Simboluri din serviciul Sanctuarului - Comori de adevăr (III)

Lecția 13. Testându-i pe profeți

Text de memorat: „Și printr-un profet a scos Domnul pe Israel din Egipt, și printr-un profet a fost păstrat el” (Osea 12:13).

„Predicarea este o mică parte a lucrării care trebuie făcută pentru salvarea sufletelor. Spiritul lui Dumnezeu îi convinge pe păcătoși de adevăr, și El îi pune în brațele bisericii. Predicatorii trebuie să își îndeplinească partea lor, însă ei nu pot îndeplini niciodată lucrarea pe care trebuie să o facă biserica.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 69 engl. (cap. 7, Conlucrători cu Dumnezeu).

Studiu recomandat: Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 227-246 engl. (cap. 21, Împotrivirea față de avertizările credincioase).

Duminică 17 septembrie

1. PERSECUȚIE ȘI SACRIFICIU

a. Ce trebuie să îndure adevărații profeți și de ce? Iacov 5:10; 1 Împărați 18:17, 18.

Iacov 5:10: „Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe prorocii care au vorbit în Numele Domnului.”

1 Împărați 18:17, 18: „Abia l-a zărit Ahab pe Ilie şi i-a zis: „Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?” Ilie a răspuns: „Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu şi casa tatălui tău, fiindcă aţi părăsit poruncile Domnului şi v-aţi dus după baali.”

„Isaia, căruia Domnul i-a permis să vadă lucruri minunate, a fost tăiat în două cu fierăstrăul, pentru că a mustrat cu credincioșie păcatele națiunii iudaice. Profeții care au venit să îngrijească via Domnului au fost într-adevăr bătuți și uciși. ‚Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți’— oameni de care lumea nu era vrednică. Ei au fost tratați în mod crud, și alungați din lume.”—Comentarii Biblice ale Vechiului Testament [E. G. White], vol.4, p. 1137 (cap. Referitor la Isaia 1).

b. Ce confirmă existența adevăraților profeți până la sfârșitul timpului și cum trebuie testați ei? Matei 7:15-20; 1 Ioan 2:4.

Matei 7:15-20: „Păziţi-vă de proroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.”

1 Ioan 2:4: „Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi adevărul nu este în el.”

c. De ce este un adevărat profet o binecuvântare în biserică? Efeseni 4:8, 11-16.

Efeseni 4:8, 11-16: „De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor.” ... 11-16Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în dragoste.”

„O unire a credincioșilor cu Hristos va avea ca rezultat natural o unitate cu alții, legătură de unire care este cea mai durabilă de pe pământ…. Doar prin unire personală cu Hristos, prin comuniune cu El zilnic, oră de oră, putem noi să avem roadele Duhului Sfânt.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 47, 48 engl. (cap. 5, Mărturie importantă).

„Unitatea este rezultatul sigur al desăvârșirii creștine.”—The Sanctified Life, p.85.

Luni 18 septembrie

2. ÎNDEPLINIREA DE MINUNI

a. Este îndeplinirea de minuni un test al unui adevărat profet? Luca 7:26-28; Ioan 10:41.

Luca 7:26-28: „Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un proroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris: ‘Iată, trimit pe solul Meu înaintea Feţei Tale, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.’ Vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el.”

Ioan 10:41: „Mulţi veneau la El şi ziceau: „Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat.” ”

„Prin intermediul îngerilor, va exista o comuniune constantă între cer și pământ. Și Satan, înconjurat de îngerii răi, și pretinzând a fi Dumnezeu, va îndeplini minuni de toate felurile, pentru a înșela, dacă este posibil, chiar pe cei aleși. Poporul lui Dumnezeu nu își va găsi siguranța în îndeplinirea de minuni, pentru că Satan va contraface minunile care vor fi făcute. Poporul încercat și testat al lui Dumnezeu își va găsi puterea în semnul despre care se vorbește în Exodul 31:12-18. Ei trebuie să își bazeze poziția pe cuvântul cel viu: ‚Stă scris.’ Aceasta este singura temelie pe care ei pot sta în siguranță. Cei care au rupt legământul lor cu Dumnezeu vor fi în acea zi fără Dumnezeu și fără speranță.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 16 engl. (secțiunea I, Pentru venirea Regelui, subcap. Ultima criză).

b. Cine va profita cel mai mult de îndeplinirea minunilor în ultimele zile? Apocalipsa 19:20; 13:14.

