Lecția 7. Ezechia

„Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.” (1 Corinteni 10:12).

„În fiecare zi cuvintele şi faptele noastre fac o impresie asupra acelora cu care ne asociem. Cât de mare nevoie este să punem strajă buzelor noastre şi să ne păzim cu atenţie paşii!” – Profeți și regi, pg. 348 engl. (cap. Solii din Babilon).

Recomandare pentru studiu: Profeți și regi, pg. 331-348 engl. (cap. Ezechia și cap. Solii din Babilon).

 

Duminică 7 august

1. SPERANȚA REÎNNOITĂ

a. Ce a realizat Ezechia, fiul lui Ahaz, când a ajuns împărat al lui Iuda? 2 Cronici 29:1, 6-9. Care au fost primii lui pași? 2 Cronici 29:2-5, 10.

2Cronici 29:1  Ezechia a ajuns împărat la vârsta de douăzeci şi cinci de ani, şi a domnit douăzeci şi nouă de anila Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. 6 Căci părinţii noştri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului, Dumnezeului nostru. L-au părăsit, şi-au abătut privirile de la cortul Domnului, şi i-au întors spatele. 7 Au închis chiar uşile pridvorului şi au strâns candelele, şi n-au adus Dumnezeului luiIsrael nici tămâie, nici arderi de tot în sfântul locaş. 8 De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda şi peste Ierusalim, şi i-a făcut de groază, de spaimă şi de bătaie de joc, cum vedeţi cu ochii voştri. 9 Şi din pricina aceasta au căzut părinţii noştri ucişi de sabie, şi fiii noştri, fiicele noastre şi nevestele noastre sunt în robie.

2Cronici 29:2 El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. 3 În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis uşile Casei Domnului, şi le-a dres.4 A adus pe preoţi şi pe Leviţi, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit, 5 şi le-a zis: Ascultaţi-mă, Leviţilor! Acum sfinţiţi-vă, sfinţiţi Casa Domnului, Dumnezeului părinţilor voştri, şi scoateţi afară din sfântul locaş ce este necurat. 10 Am de gând dar să fac legământ cu Domnul, Dumnezeul luiIsrael, pentru ca mânia Lui aprinsă să se abată de la noi.

„Ezechia a venit la tron hotărât să facă tot ce îi stă în putință pentru a-l salva pe Iuda de soarta care copleșea împărăția de nord. Soliile profeților nu ofereau nicio încurajare pentru jumătățile de măsură. Numai prin cea mai hotărâtă reformă puteau fi evitate judecățile amenințătoare. În situațiile de criză, Ezechia s-a dovedit a fi un om al ocaziei. Imediat ce a urcat pe tron a început să facă planuri și să le aducă la îndeplinire. În primul rând, el și-a îndreptat atenția spre restaurarea serviciilor de la templu, atât de mult neglijate.” – Profeți și regi, pg. 311 engl. (cap. Ezechia).

b. Ce apel i-a adresat Dumnezeu lui Iuda în mod direct? Isaia 31:6. Cum a răspuns „rămășița de calitate”? Mica 7:7-9; 2 Cronici 29:16-20.

Isaia 31:6 Cum îşi întind păsările aripile peste puii lor, aşa va ocroti Domnul oştirilor Ierusalimul, îl va ocroti şi-l va izbăvi, îl va cruţa şi-l va mântui.

Mica 7:7 Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul meu mă va asculta.

2Cronici 29:16 Preoţii au intrat înăuntrul Casei Domnului ca s-o curăţească; au scos toate necurăţiile pe care le-au găsit în Templul Domnului, şi le-au pus în curtea Casei Domnului, unde le-au adunat Leviţii ca să le ducă afară în pârâul Chedron. 17 Au început aceste curăţiri în ziua întâi a lunii întâi; în a opta zi a lunii, au intrat în pridvorul Domnului, şi opt zile au curăţit Casa Domnului; în a şaisprezecea zi a lunii întâi, isprăviseră. 18 S-au dus apoi la împăratul Ezechia, şi au zis: Am curăţit toată Casa Domnului, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, şi masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei. 19 Am adus iarăşi în bună stare şi am curăţit toate uneltele, pe care le pângărise împăratul Ahaz în timpul domniei lui, când cu fărădelegile lui: sunt înaintea altarului Domnului. 20 Împăratul Ezechia s-a sculat dis-de-dimineaţă, a strâns pe mai marii cetăţii şi s-a suitla Casa Domnului.

