Lumina lumii II

Lecţia 11. Regele Asa

 

„Asa a făcut ce este bine şi plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său” (2 Cronici 14:2). 

„Deşi forţele [lui Asa] erau mai puţine la număr decât cele ale inamicului, credinţa în Cel în care îşi pusese încrederea nu a slăbit.” – Conflict and Courage, pg. 203.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 109-113 engl. (cap. 8).

 

Duminică 8 iunie

1. Credinţa lui Asa încercată

a. Ce spune Biblia despre Asa, nepotul lui Solomon? 2 Cronici 14:2-5.

2 Asa a făcut ce este bine şi plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. 3 A îndepărtat altarele dumnezeilor străini şi înălţimile, a sfărâmat stâlpii idoleşti şi a tăiat Astarteile. 4 A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi şi să împlinească Legea şi poruncile. 5 A îndepărtat din toate cetăţile lui Iuda înălţimile şi stâlpii închinaţi soarelui. Şi împărăţia a avut pace sub el. (2Cro 14:2-5).

b. Cum şi-a dat Asa pe faţă credinţa în timp de încercare atunci când etiopienii au invadat Iuda? 2 Cronici 14:9-11. Cum a fost răsplătită credinţa lui? 2 Cronici 14:12.

9 Zerah, etiopianul, a ieşit împotriva lor cu o oştire de un milion de oameni şi trei sute de care şi a înaintat până la Mareşa. 10 Asa a mers înaintea lui, şi s-au înşiruit de bătaie în valea Ţefata, lângă Mareşa. 11 Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui şi a zis: „Doamne, numai Tu poţi veni în ajutor celui slab ca şi celui tare: vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim şi în Numele Tău am venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu eşti Dumnezeul nostru: să nu iasă biruitor omul împotriva Ta!” (2Cro 14:9-11).

12 Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa şi dinaintea lui Iuda, şi etiopienii au luat-o la fugă. (2Cro 14:12).

„[2 Cronici 14:9 citat]. În această criză Asa nu şi-a pus încrederea în ‚cetăţile întărite ale lui Iuda’ pe care le-a construit ‚cu ziduri, cu turnuri, cu porţi şi cu zăvoare’ nici în ‚oamenii viteji şi de valoare’ din armata lui atent instruită (versetele 6-8). Încrederea regelui era în Iehova, Domnul oştirilor, în al cărui nume avuseseră loc minunate eliberări ale lui Israel în vechime… Rugăciunea lui Asa este un model pentru orice creştin. Ne luptăm într-un război, nu împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile de sus. (Vezi Efeseni 6:12 engl.). În lupta vieţii trebuie să dăm piept cu agenţii răului care s-au unit împotriva a ceea ce este drept. Nădejdea noastră nu este în om, ci în viul Dumnezeu. Având asigurarea deplină a credinţei, putem să ne aşteptăm ca El să-Şi unească atotputernicia cu eforturile uneltelor omeneşti, pentru slava numelui Său. Îmbrăcaţi în armura neprihănirii Sale, putem câştiga victoria asupra oricărui vrăjmaş.” – Idem., pg. 110, 111 engl. (cap. 8).

 

Luni 9 iunie

2. Singura cale spre succes

a. Cum i-a amintit Azaria, profetul, lui Asa despre sursa biruinţei lui? 2 Cronici 15:1, 2, 7.

1 Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, 2 şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi. (2Cro 15:1-2).

7 voi, dar, întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.” (2Cro 15:7).

b. Ce a făcut Asa pentru a continua reforma care fusese începută deja? 2 Cronici 15:8.

8 După ce a auzit aceste cuvinte şi prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit şi a îndepărtat urâciunile din toată ţara lui Iuda şi Beniamin şi din cetăţile pe care le luase pe muntele lui Efraim şi a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului. (2Cro 15:8).

„[2 Cronici 15:1, 2, 7 citat]. Foarte încurajat de aceste cuvinte, Asa a realizat o a doua reformă în Iuda.” – Idem., pg. 112 engl.

c. Comparând zilele lui asa cu cele de acum, ce nevoie a noastră trebuie să înţelegem? Ce ar trebui să sprijinim din toată inima? Isaia 48:16-18.

16 Apropiaţi-vă de Mine şi ascultaţi! De la început, n-am vorbit în ascuns, de la obârşia acestor lucruri, am fost de faţă. Şi acum, Domnul Dumnezeu M-a trimis cu Duhul Său.” 17 Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi! 18 O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta, ca valurile mării. (Isa 48:16-18).

