Eliberare

Lecția 11. Dumnezeu Își eliberează poporul

„Fiindcă Mă iubește – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi așeza la înălțime, căci cunoaște Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare; îl voi izbăvi și-l voi proslăvi” (Psalmii 91:14, 15, engl.).

„Dumnezeu dorește să ne reamintim comportamentul Lui față de poporul Său din trecut în scopul de a-i scăpa de vrăjmașii lor. Pentru manifestarea puterii Lui, El a ales întotdeauna extremele, când părea că nu există nicio șansă de eliberare din lucrările lui Satan. Nevoia omului este oportunitatea lui Dumnezeu.” – Mărturii, vol. 5, p. 714 (cap. Conflictul care stă să vină).

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pp. 582-602 (cap. 36: Conflictul care se apropie și cap. 37: Scripturile, o apărare sigură).


Duminică 9 iunie

1. ELIBERARE PRIN AGENȚI NEVĂZUȚI

a. Când Elisei a fost înconjurat de caii și carele regelui Siriei, slujitorul lui s-a îngrijorat. Ce i-a spus Elisei? 2 Regi 6:16.

2 Regi 6:16: „El a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei.”

b. Pentru ce s-a rugat Elisei și cum a răspuns Dumnezeu rugăciunii lui? 2 Regi 6:17. Cum putem avea aceeași protecție în ziua necazului?

2 Regi 6:17: „Elisei s-a rugat şi a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei.”

„Între slujitorul lui Dumnezeu și oștirile vrăjmașe înarmate, era o ceată de îngeri cerești de jur împrejur. Ei se coborâseră cu putere deosebită, nu pentru a distruge, nici pentru a pretinde omagiu, ci pentru a tăbărî în jurul celor slabi și neajutorați ai Domnului și a le sluji. Când poporul lui Dumnezeu este adus în strâmtorare și aparent nu există nicio scăpare pentru ei, trebuie să-și pună încrederea doar în Domnul.” – Profeți și regi, p. 257 (cap. 21: Încheierea lucrării de slujire a lui Elisei).

„Rugați-vă mult. Fiți dispuși să vă despărțiți de tot ce vă desparte de Dumnezeu. Atunci, în ziua necazului, El va veni să vă elibereze și vă va ascunde la umbra aripilor Sale.” – Historical Sketches, p. 234.


Luni 10 iunie

2. ELIBERARE PRIN ASCULTARE

a. Ce încercare le-a fost dată celor trei prieteni ai lui Daniel? Daniel 3:4-6. Care a fost răspunsul lor? Versetul 12.

Daniel 3:4-6: „Iar un crainic a strigat cu glas tare: „Iată ce vi se porunceşte, popoare, neamuri, oameni de toate limbile! În clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului şi a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului de aur pe care l-a înălţat împăratul Nebucadneţar. Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.”

Daniel 3:12: „Dar sunt nişte iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ţinutului Babilonului, şi anume Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, oameni care nu ţin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi şi nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălţat tu!”

b. Când au fost aduși în fața împăratului și li s-a acordat a doua șansă, ce răspuns au dat cei trei tineri? Daniel 3:16-18.

Daniel 3:16-18: „Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au răspuns împăratului Nebucadneţar: „Noi n-avem nevoie să-ţi răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta, împărate. Şi, chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!”

„Conștiința în privința lucrurilor lui Dumnezeu este o comoară sfântă în care nicio ființă umană, indiferent de poziția ei, nu are dreptul să se amestece. Nebucadnețar le-a oferit evreilor o altă șansă, și când ei au refuzat-o, el a fost extrem de mânios și a poruncit să fie încălzit cuptorul aprins, de șapte ori mai mult decât era încălzit în mod obișnuit. El le-a spus robilor că avea să-i arunce în acest cuptor. Plin de credință și încredere, răspunsul a venit: `Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne elibereze; și dacă nu va face aceasta, e în regulă; noi ne încredințăm unui Dumnezeu credincios.`” - Minte, caracter și personalitate, vol. 1, p. 327 (cap. 34: Conștiința).

c. Cum i-a eliberat Dumnezeu? Daniel 3:19-27. Ce a înțeles regele? Daniel 3:29 u.p.

