Stând de vorbă rațional cu Creatorul nostru

Lecția 4. Dă-mi ulei în lampa mea

Text de memorat: „Lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin duhul Meu, spune Domnul oștirilor.” (Zaharia 4:6).

„Sfințirea noastră este lucrarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Ea este împlinirea legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu cei care se leagă în legământ cu El, pentru a sta cu El, cu Fiul Său și cu Duhul Sfânt într-o părtășie sfântă. Ai fost tu născut din nou? Ai devenit tu o ființă nouă în Isus Hristos? Atunci cooperează cu cele trei mari puteri ale cerului care lucrează în favoarea ta. Făcând aceasta, tu vei revela omenirii principiile neprihănirii.” — The Signs of the Times, 18 iunie 1901.

Studiu recomandat: Istoria faptelor apostolilor, p. 47-56 engl. (cap. 5, Darul Duhului).

Duminică 22 ianuarie

1. CINE ESTE DUHUL SFÂNT?

a. De când a existat Duhul Sfânt? Geneza 1:2; Psalmi 51:11; Evrei 9:14.

Geneza 1:2: „Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.”

Psalmi 51:11: „Nu mă lepăda de la Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!”

Evrei 9:14: „cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu!”

b. Descrieți și explicați natura amplă a Duhului Sfânt. Psalmi 139:7-12; 1 Corinteni 2:9-12; 2 Petru 1:21.

Psalmi 139:7-12: „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo. Dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu”, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea străluceşte ca ziua şi întunericul, ca lumina.”

1 Corinteni 2:9-12: „Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.”

2 Petru 1:21: „Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.”

„În timpul sistemului religios Iudaic, influența Duhului Sfânt fusese văzută într-un mod marcant, însă nu în totalitate. Timp de secole, rugăciunile fuseseră înălțate pentru împlinirea promisiunii lui Dumnezeu de a revărsa Spiritul Său, și niciuna dintre aceste rugăciuni fierbinți, serioase, nu fusese uitată.” — My Life Today, p. 36.

„Înainte de intrarea în lume a păcatului, Adam s-a bucurat de comuniune deschisă cu Făcătorul său; însă de când omul s-a separat de Dumnezeu prin fărădelege, rasa umană a fost separată („deconectată”) de acest privilegiu. Prin planul de răscumpărare, totuși, a fost deschisă o cale prin care locuitorii pământului pot încă avea o legătură cu cerul. Dumnezeu a comunicat cu oamenii prin Duhul Său, și lumina divină a fost revărsată asupra lumii prin descoperiri făcute servilor Săi aleși.” —Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 190 engl. (cap. 182, De la început).

Luni 23 ianuarie

2. ESTE EL O FIINȚĂ PERSONALĂ?

a. Numiți câteva caracteristici care arată personalitatea Duhului Sfânt.

(1) Duhul cunoaște. 1 Corinteni 2:9-12.

1 Corinteni 2:9-12: „Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.”

(2) Capabil să iubească. Romani 15:30.

Romani 15:30: „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine.”

(3) Capabil să aibă părtășie. 2 Corinteni 13:14.

2 Corinteni 13:14: „Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.”

(4) Întrucât poate să aibă părtășie (comuniune), El trebuie că vorbește. 1Timotei 4:1.

1 Timotei 4:1: „Dar Duhul spune (engl. KJV: „vorbește”) lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor.”

(5) Astfel El poate să dea învățătură. 1 Corinteni 2:13.

1 Corinteni 2:13: „Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.”

(6) El poate să fie un martor. Romani 8:16.

Romani 8:16: „Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.” („Duhul însuși aduce mărturie...” - trad. BTF)

„Hristos a dat urmașilor Săi o promisiune lămurită că după înălțarea Sa El urma să le trimită Duhul Său. ‚Mergeți, de aceea’, a spus El, ‚și învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui [un Dumnezeu personal], și al Fiului [un Prinț și Salvator personal], și al Duhului Sfânt [trimis din cer pentru a-L reprezenta pe Hristos]: învățându-i să păzească toate lucrurile pe care vi le-am poruncit Eu; și, iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârșitul lumii.’ ” — The Review and Herald, 26 octombrie 1897.

„Trebuie să realizăm că Duhul Sfânt, care este la fel de mult o persoană, cum Dumnezeu este o persoană, merge pe aceste terenuri. Duhul Sfânt este o persoană, pentru că El dă mărturie cu duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Când este dată această mărturie, ea poartă în sine propria sa dovadă. În asemenea timpuri noi credem și suntem siguri că suntem copii ai lui Dumnezeu...

Duhul Sfânt are o personalitate, altfel nu ar putea da mărturie duhului nostru și cu duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. El trebuie să fie, de asemenea, o persoană divină, altfel nu ar putea cerceta lucrurile tainice (engl. „secretele”) care se află ascunse în mintea lui Dumnezeu. ‚Căci ce om cunoaște lucrurile unui om, în afară de spiritul omului, care este în el? Tot astfel lucrurile lui Dumnezeu nu le cunoaște niciun om, ci Duhul lui Dumnezeu.’ ” — Evanghelizarea, p. 616, 617 engl. (cap. 18, Având de-a face cu științe false, culte, doctrine și teorii, și societăți secrete, subcap. Reprezentări greșite ale Dumnezeirii).

