Evanghelia după Pavel: Galateni

Lecția 13. Înălțând crucea

TEXT DE MEMORAT: „În ceea ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu, față de lume!” (Galateni 6:14).

„Atârnând pe cruce, Hristos era evanghelia... Nu își vor menține membrii bisericii noastre ochii ațintiți asupra unui Salvator răstignit și înviat, în care sunt centrate speranțele lor de viață veșnică? Acesta este mesajul nostru, argumentul nostru, doctrina noastră, avertizarea noastră față de cel necăit, încurajarea noastră pentru cel întristat, speranța pentru fiecare credincios.”—Comentarii biblice ale Noului Testament [E. G. White Comments], vol. 6, p.1113 engl. (cap. referitor la Galateni 6).

Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, p. 201-210 engl. (cap. 20, Înălțând crucea).

Duminică 19 decembrie

1. ÎNSEMNĂTATEA UNEI SLUJIRI CAPABILE

a. Ce este remarcabil cu privire la slujirea lui Pavel? 2 Corinteni 3:2, 6-9.

2 Corinteni 3:2, 6-9: „Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii.... (6-9) care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viața. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire?”

„Deși în acest secol sunt mulți predicatori, există o mare lipsă de predicatori capabili, sfinți—oameni umpluți de dragostea care a locuit în inima lui Hristos. Mândria, încrederea în sine, dragostea de lume, găsirea de greșeli, amărăciunea, invidia, sunt roadele pe care le aduc mulți care mărturisesc religia lui Hristos. Viețile lor, în contrast vădit cu viața Salvatorului, dau adesea trista mărturie despre caracterul eforturilor de slujire sub care ei au fost convertiți.  

Un om nu poate avea nicio onoare mai mare decât să fie acceptat de Dumnezeu ca un slujitor capabil al evangheliei. Însă acei pe care Domnul îi binecuvântează cu putere și succes în lucrarea Sa nu se laudă. Ei recunosc dependența lor completă de El, realizând că în ei înșiși nu au nicio putere.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 328 engl. (cap. 31, Mesajul ascultat).

b. Ce s-a întâmplat în Galatia, dovedind din partea învățătorilor falși o lipsă de înțelegere a adevăratei slujiri? Galateni 6:12, 13.

Galateni 6:12, 13: „Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți tăierea împrejur numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru.”

Luni 20 decembrie

2. PREZENTÂND RĂSTIGNIREA

a. Explicați ce se întâmplă când ne fixăm mințile și inimile în contemplarea sacrificiului lui Hristos în favoarea noastră. Ioan 1:29.

Ioan 1:29: „A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a spus: Iată Mielul lui Dumnezeu, care înlătură păcatul lumii.” (engl. KJV, rom. BTF).

„Dacă păcătoșii pot fi conduși să îndrepte o privire serioasă spre cruce, dacă ei pot obține o imagine completă a Salvatorului răstignit, ei vor realiza adâncimea compasiunii lui Dumnezeu și a păcătoșeniei păcatului.

Moartea lui Hristos dovedește marea dragoste a lui Dumnezeu față de om. Ea este garanția salvării noastre. A îndepărta de la creștin crucea ar echivala cu îndepărtarea soarelui de pe cer. Crucea ne aduce mai aproape de Dumnezeu, împăcându-ne cu El. Plin de compasiunea înduioșătoare a iubirii unui tată, Iehova privește la suferința pe care Fiul Său a îndurat-o pentru a salva rasa de la moarte veșnică, și ne acceptă în Cel Iubit.

Fără cruce, omul nu ar putea avea o unire cu Tatăl. De ea depinde fiecare speranță a noastră. De la ea strălucește lumina dragostei Salvatorului, și când la piciorul crucii păcătosul privește spre Cel care a murit pentru a-l salva, el se poate bucura cu plinătatea bucuriei, pentru că păcatele sale sunt iertate. Îngenunchind în credință la cruce, el a ajuns la cel mai înalt loc pe care îl poate ajunge omul.

Prin cruce învățăm că Tatăl ceresc ne iubește cu o iubire infinită.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 209, 210 engl. (cap. 20, Înălțând crucea).  

b. Cu toate acestea, cu ce s-a confruntat Pavel când prezenta crucea? 1 Corinteni 1:22, 23.

1 Corinteni 1:22, 23: „Iudeii, într-adevăr, cer minuni, și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, și pentru neamuri o nebunie...”

„Pentru mințile mulțimilor care trăiesc în prezent, crucea Calvarului este înconjurată de amintiri sacre. Asocieri sfinte sunt în legătură cu scenele crucificării. Însă în zilele lui Pavel, crucea era privită cu sentimente de repulsie (respingere) și oroare. A susține ca Salvator al omenirii pe cineva care murise pe cruce, stârnea în mod firesc ridiculizare și împotrivire.