„Dumnezeu pregătise, într-adevăr, inimile căpeteniilor lui Iuda să pornească o mișcare de reformă hotărâtă, astfel încât valul de apostazie să fie oprit.” – Ibid., pg. 333.

 

Luni 8 august

2. BUCURIA REFORMEI

a. Ce rugăciune profetică, prezentată cu ocazia inaugurării templului, și-a avut împlinirea în reforma lui Ezechia? 1 Regi 8:33, 34. 2 Cronici 7:14.

1Regi 8:33 Când poporul Tău Israel va fi bătut de vrăjmaş, pentru că a păcătuit împotriva Ta: dacă se vor întoarcela Tine şi vor da slavă Numelui Tău, dacă-ţi vor face rugăciuni şi cereri în casa aceasta, 34 ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului Tău Israel, şi întoarce-i în ţara pe care ai dat-o părinţilor lor!

2Cronici 7:14 dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele,  îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.

„[1 Regi 8:33, 34 citat.] Sigiliul aprobării divine fusese pus pe această rugă- ciune, pentru că la finalul ei căzuse foc din cer care mistuise arderea de tot și jertfele, iar slava Domnului umpluse templul. (Vezi 2 Cronici 7:1). În timpul nopții, Domnul se arătase lui Solomon, pentru a-i transmite că rugăciunea lui fusese ascultată și harul va fi revărsat asupra celor care aveau să se închine în acel loc. ... Aceste făgăduințe și-au găsit împlinirea totală în timpul reformei realizate sub conducerea lui Ezechia.” – Profeți și Regi, pg. 335, engl. (cap. Ezechia).

b. Descrieți succesul reformei lui Ezechia. 2 Cronici 30:1, 9-13, 21-23, 26, 27.

2Cronici 30:1 Ezechia a trimis soli în tot Israelul şi Iuda, şi a scris scrisori şi lui Efraim şi lui Manase, ca să vinăla Casa Domnuluila Ierusalim să prăznuiască Paştele în cinstea Domnului, Dumnezeul lui Israel. 9 Dacă vă întoarceţila Domnul, fraţii voştri şi fiii voştri vor găsi milă la cei ce i-au luat robi, şi se vor întoarce înţară. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este milostiv şi îndurător, şi nu-Şi va întoarce Faţa de la voi, dacă vă întoarceţila El. 10 Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate prin ţara lui Efraim şi Manase, pânăla Zabulon. Dar ei râdeau şi îşi băteau joc de ei. 11 Însă câţiva oameni din Aşer, din Manase şi Zabulon, s-au smerit şi au venitla Ierusalim. 12 În Iuda, de asemenea, mâna lui Dumnezeu a lucrat şi le-a dat o singură inimă ca să-i facă să împlinească porunca împăratului şi a căpeteniilor, după cuvântul Domnului. 13 Un popor în mare număr s-a adunatla Ierusalim să prăznuiască sărbătoarea azimelor în luna a doua: a fost o adunare foarte mare. 21 Astfel copiii luiIsrael, care se aflaula Ierusalim, au prăznuit sărbătoarea azimelor, şapte zile, cu mare bucurie. Şi, în fiecare zi, Leviţii şi preoţii lăudau pe Domnul cu instrumente care răsunau în cinstea Lui. 22 Ezechia a vorbit inimii tuturor Leviţilor, care arătau o mare pricepere pentru slujba Domnului. Şapte zile au mâncat dobitoacele jertfite, aducând jertfe de mulţumire, şi lăudând pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor. 23 Toată adunarea a fost de părere să mai prăznuiască alte şapte zile. Şi au prăznuit cu bucurie încă şapte zile.26 A fost mare veseliela Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul luiIsrael, nu mai fusesela Ierusalim aşa ceva. 27 Preoţii şi Leviţii s-au sculat şi au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit, şi rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuinţa sfântă a Domnului.