„Împovărat cu natura umană, Hristos nu putea fi în fiecare loc în mod personal; de aceea, era spre avantajul lor ca El să îi părăsească, să meargă la Tatăl Său, și să trimită Duhul Sfânt pentru a fi succesorul Său pe pământ. Duhul Sfânt este el însuși dezbrăcat de personalitatea umanității și independent de aceasta. El urma să Se reprezinte ca prezent în toate locurile prin Duhul Său Sfânt, ca cel Omniprezent.” — Manuscript Releases, vol. 14, p. 23.

„Există trei persoane vii ale trio-ului ceresc: în numele acestor trei mari puteri – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – sunt botezați cei care Îl primesc pe Hristos prin credință, și aceste puteri vor coopera cu supușii ascultători ai cerului în eforturile lor de a trăi viața cea nouă în Hristos.” — Evanghelizarea, p. 615 engl. (cap. 18, subcap. Reprezentări greșite ale Dumnezeirii).

Marți 24 ianuarie

3. ESTE EL O FIINȚĂ PERSONALĂ? (CONTINUARE)

a. Care sunt alte trăsături care arată personalitatea Duhului Sfânt?

(1) El mijlocește în favoarea noastră când ne rugăm. Romani 8:26, 27.

Romani 8:26, 27: „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului, pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.”

(2) El distribuie daruri speciale. 1 Corinteni 12:7-11.

1 Corinteni 12:7-11: „Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia, prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte cum voieşte.”

(3) El îi invită, de asemenea, pe cei păcătoși la pocăință. Apocalipsa 22:17.

Apocalipsa 22:17: „Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude să zică: „Vino!” Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!”

(4) El nu doar că îi invită pe păcătoși să se căiască, El de asemenea îi sigilează sau îi face fermi în credință. Efeseni 1:13.

Efeseni 1:13: „Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit.”

(5) Deoarece El sigilează sau ne face fermi, contra a ce suntem noi avertizați? Efeseni 4:30.

Efeseni 4:30: „Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.”

(6) Întrucât El este o ființă personală, Isus S-a referit la Duhul Sfânt de 24 ori prin pronumele „El”, „(pe) El/Îl”. Un astfel de exemplu este Ioan 14:16, 17.

Ioan 14:16, 17: „Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, ca să rămână cu voi în veac (engl. KJV „ca El să rămână cu voi pentru totdeauna”), pe Duhul adevărului; pe care lumea nu Îl poate primi, pentru că nu Îl vede, nici nu îl cunoaște, dar voi Îl cunoașteți, fiindcă El (engl. KJV) locuiește cu voi, și va fi în voi.”

„Hristos, Mijlocitorul nostru, și Duhul Sfânt, mijlocesc în mod constant în favoarea omului, însă Duhul nu pledează pentru noi așa cum face Hristos, care prezintă sângele Său, vărsat de la întemeierea lumii; Duhul lucrează la inimile noastre, atrăgând din ele rugăciuni și căință, laudă și mulțumire. Recunoștința care se revarsă de pe buzele noastre este rezultatul atingerii corzilor sufletului de către Duhul Sfânt în memorii sfinte, trezind muzica sufletului.” — Comentarii Biblice ale Noului Testament [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1077, 1078 engl. (cap. referitor la Romani 8).

„Fericirea se compune din lucruri mici și din lucruri mari... Dacă vrem să devenim asemenea lui Hristos și să primim tipul Său de caracter, trebuie ca în lucrurile mici să ne antrenăm sufletul spre sfințire progresivă zilnică. Nu avem niciun timp de pierdut. Dacă ai vrea să imprimi sigiliul pentru a obține amprenta clară asupra cerii, nu îl așezi rapid printr-o acțiune violentă, ci așezi în mod atent și ferm sigiliul, și îl apeși până când ceara primește pecetea. Tot la fel lucrează Domnul cu sufletele noastre... Nu din când în când, ci în mod constant, viața cea nouă este implantată de Duhul Sfânt după asemănarea lui Hristos.” — In Heavenly Places, p. 66.

„Duhul Sfânt inspiră toate rugăciunile sincere. Am ajuns să știu că în toate mijlocirile mele, Duhul Sfânt mijlocește pentru mine și pentru toți sfinții; însă mijlocirile Lui sunt în armonie cu voia lui Dumnezeu, niciodată contra voii Lui. ‚Duhul ne ajută, de asemenea, în infirmitățile noastre;’ și Duhul, fiind Dumnezeu, cunoaște gândirea (mintea) lui Dumnezeu; de aceea, în fiecare rugăciune a noastră pentru cei bolnavi, sau pentru alte nevoi, trebuie ținut seama de voia lui Dumnezeu.” — The Signs of the Times, 3 octombrie 1892.

Miercuri 25 ianuarie

4. CARE ESTE LUCRAREA SA?

a. Întrucât Isus a mers pentru a mijloci în favoarea noastră la dreapta tronului lui Dumnezeu, ce dovedește că Duhul Sfânt este reprezentantul personal al Salvatorului? Ioan 15:26; 16:13, 14.

