Adevarata Reforma

Lecția 8. Reformă în cămin

 

„Fiii noștri sunt ca niște odrasle, care cresc în tinerețea lor; fe -tele noastre, ca niște stâlpi săpați frumos, care fac podoaba caselor împărătești.” (Psalmii 144:12).

 „Copiii sunt ceea ce părin ţii lor fac din ei prin educa ţia, disciplina şi exemplul pe care li-l dau. Iată, prin urmare, de ce este copleşitor de importantă credincio şia părintească în educarea tinerilor pentru sluji -rea lui Dumnezeu.” –  Mărturii, vol. 5, pg. 37, engl.

Sugestii de lectură:  Căminul adventist, pg. 317-325.

Duminică 14 februarie
1.   LOCUL DE UNDE TREBUIE ÎNCEPUT

a.   Asupra cui a pus Dumnezeu o responsabilitate serioasă pentru a începe o lucrare de reformă? Maleahi 4:6; Psalmii 78:5-7.

El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:6)

El a pus o mărturie în Iacov, a dat o Lege în Israel şi a poruncit părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte şi care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor; pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu, şi să păzească poruncile Lui. (Psalmi 78:5-7)

„Dacă ar putea părinţii să-şi dea seama de marea responsabilitate pe care o au atunci când copiii lor sunt prunci inocen ţi în casă, multe păcate  şi multă nefericire ar putea fi evitate; ar fi educaţi în principiile cumpătării la gura sobei, iar mesele ar da ocazia unor lecţii practice repetate în fiecare zi. Învă ţătură după învăţătură, precept după precept, copiii ar trebui să fie învă ţaţi necesita -tea de a avea auto-control şi lepădare de sine; şi apoi adevărata reformă ar face progrese rapide.” – The Health Reformer, 1 mai 1877.

b.   Care este sursa înțelepciunii părinților? Efeseni 1:17; Iacov 1:5.

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui. (Efeseni 1:17)

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. (Iacov 1:5)

„Părin ţii să ia Biblia  şi să studieze pentru a înţelege care sunt cerin ţele lui Dumnezeu cu privire la copii lor. Ei să caute să înţeleagă ce include datoria lor de părinţi. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne fie regula în conducerea problemelor familiei noastre.” –  Christian Education, pg. 230, 231.

„Prin rugăciune, prin studiul Bibliei  şi cu zel fierbinte din partea lor, [părin ţii] pot reu şi în chip nobil în această îndatorire importantă  şi pot fi răsplătiţi însutit pentru timpul  şi grija lor.” –  Îndrumarea copilului, pg. 64, engl.

Luni 15 februarie
2.    EXTINZÂND LUCRAREA DE REFORMĂ

a.   Ce intenționează Domnul să se întâmple cu credința părinților? Proverbele 22:6; 2 Timotei 1:5.

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Proverbe 22:6)

Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta, Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine. (2 Timotei 1:5)

„În timp ce vă face ţi cu credincio şie datoria în cămin, tatăl ca preot al casei, mama ca misionar în cămin, voi înmulţiţi for ţele celor care vor lucra pentru a face bine în afara casei. Întărindu-vă propriile puteri, deveniţi din ce în ce mai bine pregătiţi să lucra ţi în biserică  şi în societate. Strângând copii aproape de ei şi de Dumnezeu, ta ţii, mamele  şi copiii devin împreună lucrători cu Dumne -zeu.” – Sfaturi pentru sănătate,  pg. 430, engl.

b.   Ce trebuie să faceți dacă nu ați reușit să-L puneți pe Dumnezeu pe primul loc în viața și în căminul vostru? 1 Ioan 1:9; Iacov 5:16.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:16)

„Dacă voi, [părin ţilor], aţi greşit în împlinirea datoriei faţă de familie, mărturisiţi-vă păcatele înaintea lui Dumnezeu. Strângeţi-vă copiii lângă voi  şi recunoaşteţi-vă neglijenţa. Spune ţi-le că dori ţi să face ţi o reformă în cămin  şi cere ţi-le să vă ajute să transforma ţi căminul în ceea ce ar trebui să fie. Citiţi-le îndrumările aflate în Cuvântul lui Dumnezeu. Rugaţi-vă cu ei;  şi cere ţi-I lui Dumnezeu să le cruţe viaţa  şi să-i ajute să se pregătească pentru un cămin în Împărăţia Sa. Astfel puteţi începe  şi continua o lucrare de adevărată reformă.” –  The Review and Herald, 21 aprilie 1904.

c.    Care va fi rezultatul credincioșiei noastre atunci când ne predăm pe deplin lui Dumnezeu? Psalmii 51:9-13; Isaia 60:2, 3; Faptele Apostolilor 16:5.

Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine. (Psalmi 51:9-13)

 Căci iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare, popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi, în strălucirea razelor tale. (Isaia 60:2-3)

Bisericile se întăreau în credinţă şi sporeau la număr din zi în zi. (Faptele apostolilor 16:5)

„Când marea lumină pe care Dumnezeu a dat-o va străluci prin intermediul agenţilor umani, o mare lucrare se va face. Prin manifestarea Duhului,  şi cu putere, adevărul va fi dezvăluit în învăţături clare, distincte. Dar această lucrare trebuie să înceapă în cămin.

