Lecția 9. Chemat pentru a mărturisi

„Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: «Dumnezeul tău împărățește!»” (Isaia 52:7).

„Prin împărțirea cu alții a harului pe care îl primim, putem fi părtași ai binecuvântărilor bogate ale lui Dumnezeu.” – The Review and Herald, 25 februarie 1909.

Recomandare pentru studiu: Mărturii pentru comunitate, vol. 7, pg. 9-24, engl. (rom. cap. Lucrarea de salvare a sufletelor).

 

Duminică 20 noiembrie

1. REÎNSUFLEȚIND DRAGOSTEA NOASTRĂ PENTRU ADEVĂR

a. Când suntem tentați să irosim timpul cu preocupări egoiste sau probleme banale, ce ar trebui să luăm în considerare? Isaia 55:6, 7; Evrei 3:12, 13.

Isaia 55:6 Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape. 7 Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.

Evrei 3:12 Luaţi seama dar, fraţilor, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. 13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: Astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.

„Frații și surorile mele, căutați-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Va veni un timp când cei care și-au irosit timpul și oportunitățile vor dori să-L fi căutat.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 9, pg. 106, 107, engl. (rom. cap. O lucrare a timpului de față).

b. De ce este important să studiem Cuvântul lui Dumnezeu acum? Amos 8:11, 12. Ce efect va avea asupra noastră studiul personal al Bibliei? Ioan 8:31, 32; 17:17.

Amos 8:11, 12 Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului. 12 Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază-noapte la răsărit, vor umbla istoviţi încoace şi încolo, ca să caute Cuvântul Domnului, şi tot nu-l vor găsi.

Ioan 8:31 Şi a zis Iudeilor, care crezuseră în El: Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; 32 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.

Ioan 17:17 Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.

„Cei care studiază Biblia, care se sfătuiesc cu Dumnezeu și se încred în Hristos vor fi întăriți să acționeze cu înțelepciune în orice vreme și în orice împrejurări. Principiile bune vor fi ilustrate în viața lor practică. Lăsați doar ca adevărul pentru acest timp să fie primit cordial și să devină temelia caracterului, iar acesta va determina fermitatea scopului, pe care ispitele plăcerii, inconstanța obiceiului, disprețul celor iubitori de lume și năzuințele propriei inimi pentru îngăduire de sine sunt lipsite de putere a le influența. Conștiința trebuie să fie întâi luminată, voința trebuie adusă în supunere. Dragostea de adevăr și neprihănire trebuie să domnească în suflet și va rezulta un caracter pe care cerul îl poate aproba.” – Ibid., vol. 5, pg. 43, engl. (rom. cap. Educația dată de părinți) 

 

Luni 21 noiembrie

2. REÎNSUFLEȚIND DRAGOSTEA NOASTRĂ PENTRU HRISTOS ȘI PENTRU ALȚII

a. Ce vom fi determinați noi să facem ca urmare a dragostei lui Dumnezeu care constrânge? 2 Corinteni 5:14, 15.

 2Corinteni 5:14 Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. 15 Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.

„Dacă dragostea de Dumnezeu este în inimă, aceasta va fi descoperită, cu siguranță, în iubire tandră față de alții. Domnul este onorat prin faptele noastre de îndurare, prin manifestarea considerației atentă pentru cel nefericit și îndurerat. Văduva și orfanul au nevoie de mai mult decât mila noastră. Ei au nevoie de simpatie, de grijă atentă, de cuvinte pline de compasiune și de o mână de ajutor pentru a-i pune acolo unde se pot ajuta ei înșiși. Toate faptele realizate pentru cei care au nevoie de ajutor sunt realizate pentru Hristos. În studiul nostru de a ști cum să-i ajutăm pe cei nefericiți, trebuie să studiem modul în care a lucrat Hristos. El nu a refuzat să lucreze pentru cei care au făcut greșeli; lucrările Sale de har au fost realizate pentru fiecare clasă, pentru cei drepți și pentru cei nedrepți. Pentru toți în egală măsură, El a vindecat bolile și le-a oferit lecții de instruire.” – The Signs of the Times, 14 iulie 1909.

b. Când lipsește acest motiv, ce chemare la pocăință trebuie să acceptăm - și de ce? Apocalipsa 2:4, 5.

 Apocalipsa 2:4 Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. 5 Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.

„Fratele meu, sora mea, ce faceți voi pentru Hristos? Căutați să fiți o binecuvântare pentru alții? Exprimă buzele voastre cuvinte de amabilitate, simpatie și dragoste? Depuneți voi eforturi sârguincioase pentru a-i câștiga pe alții la Mântuitorul?

