Trimester III, 2008

Lecţia 9. Ulciorul cu mană, astăzi


TEXT CHEIE:
„Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis: şi s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ, şi grindină mare.” (Apocalipsa 11:19).


Pentru a ușura studierea lecției, puteți merge direct la studiul zilei accesând butonul respectiv:
(browser-ul Internet Explorer nu suportă această funcție, flosiți — Opera, Mozila Firefox)

 


NOTĂ INTRODUCTIVĂ: „Lumina pe care a dat-o şi continuă să o dea Dumnezeu cu privire la chestiunea hranei trebuie să fie pentru poporul Său de astăzi ceea ce a fost mana pentru copii lui Israel.” – Dietă şi hrană, pag. 269 engl. (cap. 15: „Alimentele sănătoase şi restaurantele dietetice”).

Duminică 24 august
1. Principii de bază ale creştinismului

    a. Care este unul dintre punctele adevărului care trebuie primit aproape de începutul oricărei experienţe creştine?

3 Ioan 2 ""Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.

Galateni 5:22, 23  "Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege."

„Atunci când solia vine la cei care nu au auzit adevărul pentru acest timp, ei văd că trebuie să aibă loc o mare reformă în alimentaţia lor. Ei văd că trebuie să pună deoparte mâncarea de carne, deoarece aceasta dă naştere la o poftă după băuturi alcoolice, şi le umple organismul cu boală. Prin consumul de carne, puterile fizice, mentale şi morale sunt slăbite.” – Dietă şi hrană, pag. 268, 269 engl. (cap.15: „Alimentele sănătoase şi restaurantele dietetice”).
„Renunţaţi la tot ce este dăunător pentru sănătatea voastră. Folosiţi hrana simplă şi sănătoasă. Fructele sunt excelente şi ne scutesc de mult efort pentru gătit. Renunţaţi la produsele de patiserie, la prăjiturile şi deserturile bogate şi la orice alte feluri de mâncare ce sunt pregătite pentru a ispiti gustul. Mâncaţi mai puţine feluri la o masă şi mâncaţi cu mulţumire.” – Lucrarea misionară medicală, pag. 274 engl. (cap. „Alimentaţia şi sănătatea”).

    b. De ce joacă reforma sanitară un rol atât de activ şi de important în viaţa credinciosului?

1 Corinteni 3:16, 17 "Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte оn voi? 17. Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: şi aşa sunteţi voi. "

„Nu sunt decât puţini cei care s-au trezit suficient încât să înţeleagă cât de mult au de a face obiceiurile lor în mâncare cu sănătatea, caracterul, cu utilitatea lor în această lume şi cu soarta lor veşnică.” – Testimonies, vol. 1, pag. 488 engl. (cap. „Reforma sănătăţii”).

Luni 25 august
2. Chivotul înapoiat poporului lui Dumnezeu

    a. Ce profeţie spune că chivotul legământului va fi înapoiat iarăşi adevăratului popor al lui Dumnezeu? Unde se află acest chivot în prezent, şi ce se găseşte în interiorul lui?

Apocalipsa 11:18, 19 "Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi prooroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pămвntul!” 19. Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis: şi s-a văzut chivotul legămвntului Său, în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ, şi o grindină mare."

Evrei 9:3, 4, 23, 24 "după perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema "Locul prea sfânt". 4. El avea un altar de aur pentru tămâie, şi chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur.  În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron, care înfrunzise, şi tablele legământului. 23. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, au trebuit curăţite în felul acesta, trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţite cu jertfe mai bune decвt acestea. 24. Căci Hristos n-a intrat оntr-un locaş de оnchinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu."

„Domnul mi-a dat următoarea viziune în 1847… Am văzut chivotul în sfânta sfintelor; pe el şi pe părţile lui era cel mai curat aur. La fiecare capăt al chivotului se afla un heruvim încântător, cu aripile întinse peste el. Feţele lor erau întoarse una către cealaltă, şi ei priveau în jos. Între îngeri, se afla cădelniţade aur. Deasupra chivotului, acolo unde stăteau îngerii, era o slavă nespus de strălucitoare, care părea asemenea unui tron unde sălăşluia Dumnezeu. Isus stătea lângă chivot, iar când rugăciunile sfinţilor urcau la El, tămâia din cădelniţă fumega, iar El aducea rugăciunile lor înaintea Tatălui împreună cu fumul de tămâie. În chivot, se afla ulciorul de aur cu mană, toiagul înfrunzit al lui Aron şi tablele de piatră care erau îndoite asemenea unei cărţi.” – Experienţe şi viziuni, pag. 32 engl. (cap.: „Viziuni care au urmat”).

    b. De vreme ce Dumnezeu încredinţează chivotul unui popor, este aceasta o garanţie pentru ei că îl pot păstra indiferent de ceea ce fac?

