Lecția 9. Slăbiciune schimbată în putere

„Ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele” (Romani 13:14).

„Din punct de vedere fizic, [Samson] era cel mai puternic bărbat de pe Pământ; dar în auto-control, integritate și fermitate a fost cel mai slab dintre bărbați.”— Semnele timpului, 13 octombrie, 1881.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, p. 563–568, cap. Samson. 

Duminică 25 februarie
1. CULEGÂND CEEA CE A FOST SEMĂNAT

a. Ce rod amar a devenit imediat vizibil în căsătoria lui Samson cu o necredincioasă? Judecători 14:7, 10, 20.

 Judecători 14:7 S-a pogorât şi a vorbit cu femeia aceea, şi ea i-a plăcut. 10 Tatăl lui Samson s-a pogorât la femeia aceea. Şi acolo Samson a făcut un ospăţ, căci aşa făceau tinerii. 20 Nevasta sa a fost dată unuia din tovarăşii lui, cu care era prieten el.

„[Samson] nu a întrebat dacă Îl putea fi glorifica mai bine pe Dumnezeu prin unirea cu subiectul alegerii sale sau dacă prin aceasta se așeza pe el însuși într-o poziție în care nu putea împlini scopul pe care trebuia să-l realizeze în viață. Tuturor celor care caută în primul rând să-L onoreze pe El, Dumnezeu le-a promis înțelepciune; dar nu există nicio făgăduință pentru cei care sunt înclinați spre a-și place lor înșiși...

La sărbătoarea căsătoriei sale, Samson a fost adus în legături apropiate cu acei care-l urau pe Dumnezeul lui Israel. Oricine intră în mod voluntar în ase­menea relații va simți nevoia să se conformeze, într-o anume măsură compor­tamentului și obiceiurilor tovarășilor lui. Timpul astfel petrecut este mai rău decât irosit. Gândurile sunt pentru amuzament și sunt rostite cuvinte care tind să dărâme fortăreața principiilor și să slăbească citadela sufletului.

„Soția, de dragul căreia Samson încălcase porunca lui Dumnezeu, s-a do­vedit lipsită de loialitate înainte de încheierea sărbătorii căsătoriei. Revoltat de trădare, Samson a părăsit-o pentru un timp și a mers singur la casa lui din Țorea. Când, ulterior s-a înduplecat și s-a întors la mireasa lui, a descoperit că ea devenise soția altuia.” - Patriarhi și profeți , p. 563, cap. Samson.

Luni 26 februarie
2. OMENIREA ÎMPOTRIVINDU-SE HARULUI LUI DUMNEZEU

a. Cum a arătat răzbunarea lui Samson pe filisteni un exemplu de putere unică dată lui de Dumnezeu pentru eliberarea lui Israel? Judecători 15:4–8, 13–15.

 Judecători 15:4 Samson a plecat. A prins trei sute de vulpi, şi a luat nişte făclii: apoi a legat vulpile coadă de coadă, şi a pus câte o făclie între cele două cozi, la mijloc. 5 A aprins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele Filistenilor, şi a aprins astfel atât stogurile de snopi, cât şi grâul care era în picioare, ba încă şi grădinile de măslini. 6 Filistenii au zis: Cine a făcut lucrul acesta? Li s-a răspuns: Samson, ginerele Timneanului, pentru că acesta i-a luat nevasta şi a dat-o tovarăşului lui. Şi Filistenii s-au suit, şi au ars-o pe ea şi pe tatăl ei. 7 Samson le-a zis: Aşa faceţi? Nu voi înceta decât după ce-mi voi răzbuna pe voi. 8 I-a bătut aspru, pe spate şi pe pântece; apoi s-a pogorât şi a locuit în crăpătura stâncii Etam. 13 Ei i-au răspuns: Nu; vrem numai să te legăm şi să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorî. Şi l-au legat cu două funii noi, şi l-au scos din stâncă. 14 Când a ajuns la Lehi, Filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funiile pe care le avea la braţe s-au făcut ca nişte fire de in ars în foc, şi legăturile i-au căzut de pe mâini. 15 El a găsit o falcă de măgar neuscată încă, a întins mâna şi a luat-o şi a ucis cu ea o mie de oameni.

b. Cât timp a domnit Samson în Israel ca judecător? Judecători 15:20. Cum a arătat poporul modul în care natura umană adesea împiedică planurile lui Dumnezeu?

Judecători 15:20 Samson a fost două zeci de ani judecător în Israel, pe vremea Filistenilor.