„Cele șapte zile destinate de obicei sărbătorii Paștelui au trecut prea repede, iar închinătorii s-au hotărât să petreacă încă șapte zile, pentru a înțelege mai mult calea Domnului. Preoții învățători și-au continuat lucrarea de instruire din cartea legii; poporul se aduna zilnic la templu și aducea tributul său de laudă și mulțumire; și când adunarea cea mare se apropia de final, era evident că Dumnezeu lucrase în mod minunat pentru convertirea lui Iuda cel apostaziat și pentru oprirea valului de idolatrie care amenința să înlăture totul înaintea lui. Avertismentele solemne ale profeților nu fuseseră rostite în zadar.” – Ibid., pg. 337, 338.

c. Ce pași, care au urmat după Paște, au fost un semn al autenticității reformei lui Ezechia? 2 Cronici 31:1, 5, 6. Cum a fost descrisă domnia lui? 2 Cronici 31: 20, 21; 2 Regi 18:4-7.

2Cronici 31:1 Când s-au isprăvit toate acestea, toţi cei din Israel care erau de faţă au plecat în cetăţile lui Iuda, şi au sfărâmat stâlpii idoleşti, au tăiat Astarteele, şi au surpat de tot înălţimile şi altarele din tot Iuda şi Beniamin şi din Efraim şi Manase. Apoi toţi copiii luiIsrael s-au întors în cetăţile lor, fiecare la moşia lui. 5 Când a ieşit porunca aceasta, copiii luiIsrael au dat din belşug cele dintâi roade de grâu, de must, de untdelemn, de miere, şi din toate roadele de pe câmp; au adus din belşug şi zeciuiala din toate. 6 Tot odată, copiii lui Israel şi Iuda, care locuiau în cetăţile lui Iuda, au dat zeciuiala din boi şi oi, şi zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului, Dumnezeului lor, şi au făcut mai multe grămezi.

2Cronici 31:20 Iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. El a făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat, înaintea Domnului, Dumnezeului său.21 A lucrat cu toată inima, şi a izbutit în tot ce a făcut pentru Casa lui Dumnezeu, pentru lege şi pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său.

2Regi 18:4 A îndepărtat înălţimile, a sfărâmat stâlpii idoleşti, a tăiat Astarteele, şi a sfărâmat în bucăţi şarpele de aramă, pe care-l făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui: îl numeau Nehuştan. 5 El şi-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel; şi dintre toţi împăraţii lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el. 6 El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut dela El, şi a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. 7 Şi Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei, şi nu i-a mai fost supus.

„Domnia lui Ezechia a fost caracterizată printr-o serie de prevederi chibzuite, care au descoperit națiunilor din jur faptul că Dumnezeul lui Israel era cu poporul Său.” – Ibid., pg. 339. 

 

Marți 9 august

3. HAR ȘI O MISIUNE

a. Ce solie a venit la Ezechia când acesta era bolnav și în ce mod i s-a oferit har? 2 Regi 20:1-7. Cum și-a exprimat el recunoștința? Isaia 38:9-20.

2Regi 20:1  În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i-a zis: Aşa vorbeşte Domnul: Rânduieşte ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri, şi nu vei mai trăi. 2 Ezechia s-a întors cu faţa la perete, şi a făcut Domnului următoarea rugăciune: 3 Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Feţei Tale cu credincioşie şi curăţie de inimă, şi am făcut ce este bine înaintea Ta! Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi. 4 Isaia, care ieşise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: 5 Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: Ţi-am auzit rugăciunea, şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei suila Casa Domnului. 6 Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine şi cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei, şi voi ocroti cetatea aceasta, din pricina Mea, şi din pricina robului Meu David. 7 Isaia a zis: Luaţi o turtă de smochine. Au luat-o şi au pus-o pe umflătură. Şi Ezechia s-a vindecat.