Romani 11:17-24 "Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, şi dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor, şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, 18. nu te făli faţă de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine. 19. Dar vei zice: „Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.” 20. Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: Nu te îngâmfa dar, ci teme-te! 21. Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine. 22. Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu. 23. Şi chiar ei: dacă nu stăruie în necredinţă, vor fi altoiţi; căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi. 24. Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin, care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri fireşti, în măslinul lor?"

„Se poate ca, în scurtă vreme, toate profetizările din mijlocul nostru să înceteze, iar glasul care a mişcat poporul nostru să nu-i mai tulbure somnolenţa firească.
Atunci când Dumnezeu Îşi va face lucrarea Sa străină pe pământ, când mâinile sfinte nu vor mai purta chivotul, nenorocirea va fi asupra poporului. O, dacă ai fi cunoscut tu, în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea. O, dacă poporul nostru, asemenea celui din Ninive, s-ar căi cu toată putereaşi ar crede din toată inima, ca Dumnezeu să-Şi abată mânia Sa aprigă de la el.” – Testimonies, vol. 5, pag. 77, 78 engl. (cap. „Mărturiile desconsiderate”).

    c. Ce făgăduinţă ne poate oferi asigurarea constantă că Dumnezeu va avea întotdeauna un popor care să poarte chivotul?

Romani 9:27 "Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită."

Romani 11:1-5 "Întreb dar: ,A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?’ Nicidecum! Căci şi eu sunt Israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. 2. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său, pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi ce zice Scriptura, în locul unde vorbeşte despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice: 3. „Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat; am rămas eu singur, şi caută să-mi ia viaţa?” 4. Dar ce-i răspunde Dumnezeu? „Mi-am păstrat şapte mii de bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.” 5. Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri, prin har."

„Satan a luat toate măsurile posibile ca în mijlocul nostru ca popor să nu vină nimic care să ne condamne şi să ne mustre, şi care să ne îndemne să dăm la o parte toate rătăcirile noastre. Dar există un popor care va purta chivotul lui Dumnezeu. Unii vor pleca din mijlocul nostru care nu vor mai purta chivotul. Însă aceştia nu pot ridica ziduri care să împiedice adevărul; căci el va merge înainte şi în sus până la sfârşit.” – Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 358, 359.

Marți 26 august
3. Alimentaţia din ziua ispăşirii

    a. În ce zi trăim acum când ne apropiem de sfârşitul timpului?

Isaia 22:12, 20, 22 "Şi totuşi Domnul, Dumnezeul oştirilor, vă cheamă în ziua aceea să plângeţi şi să vă bateţi în piept, să vă radeţi capul şi să vă încingeţi cu sac.20,În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul Meu Eliachim, fiul lui Hilchia, 21. îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău, şi voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului şi pentru casa lui Iuda. 22. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el, nimeni nu va închide, şi când va închide el, nimeni nu va deschide."

Apocalipsa 3:7 "Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide:"

„Nici unul [din cei care au studiat subiectul Sanctuarului] nu putea să vadă că, dacă sanctuarul pământesc era o umbră sau o copie a celui ceresc, legea depozitată în chivotul de pe pământ era o transcriere exactă a legii din sanctuarul din cer; iar o acceptare a adevărului cu privire la sanctuarul ceresc implica o recunoaştere a pretenţiilor legii lui Dumnezeu şi a obligativităţii Sabatului poruncii a patra. Aici era secretul împotrivirii amarnice şi hotărâte faţă de tălmăcirea armonioasă a Bibliei care descoperea slujirea lui Hristos în sanctuarul ceresc. Oamenii au căutat să închidă uşa pe care Dumnezeu o deschisese şi să deschidă uşa pe care El o închisese. Însă ‚Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide’ declarase: ‚Iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide.’ (Apocalipsa 3:7, 8). Hristos deschisese uşa, sau lucrarea de slujire, din sfânta sfintelor.” – Marea luptă, pag. 433.

    b. Ce practică din acea zi tipică ne ajută să înţelegem cum să păzim ziua antitipică a ispăşirii?

