Lecția 7. Încredere activă

 

„Și Ghedeon le-a zis [bărbaților lui Israel], Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi” (Judecători 8:23).

„Când sunteți teribil încercați, nu vă așezați încrederea în brațul de carne, ci în Dumnezeul cel viu. Să aveți credință în Cel care este de partea voastră gata să vă spună ce pași să urmați în timp de nedumerire și încercare. El a trasat totul.” - Sermons and Talks, vol. 2, p. 178.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, p. 550–559, cap. 53: Cei dintâi judecători, partea a III-a.

Duminică 11 februarie
1. OAMENI SERIOȘI AI MOMENTULUI

a. Dintre cei 10 000 care au băut apa înainte de luptă, cât de mulți și-au luat misiunea în serios și ce rezultat le-a promis Dumne­zeu? Judecători 7:6–9.

 Judecători 7:6 Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de trei sute de oameni; şi tot poporul celălalt a îngenuncheat ca să bea. 7 Şi Domnul a zis lui Ghedeon: Cu cei trei sute de oameni care au lipăit, vă voi mântui, şi voi da pe Madian în mâinile tale. Toţi ceilalţi din popor să se ducă fiecare acasă. 8 Au luat merindele poporului şi trâmbiţele lui. Apoi Ghedeon a trimis pe toţi bărbaţii lui Israel, pe fiecare în cortul lui, şi a ţinut pe cei trei sute de oameni. Tabăra lui Madian era jos în vale. 9 Domnul a zis lui Ghedeon în timpul nopţii: Scoală-te, şi pogoară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale.

„Nu doar că [mica rămășiță] avea curaj și auto-control, ci ei erau bărbați de credință. Ei nu se întinaseră prin idolatrie.” - Semnele timpului, 30 iunie, 1881.

„Domnul este la fel de dornic să lucreze prin eforturi omenești acum și să îndeplinească lucruri mari prin instrumente slabe. Este esențial să avem o cunoaștere inteligentă a adevărului; cum altfel am putea întâmpina împotri­vitorii săi vicleni? Biblia trebuie studiată, nu doar pentru doctrinele pe care le învață, ci pentru lecțiile sale practice. Nu ar trebui să fiți surprinși niciodată, nu ar trebui să fiți vreodată fără armura pusă. Fiți pregătiți pentru orice urgență, pentru orice chemare a datoriei. Fiți așteptători, veghind pentru orice ocazie de a prezenta adevărul, familiarizaţi cu profețiile, familiarizaţi cu lecțiile lui Hristos. Dar nu vă încredeți în argumente bine pregătite. Argumentul singur nu este suficient. Dumnezeu trebuie căutat pe genunchi; trebuie să mergeți să-i întâmpinați pe oameni prin puterea și influența Duhului Său. Acționați cu promptitudine. Dumnezeu vă vrea bărbați ai momentului, așa cum au fost bărbații care alcătuiau oastea lui Ghedeon.” - The Review and He­rald, 1 iulie, 1884.

Luni 12 februarie
2. ALEGÂND CALEA ÎNGUSTĂ

a. Ce relevă folosirea de către Dumnezeu a unui mic număr în lu­crarea Sa? Cum ne îndeamnă El să acţionăm chiar și în școlile noastre? Romani 9:27; 12:1, 2; Iacov 4:4.

 Romani 9:27 Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită.

Romani 12:1 Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Iacov 4:4 Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.

