07 mai, 2015

Donații pentru Nepal — Departamentul de binefacere

Iubiți frați admi­nis­tra­tori în lucra­rea lui Dumnezeu,

„Ferice de cei milos­tivi, căci ei vor avea parte de milă!”

Peste tot în jurul nos­tru sunt săraci, bol­navi, întris­tați și acei care sunt în difi­cul­tăți și gata să piară. Există o mai mare nevoie de a exer­cita milă astăzi mai mult ca ori­când. Dumnezeu ne-a făcut admi­nis­tra­to­rii Lui și El nu este res­pon­sa­bil pen­tru sufe­rința, mize­ria, nevoia de îmbră­că­minte și lipsa ome­ni­rii. Domnul a luat măsuri ample pen­tru noi toți. El ne-a dat mari sur­plu­suri cu care să ate­nuăm lipsa celor în sufe­rință și mai puțin privilegiați.

„Când întâl­niți suflete sufe­rinde care au nevoie de aju­tor, ajutați-le. Când întâl­niți flămânzi, hrăniți-i. Făcând aceasta, veți lucra în dome­niul de lucru al lui Hristos. Lucrarea sfântă a Maestrului a fost o lucrare de bin­e­fa­cere. Poporul nos­tru de pre­tu­tin­deni să fie încu­ra­jat a avea o parte în ea.” — Lucrarea de Binefacere pg. 29

Știm cu toții des­pre cutre­mu­rul devas­ta­tor care a avut loc la 25 apri­lie 2015, în Nepal — unul din­tre cele mai puter­nice dez­as­tre care a lovit Nepalul în ulti­mii 81 de ani, pro­vo­când o dis­tru­gere masivă, esti­mată la 6.400 de morți și peste 20.000 de răniți. Inițial, am încer­cat să sta­bi­lim legă­tura cu fra­ții noș­tri din Nepal; nu am putut obține infor­ma­ții com­plete. Ceea ce ne îngri­jo­rează cel mai mult este fap­tul că sunt multe zone des­pre care nu avem deloc infor­ma­ții și, de obi­cei, când nu sunt infor­ma­ții pre­ju­di­ciul este chiar mai mare. Devastarea și dis­pe­ra­rea pro­duse de această catas­trofă sunt exact în zona unde locu­iesc fra­ții noștri.

Recent am pri­mit ves­tea că mulți din­tre fra­ții noș­tri și-au pier­dut locu­in­țele. Trebuie să acțio­năm pen­tru a ajuta aces­tor frați să depă­șească acest dez­as­tru. Ei au nevoie urgentă de a fi apro­vi­zio­nați cu apă pota­bilă, hrană, măsuri de igienă pre­ven­tive și aju­tor pen­tru recon­stru­i­rea locu­in­țe­lor. Impactul pen­tru întreaga comu­ni­tate a fost într-adevăr devastator.

Mai jos cităm din comu­ni­ca­tul pe care toc­mai l-am pri­mit din India de Nord:

„Deși pro­fe­ți­ile Bibliei vor­besc des­pre dez­as­tre natu­rale și apa­ri­ția cutre­mu­re­lor, noi sun­tem întris­tați dato­rită recen­tu­lui cutre­mur din Nepal cu mag­ni­tu­di­nea de 7,8 sau 8,1 și a seri­i­lor de replici care au șocat întreaga națiune a Nepalului în care se crede că au murit peste 6.100 de per­soane, con­form date­lor dis­po­ni­bile la 29 apri­lie 2015. Numărul mor­ți­lor crește cu fie­care oră. Acesta a fost cu mult mai puter­nic decât cutre­mu­rul care a rui­nat Haiti în 2010. Replici majore a căror mag­ni­tu­dine a fost de 6,7 grade au avut loc în mod repe­tat. Acesta este un eve­ni­ment catas­tro­fal de pro­por­ții. Probabil în jur de 15.000 de per­soane vor fi murit în cutre­mu­rul devas­ta­tor. Oamenii sunt în mare durere și panică.

