Săptămâna de rugăciune 2020 - ESTE TIMPUL

Este timpul să știi ce crezi. Miercuri, 9 decembrie 2020

(Cezar Pérez Díaz — Mexico)

A sosit timpul să facem cunoscute adevărurile credinței. Există un adevăr prezent pentru acest timp revelat în lumina prețioasă a sanctuarului ceresc.

Așa este acesta descris de pana inspirată: „Subiectul cu privire la Sanctuar și la judecata de cercetare trebuie să fie clar înțeles de către poporul lui Dumnezeu. Toți au nevoie de o cunoaștere personală a poziției și a lucrării Marelui lor Preot. Altfel, le va fi cu neputință să exercite credința care este absolut necesară în vremea aceasta sau să ocupe locul pe care Dumnezeu dorește ca ei să-l ocupe. Fiecare are un suflet de câștigat sau de pierdut. Fiecare are un caz ce trebuie să se înfățișeze înaintea barei de judecată a lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să se întâlnească față în față cu Judecătorul cel mare. Cât de important este, deci, ca fiecare minte să contemple cât mai des scena solemnă în care se va ține judecata și se vor deschide cărțile, când, așa cum spune Daniel, fiecare trebuie să-și primească plata la sfârșitul zilelor.

„Toți aceia care au primit lumină cu privire la acest subiect trebuie să dea mărturie despre adevărurile mari pe care Dumnezeu li le-a încredințat. Sanctuarul din ceruri este chiar centrul lucrării lui Hristos în favoarea oamenilor. El cuprinde orice suflet care trăiește pe pământ. El deschide privirii Planul de Mântuire, aducându-ne foarte aproape de încheierea vremii și descoperindu-ne sfârșitul plin de biruință, în lupta dintre neprihănire și păcat. Este de o importanță copleșitoare ca toți să cerceteze temeinic aceste subiecte și să fie în stare să dea un răspuns oricui le cere socoteală de nădejdea care este în ei.” 1

A venit timpul să știți ce credeți despre adevărul sanctuarului, întrucât toate adevărurile pentru acest timp sunt întruchipate în el. Sanctuarul vorbește despre întruparea lui Hristos și despre moartea Sa pe cruce. Acesta dezvăluie adevărul despre iertare, sfințire și răscumpărare. Învață adevărul despre botez, adevărul despre Sabat (sigilarea) și despre lege, precum și adevărul despre legile reformei sănătății. Și așa cum s-a menționat mai sus, adevărul despre judecata de cercetare (slujirea lui Hristos în Locul Preasfânt), judecata finală și alte adevăruri despre care mărturisim că toate sunt întruchipate în sanctuar.

În acest timp, să ne concentrăm în special atenția pe mesajul celor trei îngeri din Apocalipsa 14 și al celuilalt înger din Apocalipsa 18.

EVANGHELIA VEȘNICĂ

„Al treilea înger din Apocalipsa 14 este prezentat zburând repede prin mijlocul cerului, strigând: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”. Aici ne este arătată natura lucrării poporului lui Dumnezeu. Copiii Lui au o solie de o importanță așa de mare, încât sunt reprezentați ca zburând să o proclame în lumea întreagă. În mâinile lor țin pâinea vieții pentru o lume înfometată. Iubirea Domnului Hristos îi constrânge. Aceasta este ultima solie. Nu mai urmează nimic, nici o invitație a milei nu va mai fi dată, după ce această solie își va fi făcut lucrarea. Ce încredere! Ce responsabilitate zace asupra tuturor, aceea de a transmite mai departe cuvintele invitației binevoitoare: „Și Duhul și Mireasa zic: «Vino!» Și cine aude să zică: «Vino!» Și Celui ce îi este sete să vină, oricine vrea să ia apa vieții fără plată” (engl. KJV).

„Oricine aude să zică: Vino! Nu numai pastorii, ci toți oamenii. Toți trebuie să se alăture invitației. Nu numai prin mărturisire, ci și prin caracterul și îmbrăcămintea lor, toți trebuie să aibă o influență care să câștige. Ei sunt făcuți administratori pentru lume, executori ai voinței Aceluia care a dat oamenilor adevărul cel sacru. O, dacă toți ar simți demnitatea și slava încrederii pe care le-a dat-o Dumnezeul lor!”2

Noi trebuie să știm care este solia celui de-al treilea înger, care urmează să fie dată lumii întregi. Este legea și Evanghelia veșnică. Uneori oamenii întreabă de ce este numită Evanghelia veșnică. Acest lucru se datorează faptului că legea este veșnică și Evanghelia — vestea bună a mântuirii — este, de asemenea, veșnică.