Apocalipsa 19:20: „Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.”

Apocalipsa 13:14: „Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.”

„Satan veghează îndeaproape evenimentele, și când descopere că cineva are un spirit deosebit de puternic de împotrivire contra adevărului lui Dumnezeu, el îi va descoperi chiar evenimente viitoare neîmplinite, ca să poată să își asigure într-un mod mai ferm un loc în inima lui. Cel care nu a ezitat să se avânte într-un conflict cu Cel care ține creația în mâna Sa, are răutatea de a persecuta și a înșela. El îi ține pe muritori în cursele lui în acest timp.”—Ibid., vol. 2, p. 171, 172 engl. (cap. 26, Purtătorii de poveri în biserică).

c. De ce trebuie să facem atât de multe teste astăzi? 2 Corinteni 11:14.

2 Corinteni 11:14: „Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.”

„Pe măsură ce spiritismul imită tot mai mult creștinismul cu numele din zilele de astăzi, el are o putere mai mare de a înșela și de a prinde în cursă. Satan însuși este convertit, după ordinea modernă a lucrurilor. El va apărea în caracterul unui înger de lumină. Prin intermediul spiritismului, se vor îndeplini minuni, cei bolnavi vor fi vindecați, și se vor îndeplini multe minuni de netăgăduit. Și întrucât spiritele vor mărturisi credința în Biblie, și vor manifesta respect pentru instituțiile bisericii, lucrarea lor va fi acceptată ca o manifestare a puterii divine.”—Marea luptă, p. 588 engl. (cap. 36).

„Trăim în timpuri periculoase, și nu se cade să acceptăm orice se pretinde a fi adevăr, fără a-l examina temeinic; nu ne putem permite nici să respingem orice poartă roadele Duhului lui Dumnezeu; ci ar trebui să fim ușor de învățat, blânzi și cu inima umilă. Există unii care se opun oricărui lucru care nu este în armonie cu propriile lor idei, și făcând aceasta ei pun în pericol interesele lor veșnice în mod la fel de real ca națiunea iudaică prin respingerea de către ei a lui Hristos.”—Counsels to Writers and Editors, p. 35, 36.

Marți 19 septembrie

3. PROFEȚII ÎMPLINITE

a. Cum vorbește Dumnezeu ființelor umane? Numeri 12:6.

Numeri 12:6: „Şi a zis: „Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.”

„În primii două mii cinci sute de ani ai istoriei omenirii, nu a existat nicio revelație scrisă. Cei care fuseseră învățați de Dumnezeu, comunicau altora cunoștințele lor, și acestea erau date mai departe din tată în fiu, prin generații succesive. Pregătirea cuvântului scris a început în timpul lui Moise. Revelații inspirate au fost atunci încorporate într-o carte inspirată. Această lucrare a continuat în lunga perioadă de șaisprezece secole—de la Moise, istoricul creațiunii și al legii, la Ioan, cronicarul celor mai sublime adevăruri ale evangheliei...

Scrise în diferite secole, de bărbați care s-au deosebit mult în rang și ocupație, și în înzestrări mintale și spirituale, cărțile Bibliei prezintă un contrast marcant în stil, precum și o diversitate în natura subiectelor revelate. Diferite forme de exprimare sunt folosite de diferiți scriitori; adesea același adevăr este prezentat mai izbitor de către unul decât de un altul Și în timp ce câțiva scriitori prezintă un subiect sub diferite aspecte și relații, poate părea, pentru cititorul superficial, neglijent, sau cu prejudecăți, că există discrepanță sau contradicție, acolo unde studentul contemplativ, plin de reverență, cu o pătrundere clară, discerne armonia care le stă la bază.

După cum este prezentat de diferite persoane individuale, adevărul este scos la suprafață în aspectele sale variate. Un scriitor este impresionat mai puternic de o etapă a subiectului; el surprinde acele puncte care se armonizează cu experiența sa, sau cu puterea sa de percepție și apreciere; un altul surprinde o altă fază; și fiecare, sub conducerea Duhului Sfânt, prezintă ceea ce impresionează mai puternic mintea sa — un aspect diferit al adevărului în fiecare, însă o armonie perfectă străbătând totul. Și adevărurile revelate astfel se unesc pentru a forma un întreg perfect, adaptat pentru a ieși în întâmpinarea nevoilor oamenilor în toate circumstanțele și experiențele vieții.”—Marea luptă, pp. v-vi (Introducerea).

b. La ce trebuie să ne așteptăm atunci când un profet face o prezicere? Ieremia 28:9. Când vedem protestantismul unindu-se astăzi cu catolicismul, ce prezicere se împlinește, care a fost făcută cu mai mult de un secol în urmă?

Ieremia 28:9: „...Dar, dacă un proroc proroceşte pacea, numai după împlinirea celor ce proroceşte se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de Domnul.’”

„Când Protestantismul își va întinde mâna peste prăpastie pentru a apuca mâna puterii Romane, când ea se va întinde peste abis pentru a da mâna cu spiritismul, când, sub influența acestei întreite uniuni, țara noastră va respinge fiecare principiu al constituției sale ca o guvernare protestantă și republicană, și va lua măsuri pentru răspândirea minciunilor și înșelăciunilor papale, atunci putem ști că a venit timpul pentru lucrarea miraculoasă a lui Satan și că sfârșitul este aproape.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 451 engl. (cap. 52, Criza care vine).

Miercuri 20 septembrie

4. SCOPUL SPIRITULUI PROFEȚIEI

a. La ce trebuie să ne așteptăm pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului—și cum trebuie să administrăm aceste pericole? 2 Timotei 3:1; Isaia 59:19, 20.

2 Timotei 3:1: „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.”

Isaia 59:19, 20: „Atunci se vor teme de Numele Domnului cei de la apus, şi de slava Lui, cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. „Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor”, zice Domnul.”

„Trăim în timpuri primejdioase. În mijlocul scenelor în schimbare, când erezie și doctrine false care pătrund vor testa credința tuturor, casa clădită pe stânca solidă nu poate fi zguduită. Însă când furtuna și vijelia pe mare și pe uscat vor veni, casa clădită pe nisip va cădea, și mare va fi căderea ei. Să luăm, ca urmare, seama, cum clădim. Nimeni să nu construiască neînțelept. Cuvântul Domnului este singura noastră temelie. Fiecare gen de eroare va veni asupra noastră. Unele dintre aceste erori vor fi foarte plauzibile dar false, și atrăgătoare, însă dacă sunt primite, vor da la o parte stâlpii temeliei pe care a așezat-o Hristos, și vor întemeia o structură construită de om... Sub călăuzirea lui Satan, ei pregătesc temelii false pentru mințile umane.” —Slujirea medicală, p. 87 engl. (secțiunea V, Avertizare împotriva sofistăriei spiritiste, subcap. Clădind pe stâncă).

b. Cum ajută profeții biserica? 2 Regi 6:8-12; 1 Cor. 14:22; Efes. 4:12.

2 Împărați 6:8-12: „Împăratul Siriei era în război cu Israel. Şi, într-un sfat pe care l-a ţinut cu slujitorii săi, a zis: „Tabăra mea va fi în cutare loc.” Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: „Fereşte-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunşi sirienii.” Şi împăratul lui Israel a trimis nişte oameni să stea la pândă spre locul pe care i-l spusese şi despre care îl înştiinţase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu o dată, nici de două ori. Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi şi le-a zis: „Nu voiţi să-mi spuneţi care din noi este pentru împăratul lui Israel?” Unul din slujitorii săi a răspuns: „Nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rosteşti în odaia ta de culcare.” ”

1 Corinteni 14:22: „Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioşi, ci pentru cei necredincioşi. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi.”

Efeseni 4:12: „pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.”

„Dumnezeu mi-a dat o experiență însemnată, solemnă, în legătură cu lucrarea Sa; și puteți fi siguri că atât timp cât îmi va fi cruțată viața, nu voi înceta să ridic vocea de avertizare după cum sunt impresionată de Duhul lui Dumnezeu, fie că oamenii vor asculta sau că se vor da înapoi. Nu am nicio înțelepciune specială în mine însămi; sunt doar un instrument în mâinile Domnului pentru a face lucrarea pe care El m-a pus să o fac. Instrucțiunile pe care le-am dat prin instrumentul de scris sau prin voce au fost o expresie a luminii pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Am încercat să pun în fața voastră principiile pe care Spiritul lui Dumnezeu le-a imprimat în mintea mea și le-a scris în inima mea.

Și acum, fraților, vă implor să nu vă interpuneți între mine și popor, și să abateți lumina pe care Dumnezeu dorește să ajungă la ei. Nu scoateți prin critica voastră toată forța, toată puterea și mesajul din Mărturii. Să nu simțiți că puteți să le disecați pentru a vi se potrivi ideilor voastre, pretinzând că Dumnezeu v-a dat abilitatea de a discerne care este lumina din cer și care este doar o expresie a înțelepciunii omenești. Dacă Mărturiile nu vorbesc conform cuvântului lui Dumnezeu, respingeți-le. Hristos și Belial nu pot fi uniți. De dragul lui Hristos, nu faceți mințile oamenilor confuze prin sofistărie omenească și scepticism, și nu faceți fără efect lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o facă. Nu faceți, prin lipsa voastră de discernământ spiritual, din acest agent al lui Dumnezeu o piatră de poticnire prin care mulți să fie făcuți să se împiedice și să cadă.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 691 engl. (cap. 82, Natura și influența ‚Mărturiilor’).

Joi 21 septembrie

5. LA ÎNCEPUT

a. Cine trebuie să testeze profeții? 1 Corinteni 12:28.

1 Corinteni 12:28: „Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.”

b. Poate același profet să fie și adevărat și fals? Explicați. Iacov 3:11.

Iacov 3:11: „Oare din aceeaşi vână a izvorului ţâşneşte şi apă dulce, şi apă amară?”

„Sunt unii pretinși creștini care acceptă anumite părți din Mărturii ca mesaj al lui Dumnezeu, în timp ce resping acele părți care condamnă lucrurile favorite pe care și le îngăduie ei. Astfel de persoane lucrează contra propriei lor bunăstări și contra bunăstării bisericii. Este esențial să umblăm în lumină cât timp avem lumina. Cei care pretind a crede reforma sănătății, și care totuși lucrează contra principiilor ei în practica vieții de zi cu zi, își vatămă propriile suflete și lasă impresii greșite asupra minților credincioșilor și necredincioșilor.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 154 engl. (secțiunea 4, Lucrarea sanitară, subcap. Responsabilitatea personală).

c. Ce trebuie să facem când recunoaștem că un profet este trimis de Dumnezeu? 2 Cronici 20:20; Osea 12:13; Psalmi 34:8.

2 Cronici 20:20: „A doua zi, au pornit dis-de-dimineaţă spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit şi a zis: „Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii Ierusalimului! Încredeţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti.” ”

Osea 12:13: „Dar printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt și printr-un proroc a fost păzit Israel.”

Psalmi 34:8: „Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!”

„Dumnezeu a dat suficiente dovezi, așa încât toți cei care doresc să se poată lămuri cu privire la caracterul Mărturiilor; și, recunoscând că ele sunt de la Dumnezeu, este datoria lor de a accepta mustrarea, chiar dacă nu înțeleg ei înșiși păcătoșenia cursului lor. Dacă și-ar da seama în mod complet de starea lor, ce nevoie ar avea de mustrare? Deoarece ei nu o cunosc, Dumnezeu o prezintă în fața lor în mod plin de îndurare, așa încât ei să se poată căi și reforma înainte să fie prea târziu.”—Ibid., vol. 5, p. 682 engl. (cap. 82, Natura și influența ‚Mărturiilor’ ).

„Lucrarea mea în ultimii treizeci de ani poartă fie sigiliul lui Dumnezeu, fie sigiliul vrăjmașului. Nu există jumătate de măsură în această chestiune. Mărturiile sunt de la Duhul lui Dumnezeu, sau de la diavolul.”—Ibid., vol. 4, p. 320 engl. (cap. 27, Cuvânt adresat predicatorilor).

Vineri 22 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce înfruntă adesea persecuție cei care predică adevărul curat?

2. De ce nu sunt minunile un test în aceste ultime zile?

3. Ce metodă folosește Dumnezeu pentru a comunica cu profeții?

4. De ce avem nevoie de spiritul profeției astăzi?

5. Ce trebuie să facem când recunoaștem un profet al lui Dumnezeu?