Adevarata Reforma

Lectia 9. Solia catre Laodicea

 

„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi.” (Apocalipsa 3:18).

„Toţi trebuie acum să-L caute pe Domnul. Poporul lui Dumnezeu nu va rezista testului dacă nu va exista o redeşteptare şi o reformă. Domnul nu va primi în locaş urile pe care le pregăte ş te pentru cei drepţi, un singur suflet care este plin de sine.” – Mărturii, vol. 7, pg. 285, engl.

Sugestii de lectură: The SDA Bible Commentary, vol. 7, pg. 961-967, engl.

Duminică 21 februarie
1. STAREA DE LAODICEAN

a. Ce atitudine este răspândită în lumea așa zis creștină de azi? Isaia 4:1.

Şapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat şi vor zice: „Vom mânca pâinea noastră înşine şi ne vom îmbrăca în hainele noastre înşine; numai fă-ne să-ţi purtăm numele şi ia ocara de peste noi!” (Isaia 4:1)

b. Care este starea periculoasă a Bisericii lui Hristos în timpul pe-rioadei Laodicea? Apocalipsa 3:17.

Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol. (Apocalipsa 3:17)

„Sunt mul ţi cei care se mândresc cu bogăţiile lor spirituale, cu ceea ce cunosc din adevăr dar sunt vinovaţi de auto-înşelare. Când membrii bisericii se vor umilii în fa ţa lui Dumnezeu, prin fapte pline de zel serios, făcute nu cu jumătate de inimă şi fără vlagă, Domnul îi va primi.” – The Review and Herald, 23 decembrie 1890.

„Hristos nu poate lua asupra Sa numele celor care sunt mulţumi ţi de starea în care se găsesc. El nu se poate ruga cu insisten ţă în numele acelora care nu simt nici o nevoie de ajutorul Său, care pretind să cunoască şi să posede totul.” – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comentarii], vol. 7, pg. 964, engl.

Luni 22 februarie
2. MĂRTURIA DIRECTĂ CĂTRE LAODICEA

a. Ce acuzare uimitoare aduce Hristos pretinsului Său popor? Apocalipsa 3:15, 16.

„Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. (Apocalipsa 3:15-16)

„Solia către biserica din Laodicea este o acuzare surprinzătoare şi se aplică la poporul lui Dumnezeu din timpul prezent.” – The Review and Herald, 16 sep -tembrie 1873.

b. Ce solie destinată să corecteze această stare a fost respinsă la Conferința Generală din 1888 care a avut loc la Minneapolis? Apocalipsa 3:18; 18:1.

Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. (Apocalipsa 3:18)

După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. (Apocalipsa 18:1)

„Solia care ne-a fost dată prin A.T. Jones şi E.J. Waggoner este solia lui Dumnezeu pentru biserica Laodicea, şi vai vouă tuturor celor care mărturisi ţi a crede adevărul şi totu şi nu reflectaţi altora razele date de Dumnezeu.” – Manuscript Releases, vol. 15, pg. 92, engl.

„Solia şi solii nu au fost primi ţi, ci dispre ţui ţi. Am dorit din toată inima ca aceia care au mare nevoie de solia iubirii divine să audă bătaia lui Hristos la uşa inimii şi să-I permită oaspetelui ceresc să intre. Dar, la inimile unora Isus a bătut în zadar. Prin respingerea soliei date la Minneapolis, oamenii au comis păcat. Ei au comis un păcat cu mult mai mare prin păstrarea, ani de zile, a acelea şi uri împotriva solilor lui Dumnezeu, prin respingerea adevărului că Duhul Sfânt ne-a chemat şi continuă să ne cheme.” – The Ellen G. White Materiale 1888, pg. 913, engl.

„Timpul de încercare este chiar asupra noastră, deoarece marea strigare a îngerului al treilea a început deja în descoperirea neprihănirii lui Hristos, Răscumpărătorul iertător de păcate. Aceasta este începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple tot pământul.” – Selected Messages, vol. 1, pg. 363, engl.

„Refuzul de a renun ţa la păreri preconcepute şi de a accepta acest adevăr, sunt cauzele, în mare parte, a opozi ţiei manifestate la Minneapolis împotriva soliei Domnului adusă prin fraţii [E.J.] Waggoner şi [A.T.] Jones. Prin ridicarea acestei opozi ţii Satana a reuşit să ţină departe de poporul nostru, într-o mare măsură, puterea specială a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu dorea să o reverse asupra lor. Vrăjmaşul i-a împiedicat să obţină acea pregătire necesară care i-ar fi ajutat să ducă lumii adevărul, a şa cum l-au proclamat apostolii după Ziua Cincizecimii. Lumina care trebuie să lumineze tot pământul cu slava ei a fost respinsă şi, prin ac ţiunea propriilor noştri fra ţi, a fost într-o mare măsură ţinută departe de lume.” – Idem, pg. 234, 235, engl.