„Nimeni nu poate prezenta în mod corect legea lui Dumnezeu fără Evanghelie, sau Evanghelia fără Lege. Legea este Evanghelia întrupată, iar Evanghelia este legea desfășurată. Legea este rădăcina, Evanghelia este floarea parfumată și rodul pe care ea îl aduce ”.3

„Legea și Evanghelia se află într-o armonie deplină. Ele se susțin reciproc. Cu toată maiestatea ei, Legea confruntă conștiința, determinându-l pe cel păcătos să simtă nevoia de Hristos ca jertfă de ispășire pentru păcat. Evanghelia recunoaște puterea și caracterul neschimbător al Legii. „Păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege” (Romani 7:7). Simțământul acesta de vinovăție pentru păcat, adus în inimă de Lege, îl trimite pe cel păcătos la Mântuitorul. În nevoia lui, omul poate să prezinte argumentele puternice oferite de crucea de pe Golgota. El poate să ceară neprihănirea lui Hristos, deoarece ea îi este împărtășită fiecărui păcătos care se pocăiește. Domnul Isus declară: „Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; și pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37). „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).”4

În Apocalipsa 14:12, citim despre „credința lui Isus”. Ce constituie credința lui Isus cuprinsă în solia celui de-al treilea înger? Isus a purtat păcatele noastre ca Mântuitorul care ne iartă păcatele. El a venit în lumea noastră și ne-a luat păcatele asupra Lui, astfel încât să putem primi neprihănirea Lui. Iar credința în puterea lui Hristos de a ne mântui pe deplin și complet este credința lui Isus. Dar, în timp ce legea ne dezvăluie păcatele, ea nu ne oferă un remediu. Numai Evanghelia lui Hristos poate oferi iertare. Pentru a fi iertați, păcătoșii trebuie să-și exercite pocăința față de Dumnezeu, a cărui lege a fost încălcată, și să aibă credință în Hristos și jertfa Lui de ispășire.

LUMINA MESAJULUI CELUILALT ÎNGER

Din nefericire, „Domnul a fost insultat. Stindardul adevărului, constituit de soliile primului, celui de-al doilea și al treilea înger, a fost lăsat în praf, pe cale. Dacă străjerii sunt lăsați să ducă în rătăcire poporul în modul acesta, Dumnezeu îi va considera responsabili pe unii, pentru că nu au avut discernământul fin necesar pentru a descoperi ce fel de hrană i s-a dat turmei Sale.”5

„Noi suntem în primejdia de a prezenta solia îngerului al treilea într-un chip atât de imprecis, încât să nu-i impresioneze pe oameni. Atât de multe alte lucruri sunt introduse, încât însăși solia care ar trebui să fie proclamată cu putere ajunge să fie slabă și fără putere, fără glas.”6

Prin urmare, Domnul a avut amabilitatea de a trimite un alt înger, care își unește vocea cu al treilea înger. El nu aduce un mesaj nou, ci mai degrabă îl întărește pe cel existent.

„Solia îngerului al treilea trebuie vestită cu putere. Puterea proclamării primei și celei de-a doua solii este intensificată în cea de-a treia. În Apocalipsa, Ioan spune cu privire la solul ceresc care se unește cu îngerul al treilea: „Am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare” (Apocalipsa 18:1, 2).”7

„Mesajul celui de-al treilea înger trebuie să treacă peste țară și să trezească oamenii și să le atragă atenția asupra poruncilor lui Dumnezeu și credinței lui Isus. Un alt înger își unește vocea cu al treilea înger, iar pământul este luminat de slava sa. Lumina crește și strălucește pentru toate națiunile pământului. Ea trebuie să meargă înainte ca o lumină care arde. Va fi însoțită de o mare putere, până când razele sale de aur vor cădea peste fiecare limbă, fiecare popor și fiecare națiune de pe fața întregului pământ. Lasă-mă să te întreb, ce faci pentru a te pregăti pentru această lucrare? Construiești pentru eternitate? Trebuie să vă amintiți că acest înger reprezintă oamenii care au acest mesaj de dat lumii. Te afli printre acei oameni? Chiar crezi că această lucrare în care suntem angajați este cu adevărat mesajul celui de-al treilea înger? Dacă da, atunci înțelegi că avem o lucrare măreață de făcut și că ar trebui să ne ocupăm de asta. Trebuie să ne sfințim pe noi înșine printr-o ascultare strictă de adevăr, plasându-ne în relație corectă cu Dumnezeu și cu lucrarea Lui. ” 8

Există unii care cred că nu contează în ce denominațiune vă aflați — dar conform acestei afirmații, suntem încurajați să fim printre acei oameni reprezentați de îngerul care luminează pământul cu slava Sa. Aceștia sunt oamenii angajați în proclamarea adevărului prețios pentru acest timp.

