Articole şi predici

Pericolul Glumelor și al Ușurătății

„Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit.„Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, și din cuvintele tale vei fi osîndit”. Matei 12:36-37

Dragul meu tânăr care citești aceste rîânduri, care poate te lupți cu acest „sindrom” al glumelor și neserozității. Poate ai încercat de multe ori să devii un tînăr serios și sobru, dar toate încercările tale au sfîr?it într-un e?ec lamentabil. Ai renun?at la acest obiectiv spunînd c? acesta este temperamentul t?u, ?i c? nu po?i s? te schimbi. Prin aceast? experien?? am trecut ?i eu. Eforturile personale nu m-au ajutat la nimic. ?i disperat eram gata s? renun?. Apoi am descoperit ?i motivul pentru care nu puteam s? m? schimb: 1) aveam o motiva?ie gre?it? doream s? nu mai glumesc, pentru a nu mai spune fra?ii c? sînt neserios, etc. – 2) încercam prin puterile mele. Dac? cumva, ?i tu, ai acelia?i motiva?ii, ?i încerci prin aceia?i metod?, eforturilor proprii, s? ?tii c? acesta este motivul e?ecului t?u.

Dar mul?umim Tat?lui ceresc, pentru c? are solu?ii la toate neputin?ile noastre. El ne d? ?i o motiva?ie real? ?i mijloace pentru a atinge acel scop. O în?elegere a sacrificiului S?u, o cdunoa?tere mai profund? a iubirii Sale pentru noi va sparge ghe?arul indiferen?ei ?i formalismului din inima noastr?. O în?elegere asuferin?ei, a dezonoarei pe care o aducem, ast?zi la adresa Mîntuitorului ne va da cea motiva?ie profund? pentru a ne hot?rî s?i permitem, Domnului Isus, s? ne cur??easc? ?i de acest p?cat, în aceast? „mare zi a isp??irii finale”. Poate nici nu con?tientiz?m prea bine cît de periculoas? este aceast? practic? în care ne conpl?cem. De acea studiul acesta are menirea s? ne con?tientizeze de gravitatea st?rii noastre, de durerea pe care o producem Cerului, ?i tot odat? am încredin?area c? acete cuvinte inspirate vor crea în tine dragul meu tîn?r, scîrb? fa?? de p?catul acesta ?i tot odat?, dac? îi vei permite, va crea, prin credin??, lucrurile care nu exist?: seriozitate, o voio?ie cre?tin? ?i bucuria de a nu-i mai provoca în continuare suferin?e Domnului t?u iubit. Spun aceste lucruri bazîndu-m? pe o f?g?duin?? ce va r?mîne neclintit? ?i se va împlini în via?a celui ce crede:

Isaia 55:10-11 „ C?ci dup? cum ploaia ?i z?pada se pogoar? din ceruri, ?i nu se mai întorc înapoi, ci ud? p?mîntul ?i-l fac s? odr?sleasc?, pentru-ca s? dea s?mîn?? sem?n?torului ?i pîine celui ce m?nînc?, tot a?a ?i Cuvîntul Meu, care iese din gura mea, nu se întoarce f?r? rod, ci va face voia Mea ?i va împlini pl?anurile Mele.”

1 T pag. 519 (505eng) „ Copara?i-v? via?a cu cea a Mîntuitorului vostru, care a f?cut un sacrificiu atît de mare ca s? pute?i fi mîntui?i. El petrecea adesea toat? noaptea, pe p?mîntul umed, în rug?ciune agonizat?.Voi c?uta?i doar pl?cerea voastr?. Asculta?i vorbe de?arte, u?uratice, rîsetele, glumele. Imit? acestea modelul ? Asculta?i înc?, este men?iona Domnul Isus? Este adev?rul sibiectul conversa?iei ? Aduc vorbitorii slav? crucii lui Hristos ? Ei vorbesc despre moda aceasta, despre boneta aceea, despre rochia cealalt?, despre ce azis cutare tîn?r? sau tîn?r? sau despre distrac?iile pe care le pun la cale. Ce veselie ! Sunt îngerii atra?i spre acel loc ?i se îndreapt? aproape de ei ?i în jurul lor spre a abate întunericul pe care Satana îl îngr?m?de?te asupra ?i în jurul lor ? Oh, nu . Ei se întorc înapoi îndurera?i. V?d lacrimi pe fa?a acestor îngeri. E posibil ca îngerii lui Dumnezeu s? poat? s? plîng? ? Da chiar a?!

Lucrurile ve?nice au o mic? importan?? pentru cei tineri. Îngerii lui Dumnezeu sînt înl?crima?i cînd scriu în registru cuvintele ?i faptele a?a zi?ilor cre?tini. Îngerii z?bovesc împrejurul locuin?ei de acolo. Tinerii sînt aduna?i în acel loc; se aude sunetul mizicii vocale ?i instrumentale. Sunt cre?tini aduna?i acolo, îns? ce se aude ? Un cîntec, un cîntecel u?uratic, potrivit pentru sala de dans. Îngerii p?r?sesc scena. Triste?ea se vede pe fe?ele lor. Iat?, ei plîng. Am v?zut lucrurile acestea repetîndu-se de nenum?rate ori în rîndurile p?zitorilor Sabatului...”

Cum va ac?iona un adev?rat cre?tin?

