Eliberare

Lecția 10. Eliberare de vrăjmașii noștri

„Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn și paharul meu este plin de dă peste el.” (Psalmii 23:5).

„Doar în Dumnezeu avem ajutor. Nu trebuie să ne măgulim că avem vreo putere în propria noastră înțelepciune, pentru că puterea noastră este slăbiciune, judecata noastră este nebunie. Hristos a biruit vrăjmașul în dreptul nostru pentru că ne compătimea slăbiciunea și știa că am fi biruiți și am pieri dacă El nu ar veni în ajutorul nostru.” – That I May Know Him, p. 269.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pp. 505-510 (cap. 30: Vrăjmășia dintre om și Satan).


Duminică 2 iunie

1. MARELE NOSTRU ADVERSAR

a. Cine este marele nostru vrăjmaș și cum se comportă el? 1 Petru 5:8.

1 Petru 5:8: „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.”

„Cu cât mai aproape imită Modelul divin, cu atât mai sigur creștinul se va expune drept țintă a atacurilor lui Satan.” – Marea luptă, p. 510 (cap. 30: Vrăjmășia dintre om și Satan).

„Bărbați sub influența duhurilor rele vor face minuni. Ei vor face oamenii bolnavi aruncând asupra lor magia și apoi vor îndepărta magia, determinându-i pe alții să afirme că bolnavii respectivi au fost vindecați într-un mod miraculos. Aceasta a făcut Satan în mod repetat.” – Solii alese, vol. 2, p. 28 (cap. Cum lucrează Satan și uneltele lui).

b. De ce lucrează el atât de intens împotriva noastră? Apocalipsa 12:12.

Apocalipsa 12:12: „De aceea bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.”

„Satan este un student sârguincios al Bibliei. El știe că timpul lui este scurt și caută cu orice ocazie să contracareze lucrarea Domnului pe acest pământ.” – Mărturii, vol. 9, p. 16 (cap. Ultima criză).

„Marele conflict pe care Satan l-a creat în curțile cerești va fi curând, foarte curând, încheiat pentru totdeauna... Acum, ca niciodată mai înainte, Satan își exercită puterea lui înșelătoare pentru a amăgi și a distruge orice suflet luat prin surprindere.” – Ibid., vol. 7, p. 141 (cap. Martori pentru adevăr).


Luni 3 iunie

2. PROTECȚIE FAȚĂ DE VRĂJMAȘII NOȘTRI

a. Când suntem copleșiți de lucrarea vrăjmașului, ce ne poate oferi curaj? Psalmii 61:1-3; Isaia 59:19 (a doua parte).

Psalmii 61:1-3: „Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea! De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită şi zic: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!” Căci Tu eşti un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmaşului.”

Isaia 59:19 (u.p.): „Când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.”

„Vrăjmașul nu poate birui studentul umil al lui Hristos, cel care umblă în rugăciune înaintea Domnului. Hristos Se interpune personal ca un adăpost, un refugiu în fața asalturilor celui rău... Nu există în întreaga forță satanică vreo putere care să poată slăbi sufletul care se încrede, în mod simplu, în înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Hristos este turnul nostru de putere și Satan nu are nicio putere asupra sufletului care umblă cu Dumnezeu în umilința minții. ... În Hristos există un ajutor desăvârșit și complet pentru fiecare suflet ispitit. Pericolele asaltează fiecare cale, dar întregul univers ceresc este în gardă, pentru ca nimeni să nu poată fi ispitit peste puterea cu care este capabil să le ducă... Dacă ne predăm neegoist în lucrare, fără a ne abate niciodată cât de puțin de la principiu, Domnul va întinde asupra noastră brațele Lui veșnice și Se va dovedi un ajutor puternic. Dacă vom privi la Isus ca la Unul în care ne putem încrede, El nu ne va lăsa să cădem în nicio situație de urgență.” – My Life Today, p. 316.

„În viața zilnică, vei înfrunta surprize neașteptate, dezamăgiri și ispitiri... Privește la Isus în orice moment și în orice loc, adresându-I o rugăciune tăcută dintr-o inimă sinceră, ca să afli cum să faci voia Lui. Apoi, când vrăjmașul vine ca un potop, Duhul Domnului va ridica un stindard pentru tine împotriva vrăjmașului.” – Căminul adventist, p. 214 (cap. 34: Poziția și responsabilitățile tatălui).

b. Cum ne putem ridica deasupra vrăjmașilor noștri? Psalmii 119:98; Proverbe 16:7.

Psalmii 119:98: „Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine.”

Proverbe 16:7: „Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui.”