„Dacă Israeliții ar fi fost gata să se unească împreună cu Samson și să conti­nue biruința, ei ar fi putut la acest timp să fie eliberați de puterea asupritorilor lor. Dar ei deveniseră descurajați și lași. Ei neglijaseră lucrarea pe care le-a poruncit Dumnezeu s-o realizeze, de a-i nimici pe păgâni și se uniseră cu ei în practicile lor degradante, tolerând cruzimea lor și, atâta timp cât nu era îndrep­tată împotriva lor, chiar aprobând nedreptatea lor. Când ei înșiși au fost aduși sub puterea asupritorului, ei s-au supus liniștiți degradării din care ar fi trebuit să se elibereze, dacă ar fi ascultat de Dumnezeu. Chiar atunci când Domnul le ridica un eliberator, nu de puține ori ei îl lăsau singur și se uneau cu vrăjmașii.” - Patriarhi și profeți, p. 564, cap. Samson.

c. În ciuda apostaziei lui Samson, cum i-a arătat Dumnezeu îndu­rare? Judecători 16:1–3.

 Judecători 16:1 Samson a plecat la Gaza; acolo a văzut o curvă, şi a intrat la ea. 2 S-a spus oamenilor din Gaza: Samson a venit aici. Şi l-au înconjurat, şi au pândit toată noaptea la poarta cetăţii. Au stat liniştiţi toată noaptea, şi au zis: Când se va lumina de ziuă, îl vom omorî. 3 Samson a rămas culcat până la miezul nopţii. Pe la miezul nopţii, s-a sculat, şi a apucat porţile cetăţii cu amândoi stâlpii, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri, şi le-a dus pe vârful muntelui din faţa Hebronului.

„Samson încălcase porunca lui Dumnezeu luând o soție dintre filisteni și din nou se aventurase printre ei – acum vrăjmașii lui de moarte – îngăduindu-și pasiuni nepermise. Încrezându-se în marea sa putere, care insuflase în filisteni o asemenea teroare, el a mers cu îndrăzneală la Gaza, să viziteze o curvă din acel loc. Locuitorii cetății au aflat de prezența lui și au fost dornici să se răzbune. Vrăjmașul lor era închis în siguranță între zidurile celei mai întărite dintre toate cetățile; ei s-au simțit siguri de prada lor și doar au așteptat până dimineață pen­tru a-și finaliza victoria. La miezul nopții, Samson s-a trezit. Vocea acuzatoare a conștiinței l-a umplut cu remuşcări când și-a amintit că rupsese legământul lui de nazireu. Dar în ciuda păcatului său, harul lui Dumnezeu nu îl părăsise. Pute­rea sa enormă i-a slujit din nou pentru a se elibera.” - Ibid., p. 565.

Marți 27 februarie
3. SPIRALA DESCENDENTĂ

a. În mrejele cărui păcat înainta treptat Samson? Judecători 16:4–6; Galateni 6:8. Cum a dus acest păcat la ruina lucrării sale?

 Judecători 16:4 După aceea, a iubit pe o femeie în valea Sorec. Ea se numea Dalila. 5 Domnitorii Filistenilor s-au suit la ea, şi i-au zis: Înduplecă-l, şi află de unde-i vine puterea lui cea mare şi cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm şi să-l slăbim, şi-ţi vom da fiecare câte o mie o sută de sicli de argint. 6 Dalila a zis lui Samson: Spune-mi, te rog, de unde-ţi vine puterea ta cea mare, şi cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit. 

Galateni 6:8 Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică.

„[Samson] nu s-a mai aventurat printre filisteni, dar a continuat să caute acele plăceri senzuale care l-au momit spre ruină. . . . Valea Sorec era renumită pentru viile sale; acestea erau de asemenea o ispită pentru nazarineanul nesta­tornic, care își îngăduise deja folosirea vinului, rupând astfel o altă legătură care îl lega de puritate și de Dumnezeu. Filistenii au avut o privire vigilentă asupra mișcărilor vrăjmașului lor și când el s-a degradat prin această nouă prietenie, ei s-au hotărât ca prin Dalila să realizeze ruinarea lui.

O delegație formată din câte unul dintre bărbații conducători ai fiecărei provincii filistene a fost trimisă în valea Sorec. Ei nu au îndrăznit să îl ia prizo­nier atâta timp cât poseda puterea sa cea mare, ci scopul lor era să învețe, dacă este posibil, secretul puterii sale. De aceea au mituit-o pe Dalila să îl afle și să li-l divulge.” - Patriarhi și profeți, p. 565, cap. Samson.

b. Ce avertizări ar trebui să luăm din spirala descendentă în care cădea progresiv Samson? Proverbe 5:21, 22; 7:10, 22, 23; Romani 13:14.