Ioan 15:26: „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.”

Ioan 16:13, 14: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.”

b. Ce oferă Duhul Sfânt inimii noastre singuratice în absența iubitului nostru Prieten? Ioan 16:7.

Ioan 16:7: „Totuşi vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.”

c. Cum ne conduce El la convertire? Ioan 16:8; Zaharia 4:6.

Ioan 16:8: „Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.”

Zaharia 4:6: „Atunci, el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: ‘Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oştirilor.”

„Duhul avea să fie dat ca un agent regenerator, și fără acesta, sacrificiul lui Hristos avea să fie fără folos. Puterea răului se întărise timp de secole, și supunerea oamenilor față de această captivitate satanică era uimitoare. Păcatului i se putea opune rezistență și el putea fi biruit doar prin influența puternică a Celei de-a treia Persoane a Dumnezeirii, care avea să vină cu energie nemodificată, ci în plinătatea puterii divine. Duhul este cel care face eficient ceea ce a fost îndeplinit de Răscumpărătorul lumii. Prin Duhul inima este făcută curată. Prin Duhul, credinciosul devine părtaș al naturii divine. Hristos a dat Duhul Său ca o putere divină de a birui toate tendințele ereditare și cultivate spre păcat, și pentru a imprima propriul Său caracter asupra bisericii Sale.” — Hristos, Lumina lumii, p. 671 engl. (cap. 73, Să nu vi se tulbure inima).

„Chipul lui Hristos gravat în inimă este reflectat în caracter, în viața practică, zi după zi, pentru că noi reprezentăm un Salvator personal. Duhul Sfânt este promis tuturor celor care Îl cer. Când cercetezi Scripturile, Duhul Sfânt este alături de tine, personificându-L pe Isus Hristos.” — General Conference Daily Bulletin, 15 februarie 1895.

„Predicarea cuvântului nu este de niciun folos fără prezența și ajutorul Duhului Sfânt; pentru că acest Spirit este singurul învățător eficient al adevărului divin. Doar când adevărul este însoțit în inimă de Duhul, va trezi el conștiința sau va transforma viața. Un predicator poate să prezinte litera cuvântului lui Dumnezeu; el poate fi familiarizat cu toate poruncile și promisiunile acestuia; însă semănarea seminței evangheliei nu va avea succes, dacă această sămânță nu este trezită la viață de roua cerului. Fără cooperarea Duhului lui Dumnezeu, nicio măsură de educație, niciun avantaj, oricât de mare, nu poate să facă pe cineva un canal de lumină.” — Slujitorii evangheliei, p. 284 engl. (cap. 7, Ajutoare în lucrarea evangheliei, subcap. Duhul Sfânt).

Joi 26 ianuarie

5. RELAȚIA DUHULUI SFÂNT CU BISERICA

a. Cum ajunge o persoană la o deplină cunoștință a adevărului? Ioan 16:13.

Ioan 16:13: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.”

b. Întrucât aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, care este rolul Său în a ne ajuta să găsim biserica adevărată? 1 Timotei 3:15.

1 Timotei 3:15: „Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului.”

c. Întrucât este atât de important să avem Duhul Sfânt în viețile noastre, ce ar trebui să facem pentru a avea puterea deplină a Duhului Sfânt? Luca 11:9-13.

Luca 11:9-13: „De aceea şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte şi celui ce bate, i se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

„Prințul puterii răului poate fi restrâns (ținut sub control) doar prin puterea lui Dumnezeu în a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt.” — Evanghelizarea, p. 617 engl. (cap. 18, Având de-a face cu științe false, culte, doctrine și teorii, și societăți secrete, subcap. Reprezentări greșite ale Dumnezeirii).

„Exact atât timp cât biserica se mulțumește cu lucruri mici, ei [n.tr. cei ce compun biserica] sunt descalificați de la a primi lucrurile mari ale lui Dumnezeu. Însă de ce nu flămânzim și însetăm noi după darul Duhului Sfânt, când el este mijlocul prin care inima poate fi ținută curată? Domnul dorește ca puterea divină să coopereze cu efortul uman. Este absolut esențial pentru creștin să înțeleagă semnificația promisiunii Duhului Sfânt chiar înainte de venirea Domnului nostru Isus Hristos pentru a doua oară. Vorbiți despre aceasta, rugați-vă despre ea, predicați despre ea; pentru că Domnul este mai dispus să dea Duhul Sfânt decât sunt părinții să dea daruri bune copiilor lor.” — The Review and Herald, 15 noiembrie 1892.

Vineri 27 ianuarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Cum știm că Duhul Sfânt a fost un Agent activ în timpul vremurilor Vechiului Testament?

2. Care sunt dovezile personalității Duhului Sfânt?

3. Care este diferența între lucrarea de mijlocire a lui Hristos și cea a Duhului Sfânt?

4. Care sunt câteva dintre cele mai importante roluri ale Duhului Sfânt în planul de mântuire?

5. Care este implicarea Duhului Sfânt în a-i ajuta pe oameni să înțeleagă [care este] adevărata biserică?