Învățături din Epistolele lui Petru (I)

Lecția 4. Cuvântul lui Dumnezeu

TEXT DE MEMORAT: „Și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire.” (1 Petru 2:2).

„Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța. Fiecare sămânță poartă în ea un principiu germinativ, cu embrion de viață. În el se găsește viața plantei. Tot astfel și Cuvântul lui Dumnezeu are viață în el.“ – Parabolele Domnului Hristos, p. 38 (cap. 2 – „Semănătorul a ieșit să semene“).

Studiu recomandat: Solii către tineret, pp. 189-191 (cap. 56 – Adevărata înțelepciune).

Duminică 21 aprilie

1. O CERINȚĂ NECESARĂ

a. Ce condiție obligatorie a mântuirii a prezentat Isus ascultătorilor Săi? Ioan 3:5-7; Matei 18:1-3.

Ioan 3:5-7: „Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou.”

Matei 18:1-3: „În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus și L-au întrebat: „Cine este mai mare în Împărăția cerurilor?” Isus a chemat la El un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.“

b. La ce indică Petru ca mijloc prin care putem fi convertiți (născuți din nou)? 1 Petru 1:23.

1 Petru 1:23: „fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac.“

„Schimbarea inimii prin care devenim copii ai lui Dumnezeu este numită în Biblie: naștere...

Când adevărul devine un principiu statornic în viață, sufletul este „născut din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac“. Această naștere nouă este rezultatul primirii lui Hristos drept Cuvânt al lui Dumnezeu. Apoi, prin Duhul Sfânt, adevăruri divine sunt imprimate în inimă, noi concepții sunt trezite, iar energiile până atunci latente sunt trezite să coopereze cu Dumnezeu… Hristos a fost revelatorul adevărului în lume. Prin El, sămânța nepieritoare – Cuvântul lui Dumnezeu – a fost semănată în inimile oamenilor.”

„Cuvântul distruge natura firească, pământească, și oferă o viață nouă în Hristos – asemănarea divină.” – Credința prin care trăiesc, p. 19 (13 ianuarie).

Luni 22 aprilie

2. VEȘNIC VERSUS VREMELNIC ȘI PIERITOR

a. Ce cuvinte profetice a citat Petru când vorbea despre fragilitatea vieții umane? 1 Petru 1:24; Isaia 40:6-8.

1 Petru 1:24: „Căci orice făptură este ca iarba, și toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă, și floarea cade jos.“

Isaia 40:6-8: „Un glas zice: „Strigă!” – Și eu am răspuns: „Ce să strig?” – „Orice făptură este ca iarba, și toată strălucirea ei, ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea. – În adevăr, poporul este ca iarba: iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.”

b. Cu ce este comparată viața umană în întreaga Biblie și de ce? Psalmi 103:15, 16; Iacov 4:14.

Psalmi 103:15, 16: „Omul! Zilele lui sunt ca iarba, și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este, și locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaște.“

Iacov 4:14: „și nu știți ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur, care se arată puțintel, și apoi piere.“

„Nu avem timp de pierdut. Nu știm cât de curând se poate încheia timpul nostru de probă. Cel mult, avem doar o scurtă viață aici și nu știm cât de curând săgeata morții ne poate străpunge inimile.“

„Suntem noi pregătiți? L-am cunoscut noi pe Dumnezeu, Guvernatorul Cerului, Dătătorul Legii, și pe Isus Hristos, pe care L-a trimis în lume ca reprezentant al Său? Când lucrarea vieții noastre s-a sfârșit, vom putea spune, așa cum a făcut-o Hristos, exemplul nostru: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac... Eu am făcut cunoscut Numele Tău.” ?” (Ioan 17:4-6.) – Divina Vindecare, p. 454 (sect. – Importanța căutării adevăratei cunoașteri).

c. În contrast cu viața umană care este asemănătoare cu iarba și aburul, ce este la fel de etern ca Dumnezeu? 1 Petru 1:25; Psalmi 119:89.

