Lumina lumii

Lecţia 10. Dezastru în Israel

„Israel s-a alipit de Baal-Peor, şi Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel.” (Numeri 25:3) 

„Dar oricât de plăcute erau locurile în care se aflau, israeliţii urmau să întâlnească aici un rău mai teribil decât fuseseră oştile puternice de oameni înarmaţi sau fiarele sălbatice din pustie.” - Signs of the Times, 18 noiembrie 1880 engl.

Sugestii de lectură: Patriarhi şi profeţi, pg. 453-461 engl.

Duminică 2 martie
1. O ÎNFRÂNGERE NEAȘTEPTATĂ

a. În timp ce Moise se pregătea să traverseze râul Iordan cu armatele lui Israel pentru ocuparea Canaanului, ce a aprins mania Domnului împotriva lui Israel? Numeri 25:1-3.

Israel locuia în Sitim; şi poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. 2 Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor; şi poporul a mâncat şi s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. 3 Israel s-a alipit de Baal-Peor, şi Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel. (Num 25:1-3).

b. Cine a inspirat acest mare rău? Apocalipsa 2:14; Numeri 31:15, 16.

Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi să se dedea la curvie. (Apoc 2:14).
El le-a zis: „Cum? Aţi lăsat cu viaţă pe toate femeile? 16 Iată, ele sunt acelea care, după cuvântul lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor; şi atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului.  (Num 31:15-16).

„La sugestia lui Balaam, a fost organizat, de către împăratul Moabului, o sărbătoare mare în onoarea zeilor [moabiţilor] şi, în secret, s-a hotărât ca Balaam să-l îndemne pe Israel să participe... Un mare număr de oameni din [Israel] i s-au alăturat pentru a urmări festivităţile. Ei s-au aventurat pe un teren interzis şi au fost prinşi în curse de Satan. Fermecaţi de muzică şi dans, şi ademeniţi de frumuseţea vestalelor păgâne, au dat la o parte fidelitatea faţă de Iehova. În timp ce au început să ia parte la veselie şi ospăţ, consumul de vin le-a întunecat simţurile şi au dărâmat barierele auto-controlului. Pasiunea a avut frâu liber, şi deoarece îşi întinaseră conştiinţele prin nelegiuire, au fost convinşi să se închine la idoli. Ei au oferit jertfe pe altarele păgâne şi au participat la ritualuri din cele mai degradante.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 454 engl.

Luni 3 martie
2. CUM S-A PUS CAPĂT RĂULUI

a. Ce li s-a poruncit lui Moise şi judecătorilor lui Israel să facă înainte ca pedeapsa lui Dumnezeu să fie abătută de la ei? Numeri 25:4, 5.

Domnul a zis lui Moise: „Strânge pe toate căpeteniile poporului şi spânzură pe cei vinovaţi înaintea Domnului în faţa soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului.” 5 Moise a zis judecătorilor lui Israel: „Fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au alipit de Baal-Peor.” (Num 25:4-5).

„Practicile nelegiuite ale [moabiţilor şi madianiţilor] au făcut pentru Israel ceea ce toate farmecele lui Balaam nu au putut face, i-au despărţit de Dumnezeu. Prin pedepse venite rapid, poporul a fost făcut conştient de enormitatea păcatului săvârşit. O ciumă teribilă a izbucnit în tabără şi zeci de mii de oameni i-au căzut rapid pradă. Dumnezeu a poruncit ca liderii acestei apostazii să fie omorâţi de către judecători. Acest ordin a fost imediat ascultat. Călcătorii legii au fost ucişi, apoi trupurile lor au fost spânzurate în văzul întregului Israelul aşa încât adunarea, văzându-şi liderii atât de aspru pedepsiţi, să-şi dea seama de profundul sentiment de oroare pe care păcatele lor i-l provocau lui Dumnezeu şi de teroarea mâniei Lui împotriva lor. - Patriarhi şi profeţi, pg. 455 engl.

b. Ce s-a întâmplat în timp ce oamenii plângeau şi îşi mărturiseau păcatele? Numeri 25:6-8, 12, 13.