„Dacă vederea noastră spirituală ar putea fi stimulată, am putea vedea sufletele plecate sub asuprire și împovărate cu întristare, apăsate ca o căruță sub roți și gata de a muri în descurajare. Trebuie să vedem îngerii zburând în grabă pentru a-i ajuta pe cei ispitiți, care stau pe marginea prăpastiei. Îngerii din ceruri împing înapoi oștile răului care înconjoară aceste suflete și le călăuzesc să-și fixeze picioarele pe temelia sigură. Luptele purtate între cele două armate sunt la fel de reale ca luptele armatelor acestei lumi, iar de rezultatul conflictului spiritual depind destinele veșnice.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 119 („Și nu ne duce în ispită...”).


Marți 4 iunie

3. VRĂJMAȘI CARE PROVOACĂ RĂNI ADÂNCI

a. De unde vin uneori „vrăjmașii” noștri? Mica 7:6. De ce? Amos 3:3.

Mica 7:6: „Căci fiul batjocoreşte pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei, nora împotriva soacrei sale; vrăjmaşii omului sunt cei din casa lui!”

Amos 3:3: „Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi?”

„Între credincios și necredincios există o diferență radicală în gusturi, înclinații și scopuri. Ei slujesc pentru doi stăpâni între care nu există nicio asemănare.” – Patriarhi și profeți, p. 174 (cap. 15: Căsătoria lui Isaac).

b. Cine s-a întors împotriva lui David? Psalmii 41:9. Când David a căutat mângâiere la Domnul, ce asigurare i-a fost dată? Psalmii 41:11, 12.

Psalmii 41:9: „Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea şi care mânca din pâinea mea, ridică şi el călcâiul împotriva mea.”

Psalmii 41:11, 12: „Prin aceasta voi cunoaşte că mă iubeşti, dacă nu mă va birui vrăjmaşul meu. Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele şi m-ai aşezat pe vecie înaintea Ta.”

„Când numele voastre sunt văzute rău și când prietenii se întorc împotriva voastră, amintiți-vă cum a fost tratat Isus pe pământ. Iscoadele erau constant pe urmele Lui, căutând să-L prindă prin cuvintele Lui, pentru a putea găsi acuzare împotriva Lui. Pot urmașii Lui să se aștepte la un tratament mai bun decât a primit El?” – Historical Sketches, p. 234.

c. Relatați cum a avut Isus o experiență similară. Luca 22:48.

Luca 22:48: „Şi Isus i-a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?”

„Iuda, trădătorul, nu a uitat rolul pe care trebuia să-l joace. Când gloata a intrat în grădină, el i-a condus, urmat îndeaproape de marele preot. Pentru urmăritorii lui Isus, el dăduse un semn, spunând: `Pe care-L voi săruta eu, acela este; să puneți mâna pe El.` (Matei 26:48). Acum el se preface a nu avea nicio legătură cu ei. Venind aproape de Isus, el Îi ia mâna ca un prieten familiar. Prin cuvintele: `Plecăciune, Învățătorule,` el Îl sărută repetat și pare să plângă ca și când Îl compătimea pentru pericolul în care Se afla. Isus i-a spus: `Prietene, pentru ce ai venit?` Glasul Lui tremura de întristare când a adăugat: `Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?` Acest apel ar fi trebuit să-i trezească la realitate conștiința trădătorului și să-i atingă inima încăpățânată; dar onoarea, fidelitatea și compasiunea umană îl abandonaseră. El stătea semeț și sfidător, fără a manifesta nicio înclinație de a se înduioșa. El se predase lui Satan și nu avea nicio putere să i se împotrivească. Isus nu a refuzat sărutul trădătorului.” – Hristos, Lumina lumii, pp. 695, 696 (cap. 74: Ghetsimani).


Miercuri 5 iunie

4. ELIBERARE PRIN DRAGOSTE ȘI AMABILITATE

a. Cum trebuie să îi tratăm pe cei care ne rănesc? Cum ne-a dat Isus un exemplu în această privință? Matei 5:43-47; Romani 5:6-8.

Matei 5:43-47: „Aţi auzit că s-a zis: ‘Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.’ Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?”

Romani 5:6-8: „Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”

„Hristos nu ne-a iubit pentru că noi L-am iubit întâi; ci `pe când eram noi încă păcătoși,` El a murit pentru noi. El nu ne-a tratat așa cum meritam. Deși păcatele noastre meritau condamnare, El nu ne-a condamnat. An de an El a suportat slăbiciunea și ignoranța noastră, ingratitudinea și încăpățânarea noastră. În ciuda tuturor rătăcirilor noastre, a împietririi inimii noastre și a neglijării Cuvântului Său Sfânt, mâna Lui este încă întinsă.” – Divina vindecare, p. 161 (cap. Ajutându-i pe cei ispitiți).