„În acest veac al lumii când Satan caută prin multe mijloace să orbească ochii bărbaţilor şi femeilor faţă de pretenţiile obligatorii ale legii lui Dumnezeu, este nevoie de bărbaţi care să-i facă pe mulţi să ‚tremure la porunca Dumnezeului nostru’ (Ezra 10:3 engl.). Este nevoie de reformatori adevăraţi, care îi vor îndrepta pe păcătoşi către marele Legiuitor şi-i va învăţa că ‚legea Domnului este desăvârşită şi converteşte sufletul’ (Psalmii 19:7). Este nevoie de bărbaţi puternici în Scripturi, bărbaţi ale căror cuvinte şi fapte înalţă legile lui Iehova, bărbaţi care caută să întărească credinţa. Este nevoie de instructori, o, atât de multă nevoie, care să inspire inimile cu reverenţă şi dragoste pentru Scripturi. Nelegiuirea larg răspândită, care predomină astăzi, este cauzată în mare măsură de faptul că nu se studiază şi nu se ascultă de Scripturi, pentru că atunci când cuvântul lui Dumnezeu este pus deoparte, puterea lui de a pune stavilă patimilor rele ale inimii fireşti este respinsă. Oamenii seaman în carne şi din carne culeg stricăciune. O dată cu îndepărtarea Bibliei a venit şi întoarcerea de la legea lui Dumnezeu. Învăţătura că oamenii sunt scutiţi de ascultare faţă de preceptele divine a slăbit forţa obligaţiei morale şi a dat frâu liber nelegiuirii în lume. Nelegiuirea, desfrâul şi depravarea năvălesc ca un potop nimicitor.” – Idem., pg. 623, 624 engl. (cap. 51).

 

Marţi 10 iunie

3. „Ei au încheiat legământ”

a. Ce a promis poporul în lumina experienţei lor anterioare avute în apostazie, printr-un jurământ solemn cu ocazia unei adunări speciale? 2 Cronici 15:12-15.

12 Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor din toată inima şi din tot sufletul lor; 13 şi oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia omorât, fie mic fie mare, fie bărbat, fie femeie. 14 Au jurat credinţă Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie şi cu sunet de trâmbiţe şi de buciume; 15 tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor şi-L găsiseră. Şi Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. (2Cro 15:12-15).

b. În eforturile noastre de a câştiga sufletele la Hristos, cum poate fi exemplul lui Asa, cu această ocazie, dat ca o încurajare pentru noi? 2 Cronici 15:9.

9 A strâns pe tot Iuda şi Beniamin şi pe cei din Efraim, din Manase şi din Simeon care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. (2Cro 15:9).

„Căutaţi să-L cunoaşteţi pe Domnul. Dacă veţi face aceasta, veţi câştiga suflete pentru Hristos. Nu numai că sufletul vostru va fi mântuit; dar puterea care vă converteşte sufletul vă va face în stare să daţi un aşa exemplu încât alţii vor fi câştigaţi pentru Hristos.” – The Youth Instructor, 9 iunie 1914.

c. Cum vor fi convinşi cei sinceri, din afară, de puterea mântuitoare a adevărului – ascultându-ne sau văzându-ne? Matei 5:16; 1 timotei 4:12, 16.

16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Mat 5:16).

12 Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. (1Tim 4:12).

16 Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. (1Tim 4:16).

„Cel care poartă într-un mod vrednic numele de creştin, nume ce înseamnă a fi asemenea lui Hristos, va fi umplut de evlavie şi curăţie, de dragoste şi reverenţă faţă de Dumnezeu şi Isus Hristos pe care L-a trimis El; iar spiritul lui, cuvintele şi acţiunile lui vor purta amprenta Cerului. Alţii vor vedea că el a fost cu Isus şi a învăţat de la El; rugăciunile lui vor fi simple şi arzătoare şi se vor înălţa la Dumnezeu pe aripile credinţei. Pentru că a învăţat în şcoala lui Hristos, va avea o părere umilă despre sine; şi deşi poate sărac în bunurile acestei lumi, el este bogat în darurile Duhului lui Dumnezeu şi-i poate binecuvânta şi îmbogăţi pe alţii prin spiritul şi influenţa lui, pentru că Hristos este în El un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică. El va răspândi în jurul său o atmosferă de speranţă, curaj şi tărie şi-i va da de ruşine pe cei care sunt lumeşti, egoişti, mărturisitori formali, cărora le merge numele că trăiesc dar sunt morţi.” – Fii şi fiice, pg. 85 engl.

„Lumea poate fi avertizată numai atunci când vede că cei care cred adevărul sunt sfinţiţi prin adevăr şi acţionează în conformitate cu nişte principii înalte şi sfinte.” – Comentarii biblice, vol. 7, pg. 980 engl.

 

Miercuri 11 iunie

4. Greșelile lui Asa

a. După ce a făcut un legământ solemn cu Domnul, cum a fost încercată credinţa lui Asa? Cum a dat el greş? 2 Cronici 16:7-9.

7 În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, şi i-a zis: „Pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei, şi nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. 8 Etiopienii şi libienii nu alcătuiau oare o oaste mare, cu o mulţime de care şi călăreţi? Şi totuşi Domnul i-a dat în mâinile tale, pentru că te sprijiniseşi pe El. 9 Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.” (2Cro 16:7-9).

