Lecția 5. Tatăl nostru Cel îndurător

„Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda: `Iată Dumnezeul vostru!`” (Isaia 40:9).

„Profetul [Isaia] L-a înălțat pe Dumnezeu drept Creator al tuturor lucrurilor. Solia sa către cetățile lui Iuda a fost `Iată Dumnezeul vostru!`” – Profeți și regi, pg. 315 (cap. Iată, Dumnezeul vostru!)

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, pg. 150-163 (cap. Doi închinători).

 

Duminică 24 iulie

1. SPERANȚĂ FUNDAMENTALĂ, PLINĂ DE PACE

a. La ce i s-a spus lui Isaia să se aștepte în chemarea pe care o acceptase? Isaia 6:9-12. Cu toate acestea, ce asigurare trebuia el să nutrească? Isaia 6:13; 10:20,21.

Isaia 6:9 El a zis atunci: Du-te şi spune poporului acestuia: Într-una veţi auzi şi nu veţi înţelege; într-una veţi vedea, şi nu veţi pricepe! 10 Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi, şi astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine, şi să nu fie tămăduit. 11 Şi eu am întrebat: Până când, Doamne? El a răspuns: Până când vor rămâne cetăţile pustii şi lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case, şi ţara va fi pustiită de tot; 12 până va îndepărta Domnul pe oameni, şiţara va ajunge o mare pustie.

Isaia 6:13 Şi chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciţi şi ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul şi stejarul îşi păstrează butucul din rădăcină, când sunt tăiaţi, tot aşa, o sămânţă sfântă se va naşte iarăşi din poporul acesta.

Isaia 10:20 În ziua aceea, rămăşiţa luiIsrael şi cei scăpaţi din casa lui Iacov, nu se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea; ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul, Sfântul luiIsrael. 21 O rămăşiţă, rămăşiţa lui Iacov, se va întoarce la Dumnezeul cel puternic.

„Povara sufletului [lui Isaia] față de Iuda cel rătăcit nu urma să fie purtată în zadar. Misiunea lui nu avea să fie cu totul neroditoare. ... De-a lungul întregii sale vieți el trebuia să fie un îndrumător răbdător și curajos – un profet al speranței, precum și al osândei. Odată împlinit scopul divin, rodul deplin al eforturilor sale și al lucrării tuturor solilor credincioși ai lui Dumnezeu urma să apară. O rămășiță avea să fie mântuită.” – Profeți și regi, pg. 308, 309, engl. (cap. Chemarea lui Isaia).

b. Numiți câteva concepte cheie pe care le-a subliniat profetul. De ce ne pot inspira aceste teme înălțătoare și pe noi? Isaia 40:9, 13-15, 21-31.

 Isaia 40:9 Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui Iuda: Iată Dumnezeul vostru! 13 Cine a cercetat Duhul Domnului, şi cine L-a luminat cu sfaturile lui? 14 Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură! Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea, şi I-a făcut cunoscut calea priceperii! 15 Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă; El ridică ostroavele ca un bob de nisip. 21 Nu ştiţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-aţi gândit niciodată la întemeierea pământului? 22 El stă deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o mahramă subţire, şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el. 23 El preface într-o nimica pe voievozi, şi face o nimica din judecătorii pământului. 24 De abia sunt sădiţi, de abia sunt semănaţi, de abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ: şi El suflă peste ei, de se usucă, şi un vârtej îi ia ca pe nişte paie. 25 Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el? zice Cel Sfânt. 26 Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte. 27 Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu? 28 Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. 29 El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. 30 Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; 31 dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.

„Stelele au, de asemenea, o solie de încurajare pentru fiecare făptură omenească. În momentele care se abat peste noi, când inima este slăbită și ispita apasă dureros, când obstacolele par de netrecut și scopurile vieții par de neatins, când făgăduințele ei atrăgătoare sunt ca merele de Sodoma, în acele momente, unde se pot găsi un astfel de curaj și o statornicie, ca în lecția pe care Dumnezeu ne-a îndemnat să o învățăm de la stele, care își continuă drumul netulburate?” – Educația, pg. 115 engl. (cap. Alte parabole).

 

Luni 25 iulie

2. INIMA DIN SPATELE NORULUI

a. De-a lungul istoriei lumii, ce înțelegere greșită despre caracterul lui Dumnezeu a avut întotdeauna nevoie de clarificare? Ezechiel 18:25; Isaia 55:8, 9.

