Lumina lumii

Lecţia 9. Balaam

„[Balaam] a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o margarita necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului.” (2 Petru 2:16).

„Un pas greşit îl face pe următorul mai uşor, şi [bărbaţi şi femei] devin tot mai îndrăzneţi. Ei vor comite şi vor îndrăzni să facă lucrurile cele mai groaznice odată ce se vor fi supus stăpânirii lăcomiei şi dorinţei de putere.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 440 engl.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 438-452 engl.

Duminică 23 februarie
1 . CERÂND AJUTOR DE LA PUTERILE ÎNTUNERICULUI

a. Când israeliţii se pregăteau să traverseze Iordanul pentru a invada Canaanul, cine, în afară de locuitorii din Ierihon, s-au supărat din cauza prezenţei lor? Numeri 22:1-4.

Copiii lui Israel au pornit şi au tăbărât în şesurile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului. 2 Balac, fiul lui Ţipor, a văzut tot ce făcuse Israel, amoriţilor. 3 Şi Moab a rămas foarte îngrozit în faţa unui popor atât de mare la număr; l-a apucat groaza în faţa copiilor lui Israel. 4 Moab a zis bătrânilor lui Madian: „Mulţimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paşte boul verdeaţa de pe câmp.” Balac, fiul lui Ţipor, era pe atunci împărat al Moabului. (Num 22:1-4).

„Moabiţii... erau hotărâţi, aşa cum a făcut şi Faraon, să facă apel la puterea vrăjitoriei pentru a contracara lucrarea lui Dumnezeu. Ei voiau să-l blesteme pe Israel.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 438 engl.

b. Pe cine au încercat liderii moabiţilor şi madianiţilor să atragă de partea lor în efortul de a neutraliza atacul aşteptat? Ce i-au cerut să facă? Numeri 22:5-7.

El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe Râu, în ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme şi să-i spună: „Iată, un popor a ieşit din Egipt, acoperă faţa pământului şi s-a aşezat în faţa mea. 6 Vino, te rog, să-mi blestemi pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine; poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat şi pe cine blestemi tu este blestemat.” 7 Bătrânii lui Moab şi bătrânii lui Madian au plecat, având cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam şi i-au spus cuvintele lui Balac. (Num 22:5-7).

„Balaam, un locuitor din Mesopotamia, era cunoscut ca având puteri supranaturale, şi faima lui a ajuns în ţara Moabului... Soli... au fost trimişi pentru a-l determina să prorocească şi să facă vrăjitorii împotriva lui Israel.” - Ibid.

Luni 24 februarie
2. UN PROFET APOSTAZIAT

a. Când solii din Moab şi Madian au venit la Balaam cu invitaţia regelui Balac, ce impresie a încercat Balaam să le dea? Numeri 22:8. Acţionând în felul acesta, a ignorat intenţionat Balaam diferenţa dintre bine şi rău?

Balaam le-a zis: „Rămâneţi aici peste noapte şi vă voi da răspuns, după cum îmi va spune Domnul.” Şi căpeteniile Moabului au rămas la Balaam. (Num 22:8).

„Balaam fusese cândva un om bun şi un profet al lui Dumnezeu, dar el apostaziase şi se dedase la lăcomie; cu toate acestea, el încă mai mărturisea a fi slujitor al Celui Prea Înalt. El nu era în necunoştinţă cu privire la lucrarea lui Dumnezeu în favoarea lui Israel, şi atunci când solii şi-au anunţat însărcinarea, el ştia bine că era de datoria lui să refuze darurile lui Balac şi să-i respingă ambasadorii. Dar el a îndrăznit să se joace cu ispita şi a cerut solilor să rămână la el în acea noapte, declarând că nu putea da un răspuns hotărât până nu cerea sfat de la Domnul.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 439 engl.

b. Deşi Balaam a fost un profet apostaziat, ce avertizare i-a trimis Dumnezeu printr-un înger? De ce a denaturat Balaam adevărul atunci când a vorbit cu solii lui Balac? Numeri 22:12, 13.

Dumnezeu a zis lui Balaam: „Să nu te duci cu ei; şi nici să nu blestemi poporul acela, căci este binecuvântat.” 13 Balaam s-a sculat dimineaţa şi a zis căpeteniilor lui Balac: „Duceţi-vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi.” (Num 22:12-13).

