Lecții din cartea Faptele Apostolilor (II)

Lecția 6. Evanghelizare din fonduri proprii

Text de memorat: „Am hotărât să nu știu între voi nimic altceva, decât pe Isus Hristos, și pe El răstignit... Pentru ca credința voastră să nu stea în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:2, 5)

„Dacă vreodată ardoarea [lui Pavel] oscila pe cărarea datoriei, o privire la cruce și la uimitoarea dragoste revelată acolo, era suficientă pentru a-l face să își încingă coapsele minții și să înainteze pe cărarea tăgăduirii de sine.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 246 engl. (cap. 24, Corint).

Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, p. 243-254 engl. (cap. 24, Corint); 272-274 engl. (cap. 26, Apolo în Corint); 355-358 engl. (cap. 33, Lucrând printre dificultăți).

Duminică 1 august

1. PRECAUT CA EXEMPLU

a. Când Pavel a părăsit Atena pentru a veni în Corint, încotro a mers el pentru a-și câștiga existența — și de ce? Fapte 18:1-3.

Fapte 18:1-3: „După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo, a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă-sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei. Și, fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau – meseria lor era facerea corturilor.”

„Când Pavel a venit în Corint, el a solicitat de lucru de la Acuila. Apostolii s-au sfătuit și s-au rugat împreună, și au decis că urma să predice evanghelia așa cum trebuia predicată, în dragoste dezinteresată pentru sufletele care piereau din lipsă de cunoștință. Pavel urma să lucreze la facerea de corturi, și să îi învețe pe conlucrătorii săi să lucreze cu mâinile lor, așa încât în orice situație de necesitate să poată ei înșiși să se întrețină financiar...

Pavel era foarte educat, și era admirat pentru geniul său și pentru elocvența sa. El era ales de conaționalii săi ca membru al sinedriului, și era un rabin de o abilitate distinsă; cu toate acestea, educația sa nu fusese considerată completă până când el nu slujise ca ucenic într-o meserie utilă. El se bucura că se putea întreține singur prin muncă manuală, și declara în mod frecvent că mâinile sale slujiseră nevoilor lui. Când se afla într-un oraș străin, el nu dorea să fie povară pentru nimeni. Când mijloacele sale fuseseră cheltuite pentru înaintarea cauzei lui Hristos, el a recurs la meseria sa pentru a-și câștiga existența.” —Comentarii Biblice ale Noului Testament [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1062, 1063 engl. (cap. referitor la Fapte 18).

Luni 2 august

2. ÎN CORINT

a. Care a fost primul pas al lui Pavel în lucrarea de evanghelizare din Corint? Fapte 18:4. Cum putem fi inspirați de exemplul său? Luca 14:23.

Fapte 18:4: „Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat și îndupleca pe iudei și pe greci.”

Luca 14:23: „Și stăpânul a zis robului: ‘Ieși la drumuri și la garduri și, pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa.”

„Ca lucrător al evangheliei, [Pavel] ar fi putut pretinde să fie întreținut, în loc de a se întreține singur; însă el era dispus să renunțe la acest drept, de teamă că acceptarea mijloacelor financiare pentru întreținerea sa ar putea sta în calea utilității sale. Deși cu o sănătate slăbită, el lucra ziua pentru cauza lui Dumnezeu, și apoi trudea o bună parte din noapte și frecvent toată noaptea, pentru a asigura mijloacele de trai necesare pentru acoperirea nevoilor lui și ale altora.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 409, 410 engl. (cap. 37, Predicatori ai evangheliei).

„În multe locuri misionarii care se întrețin singuri pot lucra cu succes. Ca misionar care se întreținea singur, Pavel a lucrat în răspândirea cunoștinței despre Hristos în întreaga lume. În timp ce zilnic predica evanghelia în marile orașe ale Asiei și Europei, el lucra în meseria unui meșteșugar pentru a se întreține pe sine și pe tovarășii săi...

Mulți astăzi, dacă ar fi pătrunși de același spirit de sacrificiu de sine, ar putea face o lucrare bună într-un mod similar. Doi sau mai mulți să plece împreună în lucrare de evanghelizare. Să îi viziteze pe oameni, rugându-se, cântând, învățându-i explicându-le Scripturile, și slujind celor bolnavi. Unii se pot întreține ca și colportori; alții, asemenea apostolilor, pot lucra în vreo  meserie sau în alte domenii de lucru. În timp ce înaintează în lucrarea lor, realizându-și neajutorarea, dar în mod umil depinzând de Dumnezeu, ei câștigă o experiență binecuvântată. Domnul Isus merge înaintea lor, și între cei bogați și cei săraci, ei găsesc favoare și ajutor.

Cei care au fost antrenați pentru lucrarea misionară medicală în țări străine ar trebui să fie încurajați să meargă fără întârziere acolo unde anticipează că o să lucreze, și să înceapă să lucreze între oameni, învățând limba în timp ce lucrează. Foarte curând ei vor fi capabili să prezinte adevărurile simple ale cuvântului lui Dumnezeu.