Ezechel 18:25 Voi ziceţi: Calea Domnului nu este dreaptă! Ascultaţi dar, casa luiIsrael! Nu este calea Mea dreaptă? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte?

Isaia 55:8 Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. 9 Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.

„În zilele lui Isaia cunoștința spirituală a omenirii era întunecată printr-o înțelegere greșită a lui Dumnezeu. Satan căutase multă vreme să-i determine pe oameni să privească la Creatorul lor ca la autorul păcatului, suferinței și morții. Acei pe care-i înșelase astfel, considerau că Dumnezeu este aspru și exigent. Ei Îl priveau ca pe Unul care urmărea să îi acuze și să îi condamne, fără a dori să-l primească pe păcătos, atât timp cât avea o scuză legală pentru a nu-l ajuta. Legea dragostei, de care este guvernat cerul, a fost greșit prezentată de arhiamăgitor, ca o îngrădire a fericirii omului, ca un jug apăsător din care trebuie să fie bucuroși să scape. El a declarat că preceptele ei nu puteau fi ascultate și că pedepsele pentru călcarea ei erau aplicate în mod arbitrar. Pierzând din vedere adevăratul caracter al lui Iehova, israeliții erau fără scuză. Adesea Dumnezeu li S-a descoperit ca unul `îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și credincioșie` (Psalmii 86:15).” – Profeți și regi, pg. 311 engl. (cap. Iată, Dumnezeul vostru!).

b. Ce imagine nefalsificată a lui Dumnezeu este adesea uitată? Isaia 49:13-16.

Isaia 49:13 Bucuraţi-vă, ceruri! Înveseleşte-te, pământule! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Căci Domnul mângâie pe poporul Său, şi are milă de nenorociţii Lui.14 Sionul zicea: M-a părăsit Domnul, şi m-a uitat Domnul! 15 Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează, şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip: 16 Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei!

„Când ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu și nu avem încredere în făgăduințele Sale, noi Îl dezonorăm și întristăm Duhul Său cel Sfânt. Cum s-ar simți o mamă dacă în mod constant copiii ei s-ar plânge de ea, ca și când nu ar fi făcut totul pentru ei, deși eforturile întregii ei vieți au fost închinate intereselor lor și asigurării confortului acestora? Dacă s-ar îndoi de dragostea ei, atunci inima sa ar fi zdrobită. Cum s-ar simți orice părinte, dacă ar fi tratat astfel de copiii săi? Și cum ne privește, oare, Tatăl nostru ceresc, atunci când dăm pe față neîncredere față de iubirea Lui, care L-a determinat să dea pe unicul Său Fiu, ca noi să trăim prin El? [Romani 8:32 citat.] Cu toate acestea, cât de mulți spun, prin acțiunile lor, dacă nu prin cuvinte: `Domnul nu vrea să spună acest lucru pentru mine. Poate că îi iubește pe ceilalți, dar pe mine nu mă iubește.` Toate acestea vă rănesc sufletul; pentru că fiecare cuvânt de îndoială, pe care îl rostiți, invită ispitele lui Satan; el întărește în voi tendința spre îndoială și îndepărtează îngerii slujitori. Când Satan vă ispitește, nu rostiți niciun cuvânt de îndoială sau tristețe.” – Calea către Hristos, pg. 118, 119 engl. (cap. Bucuria în Domnul).

 

Marți 26 iulie

3. O INVITAȚIE PLINĂ DE DRAGOSTE

a. Ce a descoperit Isaia, ca plan al lui Dumnezeu pentru poporul Său nestatornic? Isaia 41:14; 48:4, 8-11.

Isaia 41:14 Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov, şi rămăşiţă slabă a lui Israel; căci Eu îţi vin în ajutor,  zice Domnul,  şi Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău.

Isaia 48:4 Ştiind că eşti împietrit, că grumazul îţi este un drug de fier, şi că ai o frunte de aramă, 8 Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai ştiut, şi nici nu-ţi era deschisă odinioară urechea la ele: căci ştiam că ai să fii necredincios, şi că din naştere ai fost numit răzvrătit. 9 Din pricina Numelui Meu, sunt îndelung răbdător, pentru slava Mea Mă opresc faţă de tine, ca să nu te nimicesc.10 Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei. 11 Din dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea.

