Simboluri din serviciul Sanctuarului - Comori de adevăr (III)

Lecția 9. Datoria adunării

Text de memorat: „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie.” (Evrei 10:25).

„Fiecare eșec din partea copiilor lui Dumnezeu se datorează lipsei lor de credință.”—Patriarhi și profeți, p. 657 engl. (cap. 64, David fugar).

Duminică 20 august

1. CERINȚE

a. În ziua ispășirii în sistemul simbolic, de unde știm că oamenii nu erau judecați ca grup, ci în mod individual? Leviticul 23:29, 30.

Leviticul 23:29, 30: „Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui.”

b. Cum putem noi să participăm la acest serviciu atunci când slujirea lui Hristos este în sanctuarul ceresc? Evrei 11:6; 1 Ioan 5:4.

Evrei 11:6: „Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută.” (engl. KJV „pe cei ce-l caută cu stăruință”)”.

1 Ioan 5:4: „pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră.”

c. Ce trebuie să se întâmple cu acest tip de credință? Romani 3:31; Iacov 2:17.

Romani 3:31: „Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.”

Iacov 2:17: „Tot aşa şi credinţa, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.”

„Dumnezeu cere omagiul unui suflet sfințit, care s-a pregătit, prin exercitarea credinței care lucrează prin dragoste, pentru a-I sluji. El susține în fața noastră cel mai înalt ideal, chiar perfecțiunea. El ne cere să fim în mod absolut și complet pentru El în această lume, la fel cum El este pentru noi în prezența lui Dumnezeu.”—Istoria Faptelor Apostolilor, p. 566 engl. (cap. 55, Transformat prin har).

„Prin miracolul harului divin, mulți pot fi pregătiți pentru vieți de utilitate. Disprețuiți și părăsiți, ei au devenit complet descurajați; ei pot părea stoici și neimpresionabili. Însă, sub influența Duhului Sfânt, amorțeala care face ca ridicarea lor să pară atât de lipsită de speranță, va trece. Mintea amorțită, întunecată, se va trezi. Sclavul păcatului va fi eliberat. Viciul va dispărea, și ignoranța va fi depășită. Prin credința care lucrează prin dragoste, inima va fi purificată și mintea va fi iluminată.”—Pe urmele Marelui Medic, p. 169 engl. (cap. 10, Ajutându-i pe cei ispitiți).

d. Numiți lucrurile specifice care trebuia făcute în ziua ispășirii. Leviticul 23:27-30.

Leviticul 23:27-30: „În ziua a zecea a acestei a şaptea luni, va fi Ziua Ispăşirii: atunci să aveţi o adunare sfântă, să vă smeriţi sufletele şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc. Să nu faceţi nicio lucrare în ziua aceea, căci este Ziua Ispăşirii, când trebuie făcută ispăşire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui.”

Luni 21 august

2. PURIFICARE

a. Întrucât Marele nostru Preot lucrează activ în cer (Evrei 10:21; 3:1), de ce tip de oameni este nevoie acum pe pământ? Evrei 10:22; Tit 2:14.

Evrei 10:22: „să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.”

Tit 2:14: „El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.”

„Cei care trăiesc pe pământ când mijlocirea lui Hristos va înceta în sanctuarul de sus, vor sta în fața unui Dumnezeu sfânt fără un mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să fie purificate de păcat prin sângele stropit. Prin harul lui Dumnezeu și prin propriile lor eforturi stăruitoare, ei trebuie să fie victorioși în bătălia contra răului. În timp ce judecata de cercetare continuă în cer, în timp ce păcatele credincioșilor căiți sunt îndepărtate din sanctuar, există o lucrare specială de purificare, sau de îndepărtare a păcatului, din poporul lui Dumnezeu de pe pământ.”—Marea luptă, p. 425 engl. (cap. 24, În Sfânta Sfintelor).

b. Care este tendința noastră naturală când suntem lipsiți de părtășia bisericii? Deuteronom 12:8; Judecători 17:6; Proverbe 12:15.

Deuteronom 12:8: „Să nu faceţi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place.”

Judecători 17:6: În vremea aceea, nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i plăcea.”

Proverbe 12:15: „Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile.”