„Pe măsură ce în cămin se face ceea ce este drept, părin ţii vor descoperi că inimile lor sunt supuse  şi înduio şate. Prejudecăţi ciudate, care au fost nutrite de fra ţii  şi surorile din biserică, prejudecăţi care au dat roade rele, vor fi depăşite  şi vor dispărea. Un spirit de sinceritate va lua na ştere, un spirit după asemănarea lui Hristos. Poporul lui Dumnezeu va renunţa la dorinţa tenace de a-şi urma propria cale  şi la dorin ţa de a- şi păstra propriile idei; pentru că ei îşi vor da seama că se află în prezenţa Fiului lui Dumnezeu.” – Idem, 15 iulie 1902 

Marți 16 februarie
3.    EFECTUL ASUPRA BISERICII

a.   Când reforma va avea loc în cămin, cum se va reflecta aceasta asupra bisericii? Efeseni 5:27; Tit 2:14; Psalmii 144:14 (u.p.) , 15.

Ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. (Efeseni 5:27)

El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. (Tit 2:14)

Viţelele noastre sunt prăsitoare; nu-i nicio pagubă, nicio robie, niciun ţipăt în uliţele noastre! Ferice de poporul care stă astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! (Psalmi 144:14-15)

„Temelia pentru prosperitatea bisericii se a şază în cămin. Influenţele care conduc în via ţa din cămin sunt duse în viaţa bisericii; de aceea datoria fa ţă de biserică ar trebui să înceapă întâi în cămin.” –  Căminul adventist, pg. 318, engl.

„[Domnul] doreşte ca lucrarea de reformă să înceapă în cămin, cu ta ţii  şi mamele, iar apoi biserica va realiza lucrarea Duhului Sfânt. Influenţa acestei lucrări va pătrunde prin biserică ca un aluat. Ta ţii  şi mamele au nevoie de con -vertire. Ei nu s-au educat să modeleze şi să formeze caracterele copiilor lor corect.” – The Review and Herald,  18 martie 1902.

„Dumnezeu îi măsoară pe membrii bisericii prin ceea ce sunt în cămin. Când cuvintele lui Hristos sunt respectate în cămin, influen ţa se extinde la bi-serică.” – Idem., 21 iulie 1903.

b.   În ce fel afectează influența unui om în cămin utilitatea sa în biserică? 1 Timotei 3:5. Cum afectează acest lucru speranța sa la viață veșnică? Matei 25:21.

Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? (1 Timotei 3:5)

Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Matei 25:21)

„Cel care este angajat în lucrarea de slujire a Evangheliei trebuie să fie credincios în via ţa de familie. Este la fel de important ca un tată să- şi perfecţioneze talentele pe care Dumnezeu i le-a dat cu scopul de a face căminul un simbol al familiei cere şti, la fel cum în lucrarea de răspândire a evangheliei el ar trebui să facă uz de puterile ce i-au fost date de Dumnezeu pentru a câ ştiga suflete pentru biserică. Ca preot în cămin  şi ca ambasador al lui Hristos în biserică, el ar trebui să ilustreze prin viaţa sa caracterul lui Hristos… Cel care nu reuşeşte să fie un păstor credincios, cu discernământ, în cămin, cu siguran ţă nu va reu şi să fie un păstor credincios al turmei lui Dumnezeu în biserică.” – Reflecting Christ, pg. 179, engl.

„Via ţa de pe pământ este începutul vieţii din cer; educa ţia de pe pământ este o iniţiere în principiile cerului; lucrarea vie ţii de aici este o pregătire pentru lucra -rea vie ţii de acolo. Ceea ce suntem acum, în ceea ce prive şte caracterul  şi slujirea sfântă, este prefigurarea certă a ceea ce vom fi.” –  Căminul adventist,  pg. 535, engl.

„Marea mi şcare de reformă trebuie să înceapă în cămin. Ascultarea de Le -gea lui Dumnezeu este motivaţia principală pentru hărnicie, chibzuin ţă, eco-nomie, credincioşie şi corectitudine în rela ţiile dintre oameni. ” – Îndrumarea copilului,  pg. 489, engl.

Miercuri 17 februarie
4.    PREGĂTIREA PENTRU A MĂRTURISI

a.   Cum vom răspunde când inima noastră este atinsă de Duhul lui Dumnezeu? Isaia 6:8.

Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” (Isaia 6:8)

„Când Dumnezeu are o lucrare specială de făcut pentru înaintarea ade -vărului, El îi va influenţa pe oameni să sape în minele adevărului cu rugăciune serioasă pentru a descoperi minereul pre ţios. Ace şti oameni vor avea o perseveren ţă asemenea lui Hristos. Ei nu vor e şua şi nu se vor descuraja. Ei î şi vor ascunde eul în Isus. Oamenii vor merge mai departe în duhul şi puterea lui Ilie pentru a pregăti calea pentru a doua venire a Domnului Isus Hristos. Lucrarea lor este aceea de a îndrepta ceea ce este strâmb. Unele lucruri trebu-ie să fie distruse, alte lucruri trebuie să fie construite. Vechile comori trebuie reaşezate în cadrul adevărului. Ei trebuie să predice Cuvântul lui Dumnezeu; mărturia lor nu trebuie să fie modelată de opinii şi idei care au fost considerate corecte, ci de Cuvântul lui Dumnezeu, care trăie şte şi rămâne pentru totdeau -na. Ei trebuie să-L înalţe pe Hristos şi să-i cheme pe păcăto şi la pocăin ţă,… con-vingându-i pe toţi că responsabilitatea lor personală era aceea de a fi amabil  şi politicos, de a face binele  şi de a câ ştiga suflete pentru Isus.” –  The Ellen G. White 1888 Materials, pg. 169, engl.

b.   Care va fi dovada vie a unei inimi reînnoite? 2 Corinteni 5:17; Coloseni 3:10; Matei 5:16.

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. (2 Corinteni 5:17)

şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut. (Coloseni 3:10)

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Matei 5:16)

„Dacă inima a fost reînnoită de Duhul lui Dumnezeu, via ţa va da mărturie despre acest fapt… O schimbare va fi văzută în caracter, obiceiuri şi preocupări. Contrastul va fi clar  şi hotărât între ceea ce au fost  şi ceea ce sunt. Caracterul este descoperit, nu prin fapte bune  şi nelegiuiri săvâr şite ocazional, ci prin tendin ţa constantă a cuvintelor  şi faptelor.” –  Calea către Hristos,  pg. 57, 58, engl.

„Dragostea Tatălui nostru ceresc dovedită prin dăruirea unicului Său Fiu născut lumii este suficientă pentru a însufleţi fiecare suflet, pentru a topi fiecare inimă tare, lipsită de dragoste în căin ţă  şi dragoste;  şi totuşi inteligenţele cereşti să nu vadă la cei pentru care a murit Hristos, sensibilitate fa ţă de dragostea Lui, inimi neîmpietrite şi manifestări de recunoştinţă  şi dragoste pentru Dătă -torul tuturor lucrurilor bune? Chestiunile de mică importanţă să ne absoarbă întreaga putere a fiinţei, iar dragostea lui Dumnezeu să nu primească nici un răspuns? … Avem nevoie de o cre ştere a credin ţei. Trebuie să avem încredere, să veghem, să ne rugăm, să lucrăm, cerând ca Duhul Sfânt să fie turnat peste noi din abundenţă, ca să putem fi nişte lumini în lume.” –  Fundamentele educa ţiei creștine, pg. 198, 199, engl.

Joi 18 februarie
5.    MERGÂND ÎN TOATĂ LUMEA

a.   Având în vedere apropiata venire a lui Hristos, care este solia care trebuie dată astăzi? Țefania 1:14; Amos 4:12.

Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape şi vine în graba mare! Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului, şi viteazul ţipă cu amar. (Ţefania 1:14)

De aceea, îţi voi face astfel, Israele – şi fiindcă îţi voi face astfel, pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele!” (Amos 4:12)

„Fiind un popor care crede în venirea lui Hristos în curând, trebuie să dăm o solie: ‚Pregăte şte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău.’ (Amos 4:12).” –  Mărturii, vol. 8, pg. 332, engl.

b.   Cât de extinsă este lucrarea de a răspândi solia Evangheliei? Isaia 61:10, 11; Matei 24:14; Apocalipsa 14:6.

„Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor neamurilor.” (Isaia 61:10-11)

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. (Matei 24:14)

Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. (Apocalipsa 14:6)

„A venit timpul când solia revenirii lui Hristos în curând să răsune în întreaga lume.” –  Idem., vol. 9, pg. 24.

c.    Cum trebuie dată această solie? Faptele Apostolilor 4:29-31.

Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.” După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. (Faptele apostolilor 4:29-31)

„Astăzi este nevoie să spunem adevărul cu îndrăzneală sfântă.” –  Selected Messages, vol. 2, pg. 52,engl.

„Trompeta trebuie să dea un sunet clar, pentru că suntem în marea zi a pregătirii zilei Domnului.” – Evanghelizare,  pg. 218, engl.

„De la ace şti oameni ale şi ai lui Dumnezeu [care sunt ambasadorii Săi credincioşi] adevărul va străluci în lume. Acesta se va auzi de pe buzele lor, se va reflecta pe fe ţele lor  şi va fi demonstrat în via ţa lor. Aceştia vor fi remarca ţi pentru curăţie şi credincio şie. Harul lui Hristos are o influen ţă care curăţă  şi înnobilează caracterul.” – Reflecting Christ,  pg. 347, engl. 

Vineri 19 februarie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.   Cum pot părinții să înceapă o lucrare de reformă în casele lor?

2.   Pe măsură ce vă îndepliniți cu credincioșie îndatoririle în cămin, unde altundeva veți putea lucra mai eficient?

3.   Cum ne măsoară Dumnezeu?

4.   Cum putem fi lumini în această lume?

5.   Ce este implicat în transmiterea adevărului către lume?