În întreaga lume e nevoie de mesageri ai îndurării. Există o chemare adresată familiilor creștine de a merge în comunități care sunt în întuneric și eroare, și de a merge în câmpuri străine, pentru a se familiariza cu nevoile semenilor lor, și a lucra pentru cauza Maestrului. Dacă astfel de familii s-ar stabili în locurile întunecate ale pământului, locuri unde oamenii sunt învăluiți în întuneric spiritual, și ar lăsa lumina vieții lui Hristos să strălucească în afară prin ei, ce lucrare nobilă s-ar putea realiza.”— Pe urmele Marelui Medic, p. 154-156 engl. (cap. 9, Învățând pe alții și vindecând).

Marți 3 august

3. PROTECŢIA DIVINĂ

a. De ce a adus slujirea lui Pavel rod între încercări? Fapte 18:5-8.

Fapte 18:5-8: „Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Isus este Hristosul. Fiindcă iudeii i se împotriveau și-l batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: „Sângele vostru să cadă asupra capului vostru; eu sunt curat. De acum încolo, mă voi duce la neamuri.” Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați.”

„Cuvintele lui Pavel erau rostite cu seriozitate solemnă, și ascultătorii săi nu puteau să nu discearnă faptul că el iubea din toată inima sa pe Salvatorul răstignit și înviat. Ei văzură că mintea lui era centrată asupra lui Hristos, că întreaga sa viață era legată de cea a Domnului său. Cuvintele sale erau atât de impresionante, încât doar cei care erau umpluți de cea mai amară ură contra religiei creștine puteau să stea nemișcați de ele.

Însă evreii din Corint și-au închis ochii față de dovada atât de clar prezentată de apostol, și au refuzat să asculte de apelurile sale. Același spirit care îi condusese să Îl respingă pe Hristos îi umplea cu mânie și furie contra servului Său; și dacă Dumnezeu nu i-ar fi protejat în mod special, ca ei să poată continua să ducă solia evangheliei la neamuri, ei le-ar fi pus capăt vieții...

Evitând raționamente complicate și forțate, mesagerii crucii insistau asupra atributelor Creatorului lumii, Conducătorul Suprem al Universului. Inimile lor fiind aprinse de dragoste pentru Dumnezeu și Fiul Său, ei apelau la păgâni să privească la sacrificiul infinit făcut în favoarea omului. Ei știau că dacă cei care bâjbâiseră de mult timp în întunericul păgânismului ar fi putut vedea lumina care radiază de la crucea Calvarului, ei ar fi fost atrași la Răscumpărătorul.”—Istoria Faptelor Apostolilor, p, 247-249 engl. (cap. 24, Corint).

b. Ce l-a întărit pe Pavel în Corint? Fapte 18:9-11; 1 Corinteni 2:2, 5.

Fapte 18:9-11: „Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău; vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate.” Aici a rămas un an și șase luni și învăța printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.”

1 Corinteni 2:2, 5: „Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos, și pe El răstignit. (5) ...pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.”

„Deși Pavel a avut o măsură de succes în Corint, totuși răutatea pe care a văzut-o și auzit-o în acel oraș corupt aproape l-au descurajat. Depravarea pe care a văzut-o între neamuri, și disprețul și insulta pe care le primise de la evrei i-au cauzat mult chin sufletesc. El se îndoia că ar fi înțelept să încerce să întemeieze o biserică din materialul găsit acolo.

Pe când plănuia să părăsească cetatea pentru un câmp mai promițător, și căuta cu seriozitate să își înțeleagă datoria, Domnul I-a apărut într-o viziune... [Fapte 18:9, 10 citat.] Pavel a înțeles aceasta ca pe o poruncă de a rămâne în Corint și o garanție că Domnul urma să dea creștere seminței semănate. Întărit și încurajat, el a continuat să lucreze acolo cu zel și perseverență.” —Ibid., p. 250.

Miercuri 4 august

4. GRIJA LUI DUMNEZEU PENTRU LUCRĂTORII SĂI

a. În armonie cu promisiunea Sa față de Pavel, cum l-a folosit Dumnezeu pe Galion pentru a face ca următorul complot contra apostolului să fie o încercare nereușită? Fapte 18:12-17.  

Fapte 18:12-17: „Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: „Omul acesta ațâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva Legii.” Pavel voia să înceapă vorba, când Galion a zis iudeilor: „Dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuviință, iudeilor! Dar, dacă este vorba de neînțelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra Legii voastre, treaba voastră; eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri.” Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci, au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și-l băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese.”

„Pentru prima dată în timpul lucrării lui Pavel în Europa, mulțimea s-a întors de partea sa; și chiar sub ochiul proconsulului, și fără ca acesta să interfereze, ei [n.tr. cei din mulțime] au atacat cu violență pe cei mai proeminenți acuzatori ai apostolului.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 253 engl. (cap. 24, Corint).

b. Ce slujire a continuat Pavel — și pe cine a folosit Dumnezeu pentru a-l ridica pe Apolo pentru a deveni un alt om de valoare pentru evanghelie? Fapte 18: 22-28.

Fapte 18:22-28: „S-a dat jos din corabie în Cezareea, s-a suit la Ierusalim și, după ce a urat de bine Bisericii, s-a coborât în Antiohia. După ce a petrecut câtăva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes, a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește Calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Isus este Hristosul.”