Daniel 3:19-27: „La auzul acestor cuvinte, Nebucadneţar s-a umplut de mânie şi şi-a schimbat faţa, întorcându-şi privirile împotriva lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. A luat din nou cuvântul şi a poruncit să încălzească de şapte ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi, a poruncit unora din cei mai voinici ostaşi din oştirea lui să lege pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego şi să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceştia au fost legaţi cu izmenele, cămăşile, mantalele şi celelalte haine ale lor şi aruncaţi în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră şi cuptorul era neobişnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toţi oamenii care aruncaseră în el pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Dar aceşti trei oameni: Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au căzut legaţi în mijlocul cuptorului aprins. Atunci, împăratul Nebucadneţar s-a înspăimântat şi s-a sculat repede. A luat cuvântul şi a zis sfetnicilor săi: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi?” Ei au răspuns împăratului: „Negreşit, împărate!” El a luat iarăşi cuvântul şi a zis: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi, şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!” Apoi Nebucadneţar s-a apropiat de gura cuptorului aprins şi, luând cuvântul, a zis: „Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieşiţi afară şi veniţi încoace!” Şi Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii, şi sfetnicii împăratului s-au strâns şi au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate şi nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei.”

Daniel 3:29 u.p.: „... pentru că nu este niciun alt dumnezeu care să poată izbăvi ca El.”

„Trebuie să ne hotărâm acum, așa cum au făcut Daniel și prietenii lui în Babilon, că vom fi credincioși principiului, indiferent ce se va întâmpla. Cuptorul aprins încălzit de șapte ori mai mult decât era de obicei, nu i-a determinat pe slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu să renunțe la loialitate lor față de adevăr. Ei au rămas statornici în încercare și au fost aruncați în cuptor; dar nu au fost părăsiți de Dumnezeu. Chipul Celui de-al patrulea a fost văzut umblând cu ei în flăcări și ei au ieșit fără a avea nici măcar miros de foc în hainele lor.” – Life Sketches, pp. 329, 330.

„Dacă ești chemat să mergi prin cuptorul aprins de dragul lui Hristos, Isus va fi de partea ta. `Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.` (Isaia 43:2).” – Înalta noastră chemare, p. 358 (18 decembrie).


Marți 11 iunie

3. ELIBERARE PRIN INTERVENȚIE

a. Cum l-a influențat Satan pe un rege persan să dea un decret împotriva poporului lui Dumnezeu? Estera 3:12, 13.

Estera 3:12, 13: „Logofeţii împăratului au fost chemaţi în a treisprezecea zi a lunii întâi şi au scris în totul cum a poruncit Haman mai-marilor oştirii, dregătorilor fiecărui ţinut şi căpeteniilor fiecărui popor, fiecărui ţinut după scrierea lui şi fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahaşveroş şi au pecetluit scrisorile cu inelul împăratului. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ţinuturile împăratului ca să nimicească, să omoare şi să piardă pe toţi iudeii, tineri şi bătrâni, prunci şi femei, şi anume într-o singură zi, în ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar, şi să li se prade averile.”

„Haman cultiva o răutate înverșunată față de un evreu, Mardoheu. Mardoheu nu îi făcuse niciun rău lui Haman, dar refuzase pur și simplu să-i facă plecăciune. Fiind nemulțumit `să pună mâna numai pe Mardoheu,` Haman a complotat `să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahașveroș.` (Estera 3:6). Indus în eroare de relatările false ale lui Haman, Ahașveroș a fost provocat să emită un decret care prevedea masacrarea tuturor iudeilor `risipiți între popoarele din toate provinciile` imperiului Medo-Persan. (Versetul 8). A fost desemnată o zi anume în care evreii aveau să fie nimiciți și proprietățile lor confiscate. Puțin și-a dat seama regele de rezultatele cu bătaie lungă care aveau să urmeze împlinirii complete ale acestui decret. Satan însuși, instigatorul ascuns al planului, încerca să-i eradice de pe pământ pe cei care păstrau cunoștința adevăratului Dumnezeu.” – Profeți și regi, pp. 600, 601 (cap. 49: În zilele împărătesei Estera).

b. Ce acțiune a demarat Estera ca răspuns la decret? Estera 4:15-17.

