Conţinut
Hristos - lumina lumii

Cuprins și cuvînt înainte

Cuvânt înainte

" Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am primit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl .Ioan 1,14.

"Ca şi stelele în vastul circuit al drumului rânduit lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă şi nici întârziere... Când marele orologiu al vremii a indicat ceasul acela, Isus s-a născut în Betleem " (H.L.L. pag. 12 . )

În inimile şi viaţa tuturor oamenilor, indiferent de rasă şi culoarea pielii lor, indiferent de concepţiile religioase sau filozofice pe care le au, există o inexplicabilă dorinţă după ceva mai bun, mai înalt ceva ce lipseşte. Această forţă motrice a stat la baza omenirii, dar şi a căutării şi găsirii de către cei credincioşi a drumului spre Acela care poate satisface pe deplin nevoia de puritate morală şi mântuire a sufletului omenesc. Această plinătate se află în Isus Hristos, Fiul cel veşnic a lui Dumnezeu şi Fiu al omului . "Căci Dumnezeu a vrut cu toată plinătatea să locuiască în El " 1,19. " Căci în El locuieşte toată plinătatea Dumnezeirii "Col.2,9.

Când în 1898, E.G.White publica această carte - "prezentarea celor dumnezeieşti în cuvinte omeneşti ", se împlinea nevoia înfăţişării domnului Isus ca Acela care prin viaţă şi moarte Sa ispăşitoare, stătea chezaş mântuirii noastre. În aceste pagini inspirate ni se prezintă iubirea inegalabilă a Mântuitorului " pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică." Ioan 3,16.

De la ieslea Betleemului şi până la crucea Golgotei, Isus Hristos n-a făcut altceva decât să dărâme zidurile ce despărţeau pe oameni, să înlăture barierele pe care păcatul le-a ridicat între cei drepţi după chipul lui Dumnezeu şi Creatorului lor, şi să ridice poduri, punţi de legătură între om şi om între păcătoşi şi Mântuitorul lor. De aceea în paginile acestei cărţi inspirate ne este iubirea lui Dumnezeu descoperită în Fiul Său, cuvântul care S-a făcut trup şi a locuit printre noi; ea ne descoperă în cuvinte omeneşti frumuseţea vieţii lui Hristos, de care suntem chemaţi să ne împărtăşim cu toţii, aşa cum a lăsat ca un testament Mântuitorul nostru, atuncea când spunea: Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu; Ioan 13,25. Şi după cum prin viaţa Sa curată şi caracterul Său desăvârşit Isus a atras la sine pe ucenicii Săi şi mulţimile care-L urmau, şi după cum exemplu Său a lucrat, prin puterea Duhului Sfânt, transformarea caracterelor într-o perfectă identificare cu caracterul Său.(Gal 2,20 ), tot astfel lucrarea de faţă urmăreşte să redescopere pe Răscumpărătorul tuturor celor ce cred în El şi în jertfa Lui mântuitoare.

Vorbind despre Sine, Isus Hristos spunea :" Eu sunt LUMINA LUMINII ;cine mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii " .Ioan 8,12.

Lucrarea de faţă " Hristos Lumina Lumii "este a patra ediţie publicată în limba română, într-o nouă traducere realizată de un grup de slujitori ai lui Dumnezeu. Ellen G. White, autoarea acestei lucrări, cu o profundă experienţă spirituală şi prin inspiraţie divină, prezintă în aceste pagini noi laturi ale vieţii Domnului Isus, pline de profunde semnificaţii. El este înfăţişat ca fiind Plinătatea Dumnezeirii în trup omenesc, Mântuitorul plin de compasiune şi iubire pentru cei ce au nevoie de El, pentru cei păcătoşi şi însinguraţi, Soare al Neprihănirii, şi Marele Preot milos, Prieten cald şi plin de înţelegere, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.

D.POPA .

Cuprins și cuvînt înainte