„Când frații noștri lipsesc în mod intenționat de la întâlnirile religioase, când Dumnezeu nu este în gândurile lor și nu au reverență [pentru El], când El nu este ales ca sfătuitor al lor și puternicul lor turn de apărare, cât de curând pătrund gândurile lumești și necredința rea, încrederea vanitoasă și filozofia iau locul încrederii umile, pline de credință neîntrebătoare.” —Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 426, 427 engl. (cap. 49, Afacerile și Religia).

„Niciodată nu nutriți gândul că puteți fi creștini, și totuși să vă retrageți în voi înșivă. Fiecare este parte din marea țesătură a umanității, și natura și calitatea experienței voastre vor fi în mare parte determinate de experiențele celor cu care vă asociați voi.”—Ibid., vol. 7, p. 190 engl. (secțiunea 4, Lucrarea de publicații, subcap. Datoria editurilor față de biserici).

c. Cum suntem noi curățiți, și de ce există o astfel de putere în agentul de curățire? Ioan 15:3. Explicați cum se întâmplă aceasta. Apocalipsa 1:5; 7:14.

Ioan 15:3: „Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.”

Apocalipsa 1:5: „Și din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel Întâi Născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! Ale Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său.”

Apocalipsa 7:14: „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.”

„În cer există ordine perfectă, ascultare perfectă, pace și armonie perfecte. Cei care nu au avut respect pentru ordine și disciplină în această viață nu ar avea niciun respect pentru ordinea care se respectă în cer. Ei nu pot fi admiși niciodată în cer, pentru că toți cei care sunt demni să intre acolo vor iubi ordinea și vor respecta disciplina. Caracterele formate în această viață vor determina destinul veșnic. Când va veni Hristos, El nu va schimba caracterul niciunui individ. Timpul prețios de probă este oferit pentru a fi folosit pentru spălarea hainelor caracterului și a le albi în sângele Mielului. A îndepărta petele păcatului reclamă o lucrare de o viață întreagă. Zilnic sunt necesare eforturi reînnoite de a restrânge și tăgădui eul.”—Ibid., vol. 4, p. 429 engl. (cap. 38).

Marți 22 august

3. O ADUNARE SFÂNTĂ

a. Care este scopul adunărilor religioase? Evrei 10:23, 24.

Evrei 10:23, 24: „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.”

„În mod special ai pierdut mult prin [faptul că] nu ți-ai ocupat locul în adunări religioase pentru a te așeza sub cele mai sănătoase influențe, în canalul de lumină. Oportunitățile prețioase de a mărturisi pentru Hristos nu trebuie să pară niciodată neesențiale. Știi tu că atunci când poporul lui Dumnezeu se adună pentru a se închina Lui, ca martori serioși activi, ei primesc o binecuvântare abundentă? Ei sunt reprezentanții lui Hristos, și El este în mijlocul lor pentru a da binecuvântare.”—The Ellen G. White 1888 Materials, p. 1683.

„Gândește-te la Domnul Isus, și meritele Sale și dragostea Sa, însă nu căuta să găsești defecte și să te ocupi cu greșelile pe care le-au făcut alții. Rememorează lucrurile demne de recunoaștere și de apreciere din partea ta; și dacă ești ager în a discerne erori în alții, fii mai ager în a recunoaște binele și a aprecia binele. Poți, dacă te critici pe tine, să găsești lucruri la fel de demne de obiecții ca cele pe care le vezi la alții. Atunci să lucrăm în mod constant pentru a ne întări unul pe altul în cea mai sfântă credință.”—Înalta noastră chemare, p. 232 engl. (cap. 226, De ce să căutăm greșeli?).

b. Când sunt cel mai urgent necesare întâlniri ale celor ce cred la fel? Evrei 10:25.

Evrei 10:25: „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.”

„Lucrați pentru cei care își petrec viața lenevind, realizând doar jumătate din ceea ce ar putea face pentru Stăpânul. Luptați să îi treziți la un sentiment al responsabilității lor. Rugați-vă unul pentru altul și îndemnați-vă unul pe altul, și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Fratele să îi spună fratelui, și sora surorii: ‚Vino, conlucrătorul meu, să depunem toată seriozitatea în lucrul nostru, căci noaptea este aproape, când nimeni nu mai poate lucra.’ Nimeni să nu piardă minute vorbind, când ar trebui să lucreze.”—Evanghelizarea, p. 653 engl. (cap. 19, Lucrătorul și calificările sale).

c. Cu cine ar trebui să ne întâlnim, și cu ce scop? Matei 18:19, 20; Iuda 1:3.