Există totuși un popor care își lasă deoparte propria voință și caută să facă voia lui Dumnezeu, un popor în a cărui inimă și viață este scrisă legea divină.

„Apocalipsa capitolul 18 indică spre timpul când, ca urmare a respingerii întreitei avertizări din Apocalipsa 14:6-12, biserica va ajunge în starea prevăzută de îngerul al doilea, dar poporul lui Dumnezeu care este încă în Babilon va fi chemat să se despartă de legătura cu el. Această solie este ultima care va mai fi dată lumii și ea își va îndeplini lucrarea. Când aceia care „n-au crezut adevărul, ci au avut plăcere în nelegiuire” (2 Tesaloniceni 2:12), vor fi lăsați să primească o lucrare de rătăcire și să creadă o minciună, atunci lumina adevărului va străluci asupra acelora ale căror inimi sunt deschise să-l primească și toți copiii lui Dumnezeu care sunt în Babilon vor răspunde chemării: „Ieșiți din el, poporul Meu”. (Apocalipsa 18:4). ” 9

Mesajul adus de cel de-al patrulea înger este bazat pe Apocalipsa 3:18, 19. Iată cum îl descrie pana inspirată: „Mai multe persoane mi-au scris, întrebându-mă dacă adevărul despre îndreptățirea prin credință este solia îngerului al treilea, iar eu am răspuns: „Acesta este cu adevărat solia îngerului al treilea.” ” 10

O LUCRARE DE PURIFICARE, PREGĂTIRE ȘI REFORMĂ

Profețiile din Apocalipsa capitolul 18 se vor împlini în curând. În timpul vestirii mesajului celui de-al treilea înger, acel alt înger care coboară din cer, umple pământul cu slava lui Dumnezeu și prin cunoașterea lui Isus Hristos Mântuitorul nostru, Duhul Sfânt va încheia lucrarea Sa de purificare în mințile și inimile tuturor credincioșilor. Domnul declară:

„Atunci vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți; vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi și veți urma poruncile Mele și veți păzi și veți împlini legile Mele.” (Ezechiel 36: 25-27 engl. KJV). Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt trimis de Dumnezeu să facă o lucrare specială. Aceasta a început în 1888.

Tot ce este menționat în Apocalipsa 18 va fi realizat la încheierea glorioasă a acestei lucrări, care nu este încă terminată. Lumina mesajului celui de-al patrulea înger a început să strălucească în acea mișcare impresionantă din Minneapolis în 1888. Singura concluzie rezonabilă este că lumina a fost împiedicată de instrumentele umane.

„Timpul încercării se află chiar în fața noastră, deoarece solia îngerului al treilea, care a fost rostită cu glas puternic, a început să fie vestită deja prin descoperirea neprihănirii lui Hristos, Mântuitorul care iartă păcatele. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple tot pământul. Pentru că aceasta este lucrarea fiecărui om care a auzit solia de avertizare, și anume lucrarea de a-L înălța pe Isus, de a-L prezenta lumii, așa cum a fost descoperit în tipuri, reprezentat prin simboluri, așa cum a fost arătat în descoperirile profeților și așa cum a fost prezentat în învățăturile date ucenicilor Săi și în minunile uimitoare pe care le-a făcut pentru fiii oamenilor.” 11

Mesajul de speranță adus de acest înger (Apocalipsa 18: 1) este mesajul martorului credincios al bisericii din Laodiceea, simbolizând mișcarea de reformă.

Acest înger care își unește vocea cu vestirea celui de-al treilea mesaj, va lumina întregul pământ cu gloria sa. Așa este prezisă o lucrare de amploare universală și putere extraordinară. Toate obstacolele vor fi depășite de mișcarea puternică dezvoltată sub proclamarea ultimului avertisment al celui de-al treilea înger. Unii nu realizează că aceasta este o mișcare religioasă, dar următoarea referință ne clarifică acest lucru:

„Despre Babilon în acest timp se spune: „Păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu Și-a adus aminte de nelegiuirile ei.” (Apocalipsa 18: 5). Ea și-a umplut măsura vinovăției și distrugerea este pe cale să cadă asupra ei. Dar Dumnezeu are încă un popor în Babilon; și înainte de pedeapsa judecăților Sale, acești credincioși trebuie chemați, pentru că „nu se împărtășesc de păcatele ei și nu primesc din plăgile ei”. De aici mișcarea simbolizată de îngerul care coboară din Cer, luminând pământul cu slava sa și strigând tare cu o voce puternică, vestind păcatele Babilonului. În legătură cu mesajul său, se aude apelul: „Ieșiți din ea, poporul meu.” Pe măsură ce aceste avertismente se alătură mesajului celui de-al treilea înger, acesta se amplifică până la un strigăt puternic. ” 12