„Lungul raport de slujire credincioasă din partea lui Asa a fost pătat de greşeli făcute atunci când nu şi-a pus încrederea pe deplin în Dumnezeu. Atunci când, cu o oarecare ocazie, regele lui Israel a pătruns în împărăţia lui Iuda şi a luat Rama, o cetate întărită ce se afla la numai 8 km de Ierusalim, Asa a căutat scăpare încheind o alianţă cu Benhadad, regele Siriei.” – Profeţi şi regi, pg. 113 engl. (cap. 8).

b. Atunci când lipsa de încredere în Dumnezeu în timp de nevoie a fost mustrată de profetul lui Dumnezeu, cum a făcut Asa o a doua greşeală? 2 Cronici 16:10.

10 Asa s-a mâniat pe văzător şi l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în acelaşi timp, Asa a apăsat şi pe unii din popor. (2Cro 16:10).

c. De ce vorbeşte Biblia atât despre biruinţe cât şi eşecuri, despre trăsături pozitive şi negative de caracter ale bărbaţilor şi femeilor care au fost implicaţi în lucrarea lui Dumnezeu? psalmii 39:4.

4 „Doamne, spune-mi care este sfârşitul vieţii mele, care este măsura zilelor mele, ca să ştiu cât de trecător sunt.” (Ps 39:4).

„Pana inspiraţiei, loială misiunii ei, ne spune de păcatele care i-au biruit pe Noe, Lot, Moise, Avraam, David şi Solomon şi despre faptul că şi chiar spiritul cel puternic al lui Ilie a căzut sub ispită în timpul marii lui încercări. Neascultarea lui Iona şi idolatria lui Israel sunt înregistrate cu credincioşie. Tăgăduirea lui Hristos de către Petru, disputa aprinsă dintre Pavel şi Barnaba, greşelile şi slăbiciunile profeţilor şi ale apostolilor, sunt toate descoperite de Duhul Sfânt, care ridică vălul de pe inima omenească. Înaintea noastră se află vieţile credincioşilor, cu toate greşelile şi nebuniile lor, care sunt menite să fie o lecţie pentru toate generaţiile următoare. Dacă nu ar fi avut nicio slăbiciune, ar fi fost mai mult decât fiinţe umane, iar natura noastră păcătoasă ar fi căzut în disperare în încercarea de a ajunge un grad atât de înalt de excelenţă. Dar când vedem unde au luptat şi au căzut, unde au prins iar curaj şi au biruit prin harul lui Dumnezeu, suntem încurajaţi să înaintăm peste piedici pe care firea degenerată le aşează în calea noastră.” – Testimonies, vol. 4, pg. 12 engl. (cap.: „Biografii biblice”).

 

Joi 12 iunie

5. Primejdia de a dispreţul mustrarea

a. Ce lecţie putem învăţa din cea de-a doua greşeală a lui Asa? Proverbele 10:17; 15:10.

17 Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii; dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite. – (Prov 10:17).

10 Cine părăseşte cărarea este aspru pedepsit, şi cine urăşte mustrarea va muri. ( Prov 15:10).

„În loc de a se umili înaintea lui Dumnezeu din cauza greşelii sale, ‚Asa s-a mâniat pe văzător’ (2 Cronici 16:10).” – Profeţi şi regi, pg. 113 engl. (cap. 8).

„Vor exista bărbaţi şi femei care dispreţuiesc mustrarea şi ale căror sentimente vor fi mereu stârnite împotriva ei. Nu este plăcut să ni se spună despre greşelile noastre. Aproape de fiecare dată când este nevoie de mustrare, vor fi unii care vor trece cu vederea că Duhul Domnului a fost întristat şi cauza Sa batjocorită. Aceştia îi vor compătimi pe cei care merită mustrarea, pentru că au fost rănite sentimente personale. Toată această compătimire nesfântă îi fac pe simpatizanţi să poarte aceeaşi vină cu cel mustrat.” – Testimonies, vol. 3, pg. 359 engl. (cap.: „Marea răzvrătire”).

„Creatorul şi Conducătorul nostru, nemărginit în putere, grozav în judecată, caută ca prin orice mijloc să-i aducă pe oameni să vadă şi să se căiască de păcatele lor. Prin gura servilor Săi, El face de cunoscut care sunt primejdiile neascultării; El dă avertizarea şi mustră păcatul cu credincioşie. Poporul Său se bucură încă de prosperitate numai prin harul Său, prin purtarea de grijă vigilentă din partea instrumentelor alese. El nu poate susţine şi păzi un popor care respinge sfatul Său şi dispreţuieşte mustrările Sale.”– Profeţi şi regi, pg. 425 engl. (cap. 35).

„Să mulţumim Domnului pentru avertismentele pe care ni le-a dat ca să ne mântuiască de pe căile noastre rele.” – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pg. 260 engl.

 

Vineri 13 iunie

Întrebări de revizuire personală

1. Cum şi-a dat asa pe faţă credinţa în Domnul atunci când armata etiopiană a atacat Iuda?

2. După ce a auzit solia Domnului, ce alţi paşi a făcut asa în lucrarea de reformă?

3. e xplicaţi cum pot fi atraşi spre adevăr cei care ne înconjoară.

4. Ce anume va convinge sufletele sincere de puterea mântuitoare a adevărului?

5. Ce lecţie putem învăţa din greşelile lui asa făcute atunci când credinţa lui a fost încercată din nou mai târziu?