Marți 23 februarie
3. PĂSTRÂND CANDELELE ARZÂND

a. Ce avertisment ne este dat azi? Apocalipsa 2:5; Iov 18:5, 6; Ieremia 25:10.

Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. (Apocalipsa 2:5)

Da, lumina celui rău se va stinge, şi flacăra din focul lui nu va mai străluci. Se va întuneca lumina în cortul lui şi se va stinge candela deasupra lui. (Iov 18:5-6)

Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei, uruitul morii şi lumina lămpii. (Ieremia 25:10)

„Când încetăm să ne mai îndeplinim misiunea, când sfe şnicul refuză să mai răspândească lumina şi când nu mai răspândim marile adevăruri care ne-au fost încredin ţate individual, atunci şfe şnicul va fi mutat din locul lui.” – The Review and Herald, 7 iunie 1887.

„Avem o solie de avertizare pentru biserică. Dumnezeu î ţi spune: ‚Pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi- ţi voi lua sfe şnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.’ (Apocalipsa 2:5). A ţi risipit timp pre ţios, timp în care a ţi fi putut câştiga suflete la Hristos – suflete care, din cauză că ai iubit comoditatea – sunt acum pierdute. Fiecare membru al bisericii ar trebui să se trezească la datorie acum. Fie ca Dumnezeu să vă ajute să vă asumaţi sarcina. Membrii bisericii să se roage, să postească şi să creadă. Inimile părin ţilor să fie întoarse spre copiii lor şi inimile copiilor spre părinţi, ‚ca nu cumva, la venirea Mea’, zice Domnul, ‚să lovesc ţara cu blestem’.” – Schi ţe istorice, pg. 286, 287, engl.

„Creştinul viu este o persoană care nu şi-a părăsit dragostea dintâi, iar sfeşnicul lui nu a fost mutat de la locul lui.” – The Review and Herald, 1 noiembrie 1892.

b. Ce ar trebui să facem cu lumina pe care o avem? Matei 5:16; Luca 11:33. De ce avem nevoie pentru ca lumina noastră să strălucească? Matei 25:4.

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Matei 5:16)

Nimeni n-aprinde o lumină, ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniţă; ci o pune într-un sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. (Luca 11:33)

Dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. (Matei 25:4)

„Noi trebuie să privim la Isus, pentru a ne umple cu Duhul Său, pentru a trăi în lumina bunătăţii şi iubirii Lui şi pentru a reflecta slava Lui asupra altora.” – My Life Today, pg. 200, engl.

„Biserica să se ridice şi să lumineze. Fiecare familie să practice tăgăduirea de sine, făcând tot ce le stă în putere pentru a îmbunătă ţi propria lor stare. Cei care sunt cu adevărat de partea Domnului vor dovedi tăgăduire şi sacrificiu de sine. Ei vor mânca şi bea spre slava lui Dumnezeu, refuzând să-şi pervertească sufletul şi trupul prin necumpătare. După aceea starea bisericii va dovedi că lumina ei nu a fost mutată. Dar dacă membrii bisericii nu-şi fac partea încredin ţată lor de Dumnezeu, mi şcarea reformei sănătăţii va continua fără ei şi se va vedea că Dumnezeu a mutat sfe şnicul lor de la locul lui. Cei care refuză să primească şi să pună în practică lumina vor fi lăsaţi pe dinafară.” – Manu-script Releases, vol. 13, pg. 339, engl.

Miercuri 24 februarie
4. ULEI ÎN VASELE NOASTRE

a. Care este asemănarea dintre starea laodiceană și starea bisericii reprezentate de cinci fecioare neînțelepte? Apocalipsa 3:15, 18; Matei 25:3, 8-10.

„Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! (Apocalipsa 3:15)

Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. (Apocalipsa 3:18)

Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn. (Matei 25:3)

Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.” Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa. (Matei 25:8-10)

„În aceşti ucenici care dormeau [Isus] vede o reprezentare a unei biserici care doarme. Atunci când ace ştia ar trebui să vegheze, ei dorm.” – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comentarii], vol. 5, pg. 1104, engl.

„Despre starea bisericii reprezentate de fecioarele neîn ţelepte se vorbe şte, de asemenea, ca fiind starea Laodiceei.” – The Review and Herald, 19 august 1890.