 Proverbe 5:21 Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului, şi El vede toate cărările lui. 22 Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui, şi este apucat de legăturile păcatului lui.

Proverbe 7:10 Şi, iată că, i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată. 22 Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, 23 ca pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, până ce săgeata îi străpunge ficatul.

Romani 13:14 ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.

„Pasiunea nebună a lui Samson pare aproape incredibilă. La început, el nu a fost atât de complet subjugat încât să îşi dea de gol secretul; dar el a călcat în mod deliberat într-o plasă a înșelătorului sufletelor și ochiurile ei se strângeau mai mult în jurul lui la fiecare pas.” - Semnele timpului, 13 octombrie, 1881.

„În societatea femeii acesteia seducătoare, judecătorul lui Israel a pierdut ore prețioase care ar fi trebuit devotate cu sfințenie bunăstării poporului său. Dar pasiunile orbitoare care îl fac până și pe cel mai puternic să devină slab, câștigaseră control asupra rațiunii și conștiinței.” - Ibid.

„Samson în primejdia sa avea aceeași sursă de putere pe care a avut-o Iosif. El putea alege binele sau răul, după cum îi plăcea. Dar în loc să se prindă de puterea lui Dumnezeu, el a îngăduit pasiunilor sălbatice ale naturii sale să aibă supremație deplină. Puterile rațiunii au fost pervertite, moralul corupt. Dum­nezeu îl chemase pe Samson la o poziție de mare responsabilitate, onoare și utilitate, dar mai întâi el trebuia să învețe să conducă, învățând în primul rând să asculte de legile lui Dumnezeu.” - Ibid.

Miercuri 28 februarie
4. ÎN FUNDUL ABISULUI

a. Ce rezultate amare au urmat după slăbiciunea spirituală a lui Samson? Judecători 16:15–21.

 Judecători 16:15 Ea i-a zis: Cum poţi spune: Te iubesc! când inima ta nu este cu mine? Iată că de trei ori ţi-ai bătut joc de mine, şi nu mi-ai spus de unde-ţi vine puterea ta cea mare. 16 Fiindcă ea îl necăjea şi-l chinuia în fiecare zi cu stăruinţele ei, sufletul i s-a umplut de o nelinişte de moarte, 17 şi-a deschis toată inima faţă de ea, şi i-a zis: Briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aş fi ras, puterea m-ar părăsi, aş slăbi, şi aş fi ca orice alt om. 18 Dalila, văzând că îşi deschisese toată inima faţă de ea, a trimis să cheme pe domnitorii Filistenilor, şi a pus să le spună: Suiţi-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui. Şi domnitorii Filistenilor s-au suit la ea, şi au adus argintul în mâini. 19 Ea l-a adormit pe genunchii ei. Şi chemând un om, a ras cele şapte şuviţe de pe capul lui Samson, şi a început astfel să-l slăbească. El şi-a pierdut puterea. 20 Atunci ea a zis: Filistenii sunt asupra ta, Samson! Şi el s-a trezit din somn, şi a zis: Voi face ca şi mai înainte, şi mă voi scutura. Nu ştia că Domnul Se depărtase de el. 21 Filistenii l-au apucat, şi i-au scos ochii; l-au pogorât la Gaza, şi l-au legat cu nişte lanţuri de aramă. El învârtea la râşniţă în temniţă.

„După ce a fost tuns, Dalila a început să-l necăjească și să-i producă durere, încercând astfel să testeze puterea lui; pentru că filistenii nu îndrăzneau să se apropie de el până când nu erau pe deplin convinși că puterea lui dispăruse. Apoi ei l-au prins și, scoțându-i ambii ochi, l-au dus la Gaza. Aici a fost legat cu cătușe în închisoarea lor și i s-a dat muncă silnică de făcut.

„Ce schimbare pentru cel care fusese judecătorul și apărătorul lui Isra­el! - acum slab, orb, în închisoare, degradat la cea mai josnică slujbă! Puțin câte puțin el violase condițiile chemării sale sacre. Dumnezeu îl răbdase mult timp; dar când se predase într-atât puterii păcatului încât să îşi trădeze secre­tul, Domnul s-a depărtat de la el. Nu era nicio putere doar în părul său lung, ci acesta era un semn al loialității lui față de Dumnezeu; și când simbolul a fost sacrificat în îngăduirea pasiunii, binecuvântările pentru care acesta era un semn, au fost de asemenea pierdute.” - Patriarhi și profeți, p. 566, cap. Samson.

b. Cum poate răspunsul lui Samson în cea mai descurajatoare oră a vieții sale să aducă speranță fiecăruia dintre noi? Luca 5:32.