Leveticul 23:28, 29 "Să nu faceţi nici o lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispăşirii, când trebuie făcută ispăşire pentru voi înaintea Domnului, Dumnezului vostru. 29. Oricine nu se va smeri în ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui."

„Adevăratul post care ar trebui recomandat tuturor este abţinerea de la toate felurile excitante de mâncare, şi folosirea raţională a mâncării sănătoase şi simple pe care o oferă Dumnezeu din abundenţă.” – Dietă şi hrană, pag. 90 engl. (cap. 4: „O alimentaţie corespunzătoare”).

    c. Ce se va întâmpla cu aceia care cunosc adevărul şi continuă să consume carne în ziua antitipică a ispăşirii?

Isaia 22:13, 14  "Dar iată, în schimb, veselie şi bucurie! Se junghie boi şi se taie oi, se mănâncă la carne şi se bea la vin: ,Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri!14. Domnul oştirilor mi-a descoperit, şi mi-a zis: ,Nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veţi muri, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor."

compară cu:
Leveticul 23: 27-30
" „În ziua a zecea a acestei a şaptea luni, va fi ziua ispăşirii: atunci să aveţi o adunare sfântă, să vă smeriţi sufletele, şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc.28. Să nu faceţi nici o lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispăşirii, când trebuie făcută ispăşire pentru voi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru.29. Oricine nu se va smeri în ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui.30. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui."

Psalmii 106:14, 15 "Ci i -a apucat pofta în pustie, şi au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.15 El le -a dat ce cereau; dar a trimes o molimă printre ei."

„Mi-a fost prezentat clar că poporul lui Dumnezeu trebuie să ia o poziţie hotărâtă împotriva consumului de carne. Dădea Dumnezeu poporului Său timp de treizeci de ani solia că dacă doresc să aibă sânge curat şi minţi clare, trebuie să renunţe la consumul de carne, dacă nu dorea ca ei să asculte de această solie? Prin folosirea de mâncăruri cu carne se întăreşte natura animalică iar cea spirituală se slăbeşte.” – Dietă şi hrană, pag. 383 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

Miercuri 27 august
4. Reformă în corpul pastoral

   a. De ce fel de predicatori avem nevoie pentru a pregăti un popor care să facă faţă crizei finale a istoriei acestei lumi?

Ezechiel 44:23 "Vor învăţa pe poporul Meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt, şi vor arăta deosebirea dintre ce este necurat şi ce este curat."

„Numai cei care preţuiesc aceste principii, care au fost şi sunt instruiţi să se îngrijească de corpurile lor în mod inteligent şi în temere de Dumnezeu, ar trebui aleşi să preia răspunderile în această lucrare. Cei care sunt de mult timp la adevăr, şi care încă nu pot să facă deosebirea dintre principiile curate ale neprihănirii şi principiile răului, a căror înţelegere cu privire la dreptate, milă şi dragoste de Dumnezeu este întunecată, ar trebui eliberaţi de responsabilităţi. Toate comunităţile au nevoie de o mărturie clară şi ascuţită care să dea trâmbiţei un sunet desluşit.” – Testimonies, vol. 6, pag. 375 engl. (cap.: „Redeşteptare în reforma sanitară”).
„Dumnezeu cheamă în acest timp lucrători ale căror interese se identifică pe deplin cu lucrarea şi cauza Sa. Predicatorii implicaţi în această lucrare trebuie să fie plini de vigoarea spiritului şi puterii adevărurilor pe care le predică, şi atunci vor avea o influenţă. Poporul rareori se ridică deasupra predicatorului lui.” – Idem., vol. 2, pag. 645 engl. (cap. „Cauza din Vermont”).
„Pentru orice încălcare a legilor sănătăţii, călcătorul trebuie să plătească pedeapsa în propriul corp.” – Idem., vol. 4, pag. 409 engl. (cap.: „Pastori ai evangheliei”).
„Nouă ne-a fost dată lucrarea de înaintare a reformei sanitare… Fiţi atenţi cum vă aşezaţi împotriva lucrării reformei sanitare. Ea va merge înainte, pentru că este mijlocul Domnului de a reduce suferinţa în lumea noastră şi de a-Şi curăţa poporul.” – Dietă şi hrană, pag. 38 engl. (cap. 1: „Motive pentru reformă”).

    b. Este posibil a conduce poporul lui Dumnezeu cu credincioşie fără a-l conduce prin exemplu?