Noi am încer­cat luăm legă­tura cu popo­rul nos­tru în Nepal. Nu am putut ajunge la ei nici prin mobil, nici prin email. Ca urmare am tri­mis mem­brii noș­tri și volun­tari să se gră­bească la fața locului.

Multe din casele de pe dea­luri s-au dărâ­mat și răni­ții sunt într-o situ­a­ție rea. Câteva alu­ne­cări de teren au blo­cat dru­mul de acces spre aceste zone. În ciuda vre­mii reci și plo­ioase, oameni din întreaga țară dorm afară sau în mașini deo­a­rece se tem de replici.

Am tri­mis o echipă care să ajute la fur­ni­za­rea nevo­i­lor de bază cum ar fi hrană (pro­duse nepe­ri­sa­bile), apă pota­bilă, pături, cor­turi, saci de dor­mit, lan­terne, mate­ri­ale sani­tare și de prim aju­tor, medi­ca­mente de urgență (cum ar fi: canule IV, seturi picu­rare IV, elas­to­plast, leu­co­plast, atele, mulaje, gips, mănuși, ban­daje și pan­sa­mente) și ne-am ală­tu­rat ope­ra­țiu­ni­lor de sal­vare care sunt efec­tu­ate de orga­ni­za­ți­ile inter­națio­nale. Județul Sindhupalchok, unde sunt majo­ri­ta­tea mem­bri­lor, a sufe­rit o dis­tru­gere totală și toate casele au fost dărâ­mate. Gorkha este un alt județ unde avem mem­brii – un loc unde echi­pele de sal­vare nu au putut ajunge. Vă vom ține la curent odată ce echi­pele ajung acolo. Aeroportul Kathmandu a fost închis pen­tru câteva zile.

Va fi nevoie de mult timp și multe resurse pen­tru a rea­duce popo­rul nos­tru la nor­mal. Ei au nevoie de rugă­ciu­nile, aju­to­rul și spri­ji­nul nos­tru pen­tru a-și reveni în urma efec­te­lor cutremurului.”

În ciuda lip­sei infor­ma­ți­i­lor exacte des­pre mări­mea pagu­be­lor mate­ri­ale cau­zate de cutre­mur, Departamentul de Binefacere a orga­ni­zat ime­diat fon­duri și per­so­nal însăr­ci­nat pen­tru a acorda asis­tență și pen­tru a se angaja în ser­vi­ciul de aju­to­rare a vic­ti­me­lor. Totuși acum rea­li­zăm că ceea ce am dat nu este de ajuns. Avem nevoie de mai mult — mult mai mult!

Tu poți ajuta făcând dife­rența prin dona­ții fie mici sau mari după posi­bi­li­tă­țile care le ai. Persoanele rezi­dente în Statele Unite pot face dona­ți­ile deduc­ti­bile. Conferința Generală asi­gură că 100% dona­ți­ile vor merge direct în aju­ta­rea vic­ti­me­lor și a fami­li­i­lor lor.

Vă rugăm să tri­mi­teți Departamentului de Binefacere al Conferinței Generale dona­ți­ile care con­si­de­rați că sunt potri­vite pen­tru a-i ajuta pe fra­ții noș­tri devas­tați, suro­rile, copiii, fami­lii întregi, și pe alții loviți de ace­eași cala­mi­tate. Vă rugăm să tri­mi­teți cecuri plăti­bile la Seventh Day Adventist Reform Movement General Conference, World Disaster Relief Fund, 5240 Hollins Road, Roanoke VA 24019, USA.

Vă rugăm să spe­ci­fi­cați pe cecul vos­tru că doriți ca dona­ția să meargă la Nepal Relief.
Sunt două posi­bi­li­tăți pen­tru donații:

Trimiteți prin poștă un cec plăti­bil la adresa: Seventh Day Adventist General Conference 5240 Hollins Road, Roanoke VA 24019
Donații cu PayPal: Nepal Relief

Fratele vos­tru în Hristos,
D. Sureshkumar, Departamentul de Binefacere al Conferinței Generale

 În Uniunea Moldova se va strânge o colectă în Sabat pe 16 mai.

Mai multe în această secțiune