Lecţia 8. Fără haina de nuntă

 „‘Prietene’, i-a zis el, ‘cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?’ Omul acela a amuțit.” (Matei 22:12).

„Parabola hainei de nuntă cuprinde o învățătură cu consecințe foarte mari. Prin căsătorie se înfățișează unirea omenirii cu divinitatea; haina de nuntă reprezintă caracterul pe care trebuie să-l aibă toți aceia care vor fi socotiți pregătiți pentru nuntă.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 307 (cap. 24, Fără haină de nuntă).

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, pag. 307-319 (cap. 24, Fără haină de nuntă).

 

Duminică 20 mai

1. INVITAT LA O NUNTĂ REGALĂ

a. În parabola hainei de nuntă, din autoritatea cui este trimisă invitația? Care este răspunsul?

Matei 22:2, 3: „„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină.”

b. Cum a fost tratată invitația împăratului a doua oară?

Matei 22:4-6: „A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: „Spuneţi celor poftiţi: „Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tă­iate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.” Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat: unul la holda lui, şi altul la negustoria lui. Ceilalţi au pus mâna pe robi, şi-au bătut joc de ei şi i-au omorât.”

„În această parabolă [a hainei de nuntă], ca și în pilda cu ‘Cina cea mare’, sunt ilustrate invitația Evangheliei și respingerea ei de către poporul iudeu, precum și chemarea harului adresată Neamurilor. Dar în ce îi privește pe cei care resping invitația, această parabolă mai aduce în atenție o insultă mai profundă și o pedeap­să și mai teribilă. Chemarea la ospăț vine din partea unui împărat. Ea pornește de la cineva care este învestit cu puterea de a comanda. Ea conferă, de asemenea, o mare onoare. Cu toate acestea, nu este apreciată. Autoritatea împăratului este disprețuită.” - Parabolele Domnului Hristos, pag. 307 (cap. 24, Fără haină de nuntă).

c. Ce a poruncit împăratul acum să fie făcut celor care i-au disprețuit invitația?

Matei 22:7: „Când a auzit împăratul, s-a mâniat; a trimis oştile sale, a nimi­cit pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea.”


Luni 21 mai

2. CĂUTÂND OASPEȚI

a. Cine a fost invitat apoi la ospățul nunții?

Matei 22:8-10: „Atunci a zis robilor săi: „Nunta este gata; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea. Duceţi-vă, dar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.” Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi.”

Ce ne spune acest apel despre cei care acceptă invitația evangheliei?

Matei 7:21: „Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.”

Iacov 1:22: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.”

Ioan 3:5: „Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.”

„Cei care au fost invitați la început nu-și puteau permite, gândeau ei, să sacri­fice avantajele lumești numai pentru a lua parte la ospățul dat de împărat. Între cei care au primit invitația, erau și unii care se gândeau numai la interesul lor personal. Ei au venit ca să se înfrupte din bunurile ospățului, dar nu aveau nici o dorință de a-l onora pe împărat.” - Parabolele Domnului Hristos, pag. 309 (cap. 24, Fără haină de nuntă).

„Nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de descurajare pentru faptul că buni și răi sunt strânși împreună în biserică. Iuda s-a numărat printre ucenici. El a avut toate avantajele pe care le-ar putea avea un om; dar, deși a auzit adevărul și a ascultat principiile enunțate atât de clar, Hristos a știut că el nu a primit adevărul. El nu s-a hrănit cu adevărul. Asta nu a devenit parte din caracterul său. Vechile lui obiceiuri căutau fără încetare să se afirme. Dar Hristos nu a luat măsuri radicale pentru a-l depărta pe Iuda de ceilalți ucenici.

Va veni un timp când cei care s-au alăturat bisericii, dar nu s-au alăturat lui Hristos, se vor da pe față.” – The Review and Herald, 7 februarie 1899.

b. Ce s-a întâmplat când împăratul a intrat în sala de ospăț să vadă invitații?

Matei 22:11: „Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.”

„Cu acea ocazie, s-au luat măsuri ca fiecărui oaspete să i se dea o haină de nun­tă. Această haină era un dar din partea împăratului. Prin purtarea acesteia, oaspeții își arătau respectul față de cel ce oferea ospățul. Dar un om era îmbrăcat în hainele sale obișnuite civile… El a refuzat cu dispreț să poarte haina ce fusese procurată pentru el cu un mare preț. În acest fel, el a adus o insultă domnului său.” - Parabo­lele Domnului Hristos, pag. 309 (cap. 24, Fără haină de nuntă).

c. Ce i-a spus împăratul omului care nu avea haina de nuntă?