„[Pavel] a ilustrat într-un mod practic ce poate fi realizat prin intermediul membrilor laici consacrați în multe locuri unde oamenii nu erau familiarizați cu adevărurile evangheliei. Cursul Său a inspirat mulți truditori umili cu o dorință de a face ceea ce puteau ei pentru a face să înainteze cauza lui Dumnezeu, în timp ce concomitent ei se întrețineau pe ei înșiși în munca zilnică. Acuila și Priscila nu erau chemați să își dedice tot timpul slujirii evangheliei, totuși acești lucrători umili au fost folosiți de Dumnezeu pentru a-i arăta lui Apolo calea adevărului într-un mod mai complet, mai desăvârșit. Domnul folosește diferite instrumente pentru realizarea scopului Său, și în timp ce unii cu talente speciale sunt aleși pentru a-și devota toate energiile lucrării de învățare și predicare a evangheliei, mulți alții, asupra cărora nu au fost puse niciodată mâini omenești pentru a-i hirotoni, sunt chemați să îndeplinească o parte importantă în salvarea de suflete.

Există un câmp vast deschis înaintea lucrătorului care se auto-întreține. Mulți dobândesc experiențe valoroase în slujire în timp ce trudesc o parte din același timp într-o formă de muncă manuală, și prin această metodă se pot dezvolta lucrători pentru un serviciu important în câmpurile nevoiașe.

Servul jertfitor de sine al lui Dumnezeu, care lucrează neobosit în cuvânt și doctrină, poartă pe inima sa o povară grea. El nu își măsoară lucrul cu orele. Salariul său nu îl influențează în lucrarea sa, nici nu este el întors de la datoria sa din cauza condițiilor nefavorabile. El și-a primit din cer misiunea, și spre cer privește el pentru recompensa sa, atunci când lucrarea încredințată lui este înfăptuită.” – Ibid., p. 355, 356 engl. (cap. 33, Lucrând printre dificultăți).

Joi 5 august

5. INSPIRAŢIE PENTRU MEMBRI LAICI

a. Cum trebuie să ne inspire și să ne motiveze astăzi exemplul lui Pavel de lucrare misionară voluntară? Fapte 20:33, 34; Psalmii 126:6.

Fapte 20:33, 34: „N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singuri știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine.”

Psalmii 126:6: „Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când își strânge snopii.”

„În dependență umilă de Dumnezeu, familii trebuie să se stabilească în locurile pustii ale viei Sale. E nevoie de bărbați consacrați și femei consacrate ca să stea ca niște pomi fructiferi care aduc roade de neprihănire în locurile pustii ale acestui pământ. Ca răsplată pentru eforturile lor jertfitoare de sine făcute pentru a semăna semințele adevărului, ei vor strânge o recoltă bogată. În timp ce vizitează familie după familie, deschizându-le celor ce sunt în întuneric spiritual Scripturile, multe inimi vor fi atinse.

În câmpurile unde condițiile sunt atât de neplăcute și de descurajatoare încât mulți lucrători refuză să meargă în ele, se pot aduce schimbări dintre cele mai remarcabile prin eforturile membrilor laici jertfitori de sine. Acești lucrători umili vor realiza multe pentru că ei depun eforturi răbdătoare, perseverente, neîncrezându-se în puterea umană, ci în Dumnezeu, care le dă favoarea Sa. Cantitatea de bine pe care acești lucrători o îndeplinesc nu va fi niciodată cunoscută în această lume.

Misionarii care se întrețin financiar singuri au adesea foarte mult succes. Începând într-un mod umil, lucrarea lor se lărgește pe măsură ce ei înaintează sub călăuzirea Spiritului lui Dumnezeu. Să pornească doi sau mai mulți împreună în lucrare evanghelistică. Ei pot să nu primească nicio încurajare specifică de la cei care sunt la conducerea lucrării, cum că li se va oferi sprijin financiar; cu toate acestea, să meargă înainte, rugându-se, cântând, învățând pe alții, trăind adevărul. Ei pot începe lucrarea de colportaj, și în acest mod pot introduce adevărul în multe familii… Ei duc mesajul pe care li-l dă Dumnezeu, și eforturile lor sunt încununate de succes. Mulți vor fi aduși la o cunoștință a adevărului, care, dacă nu ar fi fost acești umili învățători, nu ar fi fost câștigați niciodată la Hristos.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 22, 23 engl. (secțiunea 1, Slujire acceptabilă, subcap. Locurile pustii ale pământului).

Vineri 6 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Cu privire la posesiunile materiale, ce exemplu este dat creștinilor?

2. Ce pași pot face pentru a mă asemăna lui Pavel în eforturile lui misionare din Corint?

3. De ce pot fi încurajat de visul pe care Hristos i l-a dat lui Pavel acolo, în Corint?

4. Pe cine dintre cei pe care îi cunosc, care poate deveni un „Apollo”, pot să îl conduc la Isus?

5. Numiți câteva promisiuni făcute tuturor celor care seamănă semințele cuvântului lui Dumnezeu.