„În timpul nopţii îngerul lui Dumnezeu a venit la Balaam cu solia: ‚Să nu te duci cu ei; şi nici să nu blestemi poporul acela, căci este binecuvântat.’ (Numeri 22:12). Dimineaţa, Balaam a dat, fără tragere de inimă, drumul solilor, dar nu le-a spus ceea ce Domnul spusese... Balaam ‚a iubit plata fărădelegii’ (2 Petru 2:15). Păcatul lăcomiei, despre care Dumnezeu declară a fi idolatrie, a făcut din el un oportunist, şi prin această singură vină Satan a câştigat întregul control asupra lui. Aceasta a provocat ruina lui.” - Idem., pg. 439, 440 engl.

c. Care sunt câteva dintre principiile biblice prin care cei care pretend a fi profeţi şi cei care spun că fac minuni trebuie să fie testaţi? Isaia 8:20; Matei 7:20-23; Ioan 8:31, 32.

La Lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta (Isa 8:20).

Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte. 21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” 23 Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” (Mat 7:20-23).

Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; 32 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32).

d. Ce pericol ar trebui să fie capabili păstorii lui Dumnezeu de a detecta mai ales în timpul sfârşitului? Matei 24:23, 24. Care este una dintre diferenţele dintre adevăratul păstor şi cel plătit? Ioan 10:12, 13.

Atunci dacă vă va spune cineva: „Iată, Hristosul este aici sau acolo”, să nu-l credeţi. 24 Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. (Mat 24:23-24).

Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. 13 Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. (Ioan 10:12-13).

Marţi 25 februarie
3. BALAAM ESTE SERIOS PUS LA PROBĂ

a. Având în vedere că informaţiile primite de către Balac au fost mult distorsionate, în primul rând în raportul dintre Balaam şi soli, şi apoi de însăşi solii lui Balac (Numeri 22:14), ce concluzie a tras Balac, şi ce-a făcut? Numeri 22:15-17.

Şi mai marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac şi i-au spus: „Balaam n-a vrut să vină cu noi.” (Num 22:14).

Balac a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vază decât cele dinainte. 16 Au ajuns la Balaam şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Balac, fiul lui Ţipor: „Nu mai pune piedici, şi vino la mine; 17 căci îţi voi da multă cinste şi voi face tot ce-mi vei spune; numai vino, te rog, şi blestemă-mi poporul acesta!” (Num 22:15-17).

„Când solii i-au transmis lui Balac refuzul profetului de a-i însoţi, ei n-au lăsat să se înţeleagă că Dumnezeu îi interzisese. Presupunând că întârzierea lui Balaam a fost doar o metodă de a asigura o recompensă mai bogată, regele a trimis mai multe căpetenii şi cu rang mai înalt, cu promisiuni de onoruri mai mari, şi cu autoritatea de a accepta termenii lui Balaam oricare ar fi fost aceştia.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 440 engl.

b. Când solii au venit la profetul apostaziat a doua oară, cum a răspuns Balaam? Numeri 22:18, 19.

Balaam a răspuns şi a zis slujitorilor lui Balac: „Să-mi dea Balac chiar şi casa lui plină de argint şi de aur, şi tot n-aş putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. 19 Totuşi, vă rog, rămâneţi aici la noapte, şi voi vedea ce-mi va mai spune Domnul.” (Num 22:18-19).

„Balaam a fost pus la probă pentru a doua oară. Ca răspuns la solicitările ambasadorilor el a părut a da pe faţă o mare conştiinciozitate şi integritate, asigurându-i că nici o cantitate de aur şi argint nu l-ar putea determina să meargă contrar voinţei lui Dumnezeu. Însă el dorea din tot sufletul să accepte cererea regelui, şi, deşi voia lui Dumnezeu îi fusese clar arătată, el a cerut solilor să mai zăbovească, ca să-L mai întrebe pe Dumnezeu, ca şi când Cel Nemărginit era un om ce putea fi convins.”- Ibid.

c. După ce a căzut la al doilea test, în ce condiţii i-a fost permis lui Balaam să meargă cu ei? Numeri 22:20. L-au chemat?

Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopţii şi i-a zis: „Fiindcă oamenii aceştia au venit să te cheme, scoală-te şi du-te cu ei; dar să faci numai ce-ţi voi spune.” (Num 22:20).

„Balaam primise permisiunea de a merge cu solii din Moab, în cazul în care veneau dimineaţa să-l cheme.” - Idem., pg. 441 engl.

Miercuri 26 februarie
4. BALAAM ÎL MÂNIE PE DUMNEZEU

a. În ce fel şi-a arătat Domnul mânia împotriva lui Balaam pentru că nu a luat în seamă instrucţiunile Sale? Numeri 22:21-27.