Leveticul 10:8-11 "Domnul a vorbit lui Aaron, şi a zis:
9. „Tu şi fiii tăi оmpreună cu tine, să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, cвnd veţi intra оn cortul оntвlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri,10. ca să puteţi deosebi ce este sfвnt de ce nu este sfвnt, ce este necurat de ce nu este curat,11. şi să puteţi оnvăţa pe copiii lui Israel toate legile, pe care li le-a dat Domnul prin Moise.”"

1 Corinteni 11:1 " Călcaţi pe urmele mele, оntrucвt şi eu calc pe urmele lui Hristos."

„Nici un om să nu fie pus deoparte ca învăţător al poporului atâta timp cât propria lui învăţătură sau propriul exemplu contrazice mărturia pe care a dat-o Dumnezeu servilor Săi să o poarte cu privire la alimentaţie, întrucât aceasta va duce la confuzie. Faptul că nu ia în seamă reforma sanitară îl face nepotrivit pentru a fi sol al Domnului.” – Testimonies, vol. 6, pag. 378 engl. (cap.: „Redeşteptare în reforma sanitară”).
„În mijlocul poporului este nevoie de o reformă, însă lucrarea ei de curăţire ar trebui să înceapă cu predicatorii…
O parte importantă a lucrării de slujire este prezentarea poporului cu credincioşie a reformei sanitare aşa cum este ea legată de solia îngerului al treilea fiind o parte integrantă a acestei lucrări. Ar trebui ca ei înşişi să o primească şi să o vestească tuturor acelora care pretind a crede adevărul.” – Testimonies, vol. 1, pag. 469, 470 engl. (cap. „Pastorii noştri”).

Joi 28 august
5. Pregătirea pentru a doua venire

    a. De ce practici alimentare au nevoie cei credincioşi ca întreg înainte de a doua venire a lui Isus?

1 Corinteni 9:25-27 "Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti оncotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte оn vânt. 27. Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat."

„Dacă [israeliţii] ar fi fost gata să-şi tăgăduiască pofta în ascultare de restricţiile [lui Dumnezeu], slăbiciunea şi boala ar fi fost necunoscute în mijlocul lor. Urmaşii lor ar fi posedat putere fizică şi mentală. Ei ar fi deosebit clar adevărul şi datoria, ar fi avut un discernământ ascuţit şi judecată sănătoasă. Însă ei nu au dorit să se supună cerinţelor lui Dumnezeu, şi nu au ajuns standardul pe care El îl aşezase pentru ei, şi nu au primit binecuvântarea care putea să fie a lor.” – Dietă şi hrană, pag. 378 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).
„Orice acţiune neglijentă, orice abuz comis împotriva minunatei maşinării prin indiferenţa faţă de legile precise ale reşedinţei omeneşti înseamnă o călcare a legii lui Dumnezeu. Această lege cuprinde tratamentul întregii fiinţe” – ful Living, pag. 20.
„Adam a căzut prin îngăduirea poftei; Hristos a biruit prin tăgăduirea poftei. Iar singura noastră nădejde de a recâştiga Edenul este printr-o stăpânire de sine hotărâtă.” – Dietă şi hrană, pag. 167 engl. (cap. 8: „Stăpânirea apetitului”).
„Mi-a fost arătat în repetate rânduri că Dumnezeu încearcă să ne conducă înapoi, pas cu pas, la planul Său iniţial – ca omul să se întreţină din produsele naturale ale pământului. Printre cei care aşteaptă venirea Domnului, consumul de carne va fi înlăturat în cele din urmă; carnea va înceta să mai facă parte din alimentaţia lor. Ar trebui să avem mereu în vedere acest scop, şi să căutăm să lucrăm înaintând continuu spre el. Nu cred că, prin obiceiul consumului de carne, noi suntem în armonie cu lumina pe care Dumnezeu a binevoit să ne-o dea. Toţi cei care sunt în legătură cu instituţiile noastre de sănătate ar trebui să se educe în mod deosebit să se întreţină numai cu fructe, cereale şi zarzavaturi.” – Christian Temperance and Bible Hygiene, pag. 119.

    b. Ce fel de caracter întăreşte această alimentaţie?