Estera 4:15-17: „Estera a trimis să spună lui Mardoheu: „Du-te, strânge pe toţi iudeii care se află în Susa şi postiţi pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi trei zile, nici noaptea, nici ziua. Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii şi, dacă va fi să pier, voi pieri.” Mardoheu a plecat şi a făcut tot ce-i poruncise Estera.”

„Prin împărăteasa Estera, Domnul a realizat o eliberare puternică a poporului Său. În momentul în care se părea că nicio putere nu îi putea izbăvi, Estera și slujnicele ei au înfruntat problema cu post, rugăciune și acțiune promptă și au adus izbăvire pentru poporul lor.” – Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii ale E. G. White], vol. 3, p. 1140 (Estera, cap. 4).

c. Cum a intervenit Dumnezeu pentru a-Și elibera poporul? Estera 8:11-14; 9:1, 2.

Estera 8:11-14: „Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor, în oricare cetate ar fi fost, să se adune şi să-şi apere viaţa, să nimicească, să omoare şi să piardă, împreună cu pruncii şi femeile lor, pe toţi aceia din fiecare popor şi din fiecare ţinut care ar lua armele să-i lovească şi să le prade averile. Aceasta să se facă într-o singură zi în toate ţinuturile împăratului Ahaşveroş, şi anume în a treisprezecea zi a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar. Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ţinut şi dădeau de ştire tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea, ca să se răzbune pe vrăjmaşii lor. Alergătorii călări pe cai şi pe catâri au plecat îndată şi în toată graba, după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită şi în capitala Susa.”

Estera 9:1, 2: „În luna a douăsprezecea, adică luna Adar, în a treisprezecea zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca şi hotărârea împăratului, şi când vrăjmaşii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, că iudeii au stăpânit asupra vrăjmaşilor lor. Iudeii s-au strâns în cetăţile lor, în toate ţinuturile împăratului Ahaşveroş, ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, căci frica de ei apucase pe toate popoarele!”

„Dumnezeu a lucrat în mod minunat pentru poporul pocăit; și un contra-decret emis de împărat, care le permitea să lupte pentru viețile lor, a fost comunicat rapid în toate părțile regatului de alergători pe cai... Îngerilor care excelează în putere li se încredințase de către Dumnezeu misiunea de a-L proteja pe poporul Său în timp ce `își apărau viața.` (Estera 9:2, 16).” – Profeți și regi, p. 602 (cap. 49: În zilele împărătesei Estera).


Miercuri 12 iunie

4. ELIBERARE LA SFÂRȘITUL TIMPULUI

a. Ce încercare mare va veni asupra poporului lui Dumnezeu, chiar înainte de cea de-a doua venire a lui Isus? Apocalipsa 13:15-17.

Apocalipsa 13:15-17: „I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.”

„Decretul că trebuie să se închine fiarei și să primească semnul ei sub pedeapsa persecuției și a morții, este enunțat de cea mai mare autoritate pământească. Dumnezeu să-Și ajute poporul Său acum, altfel ce pot ei să facă într-un astfel de conflict de temut fără ajutorul Lui! Curajul, tăria, credința și, implicit, încrederea în puterea lui Dumnezeu de a salva, nu apar într-o clipă. Aceste virtuți cerești sunt achiziționate prin experiență în decurs de ani. Printr-o viață de străduință sfântă și aderare fermă la ceea ce este drept, copiii lui Dumnezeu și-au sigilat destinul. Înconjurați de ispite nenumărate, ei au știut că trebuie să reziste statornic, altfel erau înfrânți. Ei simțeau că au o mare lucrare de realizat și că în fiecare ceas pot fi chemați să-și predea armura; și dacă ar ajunge la finalul vieții cu lucrarea neterminată, aceasta ar însemna o pierdere veșnică.” – Mărturii, vol. 5, p. 213 (cap. Sigiliul lui Dumnezeu).

b. Cine va urma acest sistem fals de închinare? Apocalipsa 13:8.