Şi iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit şi a adus la fraţii lui pe o madianită, sub ochii lui Moise şi sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la uşa Cortului întâlnirii. 7 La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării şi a luat o suliţă în mână. 8 S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel cât şi pe femeia aceea. Şi a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. (Num 25:6-8).
De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. 13 Acesta va fi pentru el şi pentru sămânţa lui după el legământul unei preoţii veşnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire pentru copiii lui Israel.” (Num 25:12-13). 

„Toţi au considerat că pedeapsa a fost dreaptă, şi poporul s-a grăbit spre cortul întâlnirii, şi cu lacrimi şi adâncă umilinţă, şi-au mărturisit păcatul. În timp ce ei plângeau astfel înaintea lui Dumnezeu la uşa cortului, în timp ce ciuma continua să aducă moarte, iar judecătorii îşi aduceau la îndeplinire teribila lor însărcinare, Zimri, unul dintre nobilii din Israel, a venit cu îndrăzneală în tabără, însoţit de o prostituată madianită, o prinţesă ‚căpetenia unei case a lui Madian’ (Numeri 25:15), pe care a condus-o la cortul său. Nu a existat vreodată un viciu mai îndrăzneţ sau mai încăpăţânat. Sub influenţa vinului, Zimri a declarat păcatul său ‚ca sodomiţii’ (Isaia 3:9), şi s-a mândrit cu ruşinea lui.” - Ibid.

c. Câţi au pierit din mâna lui Dumnezeu prin ciumă? Numeri 25:9. Ce a mai dezvăluit recensământul făcut la scurt timp după aceea? Numeri 26:1, 2, 63-65.

Douăzeci şi patru de mii au murit loviţi de urgia aceea. (Num 25:9).
În urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise şi lui Eleazar, fiul preotului Aaron: 2 „Faceţi numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, după casele părinţilor lor, a tuturor celor din Israel care sunt în stare să poarte armele.” (Num 26:1-2).
Aceştia sunt aceia dintre copiii lui Israel a căror numărătoare au făcut-o Moise şi preotul Eleazar în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. 64 Între ei, nu era niciunul din copiii lui Israel a căror numărătoare o făcuse Moise şi preotul Aaron în pustiul Sinai. 65 Căci Domnul zisese: „Vor muri în pustiu şi nu va rămâne niciunul din ei, afară de Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, fiul lui Nun.” (Num 26:63-65). 

„Pedepsele abătute asupra lui Israel pentru păcatul lor de la Sitim, i-au distrus pe supravieţuitorii acelui mare grup.” - Idem., pg. 456 engl.

Marţi 4 martie
3. MĂSURI SUPLIMENTARE DE PROTECţIE 

a. Deoarece madianiţii au fost printre cei mai depravaţi inamici ai lui Dumnezeu şi printre cei mai periculoşi vecini ai lui Israel, ce i s-a poruncit lui Moise să facă? Numeri 31:1-3, 8.

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 2 „Răzbună pe copiii lui Israel împotriva madianiţilor, apoi vei fi adăugat la poporul tău.” 3 Moise a vorbit poporului şi a zis: „Înarmaţi dintre voi nişte bărbaţi pentru oştire şi să meargă împotriva Madianului, ca să aducă la îndeplinire răzbunarea Domnului împotriva Madianului. (Num 31:1-3).
Împreună cu toţi ceilalţi, au omorât şi pe împăraţii Madianului: Evi, Rechem, Ţur, Hur şi Reba, cei cinci împăraţi ai Madianului; au ucis cu sabia şi pe Balaam, fiul lui Beor. (Num 31:8). 

b. Ce le va face Dumnezeu celor ce urzesc planuri rele împotriva poporului Său? Psalmii 94:1, 2, 20-23.