Efeseni 5:26, 27 "ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană."


„Este imposibil ca cei care îngăduie pofta să obţină desăvârşirea creştină.” – Testimonies, vol. 2, pag. 400 engl. (cap.: „Senzualitate la cei tineri”).
„Oamenii trebuie să se gândească mai puţin la ce să mănânce şi să bea, la mâncarea vremelnică, şi mult mai mult la hrana din cer, care va da putere întregii experienţe religioase.” – Dietă şi hrană, pag. 90 engl. (cap. 4: „O alimentaţie corespunzătoare”).

Vineri 29 august
Întrebări de meditaţie şi de revizuire personală

a. Care este relaţia dintre alimentaţia cuiva şi spiritualitatea acestuia?
b. Când poporul lui Dumnezeu a intrat în această ultimă perioadă a erei creştine, ce a fost păstrat în ceruri ca să-l îndrume în acest timp?
c. Ce restricţie era aşezată asupra lui Israel în Ziua Ispăşirii? Cum trebuie să împlinim antitipul astăzi?
d. Pentru ca adevărata reformă să aibă succes, unde trebuie să înceapă?
e. Cum ne pregăteşte alimentaţia noastră pentru înălţarea în căminul nostru ceresc?

 


„Necredinţa şi murmurele copiilor lui Israel ilustrează pe poporul lui Dumnezeu de acum de pe pământ. Mulţi privesc înapoi la ei şi se minunează de necredinţa lor şi murmurele lor continue, după ce Domnul făcuse atât de mult pentru ei, prin aceea că le-a dat dovezi repetate ale dragostei şi purtării Sale de grijă faţă de ei. Ei cred că ei nu s-ar fi dovedit atât de nerecunoscători. Însă unii dintre cei care cred astfel, murmură şi se plâng de lucruri mai puţin importante. Nu se cunosc pe ei înşişi. Adesea, Dumnezeu îi încearcă, le încearcă credinţa în lucruri mici; iar ei nu pot să rabde încercarea mai bine decât Israelul din vechime.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 223.
„Cei care îngăduie pofta… trebuie să se trezească şi să gândească de la cauză la efect. Este nevoie ca ei să înţeleagă faptul că produc boala prin ignoranţa lor în ce priveşte mâncatul, băutul şi îmbrăcatul adecvat.” – Temperance, pag. 196.
„Israelul modern se află într-o primejdie mai mare de a-L uita pe Dumnezeu şi de a fi condus în idolatrie decât a fost poporul Său din vechime. Mulţi idoli sunt veneraţi, chiar de către pretinşii păzitori ai Sabatului. Dumnezeu a poruncit poporului Său din vechime să se păzească în mod special de idolatrie, deoarece dacă ei aveau să fie îndepărtaţi de la slujirea viului Dumnezeu, blestemul Său avea să fie asupra lor, în timp ce, dacă aveau să-L iubească cu toată inima, tot sufletul şi toată puterea lor, El urma să binecuvânteze cu îmbelşugare rodul muncii lor şi să îndepărteze boala din mijlocul lor.” – Testimonies, vol. 1, pag. 609 engl. (cap. „Conflicte şi victorie”).
„În trecut, Dumnezeu a ridicat bărbaţi, şi El are încă bărbaţi ai ocaziei care aşteaptă, pregătiţi să facă ce le porunceşte El – bărbaţi care vor trece prin restricţii, acesta fiind pentru ei doar ca pereţii tencuiţi cu mortar neîntărit. Atunci când Dumnezeu Îşi aşază Duhul Său asupra oamenilor, ei vor lucra. Ei vor vesti cuvântul Domnului; ei îşi vor ridica glasurile asemenea unei trâmbiţe. Adevărul nu va fi micşorat, nici nu-şi va pierde din putere în mâinile lor. Ei vor arăta poporului nelegiuirile sale şi casei lui Iacov păcatele sale.” – Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 359.
„Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos; El doreşte să aibă un popor curat, pur şi sfânt.” – Review and Herald, 12 iunie 1855.

 

^sus^