinațiile noastre firești? Ce înseamnă această transformare?

5. Cum putem arăta și altora dragostea lui Hristos32