Doamne Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te! 2 Scoală-Te, Judecătorul pământului, şi răsplăteşte celor mândri după faptele lor! (Ps 94:1-2).
Te vor pune cei răi să şezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul Legii? 21 Ei se strâng împotriva vieţii celui neprihănit şi osândesc sânge nevinovat. 22 Dar Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost. 23 El va face să cadă asupra lor nelegiuirea, El îi va nimici prin răutatea lor; Domnul Dumnezeul nostru îi va nimici. (Ps 94:20-23). 

„[Dumnezeu] care nu dormitează, care este în permanenţă la lucru pentru realizarea planurilor Sale, va duce mai departe lucrarea Sa. El va zădărnici planurile oamenilor răi, şi va încurca sfaturile celor care complotează împotriva poporului Său. El care este Regele, Domnul oştirilor, şade între heruvimi, în mijlocul conflictelor şi tumultului naţiunilor îi păzeşte încă pe copii Săi. - Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 121 engl.

c. Cu ce condiţie a promis Dumnezeu să protejeze pe poporul Său? Deuteronomul 28:1-7.

Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. 2 Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: 3 Vei fi binecuvântat în cetate şi vei fi binecuvântat la câmp. 4 Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. 5 Coşniţa şi postava ta vor fi binecuvântate. 6 Vei fi binecuvântat la venirea ta şi vei fi binecuvântat la plecarea ta. 7 Domnul îţi va da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta. (Deut 28:1-7).

„Biserica este mijlocul lui Dumnezeu pentru proclamarea adevărului, împuternicită de El să facă o lucrare specială, iar dacă ea îi este loială, dacă ascultă de toate poruncile Lui, în ea va locui măreţia harului divin. Dacă ea va fi credincioasă principiilor ei, dacă ea va onora pe Domnul Dumnezeul lui Israel, nu există nici o putere care să i se poată împotrivi...
Dacă biserica va îmbrăca haina neprihănirii lui Hristos, retrăgându-se din toate legăturile cu lumea, înaintea ei stau zorii unei zile strălucitoare şi glorioase. Promisiunea lui Dumnezeu pentru ea este veşnică. El o va face desăvârşită pentru veşnicie, o va face bucuria multor generaţii. Adevărul, trecut cu vederea de către cei care-l dispreţuiesc şi resping, va triumfa. Deşi poate uneori părea prea lent, progresul său nu a fost niciodată împiedicat. Când solia lui Dumnezeu întâmpină opoziţie, El îi dă forţe suplimentare, ca ea să poată exercita o influenţă mai mare. Înzestrată cu energie divină, îşi va face drum prin cele mai puternice bariere şi va triumfa asupra oricărui obstacol.” - Istoria faptelor apostolilor, pg. 600, 601 engl. 

Miercuri 5 martie
4. PENTRU ÎNVĂţĂTURA NOASTRĂ 

a. De ce ar trebui ca noi, şi mai ales cei care au fost chemaţi să ia parte la lucrarea lui Dumnezeu, să studiem momentele bune şi pe cele rele din istoria lui Israel? Romani 15:4. De ce merită o atenţie specială apostazia care a avut loc la Iordan?

Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. (Rom 15:4).

„Israeliţii, care nu putuseră fi biruiţi prin forţa armelor sau prin vrăji de Madian, au căzut pradă prostituatelor lui. Aşa de mare este puterea pe care a exercitat-o femeia, înrolată în serviciul lui Satan, pentru a prinde în capcană şi a distruge sufletele... Prin aceasta au fost seduşi copiii lui Set de la integritatea lor, şi sămânţa sfântă a devenit coruptă. Astfel a fost ispitit Iosif. Aşa şi-a trădat Samson sursa puterii lui, cea care-l apăra pe Israel, în mâinile filistenilor. Aici s-a poticnit David. Iar Solomon, cel mai înţelept dintre regi, care a fost numit de trei ori preaiubitul lui Dumnezeul, a devenit un sclav al pasiunii, unul care şi-a sacrificat integritatea de dragul aceleaşi puteri fermecătoare.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 457 engl.

b. Ce avertizare este adresată acestei ultime generaţii de creştini? 1 Corinteni 10:8, 11.

Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii. (1Cor 10:8).
Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor. (1Cor 10:11). 

„Pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, când poporul lui Dumnezeu stă la graniţele Canaanului ceresc, Satan îşi va dubla forţele, ca în vechime ca să ne împiedice să intrăm în ţara cea frumoasă. El întinde curse pentru fiecare suflet. Nu doar cel ignorant şi incult trebuie să se păzească; el va pregăti ispitele sale pentru cei aflaţi în cele mai înalte poziţii, în cele mai sfinte funcţii; în cazul în care el îi poate face să-şi mânjească sufletul, el îi va putea distruge pe mulţi. Mai mult, el foloseşte aceleaşi metode acum ca şi în urmă cu trei mii de ani. Prin prietenii lumeşti, prin farmecul frumuseţii, prin căutarea de plăceri, distracţie, petreceri sau prin paharul de vin, el ispiteşte la încălcarea poruncii a şaptea. Satan l-a sedus pe Israel la imoralitate înainte de a-l face să cadă în idolatrie. Cei care vor dezonora chipul lui Dumnezeu şi vor mânji Templul Său în propria lor persoană nu vor ezita să aducă dezonoare lui Dumnezeu pentru a-şi satisface dorinţele inimilor lor depravate. Tolerarea senzualităţii slăbeşte mintea şi înjoseşte sufletul.” - Idem., pg. 457, 458 engl.

Joi 6 martie
5. CALEA SPRE PĂCĂTUIRE A FOST PREGĂTITĂ 

a. Ce situaţie (sau situaţii) a pregătit calea pentru ca poporul lui Israel să cadă pradă ispitelor senzuale ale lui Satan atunci când au ajuns la râul Iordan? Ezechiel 16:49, 50.

Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit. 50 Ele s-au semeţit şi au făcut urâciuni blestemate înaintea Mea; de aceea le-am şi nimicit, când am văzut lucrul acesta. (Ezec 16:49-50).

„Israeliţii au fost duşi în păcat tocmai când erau într-o stare de linişte exterioară şi de siguranţă. Ei au neglijat să privească permanent la Dumnezeu, ei au neglijat rugăciunea şi au întreţinut un spirit de încredere în sine. Confortul şi necumpătarea au lăsat cetăţuia sufletului nepăzită, iar gânduri josnice şi-au găsit intrare. Trădătorii din interiorul zidurilor au fost cei care au răsturnat cetăţuia principiului şi l-au lăsat pe Israel în puterea Satanei. Aşa încearcă încă Satan să producă ruina sufletului. Un proces de pregătire lung, necunoscut lumii, are loc în inimă înainte ca un creştin să comită păcatul pe faţă. Mintea nu se degradează dintr-o dată de la puritate şi sfinţenie la depravare, decădere şi nelegiuire. Este nevoie de timp pentru a-i degrada pe cei făcuţi după chipul lui Dumnezeu până la a devein brutali sau satanici. Privind suntem schimbaţi. Prin îngăduirea de gânduri necurate omul îşi poate educa mintea astfel încât păcatul pe care îl detesta cândva să devină o plăcere pentru el.”- Patriarhi şi profeţi, pg. 459 engl.

b. Ce avertizare ar trebui să avem întotdeauna în minte? 1 Corinteni 10:12; 1 Petru 5:8.

Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. (1Cor 10:12).
Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. (1Pet 5:8). 

Vineri 7 martie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ 

1. Cine a fost creierul din spatele marii apostazii care a avut loc în Israel cu puţin timp înainte de traversarea râului Iordan?
2. Cum a fost pregătită calea pentru ca, cu această ocazie, Israel să cadă?
3. Cum au fost pedepsiţi cei mai vinovaţi?
4. Ce lecţie ar trebui să învăţăm din faptul că a fost nevoie ca madianiţii să fie nimiciţi fără să se fi făcut în prealabil eforturi pentru a-i evangheliza?
5. Ce va putea spune un adevărat slujitor al lui Dumnezeu dacă va urma exemplul lui Pavel din Filipeni 4:9?