Isaia 38:9 Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii şi însănătoşirii lui. 10 Ziceam: În cei mai buni ani ai vieţii mele trebuie să mă duc la porţile locuinţei morţilor! Sunt pedepsit cu pierderea celorlalţi ani ai mei, care-mi mai rămân! 11 Ziceam: Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul, în pământul celor vii; nu voi mai vedea pe nici un om în locuinţa morţilor! 12 Locuinţa mea este luată şi mutată de la mine, ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieţii tăiat ca de un ţesător, care m-ar rupe din ţesătura lui. Până diseară îmi vei pune capăt. 13 Am strigat până dimineaţa; ca un leu, îmi zdrobise toate oasele! Până diseară îmi vei pune capăt. 14 Ciripeam ca o rândunea, croncăneam ca un cocor, şi gemeam ca o porumbiţă. Ochii-mi priveau topiţi spre cer: Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! 15 Ce să mai spun? El mi-a răspuns şi m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. 16 Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa. 17 Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea; Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele! 18 Căci nu locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte, şi cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta. 19 Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioşia Ta. 20 Domnul m-a mântuit! De aceea, în toate zilele vieţii noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre, în Casa Domnului.

„Restaurat la puterea lui inițială, regele lui Iuda a recunoscut harul lui Iehova prin cuvintele unei cântări și a făgăduit să-și petreacă restul zilelor într-o slujire de bună voie a Regelui Regilor. Recunoașterea sa plină de mulțumire a purtării de grijă îndurătoare a lui Dumnezeu față de el, reprezintă o inspirație pentru toți cei care doresc să-și petreacă anii vieții spre slava Creatorului lor.” – Profeți și regi, pg. 342, engl. (cap. Ezechia).

b. Prin ce semn a confirmat Dumnezeu făgăduința Sa față de Ezechia și ce reacție a stârnit această lumină într-o țară îndepărtată? 2 Regi 20:8-12.

2Regi 20:8 Ezechia zisese lui Isaia: După care semn voi cunoaşte că mă va vindeca Domnul, şi că mă voi sui a treia zi la Casa Domnului? 9 Şi Isaia a zis: Iată, din partea Domnului, semnul după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit: Cum vrei: să treacă umbra peste zece trepte înainte, sau să dea înapoi cu zece trepte? 10 Ezechia a răspuns: Nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste zece trepte; ci mai bine să se dea înapoi cu zece trepte. 11 Atunci, Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului, şi Domnul a dat cu zece trepte înapoi umbra din locul în care se pogorâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. 12 În acelaşi timp, Berodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia.

„În văile fertile ale Tigrului și Eufratului locuia un popor vechi care, deși la acel moment era rob Asiriei, era rânduit să conducă lumea. În mijlocul acestui popor erau bărbați înțelepți care acordau o atenție deosebită studiului astronomiei, iar când au observat că umbra de pe cadran se întorsese cu zece trepte, au fost foarte uimiți. Împăratul lor, Merodac-Baladan, aflând că această minune a fost făcută ca semn prin care Dumnezeul cerului îi acordase o prelungire vieții regelui lui Iuda, a trimis ambasadori la Ezechia să-l felicite pentru vindecare și să afle, dacă este posibil, mai multe despre Dumnezeul, care a fost în stare să realizeze o minune atât de mare. Vizita acestor soli din partea împăratului din acea țară îndepărtată, i-a dat lui Ezechia ocazia să-L înalțe pe viul Dumnezeu. Cât de ușor i-ar fi fost să le vorbească despre Dumnezeu, ca susținător al tuturor lucrurilor create, prin a cărui favoare îi fusese cruțată viața, când toată speranța se spulberase. Ce transformări semnificative ar fi avut loc dacă acești căutători ai adevărului de pe câmpiile Haldeei ar fi fost conduși să înțeleagă suveranitatea supremă a viului Dumnezeu!” – Ibid., pg. 344.

c. Ce putem învăţa din ocazia misionară pe care Dumnezeu i-a oferit-o lui Ezechia? Coloseni 4:5; Apocalipsa 3:18 (u.p.).