„Este un mister faptul că nu sunt sute la lucru acolo unde în prezent este doar unul. Universul ceresc este uimit de apatia, indiferența, nepăsarea celor care pretind a fi fii și fiice ale lui Dumnezeu. Lucrarea ne-a fost prezentată de ani de zile, dar mulți au adormit.” – The Review and Herald, 7 august 1913.

c. Cum poate îndeplinirea „faptelor dintâi” în plan misionar să îmbunătățească spiritualitatea noastră în biserică?

„Fiecare abatere de la adevăratul efort misionar, fiecare eșec de a nutri un spirit misionar, a reacționat asupra bisericii și s-a înregistrat un declin al spiritualității. Dar fiecare efort sârguincios care a fost realizat în direcția misionară a adus sănătate spirituală bisericii și nu doar că a crescut numărul de membri din biserică, ci a crescut și zelul sfânt și bucuria acestora.” – Mărturii pentru predicatori, pg. 205, 206, engl. (rom. cap. Activitatea în bisericile noastre). 

 

Marți 22 noiembrie

3. REZULTATE SATISFĂCĂTOARE

a. Ce cuvinte de încurajare ilustrează recunoștința pe care o vor avea acei care aud solia față de cei care le aduc solia? Isaia 52:7.

Isaia 52:7 Ce frumoase sunt pe munţi, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: Dumnezeul tău împărăţeşte!

„[Dumnezeu] dorește să instituim adunări pentru cei din afara bisericilor, pentru ca oamenii să poată învăța adevărurile acestei ultime solii de avertizare. Sunt locuri în care veți fi primiți cu bucurie, în care sufletele vă vor mulțumi pentru că ați venit să-i ajutați. Fie ca Domnul să vă ajute să vă ocupați de această lucrare așa cum nu ați făcut-o niciodată până acum. „Să începem să lucrăm pentru cei care nu au avut lumină. ... Ceea ce avem nevoie este o credință vie, credință pentru a proclama deasupra mormântului închiriat al lui Iosif că avem un Mântuitor viu, unul care va merge înaintea noastră și va lucra cu noi. Dumnezeu va face lucrarea dacă noi Îi vom furniza instrumentele. În mijlocul nostru trebuie să fie mult mai multă rugăciune și mult mai puțină necredință. Trebuie să ridicăm standardul mai sus și tot mai sus înaintea poporului. Trebuie să ne amintim că Hristos este întotdeauna la dreapta noastră când proclamăm eliberarea captivilor și când împărțim pâinea vieții sufletelor flămânde. Când păstrăm în mințile noastre urgența și importanța lucrării noastre, mântuirea lui Dumnezeu ne va fi descoperită într-un mod remarcabil. „Dumnezeu să ne ajută să îmbrăcăm armura și să acționăm ca și cum am fi sârguincioși, ca și cum sufletele bărbaților și femeilor ar merita să fie salvate. Să căutăm o convertire nouă.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 9, pg. 107, engl. (rom. cap. O lucrare a timpului de față).

b. Ce se poate întâmpla pe măsură ce ne unim mâinile în acest mare efort? Isaia 52:8, 15.

 Isaia 52:8, 15. Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul, şi strigă toţi de veselie; căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion. 15 tot aşa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui împăraţii vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise, şi vor auzi ce nu mai auziseră.

„Domnul cheamă poporul Său să ocupe diferite locuri în lucrarea misionară. Cei de la drumuri și garduri trebuie să audă solia Evangheliei. Membrii bisericii trebuie să facă lucrare de evanghelizare în căminele prietenilor și vecinilor lor care nu au primit încă o dovadă deplină a adevărului.” – Reflecting Christ, pg. 202.

„Dacă prezentăm adevărul așa cum este el în Isus, îl vom prezenta în spiritul adevăratului Educator; și nu vom avea opinii diferite și nu ne vom agăța de propriile idei cu tenacitate, ci vom ajunge la unitate de vederi.” – Comentarii Biblice Noul Testament, 1 Timotei cap 2. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2016 51

 

Miercuri 23 noiembrie

4. ACORDÂND ATENȚIE STRIGĂTULUI DE TREZIRE

a. Cum își are ecou în apostolul Pavel chemarea lui Isaia la slujire? Romani 10:13-15.

 Romani 10:13  Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, 11 după cum zice Scriptura: Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine. 12 În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. 13 Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit. 14 Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? 15 Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!

„Viaţa [lui Hristos] a fost una de slujire neegoistă și aceasta trebuie să fie cartea noastră de instruire.

„Ființele umane nu au niciun drept să creadă că există o limită în eforturile pe care trebuie să le facă în lucrarea de salvare de suflete. A fost vreodată Hristos obosit de lucrarea Sa? S-a dat El vreodată înapoi de la sacrificiu și greutate? Membrii bisericii trebuie să depună eforturile continue, perseverente pe care le-a depus El.” – The Review and Herald, 7 august 1913.

b. Trebuie să așteptăm un decret guvernamental sau o rezoluție a Conferinței Generale pentru a ne trezi? Dacă nu, de ce nu? Romani 13:11-14; 1 Tesaloniceni 5:4-8.