„Unii vor insista că dacă educația religioasă trebuie să facă distincte școlile noastre, acestea vor deveni nepopulare; că acei care nu sunt de credința noas­tră nu le vor frecventa. Foarte bine; atunci lăsați-i să meargă în alte școli, unde vor găsi un sistem educațional care se va potrivi gusturilor lor. Este scopul lui Satan ca prin aceste considerente să împiedice realizarea obiectivului pentru care au fost înființate școlile noastre. Împiedicați prin șiretlicurile sale, condu­cătorii judecă după modul lumii și copiază planurile sale și imită obiceiurile sale. Mulți și-au arătat până acum lipsa lor de înțelepciune de sus alăturân­du-se vrăjmașilor lui Dumnezeu și ai adevărului în oferirea de amuzamente lumești pentru studenți. Făcând aceasta, ei au adus asupra lor neplăcerea lui Dumnezeu, pentru că i-au condus greșit pe tineri și au făcut lucrarea pentru Satan. Cu această lucrare, cu toate rezultatele ei, va trebui să se întâlnească la bara de judecată a lui Dumnezeu. Acei care urmează un astfel de curs arată că nu pot fi demni de încredere... Când Domnul ne cere să fim separați și deosebiți, cum putem noi să râvnim la popularitate sau să căutăm să imităm obiceiurile și practicile lumii? ... A coborî standardul pentru a ne asigura popularitate și o creștere a numă­rului și apoi a face ca această creștere să fie o cauză de bucurie, indică o mare orbire. Dacă numărul ar fi o dovadă a succesului, Satan poate pretinde superi­oritate; pentru că în această lume urmașii lui sunt de departe, majoritatea. Mă­sura de putere morală care pătrunde în școlile noastre este testul prosperității ei. Virtutea, inteligența și evlavia oamenilor care alcătuiesc școlile noastre, nu numărul lor, acestea ar trebui să fie sursa bucuriei și mulțumirii.” - Mărturii, vol. 6, p. 142, 143, cap. Piedici în calea reformei.

„Mulți care ocupă poziții de răspundere în biserica lui Dumnezeu, își sa­crifică integritatea pentru a-și asigura favoarea celor neevlavioși. Un curent puternic îi trage în jos și ei decid că este mai ușor să plutească împreună cu valul decât să vâslească împotriva lui. Asemenea copiilor lui Israel, ei sacrifi­că binecuvântările lui Dumnezeu prin nepăsarea lor și lenevia lor spirituală. Mulți își înalță idoli în inimi – idoli ai egoismului, idoli ai mândriei și iubirii de etalare. Lucrurile veșnice își pierd valoarea. Retrageți influențele pe care ni le-a dat Dumnezeu cu scopul de a persevera și de a ne întări spiritualitatea și aceasta va slăbi și va muri. Trebuie să căutăm în mod continuu să ne apropiem de Dumnezeu și să învățăm voia Sa.” - Semnele timpului, 30 iunie, 1881.37

Marți 13 februarie
3. BIRUINȚĂ ȘI TACT

a. În lucrarea lui Dumnezeu de astăzi, ce ar trebui să învățăm din strategia neobișnuită dată armatei lui Ghedeon? Judecători 7:12–22.

 Judecători 7:12 Madian, Amalec, şi toţi fiii Răsăritului, erau răspândiţi în vale, ca o mulţime de lăcuste, şi cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării. 13 Ghedeon a sosit; şi iată că un om istorisea tovarăşului său un vis. El zicea: Am visat un vis: şi se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian; a venit de s-a lovit până la cort, şi cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul în jos, şi cortul a fost dărâmat. 14 Tovarăşul lui a răspuns, şi a zis: Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian şi toată tabăra. 15 Când a auzit Ghedeon istorisirea visului şi tâlcuirea lui, s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel, şi a zis: Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. 16 A împărţit în trei cete pe cei trei sute de oameni, şi le-a dat tuturor trâmbiţe şi ulcioare goale, cu nişte făclii în ulcioare. 17 El le-a zis: Să vă uitaţi la mine, şi să faceţi ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceţi ce voi face eu; 18 şi când voi suna din trâmbiţă, eu şi toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi şi voi din trâmbiţă de jur împrejurul taberei, şi să ziceţi: Sabia Domnului şi a lui Ghedeon! 19 Ghedeon şi cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei la începutul străjii de la mijlocul nopţii, îndată după ce puseseră pe păzitori. Au sunat din trâmbiţă, şi au spart ulcioarele pe care le aveau în mână. 20 Cele trei cete au sunat din trâmbiţă şi au spart ulcioarele; au apucat făcliile cu mâna stângă şi trâmbiţele cu mâna dreaptă ca să sune, şi au strigat: Sabia Domnului şi a lui Ghedeon! 21 Au rămas fiecare la locul lui în jurul taberei, şi toată tabăra a început să alerge, să ţipe, şi să fugă. 22 Cei trei sute de oameni au sunat iarăşi din trâmbiţă; şi în toată tabăra, Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Bet-Şita spre Ţerera, până la hotarul de la Abel-Mehola lângă Tabat.