Coloseni 4:5 Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea.

Apocalipsa 3:18 ...  şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.

„Ochii trebuie să fie unși cu alifia cerească pentru a vedea și a simți ocaziile.” – 9 T., pg. 130 engl. (cap. Un apel către laici).

 

Miercuri 10 august

4. O MARE GREȘEALĂ

a. Ce greșeală a umbrit raportul bun al lui Ezechia? 2 Cronici 32:25, 31; Isaia 39:1-4.

2Cronici 32:25 Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngâmfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda şi peste Ierusalim. 31 Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc înţară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui.

Isaia 39:1 În acelaşi timp, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala şi însănătoşirea lui. 2 Ezechia s-a bucurat, şi a arătat trimişilor locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul şi aurul, miresmele şi untdelemnul de preţ, toată casa lui de arme, şi tot ce se afla în vistieriile lui: n-a rămas nimic în casa şi în ţinuturile lui, pe care să nu li-l fi arătat. 3 Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia, şi l-a întrebat: Ce au spus oamenii aceia, şi de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: Au venit la mine dintr-oţară depărtată, din Babilon. 4 Isaia a mai zis: Ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: Au văzut tot ce este în casa mea: n-a rămas nimic în vistieriile mele, pe care să nu li-l fi arătat.

„Mândria și vanitatea au pus stăpânire pe inima lui Ezechia și, în înălțare de sine, el a deschis înaintea ochilor lacomi tezaurele cu care Dumnezeu îmbogățise poporul Său. ... [Isaia 39:2 citat.]. El nu a făcut aceasta pentru a slăvi pe Dumnezeu, ci pentru a se înălța în ochii prinților străini. El nu a stat să se gândească la faptul că acești bărbați erau reprezentanții unei națiuni puternice, fără temere și fără dragoste față de Dumnezeu în inimile lor și că era imprudent să facă din ei confidenții săi în ce privește bogățiile vremelnice ale poporului. Vizita ambasadorilor la Ezechia a fost un test al recunoștinței și devoțiunii sale. ...[2 Cronici 32:31 citat.] Dacă Ezechia ar fi folosit ocazia, care i-a fost dată, pentru a da mărturie despre puterea, bunătatea și mila Dumnezeului lui Israel, raportul trimișilor ar fi fost o lumină pătrunzătoare în întuneric. Dar el s-a înălțat mai presus de Domnul oștirilor. El `n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngâmfat inima` (versetul 25). Ce teribile aveau să fie consecințele! Lui Isaia i s-a descoperit că ambasadorii, care se întorceau cu raportul bogățiilor pe care le văzuseră, și împăratul Babilonului și sfetnicii lui aveau să plănuiască să-și îmbogățească propria țară prin comorile Ierusalimului. Ezechia păcătuise grav; `Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim` (versetul 25).” – Profeți și regi, pg. 344- 346, engl. (cap. 29: Solii din Babilon).

b. Ce vești a trebuit să îi transmită Isaia lui Ezechia - și cum s-a căit împăratul de imprudența sa? Isaia 39:5-8; 2 Cronici 32:26.

Isaia 39:5 5 Atunci Isaia a zis lui Ezechia: Ascultă cuvântul Domnului oştirilor! 6 Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta şi tot ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi; nimic nu va rămâne, zice Domnul. 7 Şi vor lua din fiii tăi, ieşiţi din tine, pe care-i vei naşte, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului. 8 Ezechia a răspuns lui Isaia: Cuvântul Domnului, pe care l-ai rostit, este bun. Căci, a adăugat el, măcar în timpul vieţii mele va fi pace şi linişte!