„Chiar păcătoșii ale căror inimi nu sunt cu totul închise față de harul lui Dumnezeu vor răspunde la amabilitate; în timp ce se poate să ofere ură pentru ură, ei vor oferi, de asemenea, dragoste pentru dragoste. Dar numai Duhul lui Dumnezeu este cel care oferă dragoste pentru dușmănie. A fi amabil față de cel nemulțumit și față de cel rău, a face bine fără a aștepta nimic în schimb, este emblema regalității cerului, semnul sigur prin care copiii Celui PreÎnalt revelează statutul lor înalt.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 75 (subcap. Iubiți pe vrăjmașii voștri!).

b. Cum putem practic să ne iubim vrăjmașii? Romani 12:20, 21.

Romani 12:20, 21: „Dimpotrivă, „dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

„Nu putem realiza niciodată până la judecată influența unei atitudini amabile, politicoase față de cei inconsecvenți, care nu pot fi convinși, nevrednici. Dacă, după un comportament provocator și nedrept din partea lor, îi tratezi așa cum ai proceda cu o persoană nevinovată, și chiar accepți suferințe pentru a manifesta față de ei fapte speciale de amabilitate, atunci ai jucat rolul de creștin; și ei pot fi surprinși și rușinați și pot vedea mult mai clar felul de comportament și josnicia lor, decât dacă le-ai da pe față faptele lor grave pentru a-i mustra.” – Lucrarea misionară medicală, pp. 209, 210 (cap. Considerație pentru cei nechibzuiți).

c. Relatați un timp în care a fost practicat acest spirit. Care au fost rezultatele? 2 Regi 6:18-23.

2 Regi 6:18-23: „Sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: „Loveşte, rogu-Te, pe poporul acesta cu orbire.” Şi Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: „Nu este aceasta calea şi nu este aceasta cetatea; veniţi după mine şi vă voi duce la omul pe care-l căutaţi.” Şi i-a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: „Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă!” Şi Domnul le-a deschis ochii şi au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: „Să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte?” „Să nu-i măcelăreşti”, a răspuns Elisei. „Obişnuieşti tu oare să măcelăreşti pe aceia pe care îi iei prinşi cu sabia şi cu arcul tău? Dă-le pâine şi apă, ca să mănânce şi să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor.” Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare şi ei au mâncat şi au băut, apoi le-a dat drumul şi au plecat la stăpânul lor. Şi oştile sirienilor nu s-au mai întors pe ţinutul lui Israel.”

„Fiecare cuvânt de dragoste, fiecare faptă de amabilitate – chiar o cană de apă, care a fost oferită în numele lui Hristos – a fost recunoscută și răsplătită.” – The Signs of the Times, 10 februarie 1888.


Joi 6 iunie

5. DUMNEZEU OFERĂ BIRUINȚA

a. Cum putem avea biruință asupra marelui nostru vrăjmaș, diavolul? Iacov 4:7-10.

Iacov 4:7-10: „Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. Curăţiţivă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţivă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră, în întristare: Smeriţi-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa.”

„Pentru noi, ca și în cazul lui Petru, este rostit cuvântul: `Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta.` (Luca 22:31, 32). Mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem lăsați singuri. Cel care `atât de mult a iubit lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică` (Ioan 3:16), nu ne va abandona în lupta cu adversarul lui Dumnezeu și al omului.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 119 („Și nu ne duce în ispită...”).

b. Când promite Dumnezeu să ne elibereze? Psalmii 50:15.

Psalmii 50:15: „Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!”

„Dulce și trainică va fi influența emanată de Cel care vede în ascuns, a cărui ureche este deschisă să asculte rugăciunea care se înalță din inimă. Prin credință calmă, simplă, sufletul întreține comuniune cu Dumnezeu și strânge la sine raze ale luminii divine pentru a fi întărit și susținut în conflictul cu Satan.” – Calea către Hristos, p. 98 (cap. 11: Înaltul privilegiu al rugăciunii).

„Satan tremură și fuge dinaintea celui mai slab suflet care își găsește refugiu în acel nume puternic.” – In Heavenly Places, p. 256.

„Când conversația cu Dumnezeu devine un obicei al sufletului, puterea răului este sfărâmată, pentru că Satan nu poate rămâne aproape de sufletul care se apropie de Dumnezeu. Dacă Hristos este însoțitorul tău, nu vei cultiva gânduri inutile și impure; nu îți vei permite cuvinte ușuratice.” – That I May Know Him, p. 250.


Vineri 7 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce trebuie să evaluăm în cazul în care constatăm că viața noastră este ușoară, fără nicio luptă cu vrăjmașul?

2. Ce face sufletul invincibil față de atacurile vrăjmașului?

3. De ce avem conflicte uneori cu rudele și presupușii prieteni? Cine altcineva a avut această experiență?

4. Ce este cel mai eficient în comportamentul cu cei inconsecvenți, nerezonabili?

5. Cum ne oferă rugăciunea biruință asupra vrăjmașilor noștri?