 

„ Adev?ratul cre?tin nu va putea, în timp ce se afl? în compania celor necredincio?i, s? fie lumin? ?i s? aib? ?i o purtare u?uratic?. Valoarea sufletelor pentru care a murit Domnul Hristos este prea mare.” 5 T pag.88 (83e)

Ac?ioneaz? mereu din principiu, nu din impuls. St?pîne?te-?i înfl?c?rarea natural? a firii – prin umilin?? ?i blînde?e. Nu v? îng?dui?i nici un fel de u?ur?tate sau neseriozitate. Nici o borb? „de duh” ironic? s? v? scape de pe buze.” DV pag. 476 (491 or.)

Ce descoper? natura conversa?iilor?

„ Caracteru unui om poate fi destul de precis aprecieat dup? natura conversa?iilor sale... Acei care glumesc, spun cuvintehazlii ?i î?i îng?dui discu?ii banale, se pun la un nivel unde Satan are acces la ei... O, dac? fiecare dintre tinerii no?tri ?i-ar da seama de r?ul convers?iilor ridicole ?i s?-?i corecteze obiceiul de a vorbi cuvinte nefolositoare !” V.S.L.Î.L. 33.

Care sunt rezultatele cultiv?rii acestor obiceiuri ?

„Orice cuvinte frivole, orice u?ur?tate ?i flec?real? sunt ademeniri ale vr?jma?ului, ca s? v? lipseasc? de t?rie spiritual?. Strînge?i-v? toate puterile împotriva acestui r?u, în numele Dumnezeului lui Israel.” 9 T pag.109.

„ ... Dac? Hristos nu locuie?te acolo, satisfac?ia va fi g?sit? în frivolitate, glume ?i rîsete, care sunt o piedic?, piedic? pentru cre?terea spiritual? ?i o pricin? de durere pentru îngerii lui Dumnezeu.” 6 T pag. 177.

„ Este de datoria tinerilor s? încurajeze sobrietatea. U?ur?tatea, farsa ?i gluma vor avea ca rezultat s?r?cia sufletului ?i pierderea favoarea lui Dumnezeu.”  2 T pag. 231 (236 eng.)

Cum putem întrista pe Duhul Sfînt?

„Fra?ii ?i surorile î?i permit prea mult? conversa?ie vesel? cînd se afl? fiecare în compania celorlal?i. Femeile care m?rturisesc a fi evlavioase se dedau la glume, bancuri ?i rîsete. Aceasta nu este potrivit ?i întristeaz? pe Duhul lui Dumnezeu.”  2 T pag. 439 (456 or)

Cum putem s?-l alung?m pe Isus din inim?, ?i cum r?mîne inima noastr??

B?ie?ii ?i fetele se adun? ?i flec?resc, rîd, glumesc ?i îl alung? pe Domnul Hristos din inimile lor pe îngeri din preajma lor, prin prostiile lor nes?buite. Discu?ii nefolositoare despre ce au f?cut unii, borbele goale despre cutare b?iat sau fat? ofilesc gîndurile ?i sentimentele nobile, devo?ionale ?i alung? din inim? dorin?ele bune ?i sfinte, l?sînd-o rece ?i lipsit? de adev?rata dragoste pentru Dumnezeu ?i adev?rul S?u.  1 T pag. 404-405 (392o)

Dar ce lucrare face un pastor glume? la amvon?

Un predicator glume? la amvon sau unul care face toate eforturile ca s? cî?tige aplauzele, este un spectacol care r?stigne?te din nou pe Fiul lui Dumnezeu ?i-l expune la batjocurile publice.”  M.sp.P. pag.130.

„Cînd un pastor care duce lumii mesajul solemn de avertizare se bucur? de bun?voin?a ospitalier? a prietenilor ?i fra?ilor ?i neglijeaz? îndatoririle de pastor al turmei, fiind neatent în exemplu ?i comportamentul s?u, antrenîndu-se în conversa?ii frivole cu cei tineri, rîzînd ?i glumind ?i spunînd anecdote pentru a stîrni rîsul, este nevrednic de pozi?ia de slujitor al evangheliei ?i are nevoie s? fie convertit înainte s? i se dea în grij? oile ?i mieii.”  3 T pag. 256 (233or)

Ce fel de comer? face un astfel de predicator ?i oricare dintre noi, ca tineri, cînd ne permitem neseriozitatea ?

„Tonul conversa?iei cuiva descoper? comoara inimii sale. Vorbirea u?uratic? ?i ordinar?, cuvintele de lingu?ire, glumele nebune?ti, rostite pentru a provoca rîsul, sunt marfa lui Stana ?i to?i cei ce se complac în asemenea conversa?ii, fac comer? cu m?rfurile lui. Impresiile f?cute asupra acelora care aud aceste lucruir, se aseam?n? cu aceea f?cut? asupra lui Irod, cînd fiica Irodiadei juca înaintea lui. Toate aceste trnzac?ii sunt raportate în c?r?ile din ceruri, iar la ultima ?i marea zi, ele vor apare în adev?rata lor lumin?, în fa?a celui ce a comis aceste f?r?delegi.”  M. Sp.P. pag.76.

Mul?umim lui Dumnezeu pentru c? dore?te s? ne fereasc? de a fi negustorii Satanei ?i ne ofer? posibilitatea de a fi fiii S?i, mo?tenitori ai tronului ceresc. Cum s? nu r?spundem iubirii divine ?i s? r?mînem în continuare la porci, fl?mînzi ?i lipsi?i de adev?rata fericire!! Isus te chiam? s? renun?i la surogate ?i s? prime?ti bucuria adev?rat?, în inima ta zbuciumat?. Vei în?elege atunci ce înseamn? adev?rata fericire. Vino ?i vezi. Amin.