„Întrebarea cea mai importantă pentru acest timp este:„ Cine este de partea Domnului? Cine se va uni cu îngerul pentru a da lumii mesajul adevărului? Cine va primi lumina care trebuie să umple întreg pământul cu slava sa? ”13

LEPĂDAREA DE SINE ȘI TRĂIREA ÎMPREUNĂ CU HRISTOS

Al treilea înger, care zboară în mijlocul cerului și vestește poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Isus, este o reprezentare a lucrării noastre. Mesajul nu își pierde nimic din forță pe măsură ce îngerul înaintează în zborul său, iar Ioan Revelatorul îl vede crescând în putere și forță până când întregul pământ este luminat cu gloria sa. Calea poporului care păstrează poruncile lui Dumnezeu este înainte, întotdeauna înainte. Mesajul adevărului pe care îl purtăm trebuie să meargă către fiecare națiune, limbă și popor, până când pământul este umplut de gloria sa. Ne pregătim noi pentru această mare revărsare a Duhului lui Dumnezeu?

„Nu trebuie să ne facem griji cu privire la ploaia târzie. Tot ce trebuie să facem este să menținem vasul curat și cu partea deschisă în sus și pregătit pentru primirea ploii cerești, și să ne rugăm în continuare: „Să vină ploaia târzie în vasul meu. Să strălucească asupra mea lumina îngerului glorios care se unește cu al treilea înger; dă-mi o parte de îndeplinit în lucrare; lasămă să fac să sune proclamația; lasămă să colaborez cu Isus Hristos.’ Căutând astfel pe Dumnezeu, lasămă să-ți spun că El te pregătește tot timpul, oferindu-ți harul Său.

„Nu trebuie să fii îngrijorat. Nu trebuie să te gândești că vine un moment special când vei fi răstignit. Timpul pentru a fi răstignit este chiar acum. În fiecare zi, în fiecare oră, sinele trebuie să moară; sinele trebuie răstignit; și apoi, când va sosi vremea ca încercarea să vină în mod serios asupra poporului lui Dumnezeu, brațele veșnice sunt în jurul tău. Îngerii lui Dumnezeu fac un zid de foc împrejur și te izbăvesc.

„Toată răstignirea ta de sine atunci nu va fi de niciun folos. Ea trebuie [făcută] înainte ca soarta sufletelor să fie decisă. Acum trebuie răstignit eul – acum, când este lucrare de făcut; când se dă o oarecare utilizare a fiecărei capacități încredințate. Acum trebuie să golim și să curățăm temeinic vasul de impuritatea sa. Acum trebuie să fim făcuți sfinți față de Dumnezeu. Aceasta este lucrarea noastră, chiar în acest moment. Nu trebuie să aștepți nicio perioadă specială pentru ca o lucrare minunată să fie făcută; [aceasta] este astăzi. Mă dăruiesc astăzi lui Dumnezeu. . .

„Ești gata să te predai acum? Trebuie să-ți alungi păcatul chiar acum, când îl vezi... Nu te gândi că te vei putea abate și [că] veți depăși în mod gradat; vei încerca încetul cu încetul să renunți la păcat. Acum, în timp ce este chemat astăzi, ține cont de invitație și nu îți împietri inima.

„O, sufletul meu, de ce să nu părăsești blestemul astăzi? Păcatul a răstignit pe Domnul meu. De ce să nu te întorci de la el cu ură? De ce să nu iubești lucrurile pe care Hristos le-a iubit și să urăști lucrurile pe care Hristos le-a urât? El a luat suficiente măsuri pentru tine, astfel încât să poți fi, prin El, mai mult, da, mai mult decât biruitor.”14

CONCLUZIE

„Timpul nostru este prețios. Nu avem decât puține, foarte puține zile de probă, în care să ne pregătim pentru viața viitoare, nepieritoare. Noi nu avem timp de pierdut în mișcări la voia întâmplării. Trebuie să ne temem ca nu cumva doar să atingem suprafața Cuvântului lui Dumnezeu.” 15

Fie ca Domnul Isus să vă călăuzească mereu viața, să fiți purtători ai adevărurilor prețioase din acest timp și Domnul să vă binecuvânteze din belșug! Amin.

Referințe:

1 Tragedia Veacurilor, pp. 488, 489.

2 Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 206, 207.

3 Parabolele Domnului Hristos, p. 128.

4 Solii Alese, vol. 1, pp. 240, 241.

5 Ibid., vol. 2, p. 394.

6 Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 60.

7 Ibid.

8 The Review and Herald, August 18, 1885.

9 Tragedia Veacurilor, p. 390.

10 Evanghelizare, p. 190.

11 Solii Alese, vol. 1, p. 363.

12 The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 422.

13 The Review and Herald, November 5, 1889.

14 The Upward Look, p. 283.

15 Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 407.