Matei 22:12-14: „„Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?” Omul acela a amuţit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: „Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”

„Mulți aud invitația harului, sunt puși la probă și încercați; dar puțini sunt sigilați cu sigiliul viului Dumnezeu. Puțini sunt aceia care se vor umili ca un copilaș, ca să intre în Împărăția cerurilor.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 50 (O mărturie importantă).

 

Marţi 22 mai

3. O LUCRARE DE CERCETARE

a. Ce este reprezentat prin cercetarea oaspeților?

Daniel 7:9, 10: „Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lână curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.”

„Prin cercetarea de către împărat a oaspeților veniți la nuntă, este înfățișată lucra­rea judecății. Oaspeții veniți la ospățul evangheliei sunt aceia care mărturisesc a sluji lui Dumnezeu, aceia ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Dar nu toți aceia care mărturisesc a fi creștini sunt adevărați ucenici. Înainte ca răsplata finală să fie acor­dată, trebuie să se hotărască cine dintre aceștia este pregătit să ia parte la moștenirea celor drepți. Această hotărâre trebuie luată mai înainte de a doua venire a Domnului Hristos pe norii cerului; căci atunci când El vine, răsplata Sa este cu Sine, ‘ca să dea fiecăruia după fapta lui’ (Apocalipsa 22:12). Așadar, caracterul lucrării fiecărui om va fi hotărât mai înainte de venirea Sa și răsplata fiecăruia dintre urmașii Domnului Hristos va fi dată după faptele sale.” - Parabolele Domnului Hristos, pag. 310 (cap. 24, Fără haină de nuntă).

b. Întrucât această parabolă face referire în mod clar la lucrarea de cer­cetare aflată în derulare, ce se înfățișează prin invitația împăratului?

Apocalipsa 3:20, 21: „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.”

Ce spun mulți prin faptele lor?

Apocalipsa 3:17: „Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol...”

„Cel care a intrat în sala ospățului fără haina de nuntă, reprezintă starea mul­tora din ziua de azi. Ei mărturisesc a fi creștini și pretind că au dreptul la binecu­vântările și privilegiile Evangheliei; totuși, ei nu simt nevoia unei transformări a caracterului. Ei n-au simțit niciodată o adevărată căință de păcat. Ei nu și-au dat niciodată seama câtă nevoie au ei de Hristos și nici n-au exercitat credința în El. Ei n-au ajuns să biruiască tendințele moștenite sau cultivate spre rău. Totuși, ei gândesc că sunt destul de buni prin ei înșiși și se încred în propriile lor merite, în loc de a se încrede în Hristos. Ca ascultători ai Cuvântului, ei vin la ospăț, dar nu s-au îmbrăcat cu haina neprihănirii lui Hristos.” – Ibid., pag. 315 (cap. 24, Fără haină de nuntă)

„Fiecare avertizare, mustrare și îndemn, care ni se dau prin Cuvântul lui Dum­nezeu sau prin trimișii Săi, reprezintă o bătaie la ușa inimii. Este glasul lui Isus, care cere să intre. Cu fiecare bătaie neluată în seamă, dispoziția de a deschide slăbește. Dacă impresiile din partea Duhului Sfânt sunt desconsiderate astăzi, ele nu vor mai fi la fel de puternice mâine. Inima devine mai puțin sensibilă și cade într-o inconștiență primejdioasă cu privire la scurtimea vieții și la marea veșnicie de din­colo.” – Hristos, Lumina lumii, pag. 489 (cap. 53, Ultima călătorie din Galilea).

 

Miercuri 23 mai

4. AVÂND O HAINĂ CEREASCĂ

a. Ce constituie haina de nuntă, pe care toți trebuie să o aibă dacă vor să ia parte la ospățul de nuntă în ceruri?

Apocalipsa 19:7, 8: „Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţi­lor.)”