„Inima Dragostei Infinite tânjește după acei care își simt neputința de a se elibera din cursele lui Satan și Se oferă binevoitor să îi întărească spre a trăi pentru El. ... Locuitorii lui Iuda erau cu toții nevrednici, dar Dumnezeu nu dorea să îi abandoneze. Prin ei numele Său avea să fie înălțat între neamuri. Mulți care nu cunoșteau deloc atributele Sale, aveau să privească totuși slava caracterului divin. Pentru că avea scopul de a lămuri planurile Sale îndurătoare, a continuat El să trimită slujitorii Săi profeți cu solia: `Întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea` (Ieremia 25:5). ... Chemarea la pocăință răsuna cu o claritate neîndoielnică și toți erau invitați să se întoarcă.” – Profeți și regi, pg. 316, 319 engl. (cap. Iată, Dumnezeul vostru!).

b. Ce asigurări slăvite sunt oferite fiecăruia din noi, dacă am vrea să le acceptăm? Isaia 55:6, 7; 44:21, 22.

Isaia 55:6 Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape. 7 Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcăla Domnul care va avea milă de el,la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.

Isaia 44:21 Ţine minte aceste lucruri, Iacove, şi tu, Israele, căci eşti robul Meu. Eu te-am făcut, tu eşti robul Meu, Israele, nu Mă uita! 22 Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor, şi păcatele ca o ceaţă: întoarce-tela Mine, căci Eu te-am răscumpărat.

„Cititorule, ți-ai ales propria cale? Ai rătăcit departe de Dumnezeu? Ai căutat să te desfătezi cu roadele neascultării, numai ca să le simți schimbânduse în cenușă pe buze? Și acum, când planurile vieții tale sunt zădărnicite și speranțele tale au murit, stai singur și părăsit? Acea voce, care a vorbit atâta vreme inimii tale, dar pe care nu ai vrut să o asculți, revine distinctă și clară: `Sculați-vă și plecați, căci aici nu este odihnă pentru voi: fiindcă este întinată, vă va nimici, chiar cu o nimicire grozavă` (Mica 2:10 engl.). Întoarceți-vă la casa Tatălui vostru. ... Nu ascultați sugestiile vrăjmașului de a sta departe de Hristos până când veți fi făcuți mai buni, până când veți fi suficient de buni pentru a veni la Dumnezeu. Dacă așteptați până atunci, nu veți veni niciodată. Când Satan vă arată veșmintele murdare, repetați făgăduința: `Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară` (Ioan 6:37). Spuneți vrăjmașului că sângele lui Isus Hristos vă curăță de orice păcat.” – Ibid., pg. 319, 320 engl. (rom. cap. 26: Iată, Dumnezeul vostru!). 28 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2016

 

Miercuri 27 iulie

4. UMILI ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU ȘI UNUL FAȚĂ DE ALTUL

a. Explicați schimbarea pe care dorește Dumnezeu să o facă poporul Său, trecând de la idolatrie și mândrie, pentru a deveni copii ai Tatălui ceresc. Isaia 57:13-21.

Isaia 57:13 Şi atunci să strigi, şi să te izbăvească mulţimea idolilor tăi! Căci îi va lua vântul pe toţi, o suflare îi va ridica. Dar cel ce se încrede în Mine va moşteni ţara, şi va stăpâni muntele Meu cel sfânt. 14 Şi El zice: Croiţi, croiţi drum, pregătiţi calea, luaţi orice piedică din calea poporului Meu! 15 Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite.16 Nu vreau să cert în veci, nici să ţin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leşin duhurile, şi sufletele pe care le-am făcut. 17 Din pricina păcatului lăcomiei lui, M-am mâniat şi l-am lovit, M-am ascuns, în supărarea Mea, şi cel răzvrătit a urmat şi mai mult pe căile inimii lui. 18 I-am văzut căile, şi totuşi îl voi tămădui; îl voi călăuzi, şi-l voi mângâia, pe el şi pe cei ce plâng împreună cu el. 19 Voi pune lauda pe buze: Pace, pace celui de departe şi celui de aproape!  zice Domnul  Da Eu îl voi tămădui! 20 Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate linişti, şi ale cărei ape aruncă afară noroi şi mâl. 21 Cei răi n-au pace zice Dumnezeul meu.