Balaam s-a sculat dimineaţa, a pus şaua pe măgăriţă şi a plecat cu căpeteniile lui Moab. 22 Dumnezeu S-a aprins de mânie pentru că plecase. Şi Îngerul Domnului S-a aşezat în drum, ca să i Se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui, şi cei doi slujitori ai lui erau cu el. 23 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a abătut din drum şi a luat-o pe câmp. Balaam şi-a bătut măgăriţa ca s-o aducă la drum. 24 Îngerul Domnului S-a aşezat într-o cărare dintre vii, şi de fiecare parte a cărării era câte un zid. 25 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului; s-a strâns spre zid şi a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou. 26 Îngerul Domnului a trecut mai departe şi S-a aşezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. 27 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie şi a bătut măgăriţa cu un băţ. (Num 22:21-27).

„[Solii lui Moab] au pornit la drum spre casă fără a mai vorbi cu [Balaam]. Orice scuză de a ceda cererii lui Balac a fost acum eliminată. Dar Balaam era hotărât să dobândească recompensa, şi, luând animalul pe care călărea de obicei, a pornit la drum. El se temea că, chiar şi acum permisiunea divină putea fi retrasă, iar el mergea grăbit înainte, nerăbdător ca nu cumva din vreun motiv oarecare să nu reuşească să obţină recompense râvnită.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 441 engl.
„Există mii în ziua de azi care se comportă în mod asemănător. Lor nu le-ar fi greu să înţeleagă care le este datoria, dacă aceasta ar fi în armonie cu înclinaţiile lor. Ea le este clar prezentată în Biblie sau le este clar indicate prin circumstanţe şi raţiune. Dar, pentru că aceste dovezi sunt contrare dorinţelor şi înclinaţiilor lor, ei le dau adesea la o parte şi îndrăznesc să meargă la Dumnezeu pentru a afla care le este datoria. Cu o conştiinciozitate deosebită dar prefăcută, se roagă mult şi stăruitor pentru lumină. Însă Dumnezeu nu se lasă batjocorit. El adesea le permite unor astfel de persoane să-şi urmeze propriile dorinţe şi să sufere rezultatul.” - Idem., pg. 440, 441 engl.

b. Ce s-a întâmplat atunci când ochii lui Balaam au fost deschişi? Numeri 22:31. Ce i-a spus îngerul Domnului lui Balaam? Care a fost reacţia acestuia? Numeri 22:32-34. Ce restricţie regreta profetul? Numeri 22:35-38.

Domnul a deschis ochii lui Balaam, şi Balaam a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână. Şi s-a plecat şi s-a aruncat cu faţa la pământ. (Num 22:31).

Îngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare, înaintea Mea. 33 Măgăriţa M-a văzut şi s-a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aş fi omorât, iar pe ea aş fi lăsat-o vie.” 34 Balaam a zis Îngerului Domnului: „Am păcătuit, căci nu ştiam că Te-ai aşezat înaintea mea în drum; şi acum, dacă nu găseşti că e bine ce fac eu, mă voi întoarce.” (Num 22:32-34).

Îngerul Domnului a zis lui Balaam: „Du-te cu oamenii aceştia; dar să spui numai cuvintele pe care ţi le voi spune Eu.” Şi Balaam a plecat înainte cu căpeteniile lui Balac. 36 Balac a auzit că vine Balaam şi i-a ieşit înainte până la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat. 37 Balac a zis lui Balaam: „N-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare să-ţi dau cinste?” 38 Balaam a răspuns lui Balac: „Iată că am venit la tine; acum, îmi va fi oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele pe care mi le va pune Dumnezeu în gură.” (Num 22:35-38).

c. În timp ce profetul apostaziat a fost împiedicat să blesteme pe Israel, ce a fost el forţat să spună? Numeri 23:20-24.

Iată că am primit poruncă să binecuvântez. Da, El a binecuvântat, şi eu nu pot întoarce. 21 El nu vede nicio fărădelege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeul lui este cu el, El este Împăratul lui, veselia lui. 22 Dumnezeu i-a scos din Egipt, Tăria Lui este pentru el ca a bivolului. 23 Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel; acum se poate spune despre Iacov şi Israel: Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu! 24 Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică şi se ridică întocmai ca un leu; nu se culcă până ce n-a mâncat prada şi n-a băut sângele celor ucişi.” (Num 23:20-24).

d. Cum a folosit Dumnezeu chiar şi un profet apostaziat pentru a predica evanghelia regelui şi conducătorilor Moabului? Numeri 24:4-9, 14-17. Au păcătoşii vreo scuză legitimă în faţa lui Dumnezeu dacă evanghelia le este predicată de cine nu trebuie? Filipeni 1:15-18.

…cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, cel ce cade cu faţa la pământ şi ai cărui ochi sunt deschişi: 5 „Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove! Locuinţele tale, Israele! 6 Ele se întind ca nişte văi, ca nişte grădini lângă un râu, ca nişte copaci de aloe, pe care i-a sădit Domnul, ca nişte cedri pe lângă ape. 7 Apa curge din găleţile lui, şi sămânţa lui este udată de ape mari. Împăratul lui se înalţă mai presus de Agag, şi împărăţia lui ajunge puternică. 8 Dumnezeu l-a scos din Egipt, tăria Lui este ca a bivolului pentru el. El nimiceşte neamurile care se ridică împotriva lui, le sfărâmă oasele şi le prăpădeşte cu săgeţile Lui. 9 Îndoaie genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică: Cine îl va scula? Binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta şi blestemat să fie oricine te va blestema!” (Num 24:4-9).

Şi acum iată că mă duc la poporul meu. Vino, şi-ţi voi vesti ce va face poporul acesta poporului tău în vremurile care vor urma.” 15 Balaam şi-a rostit prorocia şi a zis: „Aşa zice Balaam, fiul lui Beor, aşa zice omul care are ochii deschişi, 16 aşa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaşte planurile Celui Preaînalt, cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, cel ce cade cu faţa la pământ şi ai cărui ochi sunt deschişi: 17 „Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului şi prăpădeşte pe toţi copiii lui Set. (Num 24:14-17).

Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă; dar alţii, din bunăvoinţă. 16 Aceştia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care ştiu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei; 17 cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanţurile mele. 18 Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta şi mă voi bucura. (Fil 1:15-18).

Joi 27 februarie
5. CREDINȚA ȘI ÎNCUMETAREA

a. De ce este un predicator mult mai răspunzător pentru cuvintele şi acţiunile sale decât un membru laic? Maleahi 2:7-9; 1 Timotei 4:16 ; 1 Corinteni 11:1.

Căci buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa şi din gura lui se aşteaptă învăţătură, pentru că el este un sol al Domnului oştirilor. 8 Dar voi v-aţi abătut din cale, aţi făcut din Lege un prilej de cădere pentru mulţi şi aţi călcat legământul lui Levi, zice Domnul oştirilor. 9 De aceea şi Eu vă voi face să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi înaintea întregului popor, pentru că n-aţi păzit căile Mele, ci căutaţi la faţa oamenilor, când tălmăciţi Legea.” (Mal 2:7-9).

Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. (1Tim 4:16).

1 Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos. (1Cor 11:1).

„Ţinând cont de lumina pe care [moabiţii] o primiseră, vina lor nu a fost atât de mare înaintea Cerului cum a fost cea a lui Balaam. Iar dacă pretindea a fi profetul lui Dumnezeu, tot ce trebuia să spună ar fi trebuit să fie rostit prin autoritate divină.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 441 engl.
„Când vine criza în viaţa cuiva, şi încerci să dai sfat sau mustrare, cuvintele tale vor avea doar atâta influenţă spre bine cât ţi-ai dobândit prin fiinţa ta şi prin propriul exemplu... Nu poţi exercita o influenţă care să-i transforme pe alţii până ce inima ta nu a fost umilită, curăţată şi sensibilizată prin harul lui Hristos.” - Evanghelizarea, pg. 458, 459 engl.

b. În ce condiţii, şi de ce le permite Domnul de multe ori slujitorilor Săi să meargă pe calea lor şi să sufere consecinţele? Psalmii 81:11, 12; Ezechiel 14:4 ; Galateni 6:7.

Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu, Israel nu M-a ascultat. 12 Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor, şi au urmat sfaturile lor. (Ps 81:11-12).

De aceea vorbeşte-le şi spune-le: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Orice om din casa lui Israel care îşi poartă idolii în inimă şi care îşi pironeşte privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui – dacă va veni să vorbească prorocului – Eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulţimii idolilor lui. (Ezec 14:4).

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera. (Gal 6:7).

„Când omul se înalţă mai presus de influenţa Duhului, el culege o recoltă de nelegiuire. Asupra unui astfel de om Duhul are tot mai patina influenţă în a-l opri de la a semăna seminţe de neascultare.” – Comentariile biblice AZS [Comentariile EG White], vol. 6, pg. 1112 engl.

Vineri 28 februarie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Când un serv declarat al lui Dumnezeu trece de partea puterilor întunericului, cum încearcă el, adesea, să-şi ascundă adevăratul caracter?
2. Cum l-a determinat Dumnezeu pe Balaam să dea pe faţă ceea ce era în inima lui?
3. Cum putem fi în pericolul de a denatura adevărul lui Dumnezeu?
4. Cum l-a folosit Dumnezeu pe Balaam ce era deja apostaziat pentru a da lumină conducătorilor Moabului?
5. De ce ne permite Dumnezeu, de multe ori, să mergem pe propriul nostru drum şi să suferim consecinţele?