 Romani 13:11 Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. 12 Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. 13 Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; 14 ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.

1Tesaloniceni 5:4 Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. 5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. 6 De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. 7 Căci cei ce dorm, dorm noaptea; şi cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 8 Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.

„Întreg pământul trebuie să fie luminat de slava adevărului lui Dumnezeu. Domnul nu va încheia perioada de probă până când solia de avertizare nu va fi proclamată mai lămurit. Trâmbița trebuie să dea un sunet clar. Legea lui Dumnezeu trebuie să fie înălțată, pretențiile ei trebuie să fie prezentate în caracterul lor adevărat, sacru, astfel încât oamenii să poată fi aduși să se decidă pentru sau împotriva adevărului. ...

„Ați așteptat îndelung minunatele evenimente senzaționale care au loc chiar înainte de venirea Fiului omului pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Acum întreb: Sunteți pregătiți să sunați clar din trâmbiță? Știți că sunteți uniți cu Dumnezeu și că trăiți în lumina feței Sale? Cine simte zi de zi că aparține parteneriatului pentru cinstirea lui Hristos prin lucrarea în planul Domnului pentru răscumpărarea oamenilor? Cel mai bun mod de a vă menține sufletele în dragoste de Dumnezeu este de a deveni lucrători sârguincioși pentru salvarea altora. ...

„Tot cerul, dacă pot folosi expresia, așteaptă cu nerăbdare oameni care să coopereze cu agenții divini în lucrarea de salvare a sufletelor. [Isaia 52:7 citat.] Cine se va ridica și va străluci pentru că lumina a venit și slava Domnului a răsărit asupra lor? Cine se va alătura Domnului în legământ sfânt pentru a deveni canale de transmitere a luminii și a harului ceresc către lumea noastră?” – General Conference Daily Bulletin, 28 ianuarie 1893. 

 

Joi 24 noiembrie

5. FĂCÂND O BUNĂ MĂRTURISIRE

a. Ce mărturisire trebuie să facem cât timpul de probă încă persistă? Isaia 45:23; Romani 14:11; 10;9, 10.

 Isaia 45:23 Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va jura pe Mine.

Romani 14:11 Fiindcă este scris: Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.

Romani 10:9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. 10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.

„Nu irosi timpul; mărturisește-L pe Hristos fără întârziere. Duhul Sfânt, Mângâietorul, Duhul adevărului este cel care Îl mărturisește pe Hristos. Isus a spus: «Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului» (Fapte 1:8). A-l întrista pe Duhul Sfânt care te-ar face martor al lui Hristos, este un lucru teribil. Nu știi când poți întrista Duhul pentru ultima oară. Duhul Sfânt nu lucrează asupra inimii umane pentru a te constrânge să te predai lui Hristos, pentru a te forța să-ți supui conștiința: ci [Duhul] strălucește în camerele minții într-un mod care să convingă de păcat și să te atragă la neprihănire. Dacă nu Îl mărturisești acum pe Hristos, va veni timpul când, covârșit de un simț al marilor lucruri pe care le-ai pierdut, vei face multe mărturisiri. Dar de ce să nu-L mărturisești acum pe Hristos câtă vreme glasul îndurării Sale te invită? – The Youth`s Instructor, 1 august 1895.

b. Când Îl mărturisim pe Hristos ca sursa noastră de putere și neprihănire, ce efect va avea aceasta asupra eforturilor noastre misionare? Isaia 45:24, 25.

Isaia 45:24 Numai în Domnul, Mi se va zice, locuieşte dreptatea şi puterea; la El vor veni, şi vor fi înfruntaţi toţi cei ce erau mâniaţi împotriva Lui. 25 În Domnul vor fi făcuţi neprihăniţi şi proslăviţi toţi urmaşii lui Israel.

„Într-un mod special, adevărul este adaptat necesităților fiecărei inimi umane. Pe măsură ce copiii lui Dumnezeu înțeleg capacitatea Domnului de a le suplini nevoile, ei vor merge să întâmpine nevoile sufletelor care pier în păcat. Dumnezeu îi va accepta pe toți cei care vor manifesta credință în El și vor deveni împlinitori ai Cuvântului Său.” – The Review and Herald, 12 august 1909.

 

Vineri 25 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce este important pentru noi să știm ce este adevărul?

2. Ce se întâmplă cu spiritualitatea noastră dacă neglijăm a face lucrare misionară?

3. Când căutăm să Îl prezentăm pe Hristos, asupra cui trebuie să începem a ne concentra?

4. Ce exemplu ne-a dat Hristos în viața zilnică - și cum putem să îl urmăm?

5. Cum poate mărturisirea mea personală despre Hristos să fie un martor mai eficient?