Saptamana de Rugaciune 2013. A pregati un popor

Introducere. A pregati un popor

Ilie cel profetic, marele reformator care va veni înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos „va întoarce inimile părinţilor spre copiii lor, şi inimile copiilor spre părinţii lor” (Maleahi 4:6). Aici se vede o lucrare de reînviorare şi reformă ce începe în cămin.

„Cei care poartă ultima solie de har adresată lumii trebuie să simtă că este de datoria lor să-i înveţe pe părinţi cu privire la religia în cămin. Marea mişcare reformatoare trebuie să înceapă prin a prezenta taţilor, mamelor și copiilor principiile legii lui Dumnezeu. Atunci când sunt prezentate pretenţiile legii iar oamenii sunt convinşi de datoria lor de a da ascultare, arătaţi-le că asupra lor se află răspunderea de a decide nu numai pentru ei înşişi, ci pentru copiii lor. Arătaţi că ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este singura noastră siguranţă împotriva relelor care duc lumea spre nimicire.”1

Pentru a pregăti prima venire a lui Hristos, Ilie cel profetic – pe care Isus l-a identificat ca fiind Ioan Botezătorul (Matei 11:11-14) – trebuia să meargă înaintea lui „în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru Domnul” (Luca 1:17).

În acelaşi fel, misiunea poporului lui Dumnezeu din aceste zile de pe urmă este de a pregăti un popor înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos în glorie. Prin harul divin, aceşti „reformatori” sau „restauratori” trebuie să aducă în atenţia oamenilor instituţiile divine întemeiate în Eden. Căsătoria după principiul lui Dumnezeu (Geneza 1:27), dieta de la început (versetul 29) şi Sabatul zilei a şaptea (Geneza 2:1-3) sunt printre acele instituţii care trebuie restaurate în cadrul procesului de pregătire a unui popor deosebit care să-L primească pe Domnul în slavă. Apostolul Petru, vorbind despre lucrarea ce trebuie făcută înainte de „marea zi a Domnului” – încheierea timpului de probă – a declarat: „Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime.” (Faptele Apostolilor 3:19-21).

Aici avem:

1. Pocăinţă, care înseamnă părerea de rău pentru păcate şi părăsirea lor.

2. Convertirea, „înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2).

3. „Ştergerea păcatelor” ca o condiţie esenţială a primirii „înviorării” botezului Duhului Sfânt asupra poporului lui Dumnezeu înaintea încheierii lucrării lui Dumnezeu pe pământ.

Apostolul explică faptul că Hristos trebuie să fie reţinut în cer până la „vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor.” De aceea, „în acest timp, chiar înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos pe norii cerului, Dumnezeu cheamă barbate care să pregătească un popor care să stea în picioare în marea zi a Domnului. În aceste zile de pe urmă trebuie făcută exact acelaşi fel de lucrare pe care a făcut-o Ioan. Domnul dă poporului Său solii prin instrumentele pe care le-a ales şi El doreşte ca toţi să asculte de îndemnurile şi avertismentele pe care le trimite. Solia care a precedat slujirea publică a lui Hristos a fost: Pocăiţi-vă, vameşi şi păcătoşi; pocăiţi-vă, farisei şi saduchei; ‚căci Împărăţia cerului s-a apropiat.’ Solia noastră nu trebuie să fie una de pace şi siguranţă. Ca popor care crede în revenirea iminentă a lui Hristos, trebuie să dăm o solie hotărâtă – ‚Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău.’

Solia noastră trebuie să fie la fel de directă ca cea a lui Ioan. El i-a mustrat pe regi pentru nelegiuirea lor. În ciuda faptului că viaţa sa se afla în primejdie, el nu a îngăduit ca adevărul să se stingă pe buzele sale. Lucrarea noastră din acest timp trebuie făcută cu aceeaşi credincioşie…

În acest timp, când apostazia este aproape universală, Dumnezeu îi cheamă pe solii Săi să vestească legea Sa în spiritul şi puterea lui Ilie. Asemenea lui Ioan Botezătorul care, pentru a pregăti un popor pentru prima venire a lui Hristos, a atras atenţia lor la cele Zece Porunci, în acelaşi fel trebuie ca şi noi să proclamăm fără sunete ezitante solia: ‚Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă căci a venit ceasul judecăţii Lui’ (Apocalipsa 14:7). Cu seriozitatea care i-a caracterizat pe Ilie profetul şi Ioan Botezătorul, trebuie să ne străduim să pregătim calea pentru cea de-a doua venire a lui Hristos.” 2

Fie ca Domnul să ne dea harul Său minunat ca să pregătim un popor pentru venirea Sa iminentă!

Trimiteri:

1 Testimonies, vol. 6, pg. 119 engl.

2 Comentarii Biblice, vol. 4, pg. 1184 engl.

Introducere. A pregati un popor