„De şi urma şii lui Hristos sunt într-o stare deplorabilă, ei nu sunt încă într-o situaţie atât de disperată cum au fost fecioarele neîn ţelepte ale căror lămpi s-au stins şi nu mai era timp să- şi umple vasele cu ulei. Când a venit mirele, cele care au fost gata au intrat cu el la nuntă; dar atunci când fecioarele neînţelepte au venit, u şa era închisă, iar pentru ele era prea târziu să mai poată intra. Dar sfatul Martorului Credincios nu-i reprezintă pe cei care sunt căldicei ca fiind cazuri lipsite de speranţă. Mai există o şansă de a remedia starea lor, iar solia către Laodicea este plină de încurajare; deoarece biserica decăzută mai poate cumpăra încă aurul credin ţei şi dragostei, mai poate dobândi încă haina albă a neprihănirii lui Hristos, ca ru şinea goliciunii lor să nu se vadă.” – Idem., 28 august 1894.

b. De ce anume are nevoie biserica adormită și căldicică? Matei 25:4, 7; Leviticul 24:2.

Dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele. (Matei 25:4-7)

„Porunceşte copiilor lui Israel să-ţi aducă pentru sfeşnic untdelemn curat de măsline tescuite, ca să ţină candelele aprinse neîncetat. (Leviticul 24:2)

„Dumnezeu vă cere să luminaţi. Cu zel fierbinte pregătiţi-vă lămpile, luaţi uleiul harului în vasele voastre şi păstraţi-vă lămpile pregătite şi arzând, ca lumina voastră să strălucească luminos şi clar în mijlocul întunericului moral al acestei lumi. To ţi cei care deţin adevărul ar trebui să-l ţină în neprihănire şi să aprecieze valoarea şi sfinţenia sa. Ei ar trebui să ceară înţelepciune de la Dumnezeu, ca să poată trimite razele sale pretutindeni la drumurile şi la gardurile vieţii. Dacă suntem sfin ţiţi prin adevăr, sufletele noastre vor fi pătrunse de un sentiment profund şi permanent referitor la importanţa sa, şi va fi plăcerea noastră aceea de a asculta de adevăr şi de a transmite lumina preţioasă şi la alţii.” – Idem., 7 februarie 1893.

Joi 25 februarie
5. PURTĂTORI DE LUMINĂ PENTRU LUME

a. Care este lucrarea noastră în timpul perioadei de judecată din Laodicea? Apocalipsa 3:19-21; 14:6.

Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apocalipsa 3:19-21)

Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. (Apocalipsa 14:6)

„Avem o lumină pre ţioasă de prezentat înaintea oamenilor, şi ne bucurăm că avem o solie pentru acest timp, care este adevărul prezent. Vestea bună că Hristos este neprihănirea noastră a adus alinare la multe, multe suflete; şi Dumnezeu spune poporului Său: ‚Mergi înainte!’ ” – The Review and Herald, 23 iulie 1889.

„Este lucrarea tuturor celor la care a ajuns solia de avertizare, aceea de a-L înălţa pe Isus, de a-L prezenta lumii aşa cum este revelat în tipuri, cum este prefigurat în simboluri, a şa cum se manifestă în revelaţiile profe ţilor, a şa cum ne-a fost descoperit în lecţiile date ucenicilor Săi şi în minunile minunate săvârşite pentru fiii oamenilor. Cerceta ţi Scripturile; căci tocmai ele mărturisesc despre El. Dacă doriţi să rezista ţi în timpul de probă, trebuie să-L cunoaşteţi pe Hristos şi să vă însuşiţi darul neprihănirii Sale, pe care El îl atribuie păcătosului pocăit.” – Selected Messages, vol. 1, pg. 363, engl.

b. Ce stare din biserica rămășiță a lui Hristos va fi o mărturie pentru lume? Ioan 17:20, 21; Evrei 13:1; 1 Petru 3:8, 9.

Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. (Ioan 17:20-21)

Stăruiţi în dragostea frăţească. (Evrei 13:1)

Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. (1 Petru 3:8-9)

„Este voia lui Dumnezeu ca unirea şi dragostea frăţească să existe în acelaşi timp în mijlocul poporului Său… În timp ce noi nu trebuie să sacrificăm vreun principiu al adevărului, ţinta noastră permanentă ar trebui să fie aceea de a ajunge la această stare de unitate” – Patriarhi și profe ţi, pg. 520, engl.

Vineri 26 februarie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Care este starea tristă a bisericii în timpul perioadei Laodicea?
2. Ce a împiedicat pe poporul lui Dumnezeu să primească puterea specială a Duhului Sfânt în urmă cu peste 100 de ani?
3. Cum putem lăsa lumina noastră să strălucească?
4. Ce speranță putem avea gândindu-ne la diferența dintre Laodicea și cele cinci fecioarele neînțelepte?
5. Care este dorința lui Dumnezeu pentru noi în acest moment.