„Prin haina de nuntă din parabolă, este reprezentat caracterul cel curat, fără pată, pe care îl vor avea adevărații urmași ai lui Hristos… Ea este neprihănirea lui Hristos, caracterul Său nepătat, care este dat prin credință tuturor acelora care Îl primesc ca Mântuitor personal…

Această haină, țesută în războiul cerului, nu are în ea nici chiar un singur fir proiectat de om. În natura Sa omenească, Hristos a lucrat un caracter desăvârșit, iar acest caracter Se oferă să ni-l dea și nouă.” - Parabolele Domnului Hristos, pag. 310, 311 (cap. 24, Fără haină de nuntă)

b. Cum obținem un caracter neprihănit?

Isaia 55:1: „Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată!”

Matei 5:6: „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!”

„Când un suflet îl primește pe Hristos, el primește atunci și puterea de a trăi viața Lui.” – Ibid., pag. 314 (cap. 24, Fără haină de nuntă).

„Neprihănirea nu se capătă nici prin lupte chinuitoare sau munci istovitoare, nici prin daruri sau sacrificii, ci ea este oferită în dar oricărui suflet care flămânzește și înse­tează după ea.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 18 (cap. 2, Fericirile).

c. Ce implică neprihănirea?

1 Ioan 3:7, 24: „Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihă­nire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit... Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.”

Ioan 15:5: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.”

„Neprihănire înseamnă a face ceea ce este drept, iar după faptele lor vor fi judecați toți. Caracterele noastre se dau pe față prin ceea ce facem. Faptele arată dacă credința este sau nu adevărată…

Noi putem crede că numele lui Isus este unicul nume sub soare prin care putem fi mântuiți și totuși, s-ar putea să nu facem din El, prin credință, Mântuitorul nostru personal. Nu este suficient a crede teoria adevărului. Nu este de ajuns a ne mărturisi credința în Hristos și a avea numele înscrise în registrele comunității. ‘Cine păzește poruncile Lui rămâne în El, și El în el. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Du­hul pe care ni L-a dat’; ‘Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui’ (1 Ioan 3:24; 2:3). Aceasta este adevărata dovadă a convertirii. Oricare ar fi mărturisirea noastră, ea nu valorează nimic, dacă Hristos nu este descoperit în noi prin faptele neprihănirii.” - Parabolele Domnului Hristos, pag. 312, 313 (cap. 24, Fără haină de nuntă).


Joi 24 mai

5. O EXPERIENȚĂ BINECUVÂNTATĂ

a. Descrieți experiența glorioasă a celor care acceptă oferta lui Hris­tos consemnată în Apocalipsa 3:18.

Apocalipsa 19:8, 9: „şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.) Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”

„Haina fără pată a neprihănirii lui Hristos este așezată asupra copiilor încercați, ispitiți, credincioși ai lui Dumnezeu. Rămășița disprețuită este îmbrăcată în veșminte slăvite, care nu vor fi mânjite niciodată de stricăciunile lumii. Numele lor sunt păstrate în cartea vieții Mielului, înregistrate între ale credincioșilor din toate veacurile…

Aceștia [cei credincioși] sunt cei care stau pe muntele Sionului împreună cu Mie­lul, având scris pe frunțile lor numele Tatălui. Ei cântă o cântare nouă înaintea tronului, cântare pe care nimeni nu o poate învăța afară de cei o sută patruzeci și patru de mii, care au fost răscumpărați de pe pământ.” – Profeți și regi, pag. 591.

b. Ce experiență a lui Hristos, când era pe acest pământ, putem avea noi astăzi?

Psalmii 40:8: „vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.”

Ioan 15:10: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.”

„Prin ascultarea desăvârșită [a lui Hristos], El a făcut posibil ca fiecare ființă omenească să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Când ne supunem lui Hristos, atunci inima noastră este unită cu inima Lui, voința noastră se contopește cu voința Lui, mintea noastră devine una cu mintea Lui, iar gândurile sunt aduse în supunere față de El; noi trăim viața Lui. Aceasta înseamnă să fii îmbrăcat cu haina neprihăni­rii Sale.” - Parabolele Domnului Hristos, pag. 311 (cap. 24, Fără haină de nuntă).


Vineri 25 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Cum putem să-L onorăm pe Împăratul nostru, în timp ce ne invită să unim umanitatea noastră cu divinitatea Sa?

2. Cum ne asemănăm uneori cu cei care au acceptat invitația împăratului, dar au avut un motiv greșit?

3. Cum bate Isus la ușa inimii și ce dorește El?

4. Ce este simbolizat prin haina de nuntă și cum știm noi dacă o purtăm?

5. Ce înseamnă să fii îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos60