Adevarata Reforma

Lecția 6. Un alt Ilie

„Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem!” (Maleahi 4:5, 6).

„În această perioadă, chiar înainte de a doua venire a lui Hristos pe norii cerului, Dumnezeu cheamă oameni care vor pregăti un popor care să stea în ziua cea mare a Domnului. Exact o astfel de lucrare ca aceea pe care a făcut-o Ioan, trebuie să aibă loc în aceste zile.” – The SDA Bible Commentary, vol. 4, pg. 1184, engl.

Sugestii de lectură: Dietă și hrană, pg. 225-247.

Duminică 31 ianuarie
1. TRĂIND LA SFÂRȘITUL TIMPULUI

a. Ce este semnificativ pentru vremurile în care trăim? Maleahi 4:1 , 5.

Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. (Maleahi 4:1)

Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. (Maleahi 4:5)

„[Ioan Botezătorul] a fost un reprezentant al celor care trăiesc în aceste zile de pe urmă, cărora Dumnezeu le-a încredin ţat adevăruri sacre pentru a fi prezentate poporului şi a pregăti calea pentru a doua venire a lui Hristos. Ioan a fost un reformator. ” – Idem., pg. 71, engl.

b. Ce fel de slujire este cerută acum, la sfârșitul timpului? 2 Petru 3:11; Luca 16:13; 10:27.

Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă. (2 Petru 3:11)

Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul, şi va iubi pe celălalt sau va ţine numai la unul, şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Luca 16:13)

El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10:27)

„Cel care vrea să construiască un caracter puternic, armonios, cel care vrea să fie un creştin bine echilibrat, trebuie să dea tot şi să facă totul pentru Hristos; deoarece Mântuitorul nu va accepta o slujire împărţită.” – Istoria faptelor apostoli-lor, pg. 483, engl.

„Noi trebuie să lucrăm cu un singur gând, gândul lui Hristos; şi dacă vom face acest lucru, o nouă via ţă va pătrunde în biserică.” – The Review and Herald, 29 noiembrie 1898.

Luni 1 februarie
2. A FI STRĂJER

a. Ce responsabilitate are un străjer? Ezechiel 33:6-9.

Dacă însă străjerul va vedea venind sabia, şi nu va suna din trâmbiţă, şi dacă poporul nu va fi înştiinţat, şi va veni sabia şi va răpi viaţa vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului.” Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura Mea şi să-i înştiinţezi din partea Mea. Când zic celui rău: „Răule, vei muri negreşit!”, şi tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar, dacă vei înştiinţa pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, şi el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul. (Ezechiel 33:6-9)

„Străjerii din vechime, a şezaţi pe zidurile Ierusalimului şi ale altor oraşe ocupau o pozi ţie de mare responsabilitate. De credincioşia lor depindea siguranţa tuturor locuitorilor din acele oraşe. Când pericolul era depistat, ei nu aveau voie să tacă, fie că era noapte sau zi. La fiecare câteva minute aveau obliga ţia să se strige unul pe altul pentru a vedea dacă erau cu to ţii treji şi că nici un rău nu se abătuse asupra vreunuia dintre ei. Santinele erau a şezate în locuri înăl ţate de unde se puteau supraveghea unele posturi importante, şi de la ei pornea strigătul de avertizare sau de bucurie. Acesta era transmis de la unul la altul, fiecare repetându-i cuvintele, până când se transmitea de jur-îm-prejurul oraşului.

„Aceşti străjeri îi reprezintă pe predicatori, de a căror credincio şie depinde mântuirea sufletelor.” – Mărturii, vol. 4, pg., 402, 403, engl.

„Acum nu este cel mai bun moment pentru a ne slăbi eforturile, pentru a deveni lipsiţi de vlagă sau curaj; nu este timpul să ne ascundem lumina sub
obroc, să spunem lucruri plăcute, să facem profeţii în şelătoare. Nu. Nu; nu e loc pentru străjeri somnoro şi pe zidurile Sionului. Fiecare putere trebuie utilizată în întregime şi pe deplin pentru Dumnezeu.” – The Ellen G. White 1888 Materials, pg. 720, engl.

b. Ce ar trebui să luăm în considerare în timp ce urmărim vremuri-le în care trăim? 1 Corinteni 15:34; Romani 13:11, 12.

Veniţi-vă în fire, cum se cuvine, şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu: spre ruşinea voastră o spun. (1 Corinteni 15:34)

Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. (Romani 13:11-12)

„Fraţii mei, trăim în cea mai solemnă perioadă a istoriei acestui pământ. Niciodată nu este un timp favorabil pentru a păcătui; este întotdeauna periculos să trăim în păcat; dar într-un sens special acest lucru este valabil pentru momentul prezent. Suntem acum chiar la hotarele lumii veşnice şi răspunderea noastră în faţa timpului şi eternită ţii este mai solemnă decât oricând înainte.” – Mărturii pentru predicatori, pg. 147, engl.

„Enoh a fost ispitit ca şi noi… El nu a fost mânjit de păcatele predominante ale epocii în care a trăit. La fel, putem rămâne şi noi curaţi şi nestricaţi. El a fost un reprezentant al sfin ţilor care trăiesc în mijlocul pericolelor şi corupţiei din ultimele zile. Pentru ascultarea lui de Dumnezeu, a fost înălţat la cer. La fel şi cei credincioşi, care sunt şi rămân în via ţă, vor fi lua ţi la cer. Ei vor fi sco şi dintr-o lume păcătoasă şi coruptă pentru a fi duşi la bucuriile curate ale cerului.” – Mărturii, vol. 2, pg. 122, engl.

Marți 2 februarie
3. ÎMPUTERNICIȚI SĂ PREGĂTEASCĂ CALEA

a. Cine trebuie să proclame ultima solie a Evangheliei? 2 Timotei 4:2; Apocalipsa 14:6, 7; Maleahi 3:1.

Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. (2 Timotei 4:2)

Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:6-7)

„Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi; iată că vine – zice Domnul oştirilor. (Maleahi 3:1)

„[Apocalipsa 14:6, 7 citat] Despre această solie s-a declarat a fi parte a evangheliei veşnice. Lucrarea de predicare a Evangheliei nu a fost încredinţată îngerilor, ci a fost încredinţată oamenilor. Îngeri sfin ţi au fost folosiţi în condu -cerea acestei lucrări, lor le sunt încredinţate marile evenimente pentru mântuirea oamenilor; dar proclamarea efectivă a Evangheliei este realizată de către slujitorii lui Hristos de pe pământ.” – Marea luptă, pg. 312, engl.

b. Ce dovedește că noi suntem cei destinați pentru a pregăti calea pentru a doua venire a lui Hristos, așa cum a făcut Ioan Botezătorul pentru prima Lui venire? Isaia 40:3; Ioan 1:23; Evrei 12:13.

Un glas strigă: „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! (Isaia 40:3)

„Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustiu: „Neteziţi calea Domnului!”, cum a zis prorocul Isaia.” (Ioan 1:23)

Croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. (Evrei 12:13)

„Lucrarea lui Ioan Botezătorul reprezintă lucrarea pentru aceste vremuri. Lucrarea sa şi lucrarea celor care înaintează în duhul şi puterea lui Ilie pentru a-i trezi pe oamenii din apatia lor sunt asemănătoare în multe privinţe. Hristos este pe cale de a veni a doua oară ca să judece lumea cu dreptate. Solii lui Dumnezeu care poartă ultima solie de avertizare ce trebuie dată lumii trebuie să pregătească calea pentru a doua venire a lui Hristos după cum Ioan a pregătit calea pentru prima Lui venire.” – The Youth’s Instructor, 17 mai 1900.

c. De ce este nevoie de pregătire? Evrei 12:14; Luca 12:39

Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. (Evrei 12:14)

Să ştiţi bine că, dacă ar şti stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. (Luca 12:39)

„Creştinii ar trebui să se pregătească pentru ceea ce urmează să se abată asupra lumii ca o surpriză copleşitoare, iar această pregătire ar trebui s-o facă prin studierea cu sârguin ţă a Cuvântului lui Dumnezeu şi străduindu-se să-şi conformeze via ţa preceptelor acestuia… Dumnezeu cere rede şteptare şi reformă.” – Profe ţi și regi, pg. 626, engl.

„Dumnezeu dore şte ca poporul Său să se pregătească pentru criza ce va veni curând. Pregăti ţi sau nepregăti ţi, membrii poporului Său trebuie să dea piept cu ea; şi numai aceia care şi-au adus via ţa în conformitate cu standardul divin vor sta fermi în acea vreme de probă şi încercare.” – Istoria faptelor apostoli-lor, pg. 431, 432, engl.

Miercuri 3 februarie
4. ÎNTORCÂND INIMILE PĂRINȚILOR ȘI COPIILOR

a. Care este lucrarea specială pe care sunt chemați să o facă părinții? Luca 1:13-17; Proverbele 22:6.

Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta Elisabeta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” (Luca 1:13-17)

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Proverbe 22:6)

„Un înger din cer a venit pentru a-i instrui pe Zaharia şi Elisabeta cu privire la modul în care ace ştia trebuia să- şi crească şi să educe copilul, astfel încât să lucreze în armonie cu Dumnezeu în pregătirea unui sol care să anun ţe venirea lui Hristos. Ca părin ţi, ei trebuiau să coopereze cu Dumnezeu în credincioşie pentru formarea unui astfel de caracter în Ioan care să-l pregătească să ducă la îndeplinire partea desemnată lui de Dumnezeu ca lucrător competent. Ioan a fost fiul primit la bătrâne ţe, a fost un copil primit printr-o minune, iar părin ţii ar fi putut motiva că avea o lucrare specială de făcut pentru Domnul iar Dom-nul va avea grijă de el. Dar părinţii nu au gândit a şa; aceştia s-au mutat într-un loc retras la ţară, unde fiul lor să nu fie expus la ispitele vieţii de ora ş sau provocat să se îndepărteze de sfatul şi instruc ţiunile pe care i le-ar fi dat ca părinţi. Ei şi-au făcut partea în ceea ce priveşte dezvoltarea unui caracter care să împlinească pe deplin scopul pentru care Dumnezeu i-a dat via ţă. Nici o neglijenţă din partea lor nu trebuia să-l împiedice pe fiul lor să devină bun şi înţelept. [Luca 1:7-9 citat].” – Signs of the Times, 16 aprilie 1896.

b. Ce lucrare personală specială i se cere fiecăruia să facă? Maleahi 4:4-6.

Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli şi porunci pentru tot Israelul! Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:4-6)

„Taţi şi mame, întoarceţi-vă inimile spre a-L căuta pe Domnul; căci asupra voastră zace o mare responsabilitate, aceea de a modela corect caracterul copiilor vo ştri. Păstraţi permanent în minte interesele lor ve şnice. Educaţi-i să fie rafina ţi, cura ţi, nobili, să manifeste cele mai înalte trăsături de caracter, iar în faţa lumii şi a cerului să facă de cunoscut că au ales să-L slujească pe Du mnezeu… Binecuvântări mari şi putere spirituală se vor revărsa asupra familiilor care se vor hotărî să dea la o parte acele lucruri care sunt neesen ţiale şi care cu hotărâre vor începe lucrarea de pregătire pentru venirea Domnului. El a încredin ţat părinţilor lucrarea de a-i ajuta pe copiii lor să câ ştige o experienţă asemenea celei a lui Hristos…

„Descoperi ţi în propria via ţă asemănare cu chipul lui Hristos. Desăvârşiţi-vă talentele pe care le aveţi; cultiva ţi-vă puterile minţii şi ale corpului; creşteţi în cunoa şterea Cuvântului lui Dumnezeu; perfec ţiona ţi-vă darul vorbirii; prin mărturia unui exemplu evlavios înălţaţi înaintea celorlalţi puterea Cuvântului de a transforma caracterul.” – The Review and Herald, 5 octombrie 1911.

Joi 4 februarie
5. O LUCRARE ATÂT PENTRU PĂRINTE CÂT ȘI PENTRU COPIL

a. De ce a fost necesar ca părinții lui Ioan să-l educe printr-o dietă strictă? Luca 1:15; Matei 3:4.

Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. (Luca 1:15)

Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. (Matei 3:4)

„Copilul va fi influenţat, spre bine sau rău, de obiceiurile mamei. Ea trebuie să fie stăpânită de principiu şi trebuie să practice cumpătarea şi tăgăduirea de sine, dacă vrea binele copilului ei.

„Dumnezeu avea o lucrare importantă pentru copilul promis lui Zaharia; o lucrare care a necesitat gândire activă şi măsuri energice. El trebuia să aibă o constituţie fizică sănătoasă şi putere mentală şi morală; şi pentru a-i asigura aceste calităţi necesare, obiceiurile sale trebuia să fie orânduite cu aten ţie, chiar din copilărie… Vă îndemnăm ca principiile cumpătării să fie parte din toate amănuntele vie ţii din cămin; ca exemplul părin ţilor să fie o lec ţie de cumpătare; ca lepădarea de sine şi auto-controlul să fie principiile în care copiii să fie educaţi şi determinaţi să le aplice, în măsura în care este posibil, chiar din pruncie.” – Historical Sketches, pg. 208, 209, engl.

b. De ce este atât de important să ne concentrăm mai mult eforturi-le pentru educarea copiilor noștri? Proverbele 22:6; Psalmii 127:3.

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Proverbe 22:6)

Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. (Psalmi 127:3)

„Mai mult decât orice înzestrare naturală, obiceiurile stabilite în primii ani
de via ţă decid dacă un om va ie şi biruitor sau învins în bătălia vieţii. Tinere ţea
este timpul semănatului. Ea hotărăşte cum va fi seceri şul, pentru această viaţă
şi pentru viaţa viitoare.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 101, engl.

Vineri 5 februarie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Dacă îl iubim pe Dumnezeu mai presus de orice, cum va afecta acest lucru modul în care ne trăim viața?
2. Cum ar trebui să se comporte astăzi un străjer credincios?
3. Cum ne putem pregăti pentru criza viitoare?
4. Care este lucrarea specială pe care Dumnezeu o vrea săvârșită în familiile de azi?
5. Cum îi putem învăța pe copiii noștri lecția cumpătării? Ce rezultat
va avea această cunoștință pentru ei mai târziu în viață?