„Este un lucru periculos pentru oameni să se împotrivească Duhului adevă­rului și harului și neprihănirii, deoarece manifestările sale nu sunt în de acord cu ideile lor și nu s-au aliniat cu planurile lor metodice. Domnul lucrează în pro­priul Său mod și după propriul Său plan. Oamenii să se roage ca să se poată dez­brăca de eu și să poată fi în armonie cu cerul. . . . În instrucțiunea pe care Domnul i-a dat-o lui Ghedeon când era pe cale să lupte împotriva madianiților – aceea că trebuia să meargă împotriva vrăjmașilor lui cu o armată de trei sute sunând din trâmbițe și ducând în mână ulcioare goale și strigând, ‘Sabia Domnului și a lui Ghedeon’— acești bărbați exacți, metodici și meticuloşi nu ar vedea altceva decât incoerență și confuzie. Ei s-ar da înapoi cu protest hotărât și împotrivire. Ei ar fi ținut lungi controverse pentru a arăta lipsa de soliditate și pericolul care ar însoți purtarea unei lupte într-un asemenea mod extrem și în judecată lor limita­tă ar denunța toate mișcările de acest tip ca fiind complet ridicole și iraționale.” - Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 2, p. 1004 (Judecători 7).

b. Explicați beneficiul pe care l-a avut tactul lui Ghedeon în relaţia cu frații lui. Judecători 7:23–25; 8:1–3.

 Judecători 7:23 Bărbaţii lui Israel s-au strâns, cei din Neftali, din Aşer şi din tot Manase, şi au urmărit pe Madian. 24 Ghedeon a trimis soli în tot muntele lui Efraim, ca să spună: Pogorâţi-vă înaintea lui Madian, şi tăiaţi-le trecerea apelor până la Bet-Bara, şi Iordan. Toţi bărbaţii lui Efraim s-au strâns, şi au pus stăpânire pe trecerea apelor până la Bet-Bara şi Iordan. 25 Au pus mâna pe două căpetenii ale lui Madian: Oreb şi Zeeb; au ucis pe Oreb la stânca lui Oreb, şi au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmărit pe Madian, şi au adus capetele lui Oreb şi Zeeb la Ghedeon de cealaltă parte a Iordanului. 

Judecatori 8:1 Bărbaţii lui Efraim au zis lui Ghedeon: Ce înseamnă felul acesta de purtare faţă de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat, când ai plecat să te lupţi împotriva lui Madian? Şi au avut o mare ceartă cu el. 2 Ghedeon le-a răspuns: Ce-am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult culesul ciorchinelor rămase în via lui Efraim decât culesul întregii vii a lui Abiezer? 3 În mâinile voastre a dat Dumnezeu pe căpeteniile lui Madian: Oreb, şi Zeeb. Ce-am putut face eu deci pe lângă voi? După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia.

„[Bărbații din Efraim] erau geloși și mânioși, ca și când Ghedeon ar fi fost condus de propria lui voință și judecată. Ei nu remarcau mâna lui Dumnezeu în triumful lui Israel, ei nu au apreciau puterea și îndurarea Lui în eliberarea lor; și chiar acest fapt i-a dovedit nevrednici să fie aleși ca instrumentele Sale speciale...