2Cronici 32:26 Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, şi mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieţii lui Ezechia.

„În anii care i-au rămas, împăratul lui Iuda avea să aibă multă propășire datorită efortului său statornic de a răscumpăra trecutul și a aduce onoare numelui lui Dumnezeu, Cel căruia Îi slujise; cu toate acestea, credința avea să îi fie greu încercată și avea să învețe că numai punându-și toată încrederea în Iehova putea nădăjdui să biruiască puterile întunericului, care complotau pentru ruinarea lui și distrugerea definitivă a poporului său.” – Ibid., pg. 347. 

 

Joi 11 august

5. PREGĂTIT ÎNTOTDEAUNA CU BLÂNDEȚE

a. Ce ar trebui noi toți să învățăm din experiența lui Ezechia cu ambasadorii babilonieni? Psalmii 141:3; 1 Corinteni 10:12; 1 Petru 3:15.

Psalmii 141:3 Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele, şi păzeşteuşa buzelor mele!

1Corinteni 10:12 Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.

1Petru 3:15 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, ci Ezechia s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, şi mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieţii lui Ezechia.

„Istoria eșecului lui Ezechia în a se dovedi credincios misiunii sale cu ocazia vizitei ambasadorilor cuprinde o lecție importantă pentru noi toți. Noi trebuie să vorbim mult, mai mult decât o facem, despre capitolele prețioase din experiența noastră, despre mila și bunătatea lui Dumnezeu, despre adâncimile fără egal ale dragostei Salvatorului. ... În fiecare zi din viața noastră, cuvintele și faptele lasă impresii asupra acelora cu care ne asociem. Cât de mare este nevoia de a pune o strajă buzelor noastre și de a ne păzi cu atenție pașii noștri! O acțiune nesăbuită, un pas imprudent și valurile furioase ale unei ispite puternice pot arunca un suflet pe calea ce duce în jos. ... Pe de altă parte, dacă prin exemplul nostru îi ajutăm pe alții în dezvoltarea principiilor bune, noi le oferim puterea de a face bine. La rândul lor ei exercită aceeași influență benefică asupra altora. Astfel sute și mii sunt ajutați prin influența pe care nici măcar nu o bănuim.” - Profeți și regi, pg. 347, 348, engl. (cap. 29: Solii din Babilon).

„Când glasul Domului întreabă: `Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi:` Duhul Sfânt pune în inimă răspunsul: `Iată-mă, trimite-mă` (Isaia 6:8). Dar țineți minte că mai întâi cărbunele aprins de pe altar trebuie să vă atingă buzele. Atunci cuvintele pe care le spuneți vor fi înțelepte și sfinte. Atunci veți avea înțelepciunea de a ști ce să spuneți și ce să lăsați nespus. ... [1 Petru 3:15 citat.] Pentru ce să existe teamă? Să vă temeți ca nu cumva cuvintele voastre să indice importanță de sine, ca nu cumva să fie rostite cuvinte nechibzuite, ca nu cumva cuvintele și purtarea voastră să nu fie după asemănarea lui Hristos. Stați strâns legați de Hristos și de adevărul prezent așa cum este în El.” – 6 T., pg. 325, engl. (cap. Colportorul, un lucrător al Evangheliei).

 

Vineri 12 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce putem fi inspirați de abordarea entuziastă a urmașului lui Ahaz?

2. De ce domnia lui Ezechia a fost încununată cu bucurie și succes?

3. În afară de faptul că l-a ajutat pe regele lui Iuda, pe cine altcineva încerca Dumnezeu să atragă?

4. Ce a uitat Ezechia atunci când ambasadorii au venit în vizită?

5. De ce trebuie să veghem când căutăm să-L mărturisim pe Dumnezeu?