07 mai, 2015

Donații pentru Nepal — Departamentul de binefacere

Iubiți frați admi­nis­tra­tori în lucra­rea lui Dumnezeu,

„Ferice de cei milos­tivi, căci ei vor avea parte de milă!”

Peste tot în jurul nos­tru sunt săraci, bol­navi, întris­tați și acei care sunt în difi­cul­tăți și gata să piară. Există o mai mare nevoie de a exer­cita milă astăzi mai mult ca ori­când. Dumnezeu ne-a făcut admi­nis­tra­to­rii Lui și El nu este res­pon­sa­bil pen­tru sufe­rința, mize­ria, nevoia de îmbră­că­minte și lipsa ome­ni­rii. Domnul a luat măsuri ample pen­tru noi toți. El ne-a dat mari sur­plu­suri cu care să ate­nuăm lipsa celor în sufe­rință și mai puțin privilegiați.

„Când întâl­niți suflete sufe­rinde care au nevoie de aju­tor, ajutați-le. Când întâl­niți flămânzi, hrăniți-i. Făcând aceasta, veți lucra în dome­niul de lucru al lui Hristos. Lucrarea sfântă a Maestrului a fost o lucrare de bin­e­fa­cere. Poporul nos­tru de pre­tu­tin­deni să fie încu­ra­jat a avea o parte în ea.” — Lucrarea de Binefacere pg. 29

Știm cu toții des­pre cutre­mu­rul devas­ta­tor care a avut loc la 25 apri­lie 2015, în Nepal — unul din­tre cele mai puter­nice dez­as­tre care a lovit Nepalul în ulti­mii 81 de ani, pro­vo­când o dis­tru­gere masivă, esti­mată la 6.400 de morți și peste 20.000 de răniți. Inițial, am încer­cat să sta­bi­lim legă­tura cu fra­ții noș­tri din Nepal; nu am putut obține infor­ma­ții com­plete. Ceea ce ne îngri­jo­rează cel mai mult este fap­tul că sunt multe zone des­pre care nu avem deloc infor­ma­ții și, de obi­cei, când nu sunt infor­ma­ții pre­ju­di­ciul este chiar mai mare. Devastarea și dis­pe­ra­rea pro­duse de această catas­trofă sunt exact în zona unde locu­iesc fra­ții noștri.

Recent am pri­mit ves­tea că mulți din­tre fra­ții noș­tri și-au pier­dut locu­in­țele. Trebuie să acțio­năm pen­tru a ajuta aces­tor frați să depă­șească acest dez­as­tru. Ei au nevoie urgentă de a fi apro­vi­zio­nați cu apă pota­bilă, hrană, măsuri de igienă pre­ven­tive și aju­tor pen­tru recon­stru­i­rea locu­in­țe­lor. Impactul pen­tru întreaga comu­ni­tate a fost într-adevăr devastator.

Mai jos cităm din comu­ni­ca­tul pe care toc­mai l-am pri­mit din India de Nord:

„Deși pro­fe­ți­ile Bibliei vor­besc des­pre dez­as­tre natu­rale și apa­ri­ția cutre­mu­re­lor, noi sun­tem întris­tați dato­rită recen­tu­lui cutre­mur din Nepal cu mag­ni­tu­di­nea de 7,8 sau 8,1 și a seri­i­lor de replici care au șocat întreaga națiune a Nepalului în care se crede că au murit peste 6.100 de per­soane, con­form date­lor dis­po­ni­bile la 29 apri­lie 2015. Numărul mor­ți­lor crește cu fie­care oră. Acesta a fost cu mult mai puter­nic decât cutre­mu­rul care a rui­nat Haiti în 2010. Replici majore a căror mag­ni­tu­dine a fost de 6,7 grade au avut loc în mod repe­tat. Acesta este un eve­ni­ment catas­tro­fal de pro­por­ții. Probabil în jur de 15.000 de per­soane vor fi murit în cutre­mu­rul devas­ta­tor. Oamenii sunt în mare durere și panică.

Noi am încer­cat luăm legă­tura cu popo­rul nos­tru în Nepal. Nu am putut ajunge la ei nici prin mobil, nici prin email. Ca urmare am tri­mis mem­brii noș­tri și volun­tari să se gră­bească la fața locului.