Spiritul de gelozie poate fi cu ușurință stârnit într-o ceartă care produce luptă și vărsare de sânge; dar răspunsul modest al lui Ghedeon a calmat mâ­nia bărbaților lui Efraim și ei s-au întors în pace în casele lor. Ferm și fără a face compromis în ceea ce privește principiul și în luptă ‘un viteaz de valoare,’ Ghedeon a arătat de asemenea un spirit de amabilitate care este rar dovedit.” - Patriarhi și profeți, p. 554, 555, cap. 53: Cei dintâi judecători

Miercuri 14 februarie
4. STÂND ÎN PICIOARE, APOI CĂZÂND

a. Cum a fost atitudinea lui Ghedeon exemplară în refuzul de a încălca principiile de teocrație ale lui Dumnezeu? Judecători 8:22, 23.

Judecători 8:22 Bărbaţii lui Israel au zis lui Ghedeon: Domneşte peste noi, tu, şi fiul tău, şi fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian. 23 Ghedeon le-a zis: Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi.

b. În pofida modestiei sale simple, ce greșeală a făcut Ghedeon apoi și la ce avertizare ar trebui să dăm atenție din aceasta? Jude­cători 8:24–27.

 Jude­cători 8:24 Ghedeon le-a zis: Am să vă fac o rugăminte: daţi-mi fiecare verigile de nas pe care le-aţi luat ca pradă. Vrăjmaşii aveau verigi de aur, căci erau Ismaeliţi. 25 Ei au zis: Ţi le vom da cu plăcere. Şi au întins o manta, pe care a aruncat fiecare verigile pe care le prădase. 26 Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Ghedeon, a fost de o mie şapte sute de sicli de aur, afară de lunişoare, de cerceii de aur, şi hainele de purpură, pe care le purtau împăraţii Madianului, şi afară de lănţişoarele de la gâtul cămilelor lor. 27 Ghedeon a făcut din ele un efod, şi l-a pus în cetatea lui, la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul; şi a fost o cursă pentru Ghedeon şi pentru casa lui.

„Perioada de inactivitate care urmează unei mari lupte este adesea pli­nă de pericole mai mari decât este perioada conflictului. Ghedeon era expus acum acestui pericol. Un spirit de neliniște era asupra lui. Până acum el fusese mulțumit să împlinească îndrumările date lui de Dumnezeu; dar acum, în loc să aștepte pentru călăuzirea divină, el a început să plănuiască singur. Când armate­le Domnului au câștigat o biruință importantă, Satan își dublează eforturile pen­tru a răsturna lucrarea lui Dumnezeu. Astfel, gânduri și planuri au fost sugerate minții lui Ghedeon, prin care poporul Israel urma să fie dus în rătăcire.

Deoarece i s-a poruncit să aducă jertfă pe stâncă acolo unde i s-a arătat Îngerul, Ghedon a concluzionat că fusese desemnat să oficieze ca preot. Fără a aștepta confirmarea divină, s-a hotărât să ofere un loc potrivit și să instituie un sistem de închinare similar celui care se desfășura la tabernacol. Cu puternicul sentiment popular de partea sa, nu a fost dificil să aducă la îndeplinire acest plan. La cererea sa, toți cerceii de aur luați de la madianiți i-au fost aduși ca par­tea sa de pradă. Poporul a adunat de asemenea multe alte materiale prețioase, împreună cu hainele bogat împodobite ale prinților Madianului. Din materi­alele astfel procurate, Ghedeon a construit un efod și un pieptar, o imitație a celor purtate de marele preot. Umblarea lui s-a dovedit o cursă pentru el și familia lui, dar și pentru Israel. Închinarea neautorizată i-a condus pe mulți din popor să-L lepede pe Domnul în cele din urmă în totalitate, pentru a sluji idolilor. După moartea lui Ghedeon, un mare număr dintre cei care erau din propria familie, s-au alăturat acestei apostazii. Poporul a fost condus departe de Dumnezeu prin chiar omul care înlăturase odată idolatria lor.