Matei 18:19, 20: „Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, care este în ceruri. Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”

Iuda 1:3: „Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.”

„Cei cărora le este prezentat mesajul adevărului rareori întreabă ‚Este adevărat?’, ci ‚De cine este susținut?’ Mulțimi îl evaluează după numărul [celor care] îl acceptă; și se pune încă întrebarea: ‚A crezut cineva dintre cei învățați sau oamenii religioși?’ Oamenii nu sunt acum mai favorabili evlaviei reale decât în zilele lui Hristos. Ei caută la fel de țintit binele pământesc, în detrimentul bogățiilor eterne; și nu este un argument contra adevărului faptul că un mare număr nu este gata să îl accepte, sau că acesta [adevărul] nu este primit de oamenii mari ai lumii, sau chiar de liderii religioși.” —Hristos, Lumina lumii, p. 459, 460 engl. (cap. 50, Printre curse).

Miercuri 23 august

4. SMERIND SUFLETUL

a. Care este singura cale prin care putem răbda suferința din această lume? Evrei 12:2; 3:1.

Evrei 12:2: „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.”

Evrei 3:1: „De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus.”

„ ‚Ei bine,’ spune cineva, ‚voi abandona. Voi ieși, și altcineva poate să vină în locul meu.’ Mai bine nu fă aceasta, dacă nu te-ai decis cu totul că nu vei menține o legătură strânsă cu Dumnezeu. Dacă lași spațiu între tine și Isus, în care să pătrundă Satan, el [Satan] va fi bogat în sugestii. Va exista o abundență de lucruri mecanice și o încredere în activități mecanice, lăsându-L însă afară pe Singurul care poate să te umple cu Duhul Său cel Sfânt și în timp de pericol poate să înalțe un standard pentru tine contra vrăjmașului. Nu va fi suficient să depinzi de înțelepciunea ta finită, pentru că în cel mai bun caz ai doar o experiență limitată, și nu știi nici pe jumătate atât de mult cu privire la administrarea sigură și înțeleaptă a lucrării din mâinile tale, pe cât crezi că știi.”—The Ellen G. White 1888 Materials, p. 932.

b. De unde știm că întristarea sufletului prezentată în Leviticul 23, este o zi de post în ziua ispășirii? Leviticul 23:28, 29; Neemia 9:1, 2; Estera 4:3; Ioel 2:12, 13.

Leviticul 23:28, 29: „Să nu faceţi nicio lucrare în ziua aceea, căci este Ziua Ispăşirii, când trebuie făcută ispăşire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui.”

Neemia 9:1, 2: „În a douăzeci şi patra zi a aceleiaşi luni, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcaţi în saci şi presăraţi cu ţărână, pentru ţinerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se de toţi străinii, au venit şi şi-au mărturisit păcatele lor şi fărădelegile părinţilor lor.”

Estera 4:3: „În fiecare ţinut unde ajungea porunca împăratului şi hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei: posteau, plângeau şi se boceau şi mulţi se culcau în sac şi cenuşă.”

Ioel 2:12, 13: „Dar chiar acum”, zice Domnul, „întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru! Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite.”

„Întreaga ceremonie era rânduită să îi impresioneze pe Israeliți cu sfințenia lui Dumnezeu și cu repulsia Sa față de păcat; și, în plus, să le arate că ei nu puteau veni în contact cu păcatul fără a deveni mânjiți. Fiecărui om i se cerea să își întristeze sufletul în timp ce lucrarea aceasta de ispășire continua. Toate îndeletnicirile trecătoare trebuia să fie lăsate la o parte, și întreaga adunare a lui Israel trebuia să petreacă întreaga zi în umilință profundă în fața lui Dumnezeu, cu rugăciune, post și cercetare adâncă a inimii.”—Marea luptă, p. 419 engl. (cap. 23, Ce este sanctuarul?).

c. Cât de important este să ții corpul sub control, chiar cu asemenea lucruri ca postul? Iacov 3:2; Romani 6:12; 1 Corinteni 9:27.