Pavel știa bine cum urma să fie primit mesajul său atât de iudeii, cât și de grecii din Corint. ‚Noi Îl predicăm pe Hristos răstignit’, a recunoscut el, ‚pentru iudei o piatră de poticnire, și pentru greci nebunie.’ (1 Corinteni 1:23). Între ascultătorii săi evrei erau mulți care urma să fie înfuriați de mesajul pe care el era pe punctul de a li-l prezenta. În aprecierea grecilor, cuvintele sale urma să fie o nebunie absurdă. El urma să fie privit ca slab de minte pentru faptul că încerca să arate cum crucea putea avea vreo legătură cu înălțarea rasei sau salvarea omenirii.”—Ibid., p. 245 engl. (cap. 24, Corint).

Marți 21 decembrie

3. MAI PUTERNIC DECÂT REALIZĂM NOI

a. Ce anume nu doar că a predicat Pavel, ci de fapt a preamărit în cel mai înalt grad, în ciuda împotrivirii? Galateni 6:14. De ce?

Galateni 6:14: „În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu, față de lume!”

„Pentru Pavel crucea era unicul obiect de interes suprem. De când a fost oprit în cariera lui de persecutor contra urmașilor Nazarineanului crucificat, el nu încetase niciodată să se laude cu crucea. La acel moment îi fusese dată o revelație a dragostei infinite a lui Dumnezeu, așa cum este descoperită în moartea lui Hristos; și o transformare uimitoare avusese loc în viața lui, aducând toate planurile și scopurile sale în armonie cu cerul. Din acea oră el fusese un om nou în Hristos. El a cunoscut din experiență personală faptul că atunci când un păcătos contemplă dragostea Tatălui, așa cum este văzută în sacrificiul Fiului Său, și se supune influenței divine, are loc o schimbare a inimii, și de atunci înainte Hristos este totul în tot.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 245 engl. (cap. 20, Înălțând crucea).

„Crucea, crucea; înălțați-o... și în actul [sau procesul] înălțării ei veți fi uimiți să descoperiți că ea vă înalță, ea vă susține. În adversitate, în privațiuni și durere, ea va fi o putere și un toiag pentru voi. Veți descoperi că aceasta e din abundență încărcată cu îndurare, compasiune, simpatie și dragoste inexprimabilă. Ea se va dovedi pentru voi o garanție a imortalității.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 47 engl. (cap. 3, Vânzând dreptul de întâi născut).

b. Cum explică psalmistul ceea ce s-a realizat la cruce? Psalm 85:10.

Psalmii 85:10: „Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută.”

„Când păcătosul Îl vede pe Isus așa cum este El, un Salvator cu totul plin de compasiune, speranța și siguranța iau în stăpânire sufletul său. Sufletul neajutorat se aruncă fără vreo rezervă asupra lui Isus. Nimeni nu poate pleca cu vreo umbră de îndoială după ce L-a văzut pe Isus Hristos răstignit. Necredința s-a dus...

Sacrificiul acesta a fost oferit cu scopul restaurării omului la perfecțiunea sa originală. Da, mai mult decât atât, a fost oferit pentru a-i da o transformare completă a caracterului, făcându-l mai mult decât biruitor...

Hristos declară: ‚Eu, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Dacă crucea nu găsește o influență în favoarea ei, ea creează o influență. Prin generație după generație, adevărul pentru acest timp este revelat ca adevăr prezent. Hristos pe cruce a fost mijlocul prin care îndurarea și adevărul s-au întâlnit, și neprihănirea și pacea s-au sărutat una pe cealaltă. Acesta este mijlocul [unealta] care va mișca lumea.’ ”—Comentarii biblice ale Noului Testament [E.G.White Comments], vol. 6, p.1113 engl. (cap. referitor la Galateni 6).

Miercuri 22 decembrie

4. O PERSPECTIVĂ FĂRĂ EGAL

a. Cum schimbă contemplarea crucii viețile noastre? Ioan 12:32.

Ioan 12:32: „Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii.”

„Când mintea este atrasă spre crucea Calvarului, cu o vedere imperfectă Hristos este întrezărit pe crucea rușinoasă. De ce a murit El? Ca urmare a păcatului. Ce este păcatul? Încălcarea legii. Atunci ochii se deschid pentru a vedea caracterul păcatului. Legea este încălcată, dar nu poate ierta călcătorul. Ea este îndrumătorul, condamnând la pedeapsă. Unde este remediul? Legea ne atrage la Hristos, care a fost înălțat pe cruce, ca să poată fi capabil să împartă dreptatea (neprihănirea) sa omului căzut, păcătos, și astfel să prezinte oamenilor pe Tatăl Său în caracterul Său drept.” —Solii alese, vol. 1, p. 341 engl. (cap. 52, Hristos, Marele nostru Preot).