Puțini realizează cât de vastă este influența cuvintelor și acțiunilor lor. Cât de adesea erorile părinților produc cele mai dezastruoase efecte asupra copi­ilor lor și asupra copiilor copiilor lor, mult după ce protagoniștii înșiși au fost puși în mormânt.” - Patriarhi și profeți, p. 555, 556, cap. 53: Cei dintâi judecători 

Joi 15 februarie
5. NU VĂ ÎNCREDEȚI ÎN BRAȚUL DE CARNE

a. Cum a afectat greșeala de mai târziu a lui Ghedeon poporul, după moartea sa? Judecători 8:28, 33–35. Unde se găsește siguranța noastră astăzi?

 Judecători 8:28 Madianul a fost smerit înaintea copiilor lui Israel, şi n-a mai ridicat capul. Şi ţara a avut odihnă patruzeci de ani, în timpul vieţii lui Ghedeon. 33 După moartea lui Ghedeon, copiii lui Israel au început iarăşi să curvească cu Baalii şi au luat pe Baal-Berit ca dumnezeu al lor. 34 Copiii lui Israel nu şi-au adus aminte de Domnul, Dumnezeul lor, care-i izbăvise din mâna tuturor vrăjmaşilor care-i înconjurau. 35 Şi n-au ţinut la casa lui Ierubaal, a lui Ghedeon, după tot binele pe care-l făcuse el lui Israel.

„[Ghedeon] se gândea că el este cel mai mic în casa tatălui său. Înțelepciunea omenească nu l-ar fi ales pe el; dar Dumnezeu a văzut în Ghedeon un om al integrității și curajului moral. El a fost neîncrezător în sine și dornic să asculte învățăturile lui Dumnezeu și să îndeplinească scopurile Sale. Domnul nu depin­de de oamenii din poziții înalte, cu inteligență mare sau cunoștințe vaste. Astfel de oameni sunt în mod frecvent mândri și înfumurați. Ei se simt competenți să conceapă și să execute planuri fără sfatul de la Dumnezeu. Ei se despart de ade­vărata Viță și astfel devin uscați și neroditori, ca mlădițele uscate.

Domnul va face de rușine mândria oamenilor. El va da succes eforturilor celor mai slabe, metodelor celor mai nepromițătoare, când sunt desemnate în mod divin și când se pășește în ele cu umilință și încredere. Dumnezeu nu va testa credința noastră dincolo de ceea ce putem suporta. El ne va da suficiente dovezi, că putem, în slăbiciunea noastră, să ne sprijinim pe brațul puterii Sale și să ne încredem cu totul în puterea Sa. Talentele, educația și influența, pot, sub puterea sfințitoare a Duhului Sfânt, să fie angajate în slujba lui Dumnezeu; dar Satan este mai adesea slujit prin ele, decât Isus Hristos.” - Semnele timpului, 30 iunie, 1881.

„Acei care stau în cele mai înalte poziții pot conduce în rătăcire. Cei mai înțelepți greșesc; cei mai puternici pot șovăi și se pot împiedica. Este nevoie ca lumina de sus să fie constant revărsată asupra căii noastre. Singura noastră siguranță stă în a ne încredința propria noastră cale fără rezerve Celui care a spus, ‘Urmați-Mă.’ ”—Patriarhi și profeți, p. 556, cap. 53: Cei dintâi judecători.

Vineri 16 februarie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Descrieți datoriile noastre ca „oameni ai momentului” pentru Dumnezeu astăzi.

2. Ce greșeală este adesea făcută în instituțiile denominaționale care lucrează pentru public?

3. De ce a ales Dumnezeu o strategie atât de simplă pentru a-i înfrân­ge pe madianiți?

4. Chiar și pentru cei care par umili, ce greșeală a lui Ghedeon poate fi o cursă?

5. De ce suntem avertizați împotriva încrederii în brațul de carne?40