„Fie ca mândria, stima de sine sau îndreptățirea de sine să nu rețină pe nimeni de a-și mărturisi păcatele, pentru a putea pretinde făgăduința: `Cine își ascunde fărădelegile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare` (Proverbele 28:13). Nu ascundeți nimic de Dumnezeu și nu neglijați mărturisirea greșelilor față de frații voștri, dacă acestea au vreo legătură cu ei. ... Este un fapt deplorabil că inima rătăcită nu dorește să fie criticată sau să se supună umilinței de a-și mărturisi păcatul. Unii își văd greșelile, dar consideră că mărturisirea acestora le-ar scădea demnitatea și își scuză relele făcute și se sustrag de la disciplina pe care mărturisirea ar impune-o sufletului. ... Ei văd greșelile altora, însă cum pot avea curaj să le dea sfatul: `Mărturisiți-vă unii altora greșelile și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați,` când ei nu au aplicat acest sfat în propriile lor vieți? Cât de mult vor învăța slujbașii sau poporul despre un adevăr pe care ei îl înlătură și pe care l-ar da uitării, dacă ar fi cu putință, pentru că nu este plăcut; pentru că nu le măgulește mândria, ci mustră și produce durere? ... Ei trebuie să flămânzească și să înseteze după neprihănirea lui Hristos, după iluminarea Duhului Sfânt.” – Principii fundamentale ale educației creștine, pg. 239, 240 engl. (cap. Domnul Hristos ca educator).

b. Cum putem coopera mai bine cu Duhul Sfânt, pentru a fi parte din marele plan al Domnului? Isaia 59:20, 21.

Isaia 59:20 Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul.21 Şi iată legământul Meu, cu ei, zice Domnul: Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine, şi cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul.

„Păcatul nu trebuie întreținut. Există un timp când dragostea celor mai mulți se va răci și orice defect al vostru va încuraja pe mulți pe o cale greșită și va conduce pe mulți la păcate cumplite. Nu fiți un exemplu de încropeală; nu vă întoarceți de la mărturiile Duhului lui Dumnezeu. Ni s-a încredințat o solie solemnă pentru a fi dată lumii și este prea riscant. Nu putem fi în siguranță în mijlocul ispitelor care ne înconjoară în aceste timpuri primejdioase, fără a veghea constant în rugăciune. Trebuie să ne păzim împotriva acceptării unui standard mai scăzut în locul standardului înalt al Bibliei în ce privește caracterul.” – Gospel Workers (1892), pg. 462. 

 

5. SPRIJIN PE BRAȚELE VEȘNICE

a. Ce invitație îndurătoare, dată locuitorilor lui Iuda, își are ecou până în zilele noastre? Isaia 27:5.

Isaia 27:5 afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine.

„Scopul special al lui Satan este acela de a duce pe om în păcat, ca apoi să-l părăsească fără niciun sprijin și tremurând, temându-se să caute iertare. Dar de ce ne-am teme noi oare... Au fost luate toate măsurile pentru a ne ajuta în neputința noastră, ni s-au oferit toate încurajările pentru a veni la Hristos. ... Hristos S-a angajat să fie înlocuitorul și garantul nostru și El nu neglijează pe nimeni. El, care nu a putut privi ființele omenești expuse ruinei veșnice, fără să-Și dea sufletul până la moarte pentru ele, va privi cu milă și îndurare asupra fiecărui suflet care conștientizează că nu se poate salva singur. El nu va privi asupra niciunui suflet rugător fără să-l ajute și să-l ridice. El, care, prin propria Sa jertfă, a pus la dispoziția omului un tezaur inepuizabil de putere morală, nu va da greș în a folosi această putere în favoarea noastră. Putem să ne depunem păcatele și necazurile la picioarele Sale, pentru că El ne iubește.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 156, 157 (cap. Doi închinători).

b. Prin ce cuvinte descrie Isaia experiența prin care ar trebui să trecem? Isaia 12:1-6.

Isaia 12:1 În ziua aceea vei zice: Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit şi m-ai mângâiat! 2 Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere, şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit. 3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii, 4 şi veţi zice în ziua aceea: Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui! 5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul! 6 Strigă de bucurie şi veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel.

„O, cât de adesea a fost inima noastră atinsă de frumusețea înfățișării Mântuitorului, încântată de farmecul caracterului Său și stăpânită de gândul suferinței Sale. Acum El dorește să așezați toate greutățile voastre asupra Lui.” – Solii alese, vol. 2, pg. 232 engl. (rom. cap. 24).

 

Vineri 29 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce a fost Isaia capabil să slujească poporului său cu speranță?

2. Cum să evităm a fi înșelați de interpretările uzuale despre Dumnezeu?

3. De ce face Dumnezeu efortul de a chema poporul său mândru și încăpățânat la pocăință?

4. Chiar dacă ne mărturisim păcatele față de Dumnezeu, cum este adesea neglijat [sfatul din] Iacov 5:16?

5. În ciuda pretențiilor lui Satan, de ce a dorit Dumnezeu să studiem lecția din această săptămână?