Multe din casele de pe dea­luri s-au dărâ­mat și răni­ții sunt într-o situ­a­ție rea. Câteva alu­ne­cări de teren au blo­cat dru­mul de acces spre aceste zone. În ciuda vre­mii reci și plo­ioase, oameni din întreaga țară dorm afară sau în mașini deo­a­rece se tem de replici.

Am tri­mis o echipă care să ajute la fur­ni­za­rea nevo­i­lor de bază cum ar fi hrană (pro­duse nepe­ri­sa­bile), apă pota­bilă, pături, cor­turi, saci de dor­mit, lan­terne, mate­ri­ale sani­tare și de prim aju­tor, medi­ca­mente de urgență (cum ar fi: canule IV, seturi picu­rare IV, elas­to­plast, leu­co­plast, atele, mulaje, gips, mănuși, ban­daje și pan­sa­mente) și ne-am ală­tu­rat ope­ra­țiu­ni­lor de sal­vare care sunt efec­tu­ate de orga­ni­za­ți­ile inter­națio­nale. Județul Sindhupalchok, unde sunt majo­ri­ta­tea mem­bri­lor, a sufe­rit o dis­tru­gere totală și toate casele au fost dărâ­mate. Gorkha este un alt județ unde avem mem­brii – un loc unde echi­pele de sal­vare nu au putut ajunge. Vă vom ține la curent odată ce echi­pele ajung acolo. Aeroportul Kathmandu a fost închis pen­tru câteva zile.

Va fi nevoie de mult timp și multe resurse pen­tru a rea­duce popo­rul nos­tru la nor­mal. Ei au nevoie de rugă­ciu­nile, aju­to­rul și spri­ji­nul nos­tru pen­tru a-și reveni în urma efec­te­lor cutremurului.”

În ciuda lip­sei infor­ma­ți­i­lor exacte des­pre mări­mea pagu­be­lor mate­ri­ale cau­zate de cutre­mur, Departamentul de Binefacere a orga­ni­zat ime­diat fon­duri și per­so­nal însăr­ci­nat pen­tru a acorda asis­tență și pen­tru a se angaja în ser­vi­ciul de aju­to­rare a vic­ti­me­lor. Totuși acum rea­li­zăm că ceea ce am dat nu este de ajuns. Avem nevoie de mai mult — mult mai mult!

Tu poți ajuta făcând dife­rența prin dona­ții fie mici sau mari după posi­bi­li­tă­țile care le ai. Persoanele rezi­dente în Statele Unite pot face dona­ți­ile deduc­ti­bile. Conferința Generală asi­gură că 100% dona­ți­ile vor merge direct în aju­ta­rea vic­ti­me­lor și a fami­li­i­lor lor.

Vă rugăm să tri­mi­teți Departamentului de Binefacere al Conferinței Generale dona­ți­ile care con­si­de­rați că sunt potri­vite pen­tru a-i ajuta pe fra­ții noș­tri devas­tați, suro­rile, copiii, fami­lii întregi, și pe alții loviți de ace­eași cala­mi­tate. Vă rugăm să tri­mi­teți cecuri plăti­bile la Seventh Day Adventist Reform Movement General Conference, World Disaster Relief Fund, 5240 Hollins Road, Roanoke VA 24019, USA.

Vă rugăm să spe­ci­fi­cați pe cecul vos­tru că doriți ca dona­ția să meargă la Nepal Relief.
Sunt două posi­bi­li­tăți pen­tru donații:

Trimiteți prin poștă un cec plăti­bil la adresa: Seventh Day Adventist General Conference 5240 Hollins Road, Roanoke VA 24019
Donații cu PayPal: Nepal Relief

Fratele vos­tru în Hristos,
D. Sureshkumar, Departamentul de Binefacere al Conferinței Generale

 În Uniunea Moldova se va strânge o colectă în Sabat pe 16 mai.

Alte evenimente

Arhivă
Scrisoare către familia bisericii noastre 14 martie, 2020
De la presedintele CG SDARM 
Apel umanitar 09 aprilie, 2019
„Aşadar, cât avem prilej să facem bine la toţi şi mai ales fraţilor în credinţă” (Galateni 6:10).