Luca 5:32 N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi ci pe cei păcătoşi.

„În suferință și umilință, fiind bătaia de joc a filistenilor, Samson a învățat mai mult despre propria lui slăbiciune decât cunoscuse vreodată mai înainte; și nenorocirea sa l-a condus la pocăință.” - Ibid.

c. Ce a început să i se întâmple lui Samson din punct de vedere fi­zic, arătând harul uimitor al lui Dumnezeu față de păcătoși? Ju­decători 16:22. Ce atitudine începea să pună stăpânire pe Sam­son? Marcu 9:24.

 Ju­decători 16:22 Dar părul capului lui a început iarăşi să crească, după ce fusese ras.

Marcu 9:24 Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!

„Părul lui [Samson] a început să crească treptat, indicând revenirea puteri­lor sale extraordinare.” - Semnele timpului, 13 octombrie, 1881.

Joi 1 martie
5. TRIUMFUL HARULUI LUI DUMNEZEU

a. Cum și de ce și-a bătut joc Satan de condiția rușinoasă a elibera­torului frânt a lui Dumnezeu? Judecători 16:23–25.

 Judecători 16:23 Şi domnitorii Filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă dumnezeului lor Dagon, şi ca să se înveselească. Ei ziceau: Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmaşul nostru. 24 Şi când l-a văzut poporul, au lăudat pe dumnezeul lor, zicând: Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmaşul nostru, pe acela care ne pustiia ţara, şi ne înmulţea morţii. 25 În bucuria inimii lor, au zis: Chemaţi pe Samson, ca să ne desfăteze! Au scos pe Samson din temniţă, şi el a jucat înaintea lor. L-au aşezat între stâlpi.

„În timp ce filistenii triumfau pentru marea lor biruință, ei atribuiau onoa­rea zeilor lor, lăudându-i ca fiind superiori Dumnezeului lui Israel. Disputa, în loc să fie între Samson și filisteni, era acum între Iehova și Dagon.” - Semnele timpului, 13 octombrie, 1881.

b. Ce cerere plănuită a făcut Samson celui care îl ținea de mână? Ce rugăciune a rostit Samson în șoaptă către Dumnezeu? Judecă­tori 16:26–28.

 Judecă­tori 16:26 Şi Samson a zis tânărului care-l ţinea de mână: Lasă-mă, ca să mă pot atinge de stâlpii pe care se reazemă casa, şi să mă reazem de ei. 27 Casa era plină de bărbaţi şi de femei; toţi domnitorii Filistenilor erau acolo, şi pe acoperiş erau aproape trei mii de inşi, bărbaţi şi femei, care priveau la Samson, cum juca. 28 Atunci Samson a strigat către Domnul, şi a zis: Doamne, Dumnezeule! Adu-ţi aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta, şi cu o singură lovitură să-mi răzbun pe Filisteni pentru cei doi ochi ai mei!

„După un timp, ca și când ar fi fost slăbit, Samson a cerut permisiunea să se sprijine de cei doi stâlpi centrali care susțineau acoperișul templului. Apoi el a rostit în tăcere rugăciunea, ‘O Doamne, Dumnezeule, adu-Ți aminte de mine, Te rog, și dă-mi putere, Te rog, numai încă o dată, O, Dumnezeule, ca să pot să mă răzbun imediat pe filisteni’ ”—Patriarhi și profeți, p. 567, cap. Samson.

c. Ce a folosit Dumnezeu pentru a transmite credința mântuitoare a lui Samson? În ce ”muzeu al celebrităților” a fost acest om slab inclus? Judecători 16:30; Evrei 11:32, 33.

Judecători 16:30 Samson a zis: Să mor împreună cu Filistenii! S-a plecat cu toată puterea, şi casa a căzut peste domnitori şi peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe care-i omorâse în timpul vieţii.

Evrei 11:32 Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci! 33 Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor.

Vineri 2 martie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. De ce ar trebui ca rezultatul căsătoriei lui Samson să ne surprindă?
2. Pe ce cale spirituală a condus căsătoria lui Samson?
3. Cum este istoria lui Samson și a Dalilei repetată în diferite moduri astăzi?
4. Ce schimbare a făcut Samson după ce și-a pierdut ochii?
5. Cum și de ce a binecuvântat Dumnezeu rugăciunea lui Samson la sfârșitul vieții lui?