„Isus vede vina trecutului și rostește iertare, și noi nu trebuie să Îl dezonorăm îndoindu-ne de dragostea Sa. Acest sentiment de vinovăție trebuie depus la piciorul crucii Calvarului. Sentimentul de păcătoșenie a otrăvit izvoarele vieții și ale adevăratei fericiri. Acum Isus spune: ‚Pune totul asupra Mea. Eu voi lua păcatele tale; Eu îți voi da pace. Nu îți mai alunga respectul de sine, pentru că Eu te-am cumpărat cu prețul sângelui Meu propriu. Tu ești al Meu. Eu voi întări voința ta slăbită; remușcările tale pentru păcat Eu le voi îndepărta.’ Atunci întoarce-ți inima ta recunoscătoare, tremurând cu nesiguranță, spre El, și prinde-te de speranța pusă înaintea ta. Dumnezeu acceptă inima ta frântă, căită, și îți întinde iertare gratuită. El se oferă să te adopte în familia Lui, să te ajute cu harul Său în slăbiciunea ta, și iubitul Salvator te va conduce pas cu pas, tu punându-ți mâna în mâna Sa și lăsându-L pe El să te conducă.”—That I May Know Him, p. 241.

b. Cum afectează aceasta atitudinile noastre și ne ridică din punct de vedere spiritual? Iov 23:16.

Iov 23:16: „Fiindcă Dumnezeu îmi înmoaie inima și cel Atotputernic mă tulbură” (engl. KJV, rom. BTF).

„Privește, o, privește la crucea Calvarului; privește victima regală suferind în contul tău...

Fiul lui Dumnezeu a fost respins și disprețuit de dragul nostru. Poți tu, văzând în întregime crucea, privind prin ochiul credinței suferințele lui Hristos, să îți relatezi istoria ta de vaiuri, încercările tale? Poți nutri tu în inima ta răzbunare contra vrăjmașilor tăi, în timp ce rugăciunea lui Hristos de pe buzele Sale palide și tremurânde vine pentru cei care Îl batjocoreau, pentru ucigașii Săi: ‚Tată, iartă-i; căci ei nu știu ce fac’ (Luca 23:34)?”—Ibid., p. 65.

Joi 23 decembrie

5. O NOUĂ CREATURĂ

a. Cum își încheie Pavel epistola către Galateni? Galateni 6:15-18. Ce efect a avut aceasta asupra lor?

Galateni 6:15-18: „Căci în Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare! De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Isus pe trupul meu. Fraților, harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.”

„Când Pavel a primit evanghelia lui Isus Hristos, aceasta l-a făcut o creatură nouă. El a fost transformat; adevărul plantat în sufletul său i-au dat o astfel de credință și un curaj ca urmaș al lui Hristos, încât nicio opoziție nu a putut să îl miște, nicio suferință să îl intimideze.”—Credința și faptele, p. 33 engl. (cap. 2, Standardul adevăratei neprihăniri).

„Cuvintele serioase, rugătoare ale apostolului nu au fost lipsite de roade. Duhul Sfânt a lucrat cu putere mare, și mulți dintre cei care umblaseră pe căi ciudate s-au întors la prima lor credință în evanghelie. De aici înainte ei au fost statornici în libertatea cu care i-a făcut Hristos liberi. În viețile lor s-au manifestat roadele Duhului—‚dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, gingășia, bunătatea, credința, blândețea, cumpătarea.’ Numele lui Dumnezeu era glorificat, și mulți au fost adăugați numărului de credincioși în întreaga regiune.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 388 engl. (cap. 36, Apostazie în Galatia).

b. Ce trebuie să imprime în inimile noastre această epistolă astăzi? Matei 16:24-26.

Matei 16:24-26: „Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru Mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?”

„Putem noi să ne mirăm de faptul că Pavel a exclamat: ‚în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Isus Hristos?’ (Galateni 6:14). Este privilegiul nostru de asemenea de a ne lăuda cu crucea, privilegiul nostru de a ne preda pe noi înșine complet Celui care s-a dat pe Sine Însuși pentru noi. Atunci, cu lumina care se revarsă de la Calvar strălucind pe fețele noastre, noi putem merge să descoperim această lumină celor din întuneric.”—Ibid., p. 210 engl. (cap. 20, Înălțând crucea).

Vineri 24 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Prezentați în antiteză slujirea lui Pavel și cea a învățătorilor falși din Galatia.

2. Cum ar trebui să aibă impact într-un mod puternic asupra mea scenele Calvarului?

3. De ce este o binecuvântare a păstra crucea în mod constant în fața ochilor minții?

4. Privind crucea, ce se întâmplă cu problemele și iritările mele?

5. Cum poate acest mesaj să mă revitalizeze, așa cum a făcut pentru cei din Galatia?