Iacov 3:2: „Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul.”

Romani 6:12: „Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.”

1 Corinteni 9:27: „Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.”

„Apostolul se compară cu un om care aleargă într-o cursă, încordând fiecare nerv pentru a câștiga premiul... Pentru a nu alerga în nesiguranță sau la întâmplare în alergarea creștină, Paul s-a supus la antrenamente severe. Cuvintele ‚îmi țin în stăpânire trupul’ înseamnă literalmente a respinge, prin disciplină severă: dorințele, impulsurile, și pasiunile.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 314 engl. (cap. 30, Chemat pentru a ajunge la un standard mai înalt).

„Suntem sub obligații solemne față de Dumnezeu de a menține spiritul pur și trupul sănătos, pentru ca să putem fi o binecuvântare pentru omenire și a-I aduce lui Dumnezeu un serviciu perfect.”—Căminul adventist, p. 123 engl. (cap. 18, Datoriile și privilegiile maritale).

Joi 24 august

5. POSTUL ÎN VREMEA SFÂRȘITULUI

a. Descrieți marea nevoie a bisericii lui Dumnezeu în ultimele zile. Matei 17:19-21; Ioel 2:15.

Matei 17:19-21: „Atunci, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?” „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.”

Ioel 2:15: „Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare!”

„Credința [ucenicilor] trebuia să fie întărită prin rugăciune aprinsă, prin post, și umilință a inimii. Ei trebuia să fie goliți de sine, și umpluți de Duhul și puterea lui Dumnezeu. Doar cereri serioase, perseverente adresate lui Dumnezeu în credință — credință care conduce la dependență completă de Dumnezeu, și consacrare fără rezerve față de lucrarea Sa — pot să le aducă oamenilor ajutorul Duhului Sfânt în bătălia contra stăpânirilor și puterilor, conducătorilor întunericului acestei lumi, și a duhurilor răutății din locurile înalte.”—Hristos, Lumina lumii, p. 431 engl. (cap. 47, Slujirea).

„Dumnezeu ar dori ca toată importanța și toate coordonatele adevărului să fie cercetate cu amănunțime și perseverență, cu rugăciune și post. Credincioșii nu trebuie să stea liniștiți cu presupuneri și idei slab-definite cu privire la ceea ce constituie adevărul. Credința lor trebuie să fie ferm întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu, așa încât atunci când va veni timpul de încercare, și ei sunt aduși înaintea consiliilor pentru a răspunde pentru credința lor, ei să poată fi în stare să dea un motiv pentru speranța care este în ei, cu blândețe și teamă.”—Slujitorii evangheliei, p.299 engl. (cap. 8, Pericole, subcap. Pericolul respingerii luminii).

b. Despre ce zi vorbește Ioel, în mod specific? Ioel 2:28-32. Deși s-a împlinit parțial în zilele apostolilor, cum se referă [aceasta] la timpul sfârșitului? Fapte 2:17-20.

Ioel 2:28-32: „După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum; soarele se va preface în întuneric şi luna, în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul.”

Fapte 2:17-20: „‘În zilele de pe urmă’, zice Dumnezeu, ‘voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa visuri! Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum; soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.”

„19 mai 1780 rămâne în istorie ca ‚Ziua întunecată’. De pe vremea lui Moise nu a fost înregistrată niciodată vreo perioadă de întuneric egală în intensitate, extindere și durată. Descrierea acestui eveniment, așa cum este făcută de martori oculari, este doar ecoul cuvintelor Domnului, înregistrate de profetul Ioel cu două mii cinci sute de ani înainte de vremea împlinirii lor: [Ioel 2:31 citat].”—Marea luptă, p. 308 engl. (cap. 17, Vestitorii dimineții).

Vineri 25 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce este necesară o experiență personală când ne apropiem de sfârșitul timpului?

2. În timp ce curățirea sanctuarului are loc în ceruri, ce lucrare corespunzătoare are loc în adevăratul popor al lui Dumnezeu?

3. De ce este importantă adunarea celor ce cred la fel, pe măsură ce ne apropiem de sfârșit?

4. De ce este stăpânirea trupului asociată cu creșterea creștină?

5. De ce trebuie să asociem cu rugăciunea postul adecvat?