Apocalipsa 13:8 (trad. BTF): „Şi i se vor închina toţi cei ce locuiesc pe pământ, cei ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieţii Mielului înjunghiat de la întemeierea lumii.”

c. Cum putem să ne menținem numele în Cartea Vieții? Apocalipsa 3:5.

Apocalipsa 3:5: „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”

„Dacă dorim să fim biruitori, trebuie să ne cercetăm inimile pentru a fi siguri că nu îndrăgim nimic ofensiv la adresa lui Dumnezeu. Dacă îndrăgim, nu putem purta mantia albă care este făgăduită aici. Dacă dorim să stăm înaintea lui Dumnezeu în haine albe de in, care reprezintă neprihănirea sfinților, trebuie să realizăm acum lucrarea de biruință...

Ale cui nume nu vor fi șterse din cartea vieții? Doar numele celor care L-au iubit pe Dumnezeu cu toată puterea ființei lor și pe aproapele lor ca pe ei înșiși.” – Lift Him Up, p. 326.

„Vă implor, în numele lui Hristos, să vă mărturisiți păcatele și să faceți reformă în căile voastre, pentru ca numele voastre să nu fie șterse din cartea vieții, ci să poată fi mărturisite înaintea Tatălui și înaintea îngerilor Lui. Isus pledează prin sângele Lui înaintea Tatălui; și acum, cât timp persistă har și cât perioada de probă este prelungită, căutați aprobarea Cerului.” – Reflecting Christ, p. 57.


Joi 13 iunie

5. BIRUITORII LUI DUMNEZEU

a. Cum putem deveni biruitori în ultimul mare conflict cu răul? Apocalipsa 12:11.

Apocalipsa 12:11: „Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.”

„Prin harul lui Hristos vom deveni biruitori; prin meritele sângelui Său vom fi din numărul celor ale căror nume nu vor fi șterse din cartea vieții.” – This Day With God, p. 175.

„Haina fără pată a neprihănirii lui Hristos este pusă asupra copiilor lui Dumnezeu încercați, ispitiți, credincioși. Rămășița este îmbrăcată în veșminte glorioase, care nu vor mai fi niciodată întinate de corupția lumii. Numele lor sunt păstrate în cartea vieții Mielului, înscrise între cei credincioși de-a lungul secolelor. Ei au rezistat amăgirilor ispititorului; ei nu au fost abătuți de la loialitatea lor din cauza răcnetului diavolului. Acum ei sunt ocrotiți pentru veșnicie de șiretlicurile ispititorului.” – Profeți și regi, p. 591 (cap. 47: Iosua și îngerul).

b. Ce este făgăduit celor care sunt credincioși? Apocalipsa 2:7, 10; 3:21.

Apocalipsa 2:7, 10: „Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.’... Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii.”

Apocalipsa 3:21: „Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.”

„Trebuie să fi trecut prin lupte dacă purtăm coroana biruinței. Asemenea lui Isus, trebuie să fim făcuți desăvârșiți prin suferință... Putem umbla în siguranță pe calea cea mai întunecată, dacă avem Lumina lumii drept călăuză.” – Mărturii, vol. 5, p. 71 (cap. Mărturiile desconsiderate).

„Sfinții răscumpărați care L-au iubit pe Dumnezeu și au păzit poruncile Lui aici, vor intra pe porțile cetății și vor avea drept la pomul vieții.” – My Life today, p. 355.


Vineri 14 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce sacrificiu zilnic trebuie să fim doritori să facem în pregătirea pentru eliberarea pe care Dumnezeu caută să ne-o dea în viitor?

2. Cum pot fi astăzi credincios principiului, asemenea celor trei prieteni ai lui Daniel?

3. Cum a adus Dumnezeu mântuire pentru poporul Său în timpul lui Estera? Ce putem învăța din aceasta?

4. Ale cui nume vor fi păstrate în Cartea Vieții?

5. Ce înseamnă „a avea Lumina lumii drept călăuză”?