1 Petru 1:25: „dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.“

Psalmi 119:89: „Cuvântul Tău, Doamne, dăinuie în veci, în ceruri.“

„Ca și ziditorii acestor case de pe stâncă, zicea Isus, este și acela care va primi cuvintele Sale și își va face din ele temelia caracterului și a vieții. Cu veacuri mai înainte, profetul Isaia scrisese: „Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.” (Isaia 40:8). Și Petru, la multă vreme după rostirea Predicii de pe Munte, citând aceste cuvinte ale profetului Isaia, zicea: „Acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.” (1 Petru 1:25). Cuvântul lui Dumnezeu este singurul lucru dăinuitor, pe care-l cunoaște lumea aceasta. El este temelia cea sigură. „Cerurile și pământul vor trece”, zicea Isus, „dar cuvintele Mele nu vor trece.” (Matei 24:35).“

„Primind Cuvântul, Îl primim pe Hristos. Și numai aceia care primesc astfel cuvintele Sale, clădesc pe El... Hristos, Cuvântul, descoperirea lui Dumnezeu – manifestarea caracterului Său, a Legii Sale, a iubirii Sale, a vieții Sale – este singura temelie pe care putem clădi un caracter durabil.“

„Noi clădim pe Hristos, prin ascultare de Cuvântul Său... Sfințenia este rezultatul supunerii depline față de Dumnezeu.“ – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 148, 149 (cap. 6 – Nu judecând, ci lucrând).

Marți 23 aprilie

3. ÎNDEPĂRTAREA PIETRELOR DE POTICNIRE

a. Enumerați câteva pietre de poticnire care ne împiedică să primim Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este în Isus. 1 Petru 2:1, 2.

1 Petru 2:1, 2: „Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire; și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire.“

„Primiți în plinătatea inimii voastre cuvintele lui Hristos și fiți împlinitori ai Cuvântului Său. Nu putem primi binecuvântările pe care dragostea și prezența lui Hristos ni le pot aduce, dacă nutrim sentimente care vor distruge unitatea pentru care Hristos S-a rugat să existe între ucenicii Săi.“ – The Review and Herald, 25 iulie 1893.

„Eul este cel cu care avem de-a face în primul rând. Critică-ți inima îndeaproape. Cerceteaz-o pentru a vedea ce împiedică accesul liber al Spiritului lui Dumnezeu.“ – Înalta noastră chemare, p. 21 (15 ianuarie).

„Nu trebuie să vorbim aspru, să certăm nervos, căci îngerii lui Dumnezeu umblă în sus și în jos în fiecare cameră... Mici greșeli pot apărea, dar cuvintele de condamnare stârnesc sentimente de răzbunare, iar Dumnezeu este dezonorat... Orice cuvânt spus iresponsabil sau nechibzuit ar trebui retras fără întârziere... Aceasta este lucrarea noastră.“ – In Heavenly Places, p. 182.

b. Dați exemple despre cum amărăciunea neîndepărtată, ipocrizia și invidia au împiedicat oamenii să primească Cuvântul lui Dumnezeu. Geneza 4:5-8; Marcu 15:10; Faptele Apostolilor 13:44, 45.

Geneza 4:5-8: „dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă; dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești.” Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieșim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât.“

Marcu 15:10: „Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui.“

Faptele Apostolilor 13:44, 45: „În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și-l batjocoreau.“

„Poate că nu totdeauna primim un răspuns imediat la rugăciunile noastre... Când ne adresăm Lui, cerându-I ceva, El poate vedea că este necesar ca noi să ne cercetăm mai întâi inimile și să ne pocăim de păcatele noastre. De aceea, El ne trece prin încercări și necazuri, El ne trece prin umilință, pentru ca să putem să ne dăm seama de ceea ce împiedică lucrarea Duhului Său cel Sfânt în noi.“ – Parabolele Domnului Hristos, p. 143 (cap. 12 – Cerând pentru a da).

„Invidia nu este numai o pervertire a firii, ci și o boală care tulbură toate facultățile...“

„Omul invidios închide ochii în fața însușirilor bune și a faptelor nobile ale altora. El este totdeauna gata să vorbească de rău și să prezinte greșit ceea ce, de fapt, este excelent. Adesea, oamenii mărturisesc și iartă greșelile altora, dar este puțină speranță de la omul invidios. Întrucât a invidia o persoană înseamnă să admiți că el îți este superior, iar mândria nu va permite nicio concesie. Dacă se face o încercare de a convinge pe cel invidios de păcatul său, el devine și mai pornit...

„Omul invidios împrăștie otravă oriunde merge, înstrăinând pe prieteni și stârnind ură și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și a omului.“ – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 56 (secț. – O mărturie importantă).

Miercuri 24 aprilie

4. DORIND LAPTELE PUR AL CUVÂNTULUI

a. După ce a indicat spre Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind o putere care să ne convertească sufletele, ce fel de „dorință” ne îndeamnă Petru să exercităm? 1 Petru 2:2.

1 Petru 2:2: „și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire“

„Prețuirea Bibliei crește odată cu studiul ei…”

„Nimic nu este mai potrivit pentru a întări intelectul decât studiul Bibliei. Nicio altă carte nu este atât de puternică în a înălța gândurile, în a da vigoare facultăților, precum adevărurile ample și înnobilatoare ale Bibliei. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu ar fi studiat așa cum ar fi trebuit, oamenii ar avea o deschidere a minții, o noblețe de caracter, rar văzută în aceste vremuri.”

„Nicio cunoaștere nu este atât de fermă, atât de consistentă, atât de cuprinzătoare, precum cea obținută din studierea Cuvântului lui Dumnezeu.” – In Heavenly Places, p.135.

b. Numiți unul dintre motivele pentru care oamenii refuză să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 3:19, 20.

Ioan 3:19, 20: „Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.“

„Tu ai neglijat Scripturile. Tu disprețuiești și respingi mărturiile pentru că ele mustră păcatele tale favorite și tulbură mulțumirea de sine.“ – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p.49 (secț. O mărturie importantă).

c. Cu ce își petreceau mulți filozofi din Atena tot timpul, și ce problemă similară ne afectează astăzi, în special prin utilizarea necumpătată a internetului și a rețelelor sociale? Faptele Apostolilor 17:21; 2 Corinteni 4:3, 4.

Faptele Apostolilor 17:21: „Căci toţi atenienii şi străinii care stăteau în Atena nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.”

2 Corinteni 4:3, 4: „Și, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.“

„Oh, de ar cugeta tinerii la influența pe care povestirile excitante le au asupra minții! Puteți voi, după ce citiți astfel de cărți, să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu și să citiți cuvintele vieții cu interes? Nu găsiți voi Cartea lui Dumnezeu ca fiind neinteresantă?“ – Căminul adventist, p. 416 (cap 68. Lectura și influența ei).

„Mulți își slăbesc mintea prin lecturarea poveștilor și a romanelor și își pierd plăcerea pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Ei devin amețiți mental și nu vor fi capabili să privească la chestiunile solemne ale vieții și destinului în lumina corectă, decât dacă renunță la această practică.“ – The Review and Herald, 14 aprilie 1891.

Joi 25 aprilie

5. CRESCÂND SPIRITUAL

a. Ce este imposibil, dacă nu rămânem studenți sârguincioși ai Cuvântului lui Dumnezeu? 2 Petru 3:18 (prima parte).

2 Petru 3:18 p.p.: „ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.“

„Apostolul i-a îndemnat pe credincioși să cerceteze Scripturile, ca printr-o cuvenită înțelegere a lor să-și poată face lucrarea sigură pentru veșnicie. Petru a înțeles că, în experiența fiecărui suflet care, în cele din urmă, va fi biruitor, vor fi momente de nedumerire și încercare; dar el mai știa că o înțelegere a Scripturilor îl va face în stare pe cel ispitit să-și amintească de făgăduințele care îi vor mângâia inima și îi vor întări credința în Cel Atotputernic.“ – Faptele Apostolilor, p.521 (cap. 51 – Un subpăstor credincios).

b. În ce pericol se află cei care au gustat „că Domnul este bun”, dar neglijează să aplice Cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor? 1 Petru 2:3; Evrei 6:4-6.

1 Petru 2:3: „Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul.“

Evrei 6:4-6: „Căci cei ce au fost luminați odată – și au gustat darul ceresc, și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, și au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor – și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu și-L dau să fie batjocorit.“

„Mulți privesc cu mulțumire de sine asupra lungilor ani în care au susținut adevărul. Acum au simțământul că sunt îndreptățiți la o răsplată pentru încercările prin care au trecut în acei ani și pentru ascultarea lor. Dar această experiență reală în lucrurile lui Dumnezeu în trecut îi face și mai vinovați înaintea Lui, pentru că nu și-au păstrat integritatea și n-au mers înainte spre desăvârșire. Credincioșia din anul trecut nu va ispăși niciodată neglijența din anul acesta. Credincioșia de ieri a unui om nu va ispăși necredincioșia lui de azi.“ – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 63 (secț. Mărturiile desconsiderate).

„Să căutăm individual pe Domnul. Cei a căror experiență religioasă în trecut a fost numai o lucrare de suprafață, să se apropie de Dumnezeu.“ – Ibid., vol. 9, p. 216 (secț. – Problema rasială).

Vineri 26 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Care sunt roadele unei experiențe autentice de convertire?

2. Cum pot ști dacă sunt pregătit să-L întâlnesc pe Domnul dacă aș muri în această noapte?

3. Este vreun frate sau vreo soră în biserică pe care nu îi simpatizez? Dacă da, de ce? Ar putea fi gelozia sau invidia ascunsă, cauza sentimentelor mele față de ei?

4. Cât de des ar fi recomandat să am studiu personal al Bibliei?

5. Descrie diferența dintre a crește în Hristos și a stagna